Да прегърнеш дъгата – част 3

II-4

Бе време, когато съществата на тази планета обитаваха други места на галактиката. Не в настоящите си физически тела, но може да кажем, че те бяха ваши прадеди. Човечеството не е възникнало на тази планета. За тези, които в момента вярват, че вие сте произлезли от някаква първоначална супа, това може да прозвучи като обида. Помнете обаче, че ако отчитаме законите на вселената, съзиданието е възможно чрез намерение и поставена цел. Развитието на тяло, ум, дух и емоции не се вписва в критериите на случайния подбор като възможен сценарий. Наистина физическото тяло съответства на характеристиките на земното минерално съдържание, но това се дължи на закона за привличането, който позволява приспособяване към околната среда. Чудото на човешкото тяло е, че има способности за приспособяване, които му позволяват да оцелява във враждебна среда. Това определено се доказва от целенасоченото въвеждане на дразнещи химически комбинации и различни вибрации, предназначени да го разрушат. Планът е да оцелеят само най-приспособимите, които да могат да бъдат използвани за допълнително експериментално приспособяване и експлоатация. Съпротивата срещу враждебната среда позволява адаптация и може да бъде стимул или за развитие, или за регресия, в зависимост от степента и фокуса на индивидуалното желание за придвижване през съответното преживяване.

Тази възможност може вече да бъде разисквана открито, тъй като предметът за извънземното присъствие вече е обект на голямо медийно внимание. Макар много по-възрастни хора все още да се съпротивляват на тази възможност, болшинството деца я приемат като истина и мечтаят да участват в други планетарни пътешествия и преживявания. Това е така поради убеждението, че на тази планета са останали малко неизвестни неща и нови приключения могат да бъдат открити само по пътя на изследване на заобикалящия я космос. Популярността на продължилите дълго серии на Стар Трек са пример за това. Информацията относно монументалния брой слънчеви системи, посещаващи тази галактика и присъствието на много други наблюдавани галактики, прави възможността за наличието на други планети с живот върху тях да обори допускането, че това е единствената планета със съзнателен живот. Узнаването на това обаче изисква конструирането на подходящи превозни средства, които да позволят на хората да пътуват из космоса. При наличието на толкова много обитатели, които източват жизнените сили на тази планета, такава възможност изглежда неосъществима.

Всъщност човечеството е на кръстопътя на множество равнища на преживявания. Наистина как би могло то да премине през тази криза? Очевидно не без чужда помощ! При наличието на своето арогантно упорство дали то ще поиска и приеме такава помощ, ако тя бъде предложена? Това може да намери отговор само в процеса на развитие на нещата. Както вече бе подчертано, помощта не може да бъде предоставена на хора, зациклени в  самосъзнанието на жертви. Решението се крие в това човечеството да създаде собствено решение, а жертвите не могат да направят това поради желанието си да бъдат спасени. Спасението изисква някой или нещо отвън самите тях да извърши необходимото. Отново дискусията се връща към осъзнаването, че жителите на тази планета са изправени пред избора на това как да реализират своето преживяване. Вече не става дума за оцеляване на най-приспособените, а за оцеляване на персонално отговорните.

Противоположното преживяване на жертви в момента се реализира чрез упражняване на власт спрямо други жертви и се е превърнало в безкрайна верига от взаимосвързани преживявания, продължили невероятно дълго време. Тази верига очаква отдавна да бъде разчупена. Здравината й зависи от неспособността на участниците да изберат различен начин на преживяване. Без осъзнаването и разбирането на универсалните закони, които поддържат успешно разгръщащите се житейски преживявания, веригата остава непокътната. Човечеството може да промени това продължило толкова дълго свое преживяване, да разкъса веригата и да се присъедини към прогресиращото гражданство на галактиката/вселената, като избере личната отговорност и приложи законите в своето ежедневие както на индивидуално, така и на групово равнище. Поради наличието на полярност, когато определен брой хора биват привлечени един към друг като група, това също така отблъсква останалите, направилите различен избор, при което възниква голямо разделение. Приложението на законите създава колективна ситуация, която дава възможност за протекция срещу страха от действията на други групи по най-учудващи начини. Вибрациите се повишават бързо и защитните средства се оказват изключително разнообразни.

Погледнато отстрани възниква въпросът, ако самосъзнанието на жертва присъства в нашето преживяване, дали то присъства и в съзнанието на твореца. Очевидният отговор е „да”. Творецът е в състояние на самосъзерцание с цел саморазвитие. На това равнище и най-малкият дисбаланс трябва да бъде напълно разбран и елиминиран.  Вие сте този процес на елиминиране. Когато се придвижите през него и достигнете до личната отговорност, ще бъде разрешена още една фаза на този дисбаланс. Разумно поддържаното лозе дава изобилна и здрава реколта. След като  този дисбаланс бъде отстранен от вашето преживяване, ще имате здравословни и богати преживявания!

Нямаме за цел да нападаме съществуващите вярвания с фронтална атака, която да причини съпротива и стрес, а да представим една постепенна и убедителна алтернатива за хора, прекарали животите си в затормозеност и мрачно оцеляване. Завършването на един живот в болка и болест е демонстрация на едно духовно съзнание, което отрича конструктивно решение от страна на изпитващите низходящ цикъл от изявени обстоятелства. Това, което изглежда сложна и невъзможна ситуация, има просто разрешение. Промяната в отношението и приложението на прости, разбираеми закони предоставя прехода към ново преживяване.  Творението не предоставя възможност чрез страдание да се достигне до нещо по-различно от още повече страдание. Това е избор на свободната воля. Следователно е време за избор на ново преживяване чрез отказване от това, което не дава желания резултат и не е давало такъв резултат в продължение на безкрайни последователни епизоди.

Законите за привличането, намерението и позволението, използвани целенасочено, с прилагане на свободната воля, са критериите, които ще доведат до освобождаване на човечеството и до завръщането му към пълноценно галактическо гражданство и към способността за свободно пътуване. Неуспехът в спазването на тези насоки ще изисква поставянето на съответните индивиди в друга ситуация на обучение. Предоставена ви е възможността да започнете отново с основополагащите моменти и да ги включите в своите преживявания като направите един безпрецедентен скок в съзнанието си. Колко тъжно ще бъде, ако упорито откажете да се възползвате от тази възможност.

II-5

По време на преживяването на най-големия хаос ще има моменти на обезсърчаване и на чудене дали някаква част от този материал представлява нещо ценно. Това ще бъде времето, когато членовете на този наземен екип трябва да се придържат твърдо до разбирането, че промяната не може да се случи и не се случва, ако старите структури останат по местата си. Следователно новата парадигма на преживяването ще се прояви точно чрез този хаос и това няма да изисква много чакане. Когато основната идея е заела място в сърцата и умовете на посветените и ангажирани човеци, които желаят заместване на старото с приключението на нещо ново, това ще се случи бързо. Ще има такива, които ще се колебаят и уплашат, но при наличието поне на един във всяка основна група, който има силата да се придържа твърдо към своя ангажимент, групата като цяло ще се запази и ще задържи необходимия фокус.

Много са задавали въпроса как е възможно, в резултат на събирания на групи из целия свят, да се появи единна формулировка на основата на толкова измечтани сценарии. Тук се налага да призовем присъствието на твореца на всяка от тези сбирки. В процеса на самосъзерцание на твореца се осъществява едновременно дълбоко познаване на всеки и на всички. Доколкото в момента на начеването на съвкупния процес има един ум, един фокус, то призовавайки фокуса, който познава себе си, неизбежният резултат е един фокус на истината. Чрез този процес ще бъде преживяно многократно подчертаваното чувство за „единност”. На това са били посвещавани много празни приказки, но тепърва предстои то да бъде преживяно в това измерение на съзнанието. То е било описвано като „просветление и чувство на сливане с всичко останало”. Малцината, които са се почувствали в едно с природата, не са допринесли с нищо за сближаване на човеците един с друг. Творецът желае неговите самоосъзнати аспекти да узнаят чрез действителни преживявания това най-велико от всички преживявания. Когато една ангажирана част от човечеството може да застане заедно в един целенасочен фокус и наистина се свърже с енергията на твореца, тогава всеки ще се почувства неразделна част от всички останали и ще последва скок в съзнанието, който ще оживи този проект по начини, които надхвърлят въображението.

Както бе вече споменато, няма причина творецът да не използва всяка ситуация за преход към по-висше творение. Когато се замислите задълбочено над по-горния сценарий, познавайки ефекта на разпространението на вълните, може ли да си представите как този скок в съзнанието ще се разпространи из цялото творение и какъв би бил ефектът от това? Сега имате основание да повярвате, че това е наистина една изключителна възможност за човечеството, която не трябва да бъде пропусната! Проблемът за разделението е бил преживян из тази галактика в язви от отрицателни действия между индивиди, нации и планети достатъчно дълго, за да бъде напълно осмислен и сега е време той да бъде разрешен и да се получи придвижване отвъд и към нови приключения и възможности.

Това е едно кратко експозе, което се нуждае от внимателно и задълбочено проучване. Задръжте тази информация в центъра на личния си ангажимент с оглед на своето участие и фокус. Това е причината да вземете това решение и да поемете риска като член на наземния екип.

(следва)