Да прегърнеш дъгата – част 8

II-18

Тези послания очертават съществуващото състояние на човечеството. Допълнителни подробности са налице за тези, които имат желание да изследват отвъд очевидното, чрез анализ на съдържанието на медиите в светлината на тази информация. Това че съществува една продължила твърде много във времето измама, е трудно да бъде пропуснато. Магическите шоу програми се редуват, докато глобалните манипулации продължават да преструктурират националните, континентални и световни граници. Структурата на света, такъв какъвто го познавате, се разпада в самите си основи. Планът е в действие и вече не може да бъде предотвратен. Той все още може да бъде саботиран в конкретни пунктове, с цел известно забавяне на процеса, за да има повече време за установяване контакт с повече хора. Този материал се разпространява от самото му появяване в САЩ, но чрез групов фокус трябва да добие популярност на планетарно равнище, за да достигне до човечеството като цяло. Процесът на реализация на плана е еднакъв и същевременно различен на всяко едно място на планетата. Формулиран на езика на която и да е страна, крайният резултат за поробване на човечеството е един и същ. Трябва да бъде преодоляно разнообразието на човешките преживявания, за да се получи единен групов фокус. Етническото разделение на раси трябва да изчезне и човечеството трябва да погледне на себе си като една „раса” – дума, която също не върши работа, тъй като отразява емоции, които не обслужват раждането на новата парадигма. Търсеното единство ще надрасне необходимостта от идентификация на разнообразието. Разнообразието няма нищо общо с достигането до онова, което може да бъде постигнато само в индивидуалното съзнание. Оценяването по достойнство на възможността за преживяване на самосъзнанието, изявено във величието на човешкото тяло и за еволюиране чрез процеса на изразяване на съзидателна енергия, отрича необходимостта от разграничаване на индивидуалните различия. Такъв е естественият път на еволюция на това съзнание.

Признанието на привилегията, каквато представлява самосъзнанието, е свързано с разбирането, че една част от абсолютната потенциалност, която е същността на Всичко Което Е, е точката на сцепление, около която се осъществява животът на всичко живо. Разбирането на това означава то да бъде почитано като нещо едновременно крехко и упорито, ориентирано към еволюция чрез потенциалност, присъща на самата му природа. Разбирането на простата истина за това кой и какво представлява човечеството, е било затрупано под лавина от безполезна информация, наложена с цел отвличане на вниманието и поддържане на невежество. Деформираната нужда от коригиране, довела до боготворене на погрешно разбраните пришълци и на една въображаема помощ отвън, е държала трансплантираните човеци на тази планета в създадени от самите тях окови. Много от успелите да си възвърнат генетичния баланс, които не са успели в продължение на хилядолетия да постигнат желаните цели, остават програмирани в старите системи от вярвания. За тях е време да се пробудят и да изпитат отново истинска човешка еволюция. Истината ще направи тях и вас свободни. Когато тази информация бъде задълбочено осмислена в тишината на вътрешното съзнание, тя ще резонира и ще достигне до тези, които са генетично балансирани.

Това ще повдигне въпроса дали всички членове на едно семейство се оказват автоматично генетично балансирани. Гените на всеки са произволно селектирани при всяко зачатие и това важи за членовете на всяко семейство. Ще има такива, които са по-лесно податливи на отрицателното програмиране и които привидно няма да са носители на генния баланс. Отново, свободната воля е притежание на всеки. Всички ще бъдат добре дошли даже искреното просветление да ги озари в последния момент. С разпространението на първоначалната формулировка на крайната цел е възможно словата да резонират и зовът за пробуждане да получи своя отклик. Няколкото прости думи, преведени на всички езици, ще резонират вътрешно и повторението им ще изисква ответен отговор, който няма да може да бъде пренебрегнат. Копнежът на всички предишни поколения, лишени от свобода да еволюират, съществува на клетъчно равнище и по генетичен път ще бъде активиран при подадения сигнал. Реакцията на малцината първи на този спотаен копнеж ще доведе до един зов за свобода, който ще постави началото на чудотворния процес на раждането на новата парадигма. Времето за това е сега!

Повторението на посланието има за цел да преодолее продължителния потоп от дезинформация в основата на човешкото съществуване през тези хиляди години, който сега достига своето кресчендо с поставянето на финалните акорди. Ударението върху пробуждане и приемане мащабите и продължителността на разочароващото пътуване на този клон на човечеството в една задънена улица е същественото начало на промяната в съзнателното проумяване на това преживяване. След това следва осъзнаването, че тази промяна в съзнанието е първият пласт от фундамента на новата парадигма. Нищо, което има трайна стойност, не може да бъде построено при отсъствието на фундамент, изграден върху скалата на истината.

Следващата стъпка е или участие в оформянето на началната формулировка, или в нейното разпространение след оформянето й и по-нататъшното осмисляне на голия скелет на бъдещата парадигма. Не правила и разпоредби, а вживяване в нейната същност. „Измечтаване” на мечтата под формата на игра. Една роза е била създадена чрез игра с възможности. Една лилия, една маймуна, катеричка, видра, слон – всички те са били създадени в един игрови формат на потенциални възможности. Подобно на (своите) деца, човеците трябва да разиграят странни и скандални възможности, докато перфектните идеи изкристализират. Това става най-добре в групи с едно и също намерение. Даже най-затворените в себе си членове в такива групи ще се присъединят към духа на задачата и често те дават най-невероятния принос. Домакинът/домакинята на едно такова групово събиране трябва да създаде чувство за сигурност и спонтанност и да позволи на групата да тръгне по своя път. Волната непосредственост отваря вратите на творчеството и на изявата на истинската човешка природа.  Всички ние сме деца на сътворението и сме създадени в процеса на игра да се научим кои сме и какво наистина сме в състояние да направим, подвластни единствено на законите на вселената. Трябва обаче категорично да разберете, че тези закони действат строго, неумолими са и всеки акт извън тях води до последици, присъщи само на сътворението, но не задължително във времева последователност. Това е известно като свещен порядък.

II-19

Желанието за разбиране на дисбаланса, последвал първоначалната ДНК промяна, възникнала в естествения поток на самосъзерцание, се е превърнало в ненормално натрапчива потребност от познание на случилото се за групата трансплантирани човеци върху планетата земя. Поколенията са следвали едно след друго и техните търсения навън и навътре не са ги довели да разбиране. Тенденцията за свръх реагиране на всички реални и погрешно тълкувани заплахи се е превърнала в отдушник на желанието за проумяване на този дисбаланс, усещан на равнището на интуицията. С разбирането, че ако тази тенденция не бъде овладяна, ще се стигне до самоизтребление, е била въведена религията като регулиращ фактор. При отсъствието на памет и писана история религията е трябвало да осигури историческа изходна точка възможно най-близка до интуицията и да въведе някаква форма на контрол, предпазваща от унищожение. С течение на времето са били използвани различни фокусни моменти. Посещенията на същества от други планети са предоставили възможния най-удачен фокус, особено (посещенията на) тези, дошли с опит да разпространяват учения и в крайна сметка да въведат промени в генофонда като последно средство в усилията си да помогнат на този клон на човечеството да продължи да еволюира.

Има два важни пункта, изискващи яснота и разбиране. Тези същества са идвали добронамерено и не са желали да стават обект на религиозен фокус. Генетичните подобрения обаче са довели до потомства, които са били забележимо по-интелигентни, но не и забележимо по-малко враждебни в случай на провокация. Поради това, тези потомци са станали лидери и обикновено водачи на религиозни култове или свещеници. С добавянето на допълнителни свещеници, ролите станали объркани и деформирани. Последвало обожествяване на първите такива лидери в течение на няколко поколения, периодично последвани от други обожествявания на техни последователи. Поради това че били различни, първородните момчета от всяко следващо поколение наследявали лидерската роля и задачата да продължат предполагаемата промяна, което довело до създаването на династии от лидери. Останалото потомство се бракосъчетавало и разпространявало генетичните промени. Поради доминиращата роля на мъжкото лидерство, проявяващо агресивните си тенденции във военни действия, на жените се гледало като на маловажни, с изключение на ролята им като родилки на мъже за завоевания.

Важно е съвременното човечество да разбере истинската си космология. Когато е пристигнала трансплантираната група, тя заварила на земята различни групи от коренно население, еволюиращи по свои естествени пътища. Объркването от страна на съвременните учени при опитите им да създадат една космология от своя гледна точка по отношение на планетата, е лесно разбираемо. Те не са в състояние да отчетат резултата от присъствието на двата вида човеци в едно и също историческо време и нямат понятие от генетичните промени върху доведената група и полученото като резултат сливане както в миналото, така и в настоящето. Това ги поставя в изключително неизгодно положение и изводите им само добавят объркване за един вече затормозен клон на човечеството. Тук е необходимо да отбележим, че еволюцията на коренното население вече е нарушена и малцина, а може би и никой от тях, не е останал незасегнат от съответните контакти. Те са допълнително засегнати от състоянието на околната среда на планетата. Аборигените в Австралия са спрели да се размножават и търсят прераждане в други части на галактиката. Ако предлаганата на човечеството помощ бъде отказана, тяхната молба ще бъде уважена, тъй като те не носят вина за хаоса, наложен на тази планета.

Корените на човечеството и конкретният развой на неговата история не са от значение във времеви план, но са важни за разбиране на това как чувството на неудовлетвореност на заточените се е проявило и какви решения с дългосрочни последици са били изпробвани. Оставено да се справя само с променената си генетика, човечеството в своята обърканост е отказало добронамерена помощ и е приело изопачена помощ. Корените на този отказ и деформация се крият в генетичната промяна и нейните резултати, довели до преекспониране на инстинкта за самосъхранение. Сътрудничеството се превърнало в конкуренция, която покрай другите си последици засилила алчността, похотта и преследването на власт един спрямо друг. Познанието на тази история поставя човечеството на кръстопът и го принуждава да реши дали да продължи по задънената улица, или да приеме това отново направено предложение за помощ. За тези, които желаят да разберат плановете, които стоят зад съществуващата ситуация, изборът ще бъде лесен.

Вграденото програмиране и търсенето на спасение отвън вместо поемането на отговорност за въвеждане на необходимите промени, е свързано с битуването в една утвърдена зона на комфорт. Издигането над едно блато на объркване за добиване на перспектива, наблюдаването на борещите се маси, които изразходват енергията си срещу течението на творческата енергия поради погрешното разбиране на това кои и какво са в резултат на дезинформация и невежество, изисква смелост. Това не е лесна за приемане възможност и изисква отдаденост на този много личен процес. Изисква се отделяне от преобладаващите системи от вярвания за осмисляне на това, което е истинно и след това приемане на едно ново разбиране за личната истина.

За щастие това вече е било постигнато от учудващо голям брой индивиди. Тези хора, без да познават историята, водени от инстинктивното си усещане за скрита история, неотклонно следват потребността си от познание. Те са достигнали до познание въпреки факта, че известната от много дълго време истина е била държана в тайна и предоставяна само на много малко плановици. Настоящето магическо/технологично маскиране продължава по отношение на тези истини, наред с планираното поробване на всички освен на елита от плановици. Доколкото това е трудно за приемане от страна на привържениците на юдейско/християнската традиция, тяхната космологична история е била целенасочено написана в деформиран вид при използването на писмени източници, впоследствие скрити или унищожени, както и на различни митове. (Малко известни публикувани научни изследвания разкриват чрез преводи на писмени документи, че тези митове са били действителна устно предавана история, предавана от поколение на поколение в продължение на стотици години). Тази целенасочено изкривена космология е била компилирана при създаването на планирания сценарий, така както той бива разиграван днес.

Когато един генетично променен учител е бил роден в този религиозен фокус и инструктиран по отношение на истината, той едва успял да избегне смъртта и избягал в друга част на планетата. Убеждението, че е умрял, довело до обожествяването му. Деформацията на ученията му била почти мигновена според идеята на замисления план. Личният избор на този генетично подобрен човек по отношение на собствената му мисия е бил да проповядва лична отговорност.

Това извежда на преден план належащия въпрос какво да се прави за промяна на крайния резултат на този късен етап от последователност на събития, водещи до планираното бъдеще, която е почти неразбираема за човечеството. Така се появява втора вълна от умолявания от страна на малка неорганизирана група от осъзнати на тази планета, които (умолявания) подлежат на отговор. Сега се връщаме отново в настоящия момент на нашето изложение за едно кратко описание на историята на земното население.

II-20

Достъпът до умовете, и което е по-важно – до сърцата на човечеството, е не по пътя на логиката, а на емоциите. Големият коз в ръцете на измамните плановици е била емоцията на страха. Подсъзнателното насочване е първият пласт на контрола, след което биват добавяни други пластове за постигане на контрол в зависимост от желания фокус. Крайното и най-ефективно средство е страхът.  Страхът е най-творческата мисловна форма в отрицателен аспект. Любовта е най-творческата – в положителен аспект. Причината тези две емоции да оглавяват скáлата в човешкия фокус е степента на придружаващите ги съответни вибрации. Степента, в която всеки човек може да ги изпитва, зависи от диапазона, в който те са присъствали в преживяванията му. Така може да разберете причината за преднамереното разпространение на филми за гангстери, войни и ужаси. Тези филми са целенасочено поощрявани  с изричната цел да увеличат диапазона на преживян ужас. Филмите, които минават за „любовни”, обикновено съдържат чувства на разкаяние и тъга, наред с по-фино поднесени преживявания на страх. Технологичните общества на планетата имат малко опит в това, което представлява истинската любов. След като са непрекъснато захранвани с диетата на основани на секса незадоволителни взаимоотношения, поднесени като любов, не е за учудване фактът на огромния брой катастрофални семейства. Всеки отрицателен аспект бива провъзгласяван за норма. Така както всеки индивид е човек в процес на осъществяване, така и всяка човешка връзка и семейство е едно цяло в процес на осъществяване, формирано от комбинирания фокус на 2 или повече включени единици. При отсъствието на съгласувана идеална цел и наличие на малко черти на характера, необходими за пълноценно преживяване, единственият резултат е преживявания на половинчати полуистории.

В противовес на горното, преминалите през така наречените ‘преживявания близки до смъртта’ се завръщат в съзнателната си реалност със съжаление за това, че са се завърнали и изумителното усещане за нещо, което могат да нарекат само любов. Това са били преживявания на енергиите, които произлизат от творческия фокус, който поддържа и разширява тази галактика. Той представлява, когато бъде анализиран, доколкото това е въобще възможно, действие на универсалните закони в пълното им проявление: привличане, намерение и позволение, водещи до хармония на равновесието. Този фокус е поддържан от даже по-величествен фокус на тези закони в действие. Допълнителното присъствие на хармонията изглежда толкова интензивно приятно по време на тези кратки преживявания.

Не е трудно за всеки да попадне в преживяване на отрицателни ситуации, които среща на всяка стъпка в търсенето си на отдих от стресовия живот. Необходимо е само да затвори очи и провери истинските си чувства по средата на един приключенски филм, за да разбере, че тези вътрешни усещания не са хармонични. Балансираното преживяване на противоположното, хармоничната вибрация на съзиданието, довела до появата на всяка самоосъзната същност и поддържаща всеки и всичко в един непрекъснат фокус на същата тази енергия, е завладяно от едно целенасочено отклонение. Причината не е в това, че тази чудотворна енергия не е на разположение. Причината е, че активното съзнание е прекалено затормозено, за да може да открие необходимото за такова преживяване вътрешно спокойствие. Ако нещо не може да бъде поне малко преживяно, как наистина то би могло да бъде привлечено и фокусирано в изява, като условие за още по-пълно преживяване? За да има истинско преживяване, то трябва да премине през будното съзнание и да бъде отново фокусирано в прераждането на по-голяма изява. С други думи, за да бъде любовта позната, тя трябва да бъде привлечена, обхваната и изразена навън едновременно чрез нейното признаване и външно пренасочване. В този процес тя бива възвеличена и се влива в потока на творческия израз. Така се появява съществуването на всеки и възниква възможността за осъществяването му.

Сексуалната романтична „любов” на прегръдки и целувки, която е била програмирана като любов, не е любовта, която създава и поддържа физически галактики и осъществяването на безброй същества. Така както думата „бог“ предизвиква всякакви отрицателни реакции поради фалшивите и объркващи нейни употреби и е най-добре да бъде избягвана, така и думата „любов“ е била избягвана в тези послания. Вместо това, тя е била заменена например с „поток на творчески енергии”. Хората, които са имали преживявания близки до смъртта, се завръщат в будно съзнание с истинско разбиране на чувството, което думата любов е трябвало първоначално да отразява. В момента съществуват краткотрайни проблясъци на това преживяване. Понякога, но не винаги, това са първите преживявания на майката с нейното новородено. Двойки, които са споделяли дълги години съвместен живот, достигат това равнище на отношение един към друг. Съществуват редки моменти на емоционално възприемане на природата. Това са някои от малкото примери – интензивни моменти на емоционално/вибрационно равнище, наречено просветление или екстаз. Тези усещания са толкова странни и непознати за болшинството хора на тази планета, че малцината, които успяват да ги постигнат и задържат, се превръщат в „светци”, ако това състояние на овластяване стане известно. Това е равнище, при което проявите на мисълта са толкова естествени, че могат да бъдат постигнати привидно невъзможни неща. Сравнено с нормите на тази планета, това е „свръхсъзнание”. В други човешки преживявания на други планети обаче това е част от нормалния живот.

Смисълът на казаното по-горе е в един опит за обяснение в малка степен на това, което човечеството на тази планета пропуска. Това, което преживявате като израз на живота, е жалък заместител на първоначалния му замисъл. На вас ви се предлага възможност да се възползвате от един момент на благоволение, едно предложение на услуга, опрощение. Приемането на това ще предостави възможност за компенсиране загубата на нормално развитие, резултат от пътуването ви в задънената улица. Това е възможност на разположение на всички хора на тази планета, не само на трансплантираните човеци. Резултатът от интервенцията и отричането на избора на свободната воля имат неизвестен страничен ефект. Възможно е тази специална привилегия да доведе до неочаквани последици въпреки внимателното обмисляне, предшествало предоставянето й. Ако обитателите на земята решат да откажат възможността, те остават в задънената улица.

За хората, прекарали много часове в слушане на учения/проповеди в религиозни институции, тези послания може да напомнят онези преживявания. Това не е обаче съзнателно преследвано. Ние искаме да представим възможно най-голям брой съображения на вашето будно съзнание, за да може фокусът на мисълта да бъде насочен през един процес на вземане на решение, който позволява достигането до логически заключения и ангажименти, за които няма да съжалявате. Ангажираността с раждането на една нова парадигма изисква смелост и упоритост, тъй като настъпването на период на хаос е нещо необходимо. Докато това, което не обслужва еволюцията на този клон на човечеството, остава ненакърнено, невъзможно е да се роди нещо напълно ново. Потокът на съзиданието представлява хаос, порядък, хаос, последван от нова форма на порядък. Това е съзиданието, което преживява себе си, защото съзиданието съзнава и е живот.

(следва)