Наръчник за новата парадигма – част 7

№ 17

Когато груповото съзнание се обедини, за да създаде земното преживяване като поток на Творението, на елемента на свободната воля бе отделено особено внимание с желанието да позволи на творческия елемент да получи възможност за свободна изява. Надеждата бе, че това специално внимание ще позволи разцъфтяването на това, което може да назовете утопично преживяване в рамките на Универсалните Закони. Не бе предвидено, че ще се случи обратното в контекста на този фокус. Радостта от изобилието бе приета като резултат от удачното приложение на тези закони в центъра на преживяването. Вместо това резултатът бе, че материалното изобилие се превърна във фокус и принципът „целта оправдава средствата” стана рамката на извратеното приложение на Универсалните Закони.

Ако извратената версия на Законите, които наистина управляват съществуването в тази Вселена от проектирана Мисъл, изчерпва всичко, което е известно, тогава как може да си проправите път през това преживяване към една нова парадигма, която е в хармония с абсолютно всичко, което наистина съществува в равновесие? Това е същността на дилемата. Ако земният фокус е бил създаден в рамките на групов фокус, изглежда че целта трябва да бъде завръщане към тази изходна точка. Представете си като начало една малка група от точки, които се събират в една по-голяма точка, след което тази точка се разширява в мехур с фокусна точка в средата. И всичко това става в едно движение насочено навън. След това си представете как този мехур започва да променя формата си и да се издължава, след което продължава да се деформира в различни конфигурации, докато изглежда достигне до момент да се пръсне с натрупване на напрежението в централната точка. Сега как си представяте, че може да върнете тази конфигурация към идеалния кръг? Върнете се преди всичко към момента, в който кръгът е бил създаден и повторете процеса. Не е ли това, което сме ви препоръчвали? Не е необходимо да бъдете всезнаещи същества от по-висши измерения, за да направите това, защото когато се обедините с намерението да създадете това завръщане към равновесието, трябва само да призовете творческия процес, за да получите напътствие. Повярвайте ни, когато казваме, че тази деформация ще бъде върната към равновесие чрез вашите съгласувани намерения.

Масовото съзнание е това, което контролира формата на мехура. То съществува в рамките на движещ се поток от мислите на всички участници. Докато отрицателният натиск целенасочено тласка масовото съзнание така, че да се съобрази с неговите деформирани мисловни форми, които са в противовес на това, което поддържа съществуването на мехура, масовото съзнание започва да реагира. Определени съществуващи връзки на всеки отделен компонент от масовото съзнание с Първоизточника започват да се съживяват и да резонират, като че ли са раздразнени от този натиск. Осъзнаването на тази реакция причинява още повече натиск чрез методите, които са довели ситуацията до сегашното й състояние. Мислете в термините на точката на пръскане на мехура. Ако този мехур трябваше да реагира като един от вашите балони, тази точка би започнала да изтънява и да става по-уязвима. Какво би се случило, ако тази точка, съставена от мисъл, която размишлява, вместо да изтънява, се уплътнява и реагира противно на очевидните закони на материалния свят? Помнете, че мисъл, която мисли в самата себе си, не би могла да приеме друга мисъл, която не се вписва в контекста на съзиданието. Мисъл, която е в противовес на Съзиданието, е насочена само по отношение фокуса си върху това, което може да приемете, че изисква голямо усилие. Тя не може да бъде освободена така, че да завърши сама сътворението. Така този процес изисква обмисляне на всички случайности, които са част от плана или са прибавени към него, след което те биха оказали влияние на целия план. Мислите ли, че това е възможно, сравнено с една сфера на мисълта, която може да мисли вътре в себе си и познава всички възможни случайности за по-малко от един миг? Цялата тази мислеща мисъл притежава едно невероятно ограничение, наречено „свободна воля” на участниците. Обаче когато свободната воля на участниците влезе в синхрон чрез намерение и поставена цел, тогава наистина цялото „Съзидание” ще се отприщи, така да се каже.

Толкова ли е просто всичко? Какво можем да кажем за всички закони на Съзиданието, които са били нарушени от всички в рамките на масовото съзнание? Не трябва ли всеки от нарушителите да се разкае и да се откаже от погрешното си мислене? В крайна сметка не е ли това целият смисъл на преживяването? Вие сте забравили нещо. Всеки един от вас  представлява мисъл, получила израз в триизмерна енергия! Ако мисълта може да мисли сама в себе си, тогава мислите ли, че тя може да направи същото във всеки един индивид? Тя може, но е ограничена от „свободната воля”. В същото време желанието за придвижване през това преживяване и за връщане на планетата като цяло в полагащото й се място в рамките на Съзиданието, е решение на „свободна воля”. Когато бъде достигната една вътрешна точка на кипене в рамките на всяко съзнание, в резултат от приложения натиск, не мислите ли, че всеки ще отправи зов за помощ към своя Създател? Има един момент, в който тези, които са под религиозно влияние и изискват посредник между себе си и своя Бог, ще превъзмогнат това си убеждение и ще се обърнат към себе си, с което ще придобият разбиране за своята истинска връзка (със Създателя). Когато това достигне критично равнище, то ще стане част от един нов фокус, който ще се оформи в центъра на истинския кръг (мехур) на съществуването, който винаги е съществувал в рамките на Съзиданието. Всичко е въпрос на идентифициране с истинския мехур, а не с този под формата на настоящата игра на сцената на масовото съзнание.

Ако това е така, защо е целият този шум? Защото играта е реалност за масовото съзнание и в рамките на свободната воля тя е истинска и продължителното съществуване на тези продължения на Духа е силно застрашено от действия, които не могат да бъдат обяснени в триизмерните термини. Става въпрос за това, че достатъчен брой от тези продължения (на Духа) трябва да осъзнаят, че има една друга реалност, която те са способни да разпознаят и поискат. Може би поздравът към вас би трябвало да бъде: „Добре дошли на печелившата страна. Да разпознаем и поискаме!”

№ 18

Започва нов ден, когато вашата планета се завърта около оста си и човечеството спи под влиянието на силите на мрака. Техните планове като че ли се придвижват в един необясним гибелен фокус и само няколко предани изглеждат пробудени и наблюдават как гибелта залива този прекрасен свят в зелено и синьо. Магията на красотата бива замъглена и самият дом, от който сте зависими, се затваря върху вас и даже това да бива забелязано, остава пренебрегнато. Последните дни се спускат в бездната, докато вашата телевизия, спортовете и отварите за сън ви дрогират условно и буквално.

Какво може вие малцината да сторите, за да преградите приливa на мрака, който се сгъстява все по-бързо? Трябва ли да припомняме всичко, което вече знаете и да стенем, и да се бием в гърдите, както са правили пророците в миналото, и да призоваваме „Бог” да ни спаси? Милиони вече правят това и призовават един Творец, който си мислят, че пренебрегва молбите им за отговор на отправените молитви. Поради това, че възприемат себе си като жертви, които желаят спасение, те молят и не могат да получат отговор на такива молитви.  Всъщност ще получат отговор само тези молитви, които молят за овластяване в духа на Съзиданието. Мислите ли, че звездите стоят във вашите небеса по случайната молба на едно божествено същество? Съвсем не! Те са там в рамките на една постройка на равновесие и математически закони, които са в основата на Всичко, Което Е. Човекът продължава със своите безумни молби и блокира точно тази помощ, която желае, като отказва да вземе участие освен по начини, които противоречат на самите Закони, поддържащи нещастното му съществуване. Тези Закони го заобикалят в това, което е останало от природата, но в своето нещастие той остава сляп за тях. Хората от научното съсловие анализират компонентите, но не и процеса на Живота в изявените структури на Живота, който ги заобикаля. Умственият анализ на ума заблуждава човека с арогантното убеждение за превъзходство над заобикалящата среда, вместо да го накара да вярва в това, че е сроден и част от нея. Как може да се помогне на тези, които ослепяват все повече спрямо процесите, в които протича съществуването им?

Жертвата не може да бъде спасена, а трябва да се издърпа сама (за ушите) и да се спаси, като поеме отговорност за собственото си спасение. Човек е направен от същината на своя Първоизточник. Той представлява една миниатюрна холограма на своя Първоизточник. Холограмата е мъничка част от цялото, която има способността да отразява цялото, от което е произлязла. Макар понятието за холограма да е било отчасти разбрано, то не е било „анализирано” с приложение спрямо същността на Живота, който присъства във всички самоосъзнати същества. Допълнителното фокусиране на този фрагмент към своя първоизточник на съществуване е това, което определя степента, в която съвкупният Първоизточник се проявява в познатата реалност от преживяването на всеки фрагмент.

Ако вземете предвид степента на фокусиране, която е довела до формирането на планетата Земя от един фрагмент на нейния Първоизточник, ще започнете да добивате представа за какво става дума. Погледнете величието на човешкото тяло, което е превозното средство на вашето преживяване тук. Едно превозно средство способно да приюти самосъзнание, което ако пожелае, може да разсъждава върху своя Първоизточник, защото Първоизточникът съзерцава Себе си и правейки това, се фрагментира, за да може допълнително да се съзерцава чрез проява на преживявания. В рамките на това съществува и свободната воля, за да го извърши. Тъй като свободната воля е движещата сила на това съзерцание, то тя се проявява във всеки холограмен фрагмент. Тази свободна воля дава възможност за всички преживявания в рамките на допълнително усилване на този процес на Само-съзерцание. Това е полярността, която позволява разпознаването на това, което обслужва процеса на съзерцание и това, което не го обслужва, за да може балансът между двете да позволи завършването на всяко изследване на завръщането на първоначално излъчения фрагмент към неговия Първоизточник. За да може представеният по този начин процес да бъде проследен, налице е едно спираловидно разбиране, докато умът, който чете тази информация, разсъждава върху всичко това. Всеки фрагмент се завръща към Първоизточника, който го е излъчил. И така вие сте въведени в разбирането на рамката на процеса, в който участвате, тъй като всеки от вас е холограмен фрагмент от Първоизточника на всичко, което съществува в процеса на само-съзерцание. О, паника – вие ще се превърнете в нищо, ако следвате пътя на завръщането. Съвсем не! С всяка фаза на завръщане към Първоизточника на вашите житейски преживявания, собственото ви самосъзнание се развива и става все по-голямо и по-голямо, докато достигнете до абсолютния потенциал, за да бъдете напълно равни със Съвкупността на този Първоизточник, който съзерцава себе си.

Това обърква ли вашите ограничени умове? Всъщност не би трябвало. Това би трябвало да бъде най-успокояващата новина, която някога сте получавали. Възможно ли е да съществува по-светла картина на вашето бъдеще? Какви възможни удоволствия биха могли някога да се сравнят с такова бъдеще? Нека ви уверя, че няма преходни удоволствия на прероденото тяло, които да се сравнят с тези, които ви очакват, когато фрагментираното самосъзнание започне да се издига по спиралата на житейския опит към крайната си цел. Проблемът е да бъде запълнена празнината от недоразумения, заложена като капан от тези, които са били увлечени в порочната злоупотреба с аспекта на свободната воля. Тези, достойни за съжаление, са се увлекли дотолкова, че представят себе си не само като еднакво силни със Съвкупността на Първоизточника на Всичко, но и се поставят в положение на Превъзходство. Даже деформираната психиатрична парадигма на вашето съвремие би приела това за умопомрачение, стига да можеше да обхване схемата в нейната цялост.

Тази деформирана заграбена власт се нуждае от деформирано копие на процеса. Един двойник на това, което съществува. Човечеството е единият градивен блок в случая, защото те не могат да създадат нещо от една отрицателна потенциалност. И тъй като са се опитвали безуспешно, остава им да преобразуват това, което съществува и което бихте нарекли положително, в неговия антипод – отрицателен двойник. Това обаче не се случва отскоро в процеса на вашето линейно броене. Колко са успели те да постигнат дотук? За да не ви разбия напълно, нека кажем, че е достигната критична фаза. Ако бъде позволено на това да продължава, то ще застраши повече преживяванията на Първоизточника, отколкото би било удобно.  И това ще бъде достатъчно, за да се насочи фокусът на съзнанието на тази „страхотна съвкупност” на Първоизточника към разрешаването на проблема. Потенциалът на този Фокус за възстановяване на равновесието в съвкупния процес е, както бе вече пояснено, нещо страхотно и далеч отвъд представите на триизмерното възприятие.

Опитахме се вече да обясним, че има на разположение помощ, че тя притежава голяма мощ и ние даже сме я омаловажили. Ключът към освобождаването на тази страхотна сила обаче се крие в това, което е причинило ситуацията преди всичко. СВОБОДНАТА ВОЛЯ! Ако не бяхте от изключителна ценност в допълнение на това, че сте средство на промяната, щяха да бъдат пуснати в ход други средства за ликвидиране на проблема. За да може да бъде поддържано равновесието на цялото, трябва да бъде взет предвид всеки фрагмент от всеки индивидуален фрагмент на този Фокус. Вие не може просто да бъдете отписани. Това би създало проблем с неприемливи последици. Всички фрагменти би трябвало да се завърнат при Първоизточника, от който са били излъчени, за да може този Първоизточник да поддържа равновесието на своята цялост. Това не означава, че довелите това извратено положение до неговата крайност няма да получат интересни образователни преживявания, защото това им е гарантирано. Вашето възприемане на времето не ви позволява да си представите как ще стане това, затова не се опитвайте.

Важно е да обхванете в съзнанието си целостта на тази ситуация, за да започнете да обмисляте разбирането си за това, че даже тези с най-зловещото поведение са ценни за Първоизточника, когото наричате Бог. Те са част от съвкупността на всичко, което се съдържа в думата Първоизточник. Самото заявяване на факта, че те са част от „Всичко, Което Е” не е довело до необходимото разбиране и затова тук е направен опит за различен подход. Това е, така да се каже, урок от първо отделение.  Да се надяваме, че това е било постигнато. Ако не се е получило, може би след един повторен прочит ще стане. Ние не желаем да смекчите отношението си към извършеното (от тъмните сили), защото това само ще добави към тяхната отрицателна кауза. Искаме да разберете защо просто разрушаването на целия експеримент не е опция и че само объркването на плановете им не е достатъчно. Първоизточникът, Големият Бос, иска всичко да приключи  и кои сме ние, за да спорим с него? Ние имаме този ключов проблем за разрешаване. Тогава нека се заемем с него.

№ 19

Из целия свят се шири едно все по нарастващо чувство на тревога. Интуитивните аспекти на всяко едно същество започват да се пробуждат, защото енергийната атмосфера на планетата резонира с фокуса на вниманието, насочено към тази единична планета от страна на цялата галактика. Вашите пробудени и съзнателни съквартиранти (в галактиката) определено забелязват какво става тук. Това е различно от задушаващите пряко манипулативни енергии, които биват разпръсквани върху активното ви съзнание. Галактическото внимание достига дотук чрез енергии, които са прекалено фини, за да могат да бъдат прихванати с механичните методи, използвани от тези, които са се фокусирали върху тъмните си намерения. Опозицията трябва да постигне целите си с прилагането на методи за потискане на естественото експанзивно движение на мисълта в рамките на изявената форма. Това, което се влива в масовото ви съзнание от галактиката, която ви заобикаля, притежава естествена експанзивна природа.  Будната част от съзнанието я приема, след което тя следва експанзивната си природа и се проявява експоненциално в съзнанието като сънища и форми на сънуване, които не са спокойни. Определящият фактор спрямо получаването на това галактическо послание е степента, в която вътрешното осъзнаване на всеки един индивид е било потиснато. Колко забавено е темпото на вибрация на съществото? В състояние ли е то все още да приеме стимула на високата и по-учестена вибрация на галактическата мисловна форма? Това не е съболезнователно послание, изпратено от симпатизиращи индивиди.  Такова щеше да е, ако бе трик на по-ниските тъмни енергии – един пореден инструмент за потискане. По-скоро това е един фокусиран стимул, който би трябвало да събуди за по-ефикасно използване рецепторите на Светлината, които поддържат фокуса на всеки един.

И така, виждате, че действат два енергийни фокуса – един за потискане и един за стимулиране. Предпочитаме тук да не използваме терминологията на войната, но трябва да отбележим, че „битката” за тази планета вече е в ход.  Не както я изобразяват с повсеместна сеч от двете страни, но по отношение владеенето на енергиите на Духа. Едната страна претендира за много, другата за всичко. Помнете, че ако само една мъничка част от енергията бъде наистина унищожена, това вещае унищожение на всичко. Първоизточникът на Всичко, Което Е, е експанзивен по природа. Енергията може да сменя своята форма чрез това, което изглежда като издигане и пропадане, раждане и умиране на форми, но енергията в самата основа на този феномен присъства винаги.

Във формáта на тази вечно съществуваща енергия съществува винаги една полярност, но тя не би трябвало да съществува във формáта на това, което вие възприемате като зли, тъмни сили. Противоположната полярност е друга тема. Това, което трябва да разберете, е, че това, което изглежда че е противоположната полярност на преживяването на планетата Земя, е една аномалия, едно деформирано приложение на тази полярност в енергията. Това е изключението, а не нормата.

Колкото по-ясно разберете това, с което разполагате в контекста на тази ситуация, толкова по-лесно ще ви бъде да поддържате фокуса си върху своята цел в рамките на енергиите, които се движат около вас и през вас. В някои моменти от вашето време е по-лесно да се поддадете на енергиите на потисничеството, отколкото да поддържате фокуса си върху стимулиращите енергии, които действат във вас.  „Битката” не се води върху повърхността на планетата, както са ви казвали, а в индивидуалното съзнание и по дефиниция също така в съзнанието на самата планета. Следователно трансформацията на планетата, извоювана от нея чрез повтарящото се майчинство на еволюиращите цивилизации, се крепи върху трансформацията на нейната настояща обитаваща цивилизация. Може да започнете да разбирате, че единството на този еволюционен процес съдържа потенциала за злоупотреба. Това вътрешно съчетаване на енергийната цел е организирано с оглед процеса на трансцендентност. Полярната противоположност предполага потискане на света, за разлика от експанзивната планетарна трансформация в едно по високо-измерно (вибрационно) преживяване.

При наличието на толкова много обмен на тежки мисловни енергии между обитателите на планетата, обменът на концептуално разбиране между умовете е достигнал много ниско равнище. Това е довело до механизирана комуникация, която замества масово използвани в миналото способности, възможни без помощта на изкуствени средства.  С бързия напредък на тези технологии (средства) чрез фокуса на тежки и бавни вибрации, това, което изглежда прекрасен напредък, се оказва наистина точно обратното. То представлява загуба на способността за фокусиране на формиращото, експанзивно приложение на силата на мисълта, присъщо на цялото Творение. Тук е приложена хитрост на ума, за да отвлече вниманието ви от потенциалната възможност за творческо разгръщане отвътре навън чрез прилагане на външната умствена аналитична дейност и чрез манипулация на вашата реалност. Естественият поток предполага насоченост към изследване на вътрешното съзнание и на външна изява във вашите реалности на по-значимите преживявания, които могат да бъдат открити там. Откъде мислите, че произлизат по-значимите идеи, които служат на човечеството? Вместо това, тези идеи биват деформирани с цел потискане на хората пред самите ви очи, докато вие не успявате да наблюдавате какво се случва. През всичкото време вие наблюдавате организираното представление, което отвлича вниманието ви.

Сега вече започва сериозна веселба. Вие правите последни опити да достигнете до вътрешното съзнание на възможно повече хора чрез най-новите приложения на техните технологии, но също така започвате да се присъединявате към стимулирането на вътрешната енергия. Вие също получавате това стимулиране. Всъщност вие сте като транслаторите, използвани от вашите радиостанции. Вие обслужвате множество цели и сте напълно наясно с това в частите от вътрешното съзнание на съвкупното си преживяване.  Вярвайте в процеса и дръжте високо знамето, така да се каже. Всичко далеч не е изгубено. Добре дошли на печелившата страна! Фокусирайте се и се изявявайте!

(следва)