Category Archives: ДА ПРЕГЪРНЕШ ДЪГАТА – Джордж Грийн

Да прегърнеш дъгата – част 6

II-12

С целенасочено намерение повтаряме отново, че е настъпило решителното за човечеството време да надживее тази привидно неразрешима дилема. Изобилието на форми на комуникации с разнообразно съдържание е завладяващо и е устроено така, че да отдалечи човечеството от физическа дейност и да изведе от равновесие умствената му дейност. Това пропагандиране на заседнал стил на живот отслабва физическото тяло, пречи на освобождаването на стреса и намалява шансовете за оцеляване в бъдеще. За да може да преодолее преживяването на това повтарящо се ежедневие, направлявано от други и да го замени с живот подчинен на личната отговорност, всеки на тази планета трябва да поеме контрол върху тялото си. Сега е възможността това да бъде направено, но дали ще участвате, е въпрос на личен вътрешен избор. Нарочно избираме думата „вътрешен”, защото откриването на това кой/коя и какво сте е един процес на интернализация в собственото съзнание и задълбочено осмисляне на тези идеи. Те трябва да бъдат осъзнати с фокусирана мисъл и трябва да бъдат взети смислени решения, последвани от активни промени във всеки житейски фокус. Тези процеси протичат най-добре в тихо усамотение. За да бъде направено това по ефективен начин, семейни и други социални ангажименти, които изглежда че оставят малко пространство на човек да си поеме дъх, трябва да бъдат преосмислени. Ако решението е те да бъдат приети каквито са, то ще трябва да промените други свои житейски приоритети. Телевизорът трябва да бъде изключен. Думичката „не” може би трябва да започне да присъства редовно във вашите разговори. Една самотна разходка осигурява големи възможности за съзерцание.

Трябва да разберете, че тези редове акцентират върху личното решение. Всеки/всяка трябва да реши сам/сама за себе си. Ако е удачно, окуражаваме обсъждане с брачния партньор. Много често най-близките ни хора имат напълно различни мнения по тези въпроси. Решаващата връзка между вас и съзиданието е лична и може да бъде осъществявана само индивидуално. Да споделите това с друго лице, което е по подобен на вас начин ангажирано с такава връзка, е голямо удоволствие. С прилагане на целенасочено намерение, жителите на тази планета включват милиони и милиони, които са били обучавани от ранно детство да търсят по-близка връзка с един „бог”, който се намира там някъде в неизвестното. Допълнително това, че е възможно да живееш в лукс и охолство след смъртта в някаква друга митична Утопия е извън логиката на посетителите от духовно развити планети. Този християнски мит намира аналози в подобни нелогични вярвания в други религии.

Всяко дете трябва първо да усвои дара на самосъзнанието като единственият бог, който му е необходимо да познава. След това целият му останал живот ще бъде преживяван чрез този фокус с допълнителното осъзнаване, че животът му добива своята жизнена сила чрез преживявания, които са положителни или отрицателни. Когато едно поколение достигне зрялост с това разбиране, религията, такава каквато съществува в момента, става излишна. Чрез разбирането, че удивителният дар на самоосъзнатото преживяване присъства навсякъде, подкрепено от законите за привличането, фокусираното намерение и позволението за избор на свободната воля и допълнително подкрепено с разбиране, получено от прилагането на тези основни прости истини, хората ще получат преживявания, твърде различни от настоящите. Това е прекалено голямо опростяване, тъй като обучението ще изисква голямо насочване на тези деца. Остава открит въпросът как нещо, което е неизвестно на родителите, може да им бъде предадено. Защото простото знание на истината не осигурява преодоляване на възникващите предизвикателства. Всеки трябва да тръгне от момента на откриването на истината (за себе си).

В тишината на собственото си съзнание индивидите трябва да се извисят над ситуацията, да осмислят внимателно степента на ангажимента, който всеки е готов да поеме, след което да се заемат с въвеждането на промени в съответствие с това ново разбиране. При възникването на всяка дилема простата молитва „Аз съм един преобразуващ се човек, помогнете ми да се преобразя”, или „Ние сме преобразуващи се хора, помогнете ни да се преобразим”, или „Те са преобразяващи се хора, помогнете им да се преобразят”, или „Той/тя е преобразуващ се човек, помогнете му/й да се преобрази” променя вътрешния климат и включва в реалността трудния закон за позволението. Освобождаването от нуждата за упражняване на контрол чрез прилагане на позволение променя драстично възприятието. То дава възможност за преодоляване на поемането на отговорност за сметка на другите и признава личния избор те да бъдат оставени да следват собствените си решения. Вместо да извежда на преден план чувства на разделение, този процес на благословия въвежда преживяване на благословена форма на любов, която оказва дълбоко влияние върху живота на човека. В конфликтни ситуации постигането на промяна може да изисква няколко повторения, но промяната ще бъде постигната.

Това, което предлага тази възможност, е непрекъснато осигуряване на контакт за всеки с хармоничната мисъл на сътворението, която е отговорна преди всичко за съществуването на индивида. Ако това не бе така, то при първото действие в противоречие на даден универсален закон,  енергията, която придържа всеки човек в изявената реалност, щеше да бъде оттеглена и той щеше да престане да съществува. Тогава всеки човек би бил лишен от възможността да преживее резултата от своя избор на действие и не би достигнал до разбирането за това, което е причинило получения резултат и му е предоставило възможност за избор дали да повтори същото действие, или да го надрасне чрез прилагане на мъдрост. Това, което съществува в рамките на сътворението като истина, не е религия като практикувана догма, а практически ориентирана, приложима, логическа духовност. ‘Дух’ в случая е име, приписвано на присъствието на сътворението, което е вездесъщо, всезнаещо и всемогъщо. С други думи, съдбата на научаването на тази истина и изборът дали тя да бъде разбрана и практикувана, не може да бъде избегната; тя може само да бъде отложена.

Макар тази дискусия да е опростена, тя предлага основите на привидно магическа трансформация в живота на тези, които желаят да възприемат такава промяна. Да се откажеш от познатото и да поемеш пътя на непознатото винаги е представлявало елексирът на приключението. Човечеството не трябва да поема друг път от мястото, където се намира или в сравнение с това, което прави, за да преживее едно приключение. Целият живот е една опитност, белязана от нагласата, отразена в собствените мисли. Това, което изглежда отегчително и тривиално, може да бъде преживяно различно чрез промяна на параметрите на преживяването, по една ситуация наведнъж. Колкото и належаща (за промяна) да е ситуацията по отношение на поробените в глобален мащаб, тя може да бъде променена само ако индивидите надраснат собствените си вярвания.

Всичко трябва да започне с осъзнаването, че една серия от измами, манипулации и погрешни практики е съществувала от много дълго време. Фактът, че това е истина, не променя нищо. В момента човечеството се намира там, където се намира, и обвиненията, страхът, прибързаните реакции и малодушието няма да променят нищо. Съпротивата или изборът на отмъщение също няма да означават нищо. Сборът на две неправилни неща никога няма да доведе до едно правилно. На човечеството му остава да преглътне истината, да потърси своя фокусиран първоизточник и да избере да промени своите преживявания като опознае, разбере и прилага законите, които поддържат съвкупното съзидание. Познатият на човечеството на тази планета ‘бог’ не съществува. Той не е мъртъв, защото никога не е съществувал. Сътворението съществува и притежава всички качества на всемогъщество, всезнание и вездесъщност. Единственото нещо, което изисква преклонение, е наличието на самосъзнателния живот в рамките на законите, довели всекиго до преживяване с чест и признателност за оказаната чудотворна привилегия.

Оказването на помощ при изявата на всичко това има за предварително условие отправяне на покана от страна на човечеството. Учители под формата на доброжелателни същества ще дойдат отново между вас на тази планета, когато това е безопасно и ако бъдат поканени. Те няма да ви учат на това как те мислят, че трябва да живеете, но ще ви учат на законите на вселената и ще ви съветват при тяхното прилагане към параметрите на съществуването, което вие ще изберете индивидуално и колективно. Сега предстои избор между робство и трудна смърт или свобода за хармонизиране с начина, по който сътворението е предвидено да бъде преживяно.

II-13

Когато настъпи време за усилено налагане на последните фази на отнемане на личната свобода, ще се появи съпротива. Това ще стане особено в САЩ, тъй като измежду всички хора на планетата, жителите на тази страна са били най-много лъгани, глезени и използвани. На тези хора им е трудно да повярват, че развитието на тяхната нация е било контролирано и насочвано от самото начало. Естествените изобретателност и творчество са били окуражавани и след това „откупени” и засекретени. Особено подходящ пример е непрекъснатото разработване на източници на енергия и транспорт, които ще прекратят зависимостта от нефт и въглища и ще елиминират заплахата за живота на човешкото тяло и на планетарната флора и фауна. Тези открития съществуват и могат да бъдат разработени много бързо в контекста на новата парадигма.

Съществува естествен поток на изява като част от плана на сътворението. Това може да бъде наречено неизменно програмиране на човешката същност, което присъства независимо от целенасочените усилия да бъде подтиснато. След поставянето на цел по личен избор, която изглежда логична и която бива съпроводена с личен ангажимент, тази цел може и бива преследвана с възможно най-голяма сила, даже когато това може да коства личния живот. Методи на изтезание могат да накарат човека да отрече или да претендира, че се предава, но вместо това тази нагласа обикновено се превръща при първа възможност в още по-голяма решителност за преследване на целта докрай. Това важи за целите, които са както положителни, така и отрицателни по отношение на своята енергийна конфигурация. При това логично възникват ситуации на конфронтация. Положителните стимули биват преследвани с логика, а отрицателните – при неспособност за прилагане на закона за позволението, при което контролът става допълнителен фактор в отсъствието на равновесие. Важно е да се разбере, че съвършенството представлява способност да останеш в равновесие при практикуването на всичките универсални закони, които поддържат експанзивния израз на сътворението. Това е един процес, който предлага предизвикателство за участие в това, което се нарича ‘вечност’. Ако не съществуваше това монументално предизвикателство, вечността щеше да се окаже наистина отегчителна.

Интелигентността не е ограничена само до човешкия мозък/ум. Тя е неизменна част от потенциалността, която пронизва процеса на сътворение. Самосъзерцанието от страна на всяка самоосъзната част от сътворението, като например човечеството, при разбиране на това кой и какво представлява във връзка с експанзивния поток на сътворението, може да преодолее и отстрани ограничаващите неразбирания. Това открива възможност за осъзнаване на това разбиране, което напълно променя преживяванията на съответното същество. Всяко едно преживяване обслужва експанзивния процес. Тъй като сътворението е в основата си интелигентност в преследване на самоопознаването си, необходимо е да разберете, че всички вярвания и убеждения достигат една точка, в която ограничават възможността за еволюиране. Това се превръща в непрекъснат процес на надрастване и изоставяне на всяко едно разбиране и преминаване към по-висша мъдрост. Изключения от това са неприкосновените универсални закони, които поддържат процеса като цяло. В основата на тези промени винаги стои по-доброто разбиране на тези закони, на тяхното прилагане и мъдростта, натрупвана по пътя на съответните преживявания.

Изглежда логично жителите на тази планета да са достигнали момента на надрастване на настоящите преживявания и на промяна на вярванията, които са фокусирали сътворението в преживяване на бъдещето такова, каквото се очертава в момента. Много е по-лесно да схванеш съществуващата ситуация, да промениш убежденията си и преодолееш дадено преживяване, преди то да бъде напълно изявено. Полярността на отрицателното преживяване е резултат от неуспеха в узнаването, разбирането и прилагането на законите на вселената. Вие сте били поставени на тази планета без знанието за тези закони и ви е било отказано да ги узнаете. Първите заселници на планетата са научавали тези закони чрез наблюдаване на природата. С благословията на вечността и необходимото време, те са започнали да еволюират. Сега даже и те са вече корумпирани. За нещастие, бидейки обучавани, че природата трябва да бъде подчинена, вместо да бъде приета като учител, вие сте били лишени от познанието, което може да бъде получено чрез нейното съзерцаване като холограмен пример на приложението на законите.

Дали това означава, че технологиите трябва да бъдат изоставени напълно и 6 милиарда жители трябва да се завърнат към първобитния начин на живот? Това определено би намалило населението на планетата до 500 милиона чрез гладна смърт. Ако този начин на живот би позволил разбирането на универсалните закони, то това преживяване би си струвало. В същото време знанието за законите може да бъде получено от тези, които притежават едновременно развити технологии и познания, което прави тази примитивна алтернатива излишна. Ако човечеството не поеме отговорността да промени предстоящия сценарий и ако се наложи самата планета да промени ситуацията, то технологиите ще бъдат унищожени и ако планетата „има късмет”, примитивното население отново ще има възможност да еволюира.

Последиците от пренебрегването на тази нова възможност за промяна на историята на този клон на човечеството, която е била буквално  вкарана в определен коловоз отпреди хиляди години, не са приятни за съзерцание. Реализацията на сценария е започнала с нарушаване на закона за позволението и чрез намеса в еволюцията на други хора, което ги е „закотвило”, вместо да им позволи да еволюират. Последиците от това по силата на закона за привличането (получаваш това, което даваш) са се появили неизбежно по естествен път. Никоя друга група (от същества) не е пожелала да се намеси освен под формата на доброжелателни съвети, тъй като това е единствено позволеното при интелигентно прилагане на универсалните закони. Такава намеса между видовете и планетите се случва и е позволена. В същото време законът за привличането действа неумолимо, като в потока на свещения порядък проявленията му следват естествени закономерности, в рамките на интелигентността на сътворението. Действията в граничния обсег на закона за позволението, които предполагат взаимодействия отвъд даването на съвети, става внимателно и при отчитане на възможните дълготрайни последици. Това може да се случи особено когато дадена съвкупност е достатъчно еволюирала, за да помоли за конкретна помощ. Повикът, отправен към сътворението от достатъчно голям процент от населението, среща ответно предложена помощ, оказана на конкретни групи. Ако обаче групата, отправяща искането, е толкова затворена, че не може да разпознае предложената помощ, нищо повече не може да бъде направено. В този случай молбите за помощ са продължили толкова дълго време и причиненият от отрицателно настроените дисбаланс е станал толкова голям, че цялата галактика вече е фокусирана върху тази малка планета и са били издадени разпореждания да „бъде открит начин за отговор на отправените молби”. И така, на населението на земята бива предложен настоящият процес (на оказване на помощ) и настоящите послания с разполагаемите в момента средства за комуникация. Ние се молим това да бъде достатъчно и навременно.

II-14

В документираната история на човечеството се съдържа знание за осъществени комуникации със същества от други планети на галактиката. Разбирането, че духовното развитие върви ръка за ръка с физическото, емоционалното и умственото развитие, изглежда едно логично допускане. Така както личната отговорност се развива на началните равнища  чрез взаимодействие с други същества, тя продължава своето развитие с натрупването на опит. Следователно самосъзнанието се развива по пътя на личния избор на все по-високи равнища, при отговорно взаимодействие с други същества чрез поддържане на баланс на физическото творение в галактиката като цяло. Това е придружено със споделяне на отговорностите. С други думи, съществува един организиран административен процес за ангажиране със самосъзнание и способност за преживяване в рамките на универсалните закони, която се придобива чрез натрупване на мъдрост в процеса на преживяване.  Добронамерените същества, които са посещавали вашата планета и които сега присъстват в близост до тази планета, са представители, които са доброволци в името на собственото си развитие, като част от този административен фокус на поддържане на галактиката.

За да може експанзивната енергия на сътворението да продължи да се развива, индивидуалните пунктове на самосъзнание трябва да продължат своето развитие в рамките на общия поток. Всеки трябва първо да осъзнае кой и какво е и след това по пътя на свободната воля да избере кога и как да осъществи това според законите на вселената. Желанието за това е буквално програмирано във всеки и продължава да зове за реализация независимо колко затормозени и блокирани са преживяванията. Човечеството на тази планета е блокирано във всяко едно отношение, бидейки лишено от това съществено знание. Целенасочено предложеното знание е било изопачено и заменено с погрешната идея, че човек трябва да използва природата, вместо да сътрудничи с нея и да използва примерите й за свой учител. Природата съществува в хармония със законите на вселената, когато е оставена сама на себе си и въпреки намесата и извращенията на човека. Природата продължава да се опитва, защото съдържа същия елемент на програмиран импулс за съществуване и еволюиране, който е универсален за сътворението.

Импулсът за експанзивно поведение присъства в живия аспект на съвкупното сътворение. Само осъзнатите притежават привилегията на свободната воля. Този аспект на привилегията съдържа клопката на експлоатация по отношение по-малко развитите проявления на сътворението. Жителите на земята са създали лукс и мизерия чрез използване и нарушаване на естествените ресурси на тази уникално красива планета. Деформация и невежество, били те избрани или наложени на интелигентни същества, водят до хаос и дисбаланс с все по-разширяващи се последици. Личният избор за поемане отговорност за промяна на тази ситуация съдържа надеждата този клон на човечеството да преодолее всичко това, докато все още съществува такава възможност. Пропускането на тази възможност ще носи със себе си последиците, които ще бъдат естествен резултат от закона за привличането. Вечността, както се нарича този космически цикъл, е една много голяма продължителност от време, според вашите разбирания, в която може да усвоявате уроците, които сте пропуснали и отхвърлили. Сега ви се предоставя всичката възможна помощ и то извън нормалния процес. Възможността буквално да скочите напред и да наваксате пропуснатите възможности за развитие е пред вас. Надяваме се възможно повече (от вас) да се отзоват.

Така наречените житни кръгове са предизвикали голямо любопитство. Предишната информация за съществуването на галактическа администрация, отговорна за поддържане на галактиката, бе предназначена като увод за информацията, която следва. Във времена на голям стрес за планетата се случва нещо, което не е необичайно при поддържане на балансираните орбити и пр., под формата на енергия, фокусирана върху различни мрежови системи, които поддържат орбити, вихрови ускорения и други равновесни процеси. Това е нещо подобно на настройването на вашия автомобилен двигател на най-ефективни обороти. Това се прави редовно. В случая с вашата планета, която е подложена на голям стрес, както би признал и най-заспалият човек, този процес протича все по-често. Житните кръгове са динамични енергийни кодове, които са били изпращани редовно, но сега са направени видими в опит за пробуждане на човечеството за истината, че равновесието бива поддържано благодарение на помощ отвън. Има конкретни случаи на групи хора, които са седели на открито медитирайки и които са установили мигновеното възникване на житни кръгове около тях.  Тези случаи отново са имали за цел предаването на послание и са се случвали само в рамките на тези конкретни области и в конкретни моменти от време и не са били причинени от медитиращите групи. Формите са разнообразни в зависимост от формата на конкретните фокусирани енергии. Има определени особено възстановителни (по липса на по-добър термин) области, които предизвикват конкретни планетарни реакции. Съответните форми и места отговарят на необходимата реакция. Тези кръгове не са предвидени да бъдат декодирани, а по-скоро приети според тяхното предназначение (на будители).

Съществува познание и разбиране за галактиката и нейните всеобхватни универсални закони. Те винаги са били на разположение. Право на човечеството е да ги притежава. Това е известно като еволюиране. Тази голяма възможност се съдържа в простите формулировки на тези послания, които дават възможност за схващане истината за сериозността на ситуацията и за признаване на продължилите дълго време лъжи и деформации. Така може да започне усвояването и прилагането на няколко прости практични промени във възприятията, чрез приложението на жизнени енергии по отношение на това какво и кои сте. Сега имате възможност да направите този избор.

(следва)

Да прегърнеш дъгата – част 4

II-6

Вече сме готови да започнем адаптирането на човешкия дух към по-мащабната еволюция и към повратната точка, която бележи завръщането към твореца, далеч от настоящото преживяване. Това е било считано за част от опита на светците и е било, или не, признавано, или неизвестно (като явление). В миналото са били извършвани адаптации в генетиката на физическото тяло, както и добавяне на вибрационни импланти. Те са причинили странични ефекти, които от своя страна са оказали духовно въздействие. Тези промени  са ограничили вибрационните връзки към фокусния източник, породил физическото появяване. Генетичните промени, които са били насилствено наложени на човешкото тяло, са били предавани по наследство от поколение на поколение, без да бъдат повлияни от адаптацията. Причинилите голяма травма импланти са оставили отпечатъка си върху молекулярната памет на клетките и са били запазени поколения наред. Съвременният човек е бил програмиран да отрече факта, че хуманността в настоящата си физическа форма е наистина много древна. Тя е придобила определени промени, които са само в неин ущърб.

В по-широк план планетата също страда от подобни промени, които спъват способността й да функционира правилно. Време е в това отношение балансът да бъде възстановен. Тъй като е очевидно, че нито човешкото тяло, нито планетата са в състояние да направят тези корекции навреме по отношение възможността за трансформация, е необходима външна помощ. В предишните ни дискусии бе пояснена възможността мисловният процес да се материализира при използване закона за целенасочения фокус. Подкрепената с намерение мисъл чрез визуализация, емоционално завършена и вибрационно стимулирана, придържана твърдо към целта с всеотдайност, води до външна изява. Тъй като на тази планета вибрационните енергии са на ниско равнище и не могат да доведат до външна изява, времето, необходимо за улавянето им с помощта на петте сетива, протича наистина много бавно.

Във всички случаи ви се напомня отново за това, че ситуацията на тази планета бива наблюдавана от галактическите ви съседи, болшинството от които съществуват на вибрационно равнище, което е по-високо от това на планетата земя.  Напълно приемливо е за хората на тази планета да ги помолят за помощ под формата на промяна в човешкото тяло, което да приеме корекцията във вибрационната му матрица и да го върне към първоначално замисления му модел. Тази молба за помощ би изисквала само малък брой човешки същества. Това е нещо, което наземният екип би могъл да направи, доколкото членовете му преживяват себе си като триизмерни човешки същества.

Това ще им помогне да бъдат първите, направили вибрационния преход, и ще им позволи да осъществят идеала – завръщането на архетипа, така както е бил първоначално създаден според галактическите уравнения. Тогава това се превръща в следващата голяма задача за наземния екип. Това е едно просто изявление като част от молитвата/медитациите на всеки член на екипа, което да включва признание и благодарност, че този архетип вече присъства и се изявява в перфектна форма във всяко човешко тяло, което съществува в момента. Важно е да отбележим, че архетипът позволява еволюция към по-голямо съвършенство и преживяване на по-висока вибрация и това завръщане към архетипа няма да създаде проблем за постигналите тези промени.

Този процес позволява на човечеството да се включи към енергиите, които изчакват възможност за участие в разрешаването на тази ситуация и предоставя на оказващите помощ по-голямата възможност да участват в прехода на енергията по цикличната спирала на надмощието. Това наистина осигурява желаното участие. Участието става само по покана и вие ще предоставите тази възможност. Предлагаме ви да размишлявате върху възможността от възникването на тази ситуация.

При необходимост изчетете отново тази информация, за да схванете мащабите на тази възможност за всички участници, в това число и вашата решаваща роля. Очевидно всеки може да си даде сметка, че е едно изключително същество с много специфични задачи за изпълнение, когато свещеният порядък се разпростира в личните преживявания и върху планетата като цяло. Възможността да се „превърнеш” е натоварена с обещание, в замяна на фокусирано намерение, целенасочено проследяване и творческо приложение на предложенията, съдържащи се в тези комюникета.

II-7

Когато всеки от вас се включи в този фокус и започна процесът на осмисляне на една възможна формулировка на целта, за вас стана очевидно, че откриването на проста формулировка, привлекателна за цялото човечество, съвсем не е нещо просто. В момента на написването на тази книга, тази формулировка все още не е факт. Молитвата, свързана с осъществяването й, все още не е широко известна. Този призив може да създаде условия за отваряне на съзнанието за възприемане на формулировката, когато тя бъде обявена. Интересно е да се наблюдава промяната в съзнанието на тези, които използват прилежно молитвата. Когато тя бъде допълнена със съзнателно изчистване на натрупаните отрицателни нагласи и изоставяне на погрешните доктрини, това ще доведе до повишаване на вибрациите, които ще са ясно наблюдаеми от всеки индивид. Повишаването на индивидуалните вибрации ще засили индивидуалните способности за връзка с първоизточника. Тази връзка започва да се съживява и да позволява на тялото да получава по-големи количества подпомагаща енергия. В момента като че ли този поток от жизнена енергия е бил почти прекъснат и едва достатъчен за поддържането на живота. Противно на това, което ви учат, без този поток от енергия, идваща от първоизточника и първопричина за появяването на всекиго от вас, поддържането на живота в тялото е невъзможно. В центъра на всеки фокус на съзнание и във всяко физическо тяло има една контактна точка, през която постъпва този енергиен поток. Когато този поток бъде прекъснат или оттеглен, настъпва смъртта. Колкото по-интензивни са активните отрицателни енергии в тялото, като гняв, страх, омраза и пр., толкова по-малко енергия е в състояние то да приема от вече намалелия поток. Когато целенасочено се освобождавате от тези енергии, молбата за помощ в процеса на възраждане активира отново връзката (с първоизточника) с всяко ново повторение.

Вие, наземният екип, сте водачите при установяването на предложените процедури за възраждане на вашите човешки побратими в най-близко бъдеще. Вие сте тези, които демонстрирате приложимостта на тези предложения и давате своя принос относно тяхната жизненост. Тези послания съдържат именно напомняния и предложения. Тъй като болшинството човеци сега са изгубени в сложността на своите житейски преживявания под настъплението на преобладаващия наложен контрол, очевидно е, че без външна помощ оцеляването, да не говорим за възраждането, са напълно невъзможни. Отдавна броят на населението далеч надхвърли бройката, при която възможността за физическо унищожаване бе опция. Това също е било планирано, тъй като влиянието на универсалните закони за балансирания живот, включително тези, свързани със създаването на потомство, е било целенасочено възпрепятствано. Войнствените наклонности са били свръх стимулирани на основата на естествените инстинкти за самоотбрана и оцеляване. Обзорът на елементите на неравновесие може да продължава дълго, но това не е важното тук. Важното е, че човечеството трябва да направи завой на 180˚, за да премине през това преживяване, но в същото време основните части на умовете са програмирани в отрицание на предложенията за такава промяна.

Затова трябва да достигнем до тези, които са отворени (за приемане на новото), или достатъчно отчаяни, за да се уловят за каквато и да е сламка, която би могла да ги отведе до една различна възможност. Всеки един от вас определя кои биха могли да бъдат тези хора и от вас зависи да установите контакт с тях, за да се получи мултипликационен ефект. Междувременно ражданията продължават, както и програмата за контрол, която увеличава своето влияние и резултати. В тази ситуация настоящите послания се опитват да окажат възможно най-голяма помощ, за да помогнат да си спомните кои сте и да насочат всекиго в личното му приспособяване и ангажираност в максимално възможна степен. Всичко това става чрез един процес на  диктовка/превод/транскрибиране, който има своите ограничения.

Зад този привидно неясно изразен и въпреки това амбициозен процес се крие импулсът на фокусираната енергия на твореца. Очевидно е било решено, че самосъзерцателният процес на контрол, насилие, жертвеност и мъченичество е достигнал точката на разрешаване и трансформация. Това осъзнаване сега се придвижва през вибрационните равнища на съзнанието и тези от третото измерение ще получат посланието по един или друг начин. Всеки един от вас сега е един Роуън и носи съобщението в ръцете си. Въпросът е не дали можете, а дали ще го доставите.

II-8

Когато човек се вслуша в съобщенията на медиите относно ситуацията в „света като цяло”, остава с впечатлението, че бъдещето вещае зловещи събития и в същото време няма някаква голяма опасност, която да грози „бастионите на демокрацията”. Съществуват само отдалечени огнища на етнически безредици и ситуации на насилие. Такива случаи са обект на медийна експлоатация поради оскъдните лични контакти между хората от САЩ и населението на тези страни. Въпреки това САЩ е ангажиран повече от всяка друга страна член на ООН в оказване на военна „помощ”. След като вашето одобрение на тези действия се приема като даденост, образът на САЩ в очите на света се е трансформирал от дом на смелите и свободните в дом на тъмния отмъстител, сатаната. Всичко това се е случило в един постепенен преход, който е бил и продължава да бъде очевиден за всички краища на света освен за САЩ. Ангажираните в агресията наред с останалия наблюдаващ свят приемат, че този преход има пълното ви одобрение. С разбирането, че съществуващите в момента средства за комуникация са били родени в проспериращите САЩ, хората по света приемат, че американските граждани са задължително информирани и следователно са движещата сила зад този агресивен формат. За останалия свят е непонятно, че като цяло гражданите (на САЩ) не са наясно, че доброжелателната „помощ” не е нищо друго освен агресивни действия, тъй като нямат база за сравнение, на чиято основа да оценят страданията на хората в районите, разкъсвани от войни.

Къде са разказите на военните, които се завръщат по домовете си и които биха могли да потвърдят това? Всеки един от тях вижда само един малък сегмент от общата картина. Индоктринирането и промиването на мозъците сред военните е далеч по-усъвършенствано в сравнение с това, което е възможно при широката публика. След уволнението си от военна служба и определен период далеч от военните практики, много от тези хора започват да се отърсват от ефекта на умствената манипулация и се оказват умствено и емоционално нестабилни. Правителствените служби не им предоставят помощ, различна от лекарства, за да осмислят това, което им е било втълпявано на фона на действителните им преживявания и много от тях не са в състояние да функционират нормално в цивилния живот. Те са изправени пред избора или да се завърнат в армията, или да се справят поединично – всеки както може. Малцина имат средствата или са в състояние да открият психиатрична помощ, достатъчно веща, за да разбере същността на техните дилеми. Програмирането на любимите ви деца е внимателно режисирано, за да прилегне към бъдещите им роли, които се очаква да изпълняват в тези военни интриги на агресия.

Можем да сравним разбирането на тази ситуация с представата за една игра. Макар да е представена като резултат от сценарии, написани от небалансирани автори, тя съдържа повече истина, отколкото някой може да си представи. Като ви представяме тази информация, тя като че ли е в мелодраматичен тон и непосредствената реакция е отрицание на допускането, че такава измама може да е завладяла толкова много милиони хора. Човешката природа е добре изучена. Вашите реакции и вярвания са напълно разбираеми. В тази добре планирана игра на илюзии за целите на заблудата нищо не е оставено на случайността. САЩ е идеалното място за точно тази манипулация, доколкото отсъстват дълбоко вкоренени етнически вражди като тези по други места на планетата. Проблемите на черни/бели/коренни жители в САЩ са единствените, които се поддават на експлоатация, но те нямат такава предистория като ситуациите на мюсюлмани/евреи/християни, които бушуват в момента в страните на Европа и Изтока.

В основата на цялата картина е точно тази „човешка природа”, която е била толкова добре изследвана и изучена. Човечеството е било насочено да изразходва енергиите си в преживяване и изследване на средата извън себе си. Едва в последните години медицинската/научна общност се зае с разбирането на физическото човешко тяло с помощта на усъвършенствани инструменти. За нещастие това не се случи заради самото разбиране, а по инициатива на тъмните сили чрез химическите компании, с цел получаване на печалба чрез третиране симптомите на дегенериращите човешки тела. Това е резултат от планирано цялостно настъпление срещу човешкото тяло, което трябва да съвпадне с естествените последици от свръх населението. Изследванията зад тези тъмни цели едва ли някога ще станат напълно известни, макар че има отделни елементи, публикувани от съвестни изследователи-медици. Генетичните изследвания са силно опорочени и има основания за скептицизъм относно мотивите зад вече възможните манипулации на вродените ДНК структури на човешкото тяло. Етично издържаните изследвания могат наистина да доведат до промени, които да освободят човечеството от разрушителните форми на поведение и от вродените предразположения към здравословни проблеми и недъзи.

При съществуващата глобална ситуация обаче не може да се случи нищо подобно, което в разумни времеви граници да помогне на човечеството и на планетата Земя в настоящата дилема. Следователно единственото възможно разрешение е в създаването на една нова парадигма на човешкото съществуване. Макар периодичното преразглеждане на една и съща ситуация в този материал да изглежда излишно, правим това отново с цел затвърдяване на ангажимента, който всеки от вас е поел в този проект. При продължаващите потоп от дезинформация, промиване на мозъци и свръх усъвършенствани възможности на правителството за подслушване и проследяване, изглежда още по-вероятно толкова много хора да бъдат в неведение или в пълно отрицание. Даже опозицията е изненадана от собствения си успех! И така тя се занимава с това да наблюдава колко може да продължава тази пародия пред вашите очи, преди съзнанието ви да се събуди.  Наблюдението на този феномен е едно изключително преживяване.

Задачата на наземния екип е да приеме съществуващата реалност, след това да погледне през и отвъдглобалната ситуация, да постави основата на новата парадигма и да помогне в нейното реализиране в изявената действителност. Универсалните закони действат и са на разположение на тези, които ги разбират и имат намерението да използват пълния им потенциал. Целенасоченото прилагане на първите три закона ще доведе до изявяването на четвъртия – балансираното преживяване на новата парадигма.

(следва)

Да прегърнеш дъгата – част 3

II-4

Бе време, когато съществата на тази планета обитаваха други места на галактиката. Не в настоящите си физически тела, но може да кажем, че те бяха ваши прадеди. Човечеството не е възникнало на тази планета. За тези, които в момента вярват, че вие сте произлезли от някаква първоначална супа, това може да прозвучи като обида. Помнете обаче, че ако отчитаме законите на вселената, съзиданието е възможно чрез намерение и поставена цел. Развитието на тяло, ум, дух и емоции не се вписва в критериите на случайния подбор като възможен сценарий. Наистина физическото тяло съответства на характеристиките на земното минерално съдържание, но това се дължи на закона за привличането, който позволява приспособяване към околната среда. Чудото на човешкото тяло е, че има способности за приспособяване, които му позволяват да оцелява във враждебна среда. Това определено се доказва от целенасоченото въвеждане на дразнещи химически комбинации и различни вибрации, предназначени да го разрушат. Планът е да оцелеят само най-приспособимите, които да могат да бъдат използвани за допълнително експериментално приспособяване и експлоатация. Съпротивата срещу враждебната среда позволява адаптация и може да бъде стимул или за развитие, или за регресия, в зависимост от степента и фокуса на индивидуалното желание за придвижване през съответното преживяване.

Тази възможност може вече да бъде разисквана открито, тъй като предметът за извънземното присъствие вече е обект на голямо медийно внимание. Макар много по-възрастни хора все още да се съпротивляват на тази възможност, болшинството деца я приемат като истина и мечтаят да участват в други планетарни пътешествия и преживявания. Това е така поради убеждението, че на тази планета са останали малко неизвестни неща и нови приключения могат да бъдат открити само по пътя на изследване на заобикалящия я космос. Популярността на продължилите дълго серии на Стар Трек са пример за това. Информацията относно монументалния брой слънчеви системи, посещаващи тази галактика и присъствието на много други наблюдавани галактики, прави възможността за наличието на други планети с живот върху тях да обори допускането, че това е единствената планета със съзнателен живот. Узнаването на това обаче изисква конструирането на подходящи превозни средства, които да позволят на хората да пътуват из космоса. При наличието на толкова много обитатели, които източват жизнените сили на тази планета, такава възможност изглежда неосъществима.

Всъщност човечеството е на кръстопътя на множество равнища на преживявания. Наистина как би могло то да премине през тази криза? Очевидно не без чужда помощ! При наличието на своето арогантно упорство дали то ще поиска и приеме такава помощ, ако тя бъде предложена? Това може да намери отговор само в процеса на развитие на нещата. Както вече бе подчертано, помощта не може да бъде предоставена на хора, зациклени в  самосъзнанието на жертви. Решението се крие в това човечеството да създаде собствено решение, а жертвите не могат да направят това поради желанието си да бъдат спасени. Спасението изисква някой или нещо отвън самите тях да извърши необходимото. Отново дискусията се връща към осъзнаването, че жителите на тази планета са изправени пред избора на това как да реализират своето преживяване. Вече не става дума за оцеляване на най-приспособените, а за оцеляване на персонално отговорните.

Противоположното преживяване на жертви в момента се реализира чрез упражняване на власт спрямо други жертви и се е превърнало в безкрайна верига от взаимосвързани преживявания, продължили невероятно дълго време. Тази верига очаква отдавна да бъде разчупена. Здравината й зависи от неспособността на участниците да изберат различен начин на преживяване. Без осъзнаването и разбирането на универсалните закони, които поддържат успешно разгръщащите се житейски преживявания, веригата остава непокътната. Човечеството може да промени това продължило толкова дълго свое преживяване, да разкъса веригата и да се присъедини към прогресиращото гражданство на галактиката/вселената, като избере личната отговорност и приложи законите в своето ежедневие както на индивидуално, така и на групово равнище. Поради наличието на полярност, когато определен брой хора биват привлечени един към друг като група, това също така отблъсква останалите, направилите различен избор, при което възниква голямо разделение. Приложението на законите създава колективна ситуация, която дава възможност за протекция срещу страха от действията на други групи по най-учудващи начини. Вибрациите се повишават бързо и защитните средства се оказват изключително разнообразни.

Погледнато отстрани възниква въпросът, ако самосъзнанието на жертва присъства в нашето преживяване, дали то присъства и в съзнанието на твореца. Очевидният отговор е „да”. Творецът е в състояние на самосъзерцание с цел саморазвитие. На това равнище и най-малкият дисбаланс трябва да бъде напълно разбран и елиминиран.  Вие сте този процес на елиминиране. Когато се придвижите през него и достигнете до личната отговорност, ще бъде разрешена още една фаза на този дисбаланс. Разумно поддържаното лозе дава изобилна и здрава реколта. След като  този дисбаланс бъде отстранен от вашето преживяване, ще имате здравословни и богати преживявания!

Нямаме за цел да нападаме съществуващите вярвания с фронтална атака, която да причини съпротива и стрес, а да представим една постепенна и убедителна алтернатива за хора, прекарали животите си в затормозеност и мрачно оцеляване. Завършването на един живот в болка и болест е демонстрация на едно духовно съзнание, което отрича конструктивно решение от страна на изпитващите низходящ цикъл от изявени обстоятелства. Това, което изглежда сложна и невъзможна ситуация, има просто разрешение. Промяната в отношението и приложението на прости, разбираеми закони предоставя прехода към ново преживяване.  Творението не предоставя възможност чрез страдание да се достигне до нещо по-различно от още повече страдание. Това е избор на свободната воля. Следователно е време за избор на ново преживяване чрез отказване от това, което не дава желания резултат и не е давало такъв резултат в продължение на безкрайни последователни епизоди.

Законите за привличането, намерението и позволението, използвани целенасочено, с прилагане на свободната воля, са критериите, които ще доведат до освобождаване на човечеството и до завръщането му към пълноценно галактическо гражданство и към способността за свободно пътуване. Неуспехът в спазването на тези насоки ще изисква поставянето на съответните индивиди в друга ситуация на обучение. Предоставена ви е възможността да започнете отново с основополагащите моменти и да ги включите в своите преживявания като направите един безпрецедентен скок в съзнанието си. Колко тъжно ще бъде, ако упорито откажете да се възползвате от тази възможност.

II-5

По време на преживяването на най-големия хаос ще има моменти на обезсърчаване и на чудене дали някаква част от този материал представлява нещо ценно. Това ще бъде времето, когато членовете на този наземен екип трябва да се придържат твърдо до разбирането, че промяната не може да се случи и не се случва, ако старите структури останат по местата си. Следователно новата парадигма на преживяването ще се прояви точно чрез този хаос и това няма да изисква много чакане. Когато основната идея е заела място в сърцата и умовете на посветените и ангажирани човеци, които желаят заместване на старото с приключението на нещо ново, това ще се случи бързо. Ще има такива, които ще се колебаят и уплашат, но при наличието поне на един във всяка основна група, който има силата да се придържа твърдо към своя ангажимент, групата като цяло ще се запази и ще задържи необходимия фокус.

Много са задавали въпроса как е възможно, в резултат на събирания на групи из целия свят, да се появи единна формулировка на основата на толкова измечтани сценарии. Тук се налага да призовем присъствието на твореца на всяка от тези сбирки. В процеса на самосъзерцание на твореца се осъществява едновременно дълбоко познаване на всеки и на всички. Доколкото в момента на начеването на съвкупния процес има един ум, един фокус, то призовавайки фокуса, който познава себе си, неизбежният резултат е един фокус на истината. Чрез този процес ще бъде преживяно многократно подчертаваното чувство за „единност”. На това са били посвещавани много празни приказки, но тепърва предстои то да бъде преживяно в това измерение на съзнанието. То е било описвано като „просветление и чувство на сливане с всичко останало”. Малцината, които са се почувствали в едно с природата, не са допринесли с нищо за сближаване на човеците един с друг. Творецът желае неговите самоосъзнати аспекти да узнаят чрез действителни преживявания това най-велико от всички преживявания. Когато една ангажирана част от човечеството може да застане заедно в един целенасочен фокус и наистина се свърже с енергията на твореца, тогава всеки ще се почувства неразделна част от всички останали и ще последва скок в съзнанието, който ще оживи този проект по начини, които надхвърлят въображението.

Както бе вече споменато, няма причина творецът да не използва всяка ситуация за преход към по-висше творение. Когато се замислите задълбочено над по-горния сценарий, познавайки ефекта на разпространението на вълните, може ли да си представите как този скок в съзнанието ще се разпространи из цялото творение и какъв би бил ефектът от това? Сега имате основание да повярвате, че това е наистина една изключителна възможност за човечеството, която не трябва да бъде пропусната! Проблемът за разделението е бил преживян из тази галактика в язви от отрицателни действия между индивиди, нации и планети достатъчно дълго, за да бъде напълно осмислен и сега е време той да бъде разрешен и да се получи придвижване отвъд и към нови приключения и възможности.

Това е едно кратко експозе, което се нуждае от внимателно и задълбочено проучване. Задръжте тази информация в центъра на личния си ангажимент с оглед на своето участие и фокус. Това е причината да вземете това решение и да поемете риска като член на наземния екип.

(следва)

Да прегърнеш дъгата – част 2

II-2

В библията се говори за двама в полето. Единия го вземат, а другият е изоставен. Дали това е в подкрепа на вярването, че ще има евакуация на част от човечеството с космически кораб? В нашия случай историята може да бъде приложена към вярата в творческия процес и към синхронизирането с разширяващия се самосъзерцателен поток от енергия, която ражда изявата на всяка душа в материалния свят. Когато това синхронизиране достигне степен на съвместимост, която позволява преход в преживяване в по-високо измерение, преходът може да бъде завършен по време на съответното житейско преживяване. Това може да се случи, но е нещо рядко срещано, когато планетарното цяло вибрира с настоящата честота. Противно на някои популярни истории, такова нещо е станало много отдавна. Това не означава, че са се случили някои преживявания на сливане. Колкото до масовото пренасяне на хора извън тази планета с помощта на  космически кораб, както се говори, представете си повече от 6 милиарда същества и изчислете колко кораби със съоръжения ще са необходими и отговорът е очевиден. Ако човечеството в сегашното си преживяване бъде преместено на друга планета, ще се получат две проблемни планети вместо само една.

Всяко същество на тази планета се е появило с цел привеждане на ситуацията тук в синхрон с космическия план за преживяване на свободната воля по пътя към равновесието. Това предполага много силно намерение. Това намерение трябва да бъде канализирано, за да доведе ситуацията до завършек. Когато самото човечеството, или най-малко значителна негова част, може да премине през тази ситуация и я оздрави, тогава и само тогава то може да премине през намерението и да установи равновесие. В по-мащабната картина на развитието на всяка душа, никой не би избрал да бъде спасяван. В основата на историите за спасените души лежи самосъзнанието на жертва. Дали това прави тези послания неверни? Това трябва да решите вие. Винаги може да бъде открита истина и тя е различна за всеки. Обърнете се към знаещата част на своето съзнание, за да получите проникновение и тръгвайки оттам ще узнаете.

Съществува един енергиен цикъл наречен фотонен пояс. Казват, че са го виждали като енергийно поле с формата на поничка близо до звездната система Плеядите. Дали той наистина съществува? Той наистина съществува и названието ‘цикъл’ отговаря на истинската му същност. Независимо от това, което е било „видяно”, това е едно преминаване на движението между полярните преживявания на положително и отрицателно, казано с вашата терминология. То е било често представяно като махово движение между две крайности. В термините на линейната мисъл това би било уместно. В по-висшите измерения обаче линейните процеси не съществуват. Тъй като по-голямата част от преживяванията протичат в по-висшите измерения, обяснението трябва да бъде потърсено в холограмна перспектива. Религиозните писания съдържат препратки към колела вътре в колела, което подсказва, че има множество цикли, които са в движение и си взаимодействат. Това напомня на работата на един механичен часовник. Сега обаче имате часовници, които измерват точно и без колела. По този начин циклите може да съществуват в процес, където движението не е задължително кръгово. Макар наоколо да забелязвате кръгови движения, като например движението на слънчевата система и на зодиака, от по-обхватна холограмна гледна точка тези кръгови движения са спираловидни, а не кръгови, като по този начин позволяват разпространението на творческите енергии. Ако бяха наистина кръгови, то всичко съществуващо щеше да бъде статично, а не в процес на експанзия. Това би ограничило развитието и както лесно може да си представите, нещата щяха наистина да се сведат до скука и смърт. От тази перспектива сега може да разберете значението на експанзията в основата на съзиданието и как развитието е естествена част от преживяванията. Приемайки това като отправна точка, може да започнете да схващате, че спиралата се постига чрез взаимодействие на полярности в рамките на кръгово движение, което разширява кръга и или издига, или снижава приемствеността. Промяната в енергиите, необходима за постигане  прехода между полярностите, е нещо подобно на електрически заряд. Тази промяна се постига чрез вход и преминаване през едно енергийно поле, което причинява промяна в полярността. Тези енергийни полета също така са в движение и се придвижват през галактиката на цикли, които се съгласуват с всички други цикли с математическа точност.

Планетата земя в момента се намира в точката на преход на няколко цикли. Това е нещо, което не се случва често и представлява огромен интерес в тази част на галактиката. Резултатът от тези съвпадащи цикли е, че преходът между полярностите ще окаже по-силно влияние, подсилено от факта, че съзнанието на съществата и на планетата участват в това. Всичко това не става на равнището на ангажираност, съответстващо на провала на преходите, случили се приблизително през последния 26,000 годишен цикъл. Към това се прибавя целенасочения план на подривните сили да нарушат цикъла на прехода и да въдворят хаос, като продължат отрицателния полярен цикъл в услуга на своите цели. Това подчертава необходимостта човеците на тази планета да извършат скок в съзнанието си, за да оцелеят в този преход на енергиите и да преминат към следващия цикъл като се обединят в едно масово съзнание, което притежава единен фокус с увеличена честота. Развитието чрез отказване от самосъзнанието на жертва и поемането на лична отговорност е това, което може да доведе до тази необходима промяна. Степента на промяната в масовото съзнание ще определи интензивността на планетарното преживяване в едно с енергийното поле, което наричате фотонен пояс и способността на човечеството да изпита промяната чрез него.

Това също така ще определи способността на подривния план да осъществи своите цели. Безспорно техният план никога няма да може да успее, но остава въпросът каква част от жителите на планетата ще участват и къде ще се окаже самосъзнанието на душите, когато се развие сценарият. Тук трябва да подчертаем, че наземният екип е включен в тази драма и доброволното участие носи със себе си отговорността за участие в съдбата на планетарното съзнание. Няма да има спасение. Всеки един ще се издигне или ще пропадне в рамките на тази съдба. Следователно това зарежда необходимата ангажираност и енергиен фокус в помощ на човечеството да осъществи това последно усилие за синхронизиране на вибрациите.

II-3

Когато настъпи времето на интензивните промени по отношение промяната на правителствения фокус, ще има граждански протести. Планирани са мерки, според които отделният индивид няма да има друг избор, освен да се подчини. Очаква се хората да коленичат пред господа, който стои далеч на своя трон и да мислят, че са наказани за някакъв голям грях, с други думи, да се правят на жертви. Вътрешната сила на духовния фокус обаче е била напълно пренебрегната. Планираният шок от смазването на хората като цяло е бил анализиран и изучаван, с оглед получаване на желания резултат. Както и при всички експерименти, крайният резултат се влияе от очакванията на тези, които задават критериите. „Научните” данни, тaка ценени от учените на тази епоха, са толкова точни, колкото позволяват мненията на момента. Така при отчитането на нови възможности, старите теории евентуално отпадат и биват заменени с нови. Това означава, че съществува възможност очакваните реакции на човечеството да бъдат наистина заменени с действия, които не се вписват в предварителния сценарий.

Човечеството е било научено да не се доверява на своите събратя. Малцина имат някаква представа от взаимозависимостите, които съществуват при споделяне източника на преживяванията. Тъй като всички са еманации на фокуса на твореца в самосъзерцанието му, може да разчитате на факта, че съществуват неизвестни връзки и сила, съдържаща се в тези връзки, която е напълно неоползотворена. Вече сме разисквали загрижеността си за съществуващата ситуация на планетата и значението на конвергенцията на циклите по отношение значението на възможните промени. Бе подчертано, че всички равнища на съзнанието, включително и самият създател, са фокусирани върху този процес. На този етап от сценария фокусът е насочен единствено върху бдителността. Когато обаче е уместно, може да бъдете уверени, че активирането на латентните способности в рамките на съзнанието, както и физическата структура на човешкото тяло, могат и ще бъдат стимулирани.

Способността за получаване на това стимулиране и за постигане на необходимото ще зависи от будното съзнание и в частност от способността за приемане на самоовластяването в контекста на един холистичен тип поведение.  Енергиите, с които ще се сблъскате, приближавайки и преминавайки през това, което наричате фотонен пояс, няма да бъдат като тези, които изпитвате сега. Последният от текущите цикли на полярност наближава своя завършек. Тук отново е трудно да бъдат описани във вашите линейни термини процеси, които са холограмни по природа. В един холограмен контекст всичко си взаимодейства в процес на сътрудничество. Когато възникне неравновесие, всичко останало, което е в равновесие, се фокусира, за да възстанови общия баланс. Има една генерация от взаимодействащи си енергии, която събужда латентни връзки, с оглед изявяване на необходимото за завръщане към равновесието. Отново се връщаме към разбирането, че мисълта има способност да мисли. Всичко съществуващо във всички форми бива „измислено” като реалност от чиста потенциалност, след което взаимодейства със себе си. Това е един естествен процес. Формулирано като най-просто обяснение, всеки човек е една мисъл, която мисли и следователно има самосъзнание. Както отгоре, така и отдолу. Цялата галактика и отвъд нея е една мисъл, която мисли и се самосъзнава.

Целта на новата парадигма, изказана с прости думи, е трансформацията на човечеството от самосъзнание на жертва в самоовластяване, което ще има за резултат повдигане вибрационната еманация на планетата и на нейните обитатели. Залагането на средствата за тази промяна е целта на този сегмент от наземния екип. Веднъж заложено и насочено към постигането на предначертания ефект, стимулирането на латентните връзки ще придвижи промяната през масовото съзнание на всички човеци, които са в състояние да я приемат и да започнат да функционират в нейния замисъл. Следващата стъпка ще бъде разпространяване на разбирането на четирите основни универсални закона и приложението им в индивидуалното преживяване на всеки един. Тези понятия се съдържат в наръчника и след като решаващият брой малцина започнат да ги изучават и практикуват, ще започнат да се разкриват повече латентни връзки за стимулирането, което ще достигне до планетата с нарастваща честота.

Лесно е човек да се увлече от страха за това, което би могло да се случи, на основата на съществуващото съзнание на жителите на планетата. Важно е обаче да запазите разбирането, че това съзнание е узряло за промяна, която протича в момента. Има други наземни екипи, които изпълняват своите задачи, които съвпадат с вашите и допринасят за оформящия се холограмен синтез. Ситуацията не е безнадеждна, а наистина окуражителна! Така както всеки член е бил стимулиран да се пробуди за изпълнение на своите задачи и е пристъпил към тях, в повечето случаи подтикнат да прави нещо, независимо колко логично е изглеждало то, така и този процес ще се разпространи в масовото съзнание. Вие сте били програмирани в недоверие спрямо своята хуманност. Посредством собственото си овластяване, необходимо е да изберете да се доверявате на овластяването на събратята си. Ще има ли изключения? Да, ще има. Една от латентните функции, която ще бъде стимулирана, ще бъде проницателността. Вие ще знаете и когато се доверявате на процеса, няма да срещнете изключения. Съзнанието на жертвите ще привлича преживявания на жертви по силата на закона за привличането. Тези, които се придвижват към самоовластяване по един холистичен начин, ще продължат да еволюират в по-значими преживявания и ще бъдат привличани един към друг за създаването на новата парадигма.

Това не е лъжливо послание. Вие сте една мисъл, способна да мисли. Има едно групово съзнание, което мисли. Вие може да промените мисълта си, като същото важи и за него. Става дума за зареждане на процеса с една алтернатива, която има голяма привлекателна сила. Веднъж приложена, нейната мощ се засилва, особено ако получава допълнителен тласък от загрижения фокус на по-високи равнища на изявено будно съзнание. Физическият израз е крайният резултат от фокусираната мисъл. Ако фокусираната мисъл се промени в резултат на свободен избор и отправена молба, физическият израз също ще се промени.

Това разбиране се забравя лесно под непрекъснатия натиск на контролиращата информация, целенасочено натрапвана върху ежедневното преживяване. Това е причината всеки да бъде окуражаван да препрочита и изучава наръчниците. Информацията е проста, директна и съдържа единствено решения, които са в съответствие с потока на експанзивните енергии, които поддържат съвкупното творение и му позволяват да съществува в рамките на универсалните закони. Аспектът на свободната воля е едновременно „тръна и цвета” на процеса. Тя е нагледната еманация на творческата енергия. В същността си тя съдържа положителна и отрицателна полярност и не е обвързана с цикли. Полярностите са на разположение на прищявката на решението, което позволява промяна в съзиданието на равнището на външната изява. Свободната воля не подлежи на контрол. Тя може да бъде повлияна, но индивидуалното съзнание може да промени мисълта си във всеки един момент и да отхвърли съответното влияние. Мисълта може да създаде едно преживяване и да го промени в напълно различно преживяване. Комбинираният фокус на мисълта е всемогъщ, когато действа в рамките на универсалните закони и е подкрепен от емоционална ангажираност. Завръщането към самоовластяването, последващо преживяванията в ограничения и самосъзнанието на жертви, ще доведе до емоционални духовни преживявания, сравними с възторга, толкова често описван от религиите. Така както любовта и омразата не могат да присъстват едновременно в едно сърце, така и възторгът и чувството на жертва не могат да бъдат съвместени в едно преживяване. Смелостта на избора идва като отговорност на човечеството да сътвори своето преживяване, като в този случай то има на разположение всичката възможна помощ, стига да я пожелае.

(следва)

Да прегърнеш дъгата – част 1

Всички права запазени. Отпечатано в САЩ. Тази книга – на цяло или на части, МОЖЕ ДА БЪДЕ копирана, предавана или използвана във всякаква форма и с всички средства, електронни, фотографски или механични, в т.ч. фотокопирана, записвана  или съхранявана на информационни системи без писмено съгласие на издателя. Няма никакви ограничения освен промяната на думи и текстови промени.

Публикувано от:

BRIDGER HOUSE PUBLISHERS, INC

P.O. Box 2208, Carson City, NV 89702, 1-800-729-4131

ISBN: 1-893157-05-9

Въпросът за това „кой” фокусира енергията на „посланията” е труден за тактичен и едновременно изчерпателен отговор. Това е фокусът, който трябва да бъде потърсен от всяко индивидуално съзнание. Така както всеки (индивид) се разпростира в рамките на процеса на самоопределение, същото се получава и със способността му да позволява на потока  на фокуса да преминава през неговите преживявания. Всеки ще привлече в своето съзнание знанието за живот в мъдрост. Вибрационното равнище на планетарната среда и на членовете на човечеството е твърде ниско и проявлението на тази способност в момента е невъзможно. За да помогнат на желаещите членове на човечеството да достигнат до информацията, необходима за преодоляване на съществуващото анормално състояние, различни доброволни пунктове на осъзнатост с по-висши вибрационни равнища са действали като компресорни станции, за да фокусират тази информация през желаещите да участват на равнището на земята. Познавайки обичая на жителите на планетата да персонифицират нещата, на източниците на тази информация са били придавани различни имена – от екзотични до смешни. Информацията е включвала упражнения в проницателност и повечето участници са се провалили на съответните тестове. Голяма част от информацията е била изпълнена с дълбоки истини, но също така енергията на друга голяма част е била изсмуквана от непрекъснатия парад на жертви, молещи за решения на личните си проблеми. Така информацията е била изопачена с промяна на фокусите й а доброволците са я фалшифицирали, тъй като искреността им е била удавена в алчност и стремеж за известност.

С оглед  на случилото се, по взаимно съгласие на участниците в процеса на диктовка/превод/транскрибиране, идентичността на съответните фокуси остана прикрита и бяха елиминирани всякакви парични възнаграждения. Допълнително бе решено да няма разпространение на каквато и да е персонална информация за лична облага. Съвкупността на ангажираните фокуси е в полза на планетата и нейните обитатели, точка! Истинността на посланията трябва да бъде преди всичко разпознавана и използвана в полза на човечеството и след това предоставена на индивида за лично приложение като част от цялото към което е насочена, без идентифициране на истината с лични имена. Ако това не бъде разбрано, то посланията трябва да бъдат изчетени отново за преодоляване на тази потребност и за ангажиране с холограмното намерение, съдържащо се в съответната информация.

Надяваме се, че краткостта на това изявление ще бъде приета в духа на вложеното в него значение. Прозорецът на възможността за постигане на необходимата монументална промяна в съзнанието е малък в сравнение с пречките в човешките системи от вярвания, които трябва да бъдат буквално разградени, за да се постигне трансформация на цялото.

Искрено се надяваме, че съдържащата се истина ще бъде една сабя, която ще прореже бронята на измамата и ще открие сърцата и умовете на необходимия брой (индивиди), гарантиращ успех.

II-1

Бе проявен голям интерес към самостоятелните действия на хората, получили и прочели копията на посланията и наръчника. Както се очакваше, реакциите бяха смесени и варираха от пълно приемане до пълно отрицание.  Общото въздействие обаче бе задоволяващо и ефективно. Наистина има светлини на разбиране, които започват да се забелязват на много места по планетата.

Асимилирането и приложението на понятията ще ускори приемането на съответните принципи и приложението на последните ще засили желанието за по-голямо разбиране. Следователно ще се разкрие едно отверстие, което ще позволи движение към целта на една нова парадигма и това ще започне да се проявява. Когато узрее времето за по-голяма експанзия на идеята за едно ново преживяване на човечеството, информацията която води до следващата стъпка ще бъде готова за разпространение. След като бъде направен прехода от самосъзнанието на жертва към признанието на персоналната сила чрез равняване с първичния експанзивен поток от творчески енергии, ще бъде възбудена жаждата за по-задълбочено разбиране. Погрешното разбиране да се търсят отговорите навън е дълбоко вкоренено и ще изисква препрограмиране и образоване за начина на приложение на тази идея към ежедневието, за да може тя да се превърне в една нова основа на изявената реалност.

Без достатъчно промени в дълбоките равнища на психиката и приложение на вече обяснените универсални закони, следващите равнища на разбиране ще се окажат нищо повече от още едно забавно упражнение. Много от ценната информация разпространена чрез други приемници се е превърнала в пристрастяване към фанатизиране с малко или никаква практическа житейска стойност. Фокусът е бил насочен към оцеляване на физическото тяло за поддържане на същите идеали и стил на живот докато индивидите могат да се извисят (да се издигнат) вместо да се възнесат (да отидат отвъд). Фокусът трябва да бъде по-холистичен и да включва оцеляване с цел служене, целящо премахване на игото на тъмнината и на понижаващите вибрации на човечеството и планетата, вместо да е насочен към индивидуалното спасение от тресавището на разрушителната ситуация. С други думи, трябва да има участие в постигането на определен разрешен проблем вместо използване на информацията за напускане на кораба.

След като целта е била идентифицирана като формулировка, каква е следващата стъпка? Какви са насоките за участие, които ще осигурят възнесение чрез преживяване на новата парадигма? Това ще бъде фокусът на следващото равнище на информация. Бе разпространен много материал, указващ че спасението и реформата ще бъдат осигурени от извънземни същества и че цялото човечество трябва само да медитира и да чака магически процеси, които да променят всичко. Разумно би било да не разчитате на това. Има такава приказка: „Бог помага на тези, които си помагат сами”. Това е една истина, която трябва да бъде поставена на много места, за да напомня да изоставите съзнанието, обсебено от идеята „аз съм жертва, която се нуждае от спасение”. Вие ще получите помощ, но жертвите няма да бъдат спасени. Съзнанието на жертвите вибрира под равнището, необходимо за навлизане в по-висшите измерения.

Отказването от самосъзнанието на жертва е въпрос на персонално решение. Това не е лесен процес. Ако спасявате, ставате жертва на спасените. Симпатизирането на тези, които са приклещени в самосъзнанието на жертва подкрепя това тяхно състояние и ви привързва към тях. Проницателността ви помага да разпознаете ситуацията и в този момент трябва да признаете, че това е ситуация създадена от самите тях чрез убеждението им, че други контролират техния избор. Това не означава да пренебрегнете тяхното тежко положение, но определя, че не може да направите за тях това, което те не желаят да направят за себе си. Няма просто правило за това как може да им бъде даден разумен съвет. Тежкото им положение е резултат от взети лични решения и от нагласите, повлияли на тези решения. Помнете, че те или са преобразуващи се хора, или не са, по собствен избор. Научете ги на молитвата и им я напомнете по средата на техните мини сериали и тактично предложете други гледни точки, когато такива ви станат ясни. С приложението на молитвата  за „преобразуването” ще им се появят много нови възможности.

Критичният момент в следващата стъпка на процеса на възнесение следва след допускането на личната способност за преодоляване самосъзнанието на жертва чрез приемане на отговорност за използване на универсалните закони за придобиване контрол върху изявените преживявания. Това не означава, че всеки трябва да стане милионер, за да докаже, че е постигнал това. В интерес на истината болшинството (индивиди) ще установят, че изобилието се измерва с вътрешните усещания за самоодобрение и самочувствие, което изключва необходимостта от внушителни материални демонстрации за възвеличаване на егото. Това което правите по отношение на себе си и другите е по-важно от това, което притежавате. Когато това бъде постигнато, всичко необходимо бива привличано без усилия, тъй като всеки е обгърнат от експанзивния поток на съзиданието.

Всички имат за цел да се превърнат (в нещо). Как да постигнат това е въпрос на уникално преживяване чрез избор на свободната воля. Помощта е на разположение. Молбата трябва да бъде за оказване на помощ, а не за спасение или за експлоатиране на чуждо постижение. Всеки трябва да знае, че неговото преживяване е уникално и не трябва да бъде сравнявано с преживяванията на другите. Всяко прераждане обслужва целите на съответната душа и бива реализирано чрез персонални избори и решения. Не можеш да сгрешиш освен ако останеш затворен за привидно нови понятия и продължиш да повтаряш текущите си преживявания поради липса на проницателност за връзката с това, което те е насочило към дадено проявление. Тази връзка вибрира в съзнанието на всеки човек и бива пренебрегната или получава ответна реакция с всеки избор и всяко решение. Наша цел е да задействаме осъзнаването на тази връзка във всеки възможен индивид чрез пряко свързване или чрез промени в масовото пробудено съзнание на планетарно равнище, прилагайки така наречената теория за 100-те маймуни. На първо място отдаваме значение на превъзмогването на самосъзнанието на жертва и поемането на лична отговорност.

Този процес предполага индивидите да се изолират от тези, които отказват да променят  възприятията си и да се съюзят с тези, които желаят да направят тази промяна. Когато животът на някои започне да се променя в резултат от приемането и прилагането на личната отговорност чрез приложение на универсалните закони, тези които преди това не са желаели да се променят отново ще трябва да решат дали да се присъединят или не. Помнете, че свободната воля е неконтролируемият фактор в третото измерение и свободният избор е нещо прилагано от всички, независимо дали го признават или не. Макар да изглежда, че темата за жертвата и персоналната отговорност бива повтаряне до втръсване, тя е фундаментът, върху който се изгражда форматът за възнесението към по-висшите измерения. Това е скалата, от която биват вадени камъните за основата. Това е първата стъпка, от която започва пътешествието. Лесно е да се приказва проформа. Истината е в правенето.  Как става реализацията е въпрос, който се решава между лицето и творческия аспект , който го е фокусирал в проявление. Чрез интуитивното разбиране, което се насърчава от тази връзка, всеки ще открие своето предназначение и пътя на своето пътешествие. При отправяне на молба за помощ, възможностите, които биват наистина „усещани” като правилни, ще се появят сами.  Неправилните решения ще бъдат трудни за реализация и ще носят малко удовлетворение. Молбата за проницателност води до познание и други открити възможности. Една къща, поставена на скална основа ще позволява надграждането на последователни слоеве от тухли. За да започнете, трябва да започнете от началото.

(следва)