Да прегърнеш дъгата – част 2

II-2

В библията се говори за двама в полето. Единия го вземат, а другият е изоставен. Дали това е в подкрепа на вярването, че ще има евакуация на част от човечеството с космически кораб? В нашия случай историята може да бъде приложена към вярата в творческия процес и към синхронизирането с разширяващия се самосъзерцателен поток от енергия, която ражда изявата на всяка душа в материалния свят. Когато това синхронизиране достигне степен на съвместимост, която позволява преход в преживяване в по-високо измерение, преходът може да бъде завършен по време на съответното житейско преживяване. Това може да се случи, но е нещо рядко срещано, когато планетарното цяло вибрира с настоящата честота. Противно на някои популярни истории, такова нещо е станало много отдавна. Това не означава, че са се случили някои преживявания на сливане. Колкото до масовото пренасяне на хора извън тази планета с помощта на  космически кораб, както се говори, представете си повече от 6 милиарда същества и изчислете колко кораби със съоръжения ще са необходими и отговорът е очевиден. Ако човечеството в сегашното си преживяване бъде преместено на друга планета, ще се получат две проблемни планети вместо само една.

Всяко същество на тази планета се е появило с цел привеждане на ситуацията тук в синхрон с космическия план за преживяване на свободната воля по пътя към равновесието. Това предполага много силно намерение. Това намерение трябва да бъде канализирано, за да доведе ситуацията до завършек. Когато самото човечеството, или най-малко значителна негова част, може да премине през тази ситуация и я оздрави, тогава и само тогава то може да премине през намерението и да установи равновесие. В по-мащабната картина на развитието на всяка душа, никой не би избрал да бъде спасяван. В основата на историите за спасените души лежи самосъзнанието на жертва. Дали това прави тези послания неверни? Това трябва да решите вие. Винаги може да бъде открита истина и тя е различна за всеки. Обърнете се към знаещата част на своето съзнание, за да получите проникновение и тръгвайки оттам ще узнаете.

Съществува един енергиен цикъл наречен фотонен пояс. Казват, че са го виждали като енергийно поле с формата на поничка близо до звездната система Плеядите. Дали той наистина съществува? Той наистина съществува и названието ‘цикъл’ отговаря на истинската му същност. Независимо от това, което е било „видяно”, това е едно преминаване на движението между полярните преживявания на положително и отрицателно, казано с вашата терминология. То е било често представяно като махово движение между две крайности. В термините на линейната мисъл това би било уместно. В по-висшите измерения обаче линейните процеси не съществуват. Тъй като по-голямата част от преживяванията протичат в по-висшите измерения, обяснението трябва да бъде потърсено в холограмна перспектива. Религиозните писания съдържат препратки към колела вътре в колела, което подсказва, че има множество цикли, които са в движение и си взаимодействат. Това напомня на работата на един механичен часовник. Сега обаче имате часовници, които измерват точно и без колела. По този начин циклите може да съществуват в процес, където движението не е задължително кръгово. Макар наоколо да забелязвате кръгови движения, като например движението на слънчевата система и на зодиака, от по-обхватна холограмна гледна точка тези кръгови движения са спираловидни, а не кръгови, като по този начин позволяват разпространението на творческите енергии. Ако бяха наистина кръгови, то всичко съществуващо щеше да бъде статично, а не в процес на експанзия. Това би ограничило развитието и както лесно може да си представите, нещата щяха наистина да се сведат до скука и смърт. От тази перспектива сега може да разберете значението на експанзията в основата на съзиданието и как развитието е естествена част от преживяванията. Приемайки това като отправна точка, може да започнете да схващате, че спиралата се постига чрез взаимодействие на полярности в рамките на кръгово движение, което разширява кръга и или издига, или снижава приемствеността. Промяната в енергиите, необходима за постигане  прехода между полярностите, е нещо подобно на електрически заряд. Тази промяна се постига чрез вход и преминаване през едно енергийно поле, което причинява промяна в полярността. Тези енергийни полета също така са в движение и се придвижват през галактиката на цикли, които се съгласуват с всички други цикли с математическа точност.

Планетата земя в момента се намира в точката на преход на няколко цикли. Това е нещо, което не се случва често и представлява огромен интерес в тази част на галактиката. Резултатът от тези съвпадащи цикли е, че преходът между полярностите ще окаже по-силно влияние, подсилено от факта, че съзнанието на съществата и на планетата участват в това. Всичко това не става на равнището на ангажираност, съответстващо на провала на преходите, случили се приблизително през последния 26,000 годишен цикъл. Към това се прибавя целенасочения план на подривните сили да нарушат цикъла на прехода и да въдворят хаос, като продължат отрицателния полярен цикъл в услуга на своите цели. Това подчертава необходимостта човеците на тази планета да извършат скок в съзнанието си, за да оцелеят в този преход на енергиите и да преминат към следващия цикъл като се обединят в едно масово съзнание, което притежава единен фокус с увеличена честота. Развитието чрез отказване от самосъзнанието на жертва и поемането на лична отговорност е това, което може да доведе до тази необходима промяна. Степента на промяната в масовото съзнание ще определи интензивността на планетарното преживяване в едно с енергийното поле, което наричате фотонен пояс и способността на човечеството да изпита промяната чрез него.

Това също така ще определи способността на подривния план да осъществи своите цели. Безспорно техният план никога няма да може да успее, но остава въпросът каква част от жителите на планетата ще участват и къде ще се окаже самосъзнанието на душите, когато се развие сценарият. Тук трябва да подчертаем, че наземният екип е включен в тази драма и доброволното участие носи със себе си отговорността за участие в съдбата на планетарното съзнание. Няма да има спасение. Всеки един ще се издигне или ще пропадне в рамките на тази съдба. Следователно това зарежда необходимата ангажираност и енергиен фокус в помощ на човечеството да осъществи това последно усилие за синхронизиране на вибрациите.

II-3

Когато настъпи времето на интензивните промени по отношение промяната на правителствения фокус, ще има граждански протести. Планирани са мерки, според които отделният индивид няма да има друг избор, освен да се подчини. Очаква се хората да коленичат пред господа, който стои далеч на своя трон и да мислят, че са наказани за някакъв голям грях, с други думи, да се правят на жертви. Вътрешната сила на духовния фокус обаче е била напълно пренебрегната. Планираният шок от смазването на хората като цяло е бил анализиран и изучаван, с оглед получаване на желания резултат. Както и при всички експерименти, крайният резултат се влияе от очакванията на тези, които задават критериите. „Научните” данни, тaка ценени от учените на тази епоха, са толкова точни, колкото позволяват мненията на момента. Така при отчитането на нови възможности, старите теории евентуално отпадат и биват заменени с нови. Това означава, че съществува възможност очакваните реакции на човечеството да бъдат наистина заменени с действия, които не се вписват в предварителния сценарий.

Човечеството е било научено да не се доверява на своите събратя. Малцина имат някаква представа от взаимозависимостите, които съществуват при споделяне източника на преживяванията. Тъй като всички са еманации на фокуса на твореца в самосъзерцанието му, може да разчитате на факта, че съществуват неизвестни връзки и сила, съдържаща се в тези връзки, която е напълно неоползотворена. Вече сме разисквали загрижеността си за съществуващата ситуация на планетата и значението на конвергенцията на циклите по отношение значението на възможните промени. Бе подчертано, че всички равнища на съзнанието, включително и самият създател, са фокусирани върху този процес. На този етап от сценария фокусът е насочен единствено върху бдителността. Когато обаче е уместно, може да бъдете уверени, че активирането на латентните способности в рамките на съзнанието, както и физическата структура на човешкото тяло, могат и ще бъдат стимулирани.

Способността за получаване на това стимулиране и за постигане на необходимото ще зависи от будното съзнание и в частност от способността за приемане на самоовластяването в контекста на един холистичен тип поведение.  Енергиите, с които ще се сблъскате, приближавайки и преминавайки през това, което наричате фотонен пояс, няма да бъдат като тези, които изпитвате сега. Последният от текущите цикли на полярност наближава своя завършек. Тук отново е трудно да бъдат описани във вашите линейни термини процеси, които са холограмни по природа. В един холограмен контекст всичко си взаимодейства в процес на сътрудничество. Когато възникне неравновесие, всичко останало, което е в равновесие, се фокусира, за да възстанови общия баланс. Има една генерация от взаимодействащи си енергии, която събужда латентни връзки, с оглед изявяване на необходимото за завръщане към равновесието. Отново се връщаме към разбирането, че мисълта има способност да мисли. Всичко съществуващо във всички форми бива „измислено” като реалност от чиста потенциалност, след което взаимодейства със себе си. Това е един естествен процес. Формулирано като най-просто обяснение, всеки човек е една мисъл, която мисли и следователно има самосъзнание. Както отгоре, така и отдолу. Цялата галактика и отвъд нея е една мисъл, която мисли и се самосъзнава.

Целта на новата парадигма, изказана с прости думи, е трансформацията на човечеството от самосъзнание на жертва в самоовластяване, което ще има за резултат повдигане вибрационната еманация на планетата и на нейните обитатели. Залагането на средствата за тази промяна е целта на този сегмент от наземния екип. Веднъж заложено и насочено към постигането на предначертания ефект, стимулирането на латентните връзки ще придвижи промяната през масовото съзнание на всички човеци, които са в състояние да я приемат и да започнат да функционират в нейния замисъл. Следващата стъпка ще бъде разпространяване на разбирането на четирите основни универсални закона и приложението им в индивидуалното преживяване на всеки един. Тези понятия се съдържат в наръчника и след като решаващият брой малцина започнат да ги изучават и практикуват, ще започнат да се разкриват повече латентни връзки за стимулирането, което ще достигне до планетата с нарастваща честота.

Лесно е човек да се увлече от страха за това, което би могло да се случи, на основата на съществуващото съзнание на жителите на планетата. Важно е обаче да запазите разбирането, че това съзнание е узряло за промяна, която протича в момента. Има други наземни екипи, които изпълняват своите задачи, които съвпадат с вашите и допринасят за оформящия се холограмен синтез. Ситуацията не е безнадеждна, а наистина окуражителна! Така както всеки член е бил стимулиран да се пробуди за изпълнение на своите задачи и е пристъпил към тях, в повечето случаи подтикнат да прави нещо, независимо колко логично е изглеждало то, така и този процес ще се разпространи в масовото съзнание. Вие сте били програмирани в недоверие спрямо своята хуманност. Посредством собственото си овластяване, необходимо е да изберете да се доверявате на овластяването на събратята си. Ще има ли изключения? Да, ще има. Една от латентните функции, която ще бъде стимулирана, ще бъде проницателността. Вие ще знаете и когато се доверявате на процеса, няма да срещнете изключения. Съзнанието на жертвите ще привлича преживявания на жертви по силата на закона за привличането. Тези, които се придвижват към самоовластяване по един холистичен начин, ще продължат да еволюират в по-значими преживявания и ще бъдат привличани един към друг за създаването на новата парадигма.

Това не е лъжливо послание. Вие сте една мисъл, способна да мисли. Има едно групово съзнание, което мисли. Вие може да промените мисълта си, като същото важи и за него. Става дума за зареждане на процеса с една алтернатива, която има голяма привлекателна сила. Веднъж приложена, нейната мощ се засилва, особено ако получава допълнителен тласък от загрижения фокус на по-високи равнища на изявено будно съзнание. Физическият израз е крайният резултат от фокусираната мисъл. Ако фокусираната мисъл се промени в резултат на свободен избор и отправена молба, физическият израз също ще се промени.

Това разбиране се забравя лесно под непрекъснатия натиск на контролиращата информация, целенасочено натрапвана върху ежедневното преживяване. Това е причината всеки да бъде окуражаван да препрочита и изучава наръчниците. Информацията е проста, директна и съдържа единствено решения, които са в съответствие с потока на експанзивните енергии, които поддържат съвкупното творение и му позволяват да съществува в рамките на универсалните закони. Аспектът на свободната воля е едновременно „тръна и цвета” на процеса. Тя е нагледната еманация на творческата енергия. В същността си тя съдържа положителна и отрицателна полярност и не е обвързана с цикли. Полярностите са на разположение на прищявката на решението, което позволява промяна в съзиданието на равнището на външната изява. Свободната воля не подлежи на контрол. Тя може да бъде повлияна, но индивидуалното съзнание може да промени мисълта си във всеки един момент и да отхвърли съответното влияние. Мисълта може да създаде едно преживяване и да го промени в напълно различно преживяване. Комбинираният фокус на мисълта е всемогъщ, когато действа в рамките на универсалните закони и е подкрепен от емоционална ангажираност. Завръщането към самоовластяването, последващо преживяванията в ограничения и самосъзнанието на жертви, ще доведе до емоционални духовни преживявания, сравними с възторга, толкова често описван от религиите. Така както любовта и омразата не могат да присъстват едновременно в едно сърце, така и възторгът и чувството на жертва не могат да бъдат съвместени в едно преживяване. Смелостта на избора идва като отговорност на човечеството да сътвори своето преживяване, като в този случай то има на разположение всичката възможна помощ, стига да я пожелае.

(следва)