Башар – Ангели и демони – 15-ти ноември, 2014 г.

(C) 2015 превод АТИ

Башар: Нека кажем добър ден в този ден от вашето време, как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Преди всичко, благодарим отново за съвместното създаване на това взаимодействие и за позволението това предаване да протече по този начин и в този ден. Всеки път, когато ни позволите да преживеем всеки един от вас, докато взаимодействате с нас, ние изпитваме все повече аспекти от многоизмерния кристал на Творението и това за нас е един подарък. Така че ние ви благодарим за този подарък и за готовността ви да споделяте. Ще започнем това предаване с наименованието „Ангели и демони”. О, колко страшно! Но всъщност съвсем не.

Нека продължим по следния начин. Ние разбираме, че вие имате много литература, много разкази и истории, и много митове, свързани с идеята за това, което наричате ангели и демони. В този ден от вашето време обаче ние искаме да ви представим една напълно различна перспектива и тази перспектива започва от гледната точка на „Всичко, което е”, или това, което бихте нарекли Бог, Творец, без значение какво е наименованието. От тази гледна точка понятията ангели и демони придобиват напълно различно качество, напълно различен израз и предизвикват напълно различно преживяване. Преди обаче да продължим с тази гледна точка, бихме искали да подчертаем, че макар това да не е винаги така, в голяма част от литературата, от вашите религиозни текстове, предавани ви през вековете, споменаванията на така наречените ангели и така наречените демони са били най-често по повод на извънземни същества по-скоро, отколкото да са били свързани с така нареченото ангелско съзнание, или демонично съзнание. Просто когато в онези времена хората на вашата планета не са имали други начини на описание на своите преживявания, те са обединили цялата ангелска и демонична сфера с представата си за всички извънземни същества, с които са се срещали и които са посещавали вашата планета и са общували с обитателите й от време на време. Така че разберете, че много от тези истории, които са свързани с ангели и демони, всъщност се отнасят до същества като мен и като други извънземни същества, които са общували с вашите прародители в продължение на много, много хилядолетия.

От другата, по-висша гледна точка обаче, нека сега да продължим и да подчертаем, и да ви напомним, че „Всичко, което е” по определение, трябва да съдържа както положителна енергия, така и отрицателна енергия. И колкото повече разгръщате своето съзнание, толкова всъщност ще признавате и усещате както положителното, така и отрицателното. Защото когато придобивате една по-извисена гледна точка, вие ще виждате много по-отблизо самото Творение и ще виждате повече от отрицателното, както и от положителното. Това не означава, че трябва да преживявате това, което наблюдавате в отрицателен смисъл, но ще сте наясно с повече от неговото съществуване, защото когато се превръщате повече в своята версия на „Всичко, което е”, вие не можете да заглушите и да отречете целостността на „Всичко, което е”. И тъй като То е едно цяло и докато вие разгръщате своето съзнание по отношение както на положителните, така и на отрицателните енергии, вие ще разберете, че Творението не е просто една двойственост и полярност, а триединство, защото винаги, винаги, винаги в центъра ще има една точка на равновесие и тази точка на равновесие между двете крайни гледни точки ще формира третата перспектива, перспективата на триединството, която ще ви даде възможност да позволите на положителното и на отрицателното да съществуват в състояние на равновесие, за да можете неутрално да наблюдавате тези две страни, след което активно да изберете да преживеете това, което предпочитате да преживеете, без да отричате (правото на съществуване на) това, което вече не предпочитате да преживеете.

Има много, много голяма разлика между това да формирате една морална оценка и просто да предпочитате нещо като отражение на това, което сте като енергия, като съзнание, като честота, като вибрация, в зависимост от естествената природа на вашето същество и нещата, които са в синхрон с него и представляват истинската ви същност. Не отричайте нещата, които не предпочитате. Вие трябва да отделяте място за съществуването на всички аспекти, на всички отражения на Творението, защото без едната страна, другата не би могла да съществува. Творението трябва да бъде приемано като цяло, но отново: това не означава, че трябва да преживявате определени влияния, които не са в синхрон с предпочитаните от вас преживявания, на основа този/тази, който/която си позволявате да знаете, че наистина сте.

Въпреки всичко това, нека продължим с ангелите и демоните. Ние сме говорили за идеята, че в рамките на Съществуването има нещо, което можем да наречем просто Единство. Единството, което представлява Всичко, но е хомогенно; именно защото е хомогенно, няма отражение и не може да се сравни с нещо друго. Следователно Единството няма аб-со-лют-но никакво преживяване на себе си и никакво самосъзнание. То просто е това, което е. Има обаче един аспект на Единството, който ние наричаме „Всичко, което е”, и той е аспектът на Единството, което осъзнава себе си като Единството. То осъзнава себе си като Всичко, което съществува. Така ние правим това разграничение, с цел яснота – Единството няма самосъзнание, но „Всичко, което е” осъзнава, че е „Всичко, което е”. Идеята обаче на осъзнаването, че „Всичко, което е” е „Всичко, което е”, изисква, както току-що казах, едно отражение. За да може нещо да разпознае себе си като това, което е, нужно е сравнение, нужно е отражение на това, което то не е, за да може да опознае себе си чрез противопоставяне. И така, първото отражение, първото разпознаване, първото ниво на осъзнаване, което „Всичко, което е” има за собственото си съществуване, като действително същество, като действително съзнание, като „Всичко, което е”, това първо равнище е така нареченото от вас ангелско/демонично съзнание. Това е първото отделяне, това е първото отражение в самото огледало на Съществуването. Тъй като всички форми на съзнание са автономни, тъй като всяко нещо по свой начин е съставено от съзнание и има самосъзнание … когато започнете да отразявате, всяко отделно отражение притежава самосъзнание. Това може да не е самосъзнанието, което вие притежавате като физически същества, но въпреки това, то е вид самосъзнание. Трябва да има такова отразяване, трябва да има такова самосъзнаване в някаква форма, за да има проява на нещо, съставено от съзнанието на самото Съществуване. Така че първото ниво на самосъзнание, което „Всичко, което е” притежава, е, идеята, че то е балансираното състояние на Всичко, балансираното състояние, триединството, което включва полярностите на положителното и отрицателното, плюс равновесната точка в средата между тях. Така че перспективата на „Всичко, което е” по отношение на всичко това е една балансирана перспектива. Следващата стъпка на това обаче, където се появява идеята за проявата на ангелите и демоните на съзнанието на „Всичко, което е”, е, че по определение, То е поляризирано. Така че ангелите и демоните, както ги наричате на своя език, са всъщност първото равнище на самосъзнание, което „Всичко, което е” притежава за себе си като полярност (от две противоположности), а не като триединство. Намирате ли смисъл във всичко това дотук?

Аудиторията: Да.

Башар: Идеята е, че то съдържа вибрацията, която ние наричаме механично положителна, което не е морална оценка … положително и отрицателно не са морални оценки, а само отразяват описателната идея, че нещо е или интегриращо, колективно, експанзивно, свързващо, което е положителната механична енергия, или се намира в другата крайност, където енергията е отрицателна, разделяща, откъсваща, свиваща, като противоположна на разширяващата се. Това е отрицателният механизъм. Отново: „Всичко, което е” разбира необходимостта от точка на балансиране между двете и разбира, че То представлява тази балансираща точка, както и полярностите. Така че ангелите и демоните са първото чисто проявление на полярностите като едно единство на противоположности.

В своите древни текстове и митология вие сте уловили основната идея на това, като сте отразили в своите истории, че така наречените демони са „паднали ангели”. Така че вие все пак разпознавате техния ангелски аспект, но също така признавате, че те функционират повече благодарение на отрицателна енергия, вместо на положителна енергия и на това, което приписвате на ангелската сфера. Така че по същество, това, с което си имате работа, е, тази първа сфера на „Всичко, което е”, която е едновременно нещо, което преживява себе си по един поляризиран начин, като положителното отражение, което вие наричате ангелско, както и неговото отражение-сянка –  отрицателното отражение, което наричате демонично. Това обаче са по същество само термини. Идеята е, че вие си имате работа с едно и също същество, но в случая с неговата полярност. И начинът, по който то е представено във вашите истории, отговаря на начина, по който вие имате нужда да го изразите, за да проявите отношение към него, а именно чрез идеята за нещо, което изглежда донякъде хуманоидно.

Истинските демони и истинските ангели са, в определен смисъл, нефизически. Те никога не могат да се материализират физически по начина, по който вие мислите за себе си физически, защото те функционират на енергийни нива, които са далече нагоре и отвъд физическата материална вибрация. Въпреки това, те могат, в определен смисъл, да отпечатат себе си или да проявят себе си, по аналогия, по следния начин. Представете си, че имате пред себе си едно платно от гумена материя и един ангел или демон може, в определен смисъл, да протегне ръка … това е метафора … и да натисне с дланта си гуменото платно, така че вие да видите нейния отпечатък, който ще приемете за „физическото проявление”, докато всъщност вие не виждате действителното същество, а виждате как то се проявява чрез материала на вашата конкретна реалност, на вашето конкретно измерение, което изглежда солидно за вас. Така че те могат да бъдат визуализирани, могат да бъдат почувствани, но вие никога действително не виждате самото реално същество. Вие виждате само едно проявление, доколкото тези същества могат да протегнат ръка чрез гумената мембрана, през която в действителност не могат да преминат. Следователно взаимодействието ви с тях трябва да бъде по споразумение. Вие трябва да се синхронизирате с вибрацията, която те излъчват, и да създадете образ в своята реалност, с помощта на своята енергия, на своето съзнание и на своя „материал”, за да създадете един образ-проекция на преживяно взаимодействие с това равнище на съзнание, независимо дали ангелско, или демонично, което е сенчестата страна на ангелското. Това веднага ви говори, че вие никога не може да бъдете пряко повлияни, или контролирани от тези енергии, защото в действителност нямате директен контакт с тях във физическата си реалност. Вие трябва да създадете споразумение с тях, според което да вибрирате в съответствие с вибрационната честота, която те излъчват, за да имате каквото и да е преживяване на взаимодействие с тях и когато се съгласите взаимно да направите това, вие ще създадете, по силата на същото споразумение, проекция на собственото си съзнание, което ще материализира нещо за вас, за да имате физическо преживяване на взаимодействие с нещо, с което в действителност нямате никакво взаимодействие. Във всички случаи не и по този начин, физически. На енергийно равнище – да, но не и по някакъв начин физически.

Също така идеята на цялата тази аналогия, според която демоните са просто сенчестата страна на ангелите, е представена във вашите истории и митология чрез начина, по който назовавате тези неща, подреждате тези така наречени йерархии. И след малко ще видите, че това има пряка аналогия с идеята, която наричате символа ин-ян. Точно както вашият символ ин-ян изразява идеята за полярности със своите тъмна и светла страни, а в същото време в тъмнината винаги има една светла точка, както и тъмна точка в светлата страна. Това ви позволява да разберете чрез този символ, че независимо от вибрацията, на която сте настроени, винаги имате свободата да изберете да преминете през прага от другата страна. Вие никога не сте оставени без свободата да избирате и символът ин-ян е идеален израз на триединството, в смисъл че имате светлината и тъмнината, както и точки за достъп до светлината и тъмнината от всяка страна, както и линия между тях, която представлява равновесието между двете. Как обаче този ин-ян символ и способността за достъп до всяка от двете страни чрез другата са представени във вашите митове и истории за ангели и демони, и начинът, по който сте представили тези същества в йерархичен порядък? И така, вие отразявате в своите истории идеята за краля на демоните, така наречения  Луцифер. И вие знаете от своите истории, че Луцифер е, отново, както вие казвате, един „паднал ангел”, но вие също така знаете, че името му означава „светлоносец” – „този, който носи светлина”. И ето че макар той да представлява механичната отрицателна вибрация, след като сте позволили на това име да се запази, вие знаете, че той е способен да бъде вратата, през която може да използвате отрицателната енергия, за да откриете своя път към светлината, ако си позволите да използвате тази вибрация и да установите връзката по подходящ начин. От другата страна имате това, което наричате Ангел Гавриил, който във вашите истории се предполага, че надува тръбата, за да извести Деня на разплатата, което причинява малко страх у много от вас. Следователно, вие имате изображение на положителната страна на идеята, че може да бъдете съдени по един отрицателен начин. Така вие виждате символа ин-ян, наложен даже върху ангелската и демоничната сфери, знаейки, че независимо колко е светло или колко е тъмно, вие винаги притежавате достъп, винаги притежавате някакво символично изображение, което ви позволява достъп до другата страна и възможност да направите избор чрез свободата си и силата, която притежавате да избирате.  Намирате ли всичко това за смислено?

Аудиторията: Да.

Башар: Добре. И така, когато започнете да разпознавате тази рефлективна сфера на „Всичко, което е”, която не е Единството, която не е „Всичко, което е”, което разпознава себе си от една балансирана гледна точка, но представлява първата енергийна сфера, първата сфера на съзнание, в която се проявява двойствеността, вие ще видите, че когато тези сфери се простират надолу, надолу, надолу  и надолу, докато кристализират във физическата реалност, тази тема, това преживяване на полярностите, се проявява на всяко едно равнище и става все по-плътно и по-плътно, и по-плътно, и по-плътно, и по-плътно. И когато вашето съзнание преживява проекцията, която наричате физически живот, физическо въплъщение, вие ще си имате работа с възможно най-плътното равнище на вибрация на тази полярност и на това триединство. Следователно идеята е, че когато преживявате тази плътност на полярностите, вие ще се окажете изправени пред тези идеи, пред тези определения и пред тези вярвания и убеждения, които са свързани механично с положителна енергия, или с отрицателна енергия, по един много сетивен начин, при което правите така, че ви изглежда, че си имате работа със същества, които са толкова мощни, с тези ангелски и демонични същества, но всъщност единственото, с което си имате работа, е, отражението на собствената ви енергия на това равнище, представено ви чрез тези, които са посланиците на тези положителна и отрицателна енергии. Този аспект на ангелската сфера и на демоничната сфера изпълнява ролята на първите посланици на полярностите и на вашето ниво те са толкова кристализирани, толкова уплътнени, че вие имате възможно най-плътната версия на тези идеи и така вие ги преживявате по възможно най-сетивния начин. Намирате ли това за смислено?

Аудиторията: Да.

Башар: Ето защо за вас е толкова лесно да се поддадете на голям възторг и на голям страх по такъв начин. И на вас ви се струва, че не съществува никакво възможно неутрално положение във вашата реалност, но това е ключът, това е правилното място, това е мястото, откъдето идвате и където преживявате своята проекция както в положителната страна, така и в отрицателната страна, при което се оказва, че преживяванията ви отговарят на това, което приемате за вярно. Защото, както е подчертавано многократно, системите от вярвания/убеждения са направени да се самоподдържат  и да правят така, че всяко противно на тях убеждение да изглежда невъзможно. Така че ако боравите с положителна енергия, вие имате много, много силни преживявания на реалност и природа, и на същества, и на съзнание, които отразяват към вас солидността, истината на тази идея за положителната страна на Творението и на „Всичко, което е”. Но ако си имате работа с отрицателни вярвания/убеждения, вие получавате точно толкова силни сетивни усещания и преживявания на солидната природа на така наречените същества, които отразяват тази отрицателност. В същото време единственото, с което директно боравите, са отраженията на отрицателните, основани на страх вярвания/убеждения в себе си, или отраженията на положителните, основани на радост и възторг вярвания/убеждения в себе си. И знаейки, че тези проекции произлизат от вас, които се намирате в центъра, събирайки тези две крайности в едно и създавайки все повече сливане и неутралност между тях, вие ще постигнете повече равновесие между тези идеи, при което няма да се страхувате от отрицателното, и ще си позволите да не зареждате толкова тази (отрицателна) енергия в себе си, и ще си позволите да видите, че сте свободни да избирате, и ще си позволите да преживявате далеч повече равновесие в живота си, което ще ви предостави много по-добра възможност да усетите равновесието, което преживява „Всичко, което е”, и ще започнете все повече да се синхронизирате с енергията на „Всичко, което е” на онова равнище, така че независимо какво се случва в живота ви, независимо как то е било първоначално предизвикано, вие винаги ще имате възможността да превърнете всичко във вибрационната енергия, която предпочитате, изхождайки от тази позиция на неутрализиране, при която всички неща са в равновесие и везните са изравнени. И без да отричате (правото на съществуване на) това, което не предпочитате, вие ще проявите способността и силата, която винаги сте притежавали – да изберете с пълно съзнание това, което наистина предпочитате.  Намирате ли смисъл в това?

Аудиторията: Да.

Башар: Добре. Така че всеки път, когато чуете или прочетете за някого, срещнал се с ангел или с демон, прилагайте едно по-съвременно определение на тези неща. Откажете се от старомодните, средновековни, основани на страх определения, и започнете да прилагате определения в по-уравновесен формат, който е по-уместен за това, което сте нарекли на вашата планета „модерната епоха, вашият 21-ви век”, и си позволете наистина да разберете механизма в основата на тези неща. Защото наистина вие си имате работа със съзнание, но единственото съзнание, с което си имате работа, е, съзнанието на самото Творение, на самото Съществуване. И наистина, всички форми и проявления на съзнанието, както казахме, са автономни и имат свое самосъзнание, но това по никакъв начин не означава, че някога сте контролирани от тези неща, ако предпочитате да не играете според тези конкретни правила. Всичко винаги е във вашите ръце, вибрацията, с която ще се синхронизирате, е винаги въпрос на ваш избор и не трябва да се страхувате от никое от тези неща, защото те съществуват, за да осветят това, което се нуждае от осветяване по начина, който предпочитате. И помнете, че винаги е по-лесно да видите пламъка на една свещ, когато той е заобиколен от тъмнина. Така че тъмнината ви служи, за да видите светлината, така както светлината създава сенки и ви напомня за тъмнината. И отново, и отново: подобно на символа ин/ян, всичко се движи и върти, и създава цикли и кръгове в цикли, и кръгове на преживявания и полярности, и неутрализира, и неутрализира, и винаги се завръща в нулево положение, и създава отново нов цикъл на полярности, и неутрализира, и неутрализира, и се връща отново в нулево положение, и отново създава нов цикъл от полярности, отново, отново и отново, защото това е определението на процеса, чрез който вие откривате себе си от една нова гледна точка, като винаги се разгръщате в две крайности и се прибирате обратно в неутралното пространство, за да съберете информацията от преживяването на крайностите, което сте имали, за да се разгърнете отново в нова посока и да преживеете крайностите от нова гледна точка, и да се съберете отново, и така непрекъснато да преминавате през това разгръщане и свиване, и това е една от причините, поради които сме нарекли предстоящото събитие през годините 2015-та – 2016-та, години на разгръщане и свиване, защото това преживяване на разгръщане и свиване и боравенето с положителни и отрицателни енергии ще се ускори и засили, и във ваша полза е да разберете, че това е един естествен цикъл и ако следвате потока, това ще ви позволи да се възползвате от този цикъл на вдишване и издишване, и да преоткриете себе си отново, отново, отново и отново, всеки път, когато се завръщате в нулево положение и си позволявате да повишавате все повече и повече, и повече своята вибрационна честота, за да започнете да виждате колебанията между тези крайности не по този начин (медиумът описва с ръка хоризонтална синусоида), а по този начин (описва във въздуха синусоида, която се изкачва диагонално нагоре), като винаги се издига, даже и в периодите, в които се движи надолу, така че да знаете, че се синхронизирате все повече и повече с истинската си природа и си позволявате да усещате живота във всичките му форми по начин, който най-истинно отразява истинската ви вибрация.

Вие всички притежавате по един малък ангел и един малък демон в себе си. Позволете си да приемете фактите и да се примирите с отраженията, които виждате, защото дяволите съществуват само за да ви покажат дявола вътре във вас, за да може да решите за себе си  дали това е, с което искате да се синхронизирате, така както ангелите съществуват, за да ви окуражат да погледнете всички свои аспекти от позициите на силата. Нито една от страните не отрича съществуването на другата! Двете страни работят в съгласие, за да ви уравновесят. Така че работете с тези крайности по един положителен начин, от позициите на енергийното състояние, което предпочитате, бидейки в равновесие, в неутрално състояние, което е всъщност, както сме казвали, винаги малко положително. Защото балансираното състояние ви позволява да избирате свободно това, което предпочитате. Следователно може да кажете, че Творението в своята конструкция е винаги съвсем малко повече положително, отколкото отрицателно. Така че ако просто си позволите да се завърнете в едно неутрално състояние, даже и ако не правите нищо, приливите и отливите на естествения поток на Творението ще започнат много, много, много бавно да ви притеглят в посока на положителния цикъл и да засилват все повече способностите ви да решавате по-свободно кои сте и как предпочитате да проявите себе си. Винаги когато имате работа с отрицателната страна, помнете, че винаги притежавате ключа, с който да откриете светлината в себе си. И винаги, винаги, винаги помнете и си напомняйте, че когато имате преживяване на положителната страна, винаги имате свободата да изберете тъмнината. По този начин знаете, че наистина имате без-ус-лов-на-та подкрепа на Творението, защото всичко е част от Творението и вие имате позволението, благодарение на свободната си воля, да решавате  по какъв начин да изразите уникалния аспект на Творението, какъвто сте създадени да бъдете.  Намирате ли смисъл в това?

Аудиторията: Да.

Башар: Добре. Тогава сега, мои малки ангели и дяволи, ние можем, ако желаете, да започнем с вашите въпроси. Продължете както пожелаете … Докато се организирате, ние ви напомняме, че това е само началото на този разговор за ангели и демони и за тези енергии, за които говорим днес. Ще има и повече в бъдеще, след като сте абсорбирали и наистина сте си позволили да разберете и усвоите вече казаното тук в този ден. Това е само началото, само първата страница на една книга с много глави, които предстоят. 

Участник: Здравей.

Башар: Добър ден.

Участник: Първо искам да ти благодаря за това, че си дошъл и избрал да помогнеш на човечеството.

Башар: Това е отражение на моето страстно увлечение и ние винаги правим само това, което ни носи най-силна радостна възбуда. Как бихме могли да ви говорим за правенето на такива неща, ако ние не бяхме пример за тези неща? Така че ние ви благодарим за възможността да правим това.

Участник: Благодаря ти. Въпросът ми е, че намирам наистина голямо предизвикателство в това да разграничавам положителното от отрицателното.

Башар: Както сме казали, идеята за положителното е това, което е интегриращо, разширяващо се, свързващо, показателно за вашата радостна възбуда, страст, творчество, идеята за вибрацията на любовта.

Участник: Да.

Башар: А идеята за отрицателната енергия е свързана с това, което изглежда разединяващо, разграничаващо, подтискащо, основано на страх, което ви прави да се чувствате безпомощни. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Не е толкова трудно да се направи разликата, нали?

Участник: Не, не е. (смее се)

Башар: Добре.

Участник: Понякога съм толкова объркан относно това какви са обстоятелствата, с които се сблъсквам.

Башар: Ето защо ние непрекъснато ви напомняме, че не обстоятелствата са тези, които са от значение, а състоянието, в което предпочитате да бъдете. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Всяко обстоятелство е фундаментално неутрално. То не притежава присъщ нему смисъл. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Ако си напомняш да останеш неутрален при всяко едно обстоятелство и ако си напомняш, че всяко обстоятелство няма присъщ нему смисъл, независимо, не-за-ви-си-мо как е било първоначално генерирано … може би това те обърква … именно защото това, че може да си в състояние неутрално да наблюдаваш, че дадено обстоятелство е било причинено от едно отрицателно намерение, не означава, че самото обстоятелство в действителност трябва да има отрицателен ефект върху твоя живот. То си остава неутрално за теб даже и ако е резултат от отрицателно намерение от страна на някого другиго. От теб зависи да кажеш какво означава то за теб. Така че независимо как е възникнало, ти въпреки това знаеш, че то е наниз от случки и ти трябва да решиш, че това е нещо положително. И след като решиш това, независимо как е възникнало, независимо какви са нечии чужди намерения, ти ще преживееш това, което е в съответствие с положителното значение, което си му придал за самия теб. Ето така стават нещата. Отново, това е като едно физическо огледало. Огледалото не притежава свое мнение за това дали се мръщиш, или смееш! Но ако решиш да се намръщиш, това е единственото отражение, което ще получиш от него. А ако решиш да се усмихнеш, това е единственото отражение, което ще получиш от него! То не може да ти противоречи, защото няма свое мнение. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам напълно смисъл.

Башар: И макар че първоначално можеш да видиш, че някой изправен до теб се мръщи и ти виждаш неговото отражение в огледалото, което е намръщено, това няма абсолютно нищо общо с изражението на твоето отражение, нали така?

Участник: Не, няма.

Башар: Така че ти можеш да решиш да се усмихнеш. Другият може малко да се подразни, че ти се усмихваш, докато той се мръщи, но в това няма нищо лошо, защото то просто разкрива неговия проблем, а не твоя.

Участник: Да.

Башар: Той може да се възмути, което е много често срещано на вашата планета, от нещо, което ти излъчваш и което той вярва, че не е в състояние да почувства за себе си. И тъй като той вижда в теб пример за нещо, което се страхува, че не може да направи или притежава, той ще проектира този свой страх към теб като възмущение. Разбираш ли?

Участник: Хм, да.

Башар: Но колкото повече ти се усмихваш, толкова по-малко той ще се съпротивлява на това сам да се усмихне. Той в крайна сметка ще проумее космическата шега в идеята на своята отрицателност и в крайна сметка, може би не веднага, но в крайна сметка, ще схване шегата.

Участник: (смее се)

Башар: Не че това е задължително да се случи. Нали разбираш?

Участник: Да.

Башар: Но ако най-малко запазиш своето положително състояние, ти ще изпълняваш ролята на пример в неговия живот, на това, че той най-малко разполага с възможност за избор даже и ако не направи такъв избор.

Участник: Да.

Башар: В противен случай, ако останеш в отрицателно състояние и в състояние на обърканост, ти само ще добавиш към неговата намръщена гримаса. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Помага ми.

Башар: И така, за да не изпитваш такова объркване, за теб това се свежда до яснота на определенията, до това как определяш нещата. Даже думата, която използваш – „объркване”, може да бъде положително интерпретирана като объркване с цел обединяване. Ти виждаш нещо, което може да ти изглежда противоречащи си идеи, и се опитваш да ги обединиш, защото първоначално може да ти се струва, че е невъзможно те да бъдат свързани, но когато избистриш собствените си определения, те ще се обединят и оттам нататък объркването ще изчезне. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Това достатъчно ли е, или има и още нещо, което би искал да обсъдим?

Участник: Това ми стига, обичам те.

Башар: Ние също те обичаме.

Участник: Добро утро, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Толкова съм нервна.

Башар: Нервна? Искаш да кажеш радостно развълнувана?

Участник: Аз съм развълнувана, защото цяла нощ си мислех за един въпрос и не зная дали той има отговор.

Башар: Винаги има отговор. Откъде ще дойде отговорът може да не е ясно, но такъв винаги има. Самият факт, че в главата ти може да възникне въпрос, означава, че трябва да има отговор. Защото въпросът е просто другата страна на същата монета. Отговорът е от другата страна на същата монета. Всичко, което трябва да направиш, когато видиш един въпросителен знак, е, да го разтегнеш и да го превърнеш в удивителен знак. Нямаше да бъдеш в състояние да си помислиш за въпрос, ако не знаеше, че той има отговор. Отговорът е някъде в теб. Хайде да видим дали можем да го измъкнем. Така че какъв е въпросът ти?

Участник: През 2012-та имаше пълно затъмнение над Маунт Шаста. И това бе първият ми контакт с вселената, защото там имаше една жена … 

Башар: Това не е бил първият ти контакт с вселената, но както и да е, продължавай.

Участник: О кей, аз така си помислих, но жената извършваше чанелинг и се приближи към мен, и ми каза, че има послание от вселената за мен.

Башар: И какво бе то?

Участник: Че съм майка на женска енергия от моята планета и имах видение, в което видях няколко жени, които ме обкръжиха, и аз бях тяхната царица.

Башар: Добре, и …? Ти разбираш, че това, което възприемаш, са просто различни аспекти на собствената ти енергия, нали?

Участник: Да, така мисля.

Башар: Добре, тогава идеята е да вземеш нещата в свои ръце и да приведеш в равновесие различните аспекти на своето същество, нали така?

Участник: Да. И защото аз съм за втори път на тази планета …

Башар: Е, отново: това е малко погрешно разбиране, но продължавай.

Участник: О кей, и тя ми каза, че аз съм тук, за да подпомогна женската енергия …

Башар: Разбира се, че ти си тук, защото си избрала да бъдеш.

Участник: Да.

Башар: Това е всичко, което това означава. Ти си избрала да бъдеш тук, защото си част от трансформацията, която протича тук в този момент. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: И тя каза, че вселената ще започне да ми изпраща женски енергии, които са от моята планета …

Башар: Когато си позволиш да балансираш всички тези свои аспекти, ти ще видиш отражения на това в своята физическа реалност.

Участник: О кей, и аз получих работа като домакин и си мисля, че всички тези жени от моята планета …

Башар: Твоята планета е Земята. Ти си родена на Земята. Ето за това говорим – за откриване на остарели, старомодни определения, останали във вашия 21-ви век. Ти не идваш от никъде другаде освен от Земята като личност. Ти може да си свързана с много други места като едно по-голямо същество. Можеш да имаш много продължения на своята Свръхдуша, които едновременно са въплътени и съществуват на много различни други планети, но ти си продължението, което е било родено на Земята. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това е мястото, откъдето идваш, като физическо същество. Но като едно по-голямо същество, ти идваш отвсякъде и отникъде в конкретен смисъл. Ти си „Всичко, което е” и си навсякъде и никъде едновременно. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Да.

Башар: Модернизирай определенията си и ги отърси от старомодните начини, типични за вашите истории. Време е да започнете да си разказвате истории по нов начин, който води до по-ясно разбиране на механизма в основата на преживяванията, които имате. Не ти оспорвам способността да имаш преживяването, че може да „идваш от друга планета”. Не ти оспорвам способността да имаш преживяването, че имаш прераждания. Идеята обаче, е, че това е само една перспектива, която си създала, за да имаш определено преживяване. И определението за преживяване е различно от определението за механизма, който използваш, за да създадеш това си преживяване, което преживяване е една илюзия. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Да.

Башар: Преживяването, в резултат на илюзията, която създаваш, е реално. Преживяването, което извличаш от това, е реално, но обстоятелствата, така както ги определяш, в определен смисъл, са една илюзия, създадена, за да ти даде преживяването, реалността на преживяването, защото това е перспективата, в която имаш нужда да видиш това, за да го разбереш в този момент. Ние обаче те окуражаваме да започнеш да имаш едно по-широко разбиране на тези неща, за да разбереш, че всичко съществува едновременно и когато кажеш: „Дали аз идвам от друга планета?”, веднага ще разбереш, че това е донякъде безсмислен въпрос, защото всичко съществува едновременно. И всяко едно същество в това, което наричаш минало, и в това, което наричаш настояще, и в това, което наричаш бъдеще, всички съществуват точно сега и тогава как е възможно ти като личност всъщност някога да си била или някога да бъдеш друг човек, който вече съществува и води собствения си живот точно сега? Единственият начин да имаш това преживяване е, ако всички съществуват едновременно, независимо от времевата рамка, в която мислиш, че те съществуват. И от този живот, от тази своя версия, ти правиш връзки, ти установяваш енергийни и информационни връзки, за да изтегляш от техния живот и от техните преживявания това, което вярваш, че ти трябва, за да ти помогне и да те насочва в този живот. Те правят подобно нещо, като се свързват с твоя живот и извличат от него преживявания, от които те може да се нуждаят за своите преживявания. Но всичко това протича едновременно, подобно на някаква гигантска версия на междуизмерен интернет. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава позволи си, окуражавай себе си да модернизираш начина, по който виждаш тези неща. Това ще доведе до твое по-добро разбиране, за да си отговаряш сама на тези въпроси. Нали така?

Участник: Да.

Башар: И така, гледай на всичко това като на метафора, по символичен начин, и разбери смисъла, който си вложила в тези символи за себе си, за да извлечеш наистина есенцията от символите, от които умът ти може да се нуждае, за да осмисли нещо, но иди отвъд това и имай по-задълбочено разбиране от нефизическата гледна точка на Висшия си разум, за това какво действително се случва, за да създаде усещането за преживяването, което имаш. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да. И също така има същества от Плеядите и от Сириус, и това са различни планети, нали така?

Башар: Е, ако говорим за планети от различни звездни системи, да.

Участник: Тогава от коя звездна система идвам аз?

Башар: (медиумът клати отчаяно глава) Не е чула нито дума от казаното! Не си чула и дума от това, което казахме! От коя планета идваш?! От Земята! Ти идваш от Земята. Да, може да имаш енергийни връзки на равнището на своята Свръхдуша с други въплъщения на Плеядите, в звездната система на Сириус, които протичат точно в този момент. Ти като човек, задаващ въпроса, идваш от Земята!

Участник: О кей.

Башар: Сега разбра ли го?

Участник: Разбрах, разбрах.

Башар: Добре, това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти много.

Башар: Добре.

Участник: Башар, интересно ми е дали можеш да ми поясниш значението …

Башар: Един момент, какво стана с „добър ден”?

Участник: Ние казваме това отново и отново, и аз исках да спестя малко време.

Башар: Аз винаги го правя за първи път.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден. За какво искаш да си говорим?

Участник: През 90-те имах усещането, че търся нещо …

Башар: Когато ти си била на 90 години?

Участник: През 90-те години на миналия век.

Башар: Зная, просто си направих шега с теб.

Участник: Наскоро ми бе показано нещо, наречено „ваджра канал за възнесение” и се запитах какво е значението му …

Башар: Значението му е, че си привлякла към себе си, в резултат на вярванията и убежденията, към които се придържаш в момента, едно позволение, което е хармонично и вибрационно свързано с тази система от убеждения, която вярваш, че ще ти позволи да бъдеш по-лесно това, което наистина си. 

Участник: Аз го открих и това е, което ме доведе до промяна на моите убеждения.

Башар: Едно позволение може да доведе до друго позволение. Ти си едно динамично променящо се същество. Ти винаги ще привлечеш себе си към друго позволение, което отговаря най-добре в дадения момент на промените, които вече са настъпили в твоята система от убеждения, за да те направят различно същество в този момент, което вече е привлечено от друго позволение.  

Участник: И колко на брой са този род канали в Съединените щати?

Башар: … Доста на брой.

Участник: Значи това е нещо регионално за нас.

Башар: … То е международно по свой собствен начин, но отново: то е просто един вид позволение, отразяващо една част от колективно договорената реалност и много хора откриват, че за тях е полезно да се синхронизират с него в момента. Но те ще се придвижат също така и към други неща.  

Участник: И този канал се отнася само, както казваш, за някои хора …

Башар: Да.

Участник: Или това е за хора, които се синхронизират с някой извънземен кораб?

Башар: Може да бъде нещо такова, но може да бъде и нещо различно. Трябва да разглеждаш поотделно всеки един случай, в зависимост от вибрационния канал, който всеки индивид може да изисква, за да открие какво е избрал да изследва в този живот.

Участник: Тогава всички, които все още използват този канал, свързани ли са с извънземния кораб?

Башар: Не.

Участник: Тогава това е канал, свързан с промяна на измерението?

Башар: Всички неща са свързани с промяна на измерението, тъй като вие се премествате през успоредни реалности в различни измерения милиарди пъти в секунда. Става въпрос за това да почувствате, че се премествате милиарди пъти в секунда, след което да осъзнаете, че се премествате в посока, която е най-близка до вибрационната честота, която предпочитате, за да можете да преживявате последователност от успоредни версии на Земята, които отразяват все повече версията, която предпочитате. Вие никога не променяте света, в който сте. Вие само се премествате в друг свят, който отговаря повече на промените, които сте направили в себе си.  

Участник: Тогава това портал ли е?

Башар: Моля?

Участник: Този ваджра канал за възнесение портал ли е?

Башар: Може да бъде използван като портал, така както много позволения могат също да бъдат използвани по този начин.

Участник: И не е необходимо да бъде свързван с извънземни?

Башар: Не, не трябва.

Участник: И хора, които решат да не го използват, могат да използват извънземни кораби като алтернативен път?

Башар: Те могат да използват това, както и много други неща като алтернативи. Това не отменя факта, че вие непрекъснато се премествате в други реалности. Това е нещо естествено, което не може да спрете. Това е просто описание на механизма (на Съществуването), на това как преживявате идеята за пространство и време, и промяна, и движение. Това е, което създава страничния ефект, който наричате време и промяна, когато съзнанието ви наподобява светлината на прожектор, която преминава през кадрите на филмова лента и проектира един филм върху екрана. Така съзнанието ви се премества през различни кадри на успоредни реалности милиарди пъти в секунда, като ви пресъздава като различен човек милиарди пъти в секунда, и това, което намирате за най-подходящо за вас по отношение на вибрациите си, вие ще го привлечете заедно със символите и позволенията, които ще бъдат приложими в дадения момент и ще преминете през последователност от успоредни реалности, които отразяват все повече и повече, във всеки един момент, промените и посоките на промените, случили се във вас. И това може да бъде отразено във всеки символ, който ви върши работа. Намираш ли смисъл в това?  

Участник: Да. Мога ли да задам въпрос относно енеаграмата?

Башар: Да.

Участник: Чувствам се кармично свързана и изглежда че имам запаметени неща още от времето на Анунаки.

Башар: Да, всички вие притежавате генетика на Анунаки, така че това не е изненадващо.

Участник: И Анунаки заемат централното долно място, и аз съм чела, че бъдещите ни родители са от Сириус, но в енеаграмата тези от Сириус са вляво, след което са арктурианците и тези от Плеядите. Това означава, че различни хора поемат по различни пътища?

Башар: Да, разбира се. Ако имаше само един път, щеше да има само един човек. Огледай се наоколо!

Участник: В случая са само три, а може да имаме безброй пътища, тогава …?

Башар: Да, разбира се, но това, което описахме, са най-общи, преобладаващи вибрации на колективно съзнание. Все едно че сме ви описали три различни училища, но във всяко от тях има много ученици, които изучават различни предмети. Разбираш ли?

Участник: Да-а.

Башар: Енеаграмата не е предназначена да разграничава между различните индивидуални пътища, а да направи един преглед на общите енергии, които включвате при развитието и разгръщането на своето съзнание и които вече се съдържат в генетичната ви структура.

Участник: Тогава дали трябва да се фокусирам върху съществата от Сириус или Арктурус?

Башар: Дали трябва?! Аз не зная, ти ми кажи. Кое ти носи най-силно радостно вълнение?

Участник: Аз нямам информация относно арктурианците.

Башар: Идеята за вибрацията на Арктурус е, че тя ви помага да си спомните повече кои сте. Арктурианците, както ти ги наричаш, не съществуват като раса, както ти си мислиш. Те са едно нефизическо колективно съзнание, което оказва помощ, като излъчва определена вибрационна честота, която, ако избереш да се синхронизираш с нея, ще увеличи способността ти да видиш по-ясно коя си, на едно по-високо равнище.

Участник: Тогава стига да се придържам към любовта, която се увеличава, аз ще гравитирам към това, което резонира най-близко до мен?

Башар: Да. Винаги, винаги, винаги, както ние казваме, използвайте радостната възбуда като информацията, която ви бива доставяна от Висшия ви разум и която очертава следващата стъпка по вашия път. Радостната възбуда е комуникация от страна на Висшия разум, която ви казва, че това е следващото нещо, по което трябва да предприемете действие. Ето защо изпитвате това страстно увлечение, тази радостна възбуда, която е действителна комуникация от Висшия разум, преведена на езика на тялото ви, която показва следващата посока, в която трябва да тръгнете. Тя ви води като прожектор. Вие изпитвате тази светлина като вибрацията на това страстно увлечение, на тази радостна възбуда, творчество, радост. Нали така?     

Участник: Да, но аз чувствам, че ваджра каналът за възнесение е нещо, което аз съм създала и с което резонирам, но аз съм създала и теб, с помощта на съзнанието си, независимо колко си реален.

Башар: Да, разбира се. Добре, но помни, че всяка една система от убеждения носи със себе си в своята структура идеята на своето утвърждаване и самовъзпроизвеждане, за да направи всяко различно от нея убеждение да изглежда по-малко вероятно. В противен случай, ако едно убеждение не правеше това, ти нямаше да можеш да се фокусираш върху преживяването, което това убеждение има да ти предложи. Така че, разбира се, други неща няма да ти изглеждат толкова реални, колкото убеждението, върху което си фокусирана. Но в момента, в който промениш своето убеждение, то новото ти убеждение ще ти изглежда реално, а старото вече не. Така че в даден момент всички убеждения изглеждат реални и в същото време всички те са също толкова нереални! Помни, че в рамките на Съществуването в действителност има само пет неоспорими факта, ако искаш да ги наречеш по този начин. Има само пет описания на действителната структура на Съществуването, които ние наричаме Петте Закона. Ти съществуваш и не можеш да направиш нищо, за да промениш това, нищо! Хайде, опитай се … Чакам … Ти съществуваш. Всичко е тук и сега. Единството е всичко и всичко е Единство. Това, което излъчваш, е това, което получаваш в отговор. И всяко едно нещо се променя, с изключение на Законите. Всичко останало е комбинация, по някакъв начин и под някаква форма, на тези пет факта. Всяко преживяване, което имаш, е твоя игра, твой начин на интерпретиране, на преподреждане и на преживяване на тези пет факта. И толкова!

Участник: Имаш ли копие от тези закони?

Башар: Аз току-що ти ги казах.

Участник: (смее се) Това са законите?

Башар: Да, това са петте Закона. Виждаш ли, когато ние говорим за Закони, ние ги обозначаваме с главно „З”, което означава, че няма абсолютно нищо, което да може да направите, за да промените един от тези закони. Такива неща, които наричате скорост на светлината, закони на физиката и т.н., и т.н., да, във вашата локална област те може да изглеждат като закони, но те са само местни условия и не важат навсякъде, във всички измерения, на всяко равнище на реалност. Петте Закона обаче са. Те важат навсякъде, за всички, по всяко време, по всякакъв начин. Ти съществуваш и не можеш да направиш нищо, за да промениш това. Всичко е тук и сега и не можеш да направиш нищо, за да промениш това. Единството е всичко и всичко е Единство и ти не можеш да направиш нищо, за да промениш това. Това, което излъчваш, е това, което получаваш в отговор, и не можеш да направиш нищо, за да промениш това. Всичко се променя и не можеш да направиш нищо, за да промениш това. И това е. Това са петте Закона. Това са петте факта, това са петте описания на самата структура на Съществуването. Всичко останало, всяко друго преживяване, всяко преживяване, навсякъде, по всяко време, е основано на тези пет факта. И представлява интерпретация, пренареждане, съчетание, промяна на перспективата на тези пет факта. И това е всичко, така че всичко е твоя проекция, всичко е твое творение, всичко е твое отражение, основано на тези пет Закона. Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Чудесно е, че мога да се свържа с теб по този начин, благодаря ти.

Башар: Пак заповядай.

Участник: Бих искала да дискутираме едно от нашите тъмни проявления, един от нашите демони.

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: Да. Искам да поговорим за гнева, който проправя пътя на агресията и насилието, които имаме в нашата култура.

Башар: Да, макар че това, което бихме нарекли естествен гняв, продължава само около 15 секунди.   

Участник: Хм.

Башар: Отвъд това, всичко е самооценка.

Участник: Хм.

Башар: Това е видът гняв, за който всъщност говориш и който причинява трудности.

Участник: Точно така.

Башар: Нека обаче използваме един друг термин тук. Защото идеята на това, за което говорим, е естественият гняв, който е просто съгласуване на резонанси. Когато сте изложени на нещо, с което сте наистина вибрационно несъвместими, вие усещате това резонантно напрежение и се запитвате: „Аз съм ли в съответствие с това, или не съм?” И в този момент това е единственото, което имате нужда да знаете. И това продължава около 15 секунди. Всичко след това касае различни убеждения, морални оценки и всякакви други неща, които са нещо напълно различно. Но кажи това, което искаш да кажеш, след което аз също ще кажа нещо, което е много важно относно тази така наречена емоция на гнева или на резонантното изравняване.

Участник: Мисля, че искам да зная дали има нещо, което можем да научим по време на нашата трансформация … бих искала да зная дали вие във вашата култура изпитвате гняв, дали изразявате насилие и агресия и ако го правите, и даже ако не го правите, как сте преодолели това и какво ние можем да научим от вас, така че в тази трансформация да имаме по-конструктивен начин на боравене с този резонанс, с тази енергия, която изразяваме с насилие и разрушение.

Башар: Ядосан съм, че ме попита. (медиумът имитира гневна гримаса)

Участник: (смее се) Чудесно, значи изпитваш това чувство.

Башар: Не, не, не, шегувам се. Ние не изпитваме гняв в смисъла, който имаш предвид, не. Ние изпитваме резонантно изравняване, да. Нека обаче преди всичко да въведем една нова идея и след това да продължим. Съществува една фраза в структурата на историите и легендите, които си разказвате, която всъщност отразява една емоция, макар повечето от вас да не я възприемате по този начин. Идеята за това резонантно изравняване, когато видите нещо, което е вибрационно несъвместимо, когато там има някакъв вид резонанс, при което си казвате: „Бих искала да направя нещо по отношение на това”, то се нарича „зов за действие”. Разбираш  ли?.  

Участник: Да.

Башар: Това не е морална оценка, но разпознаване на факта, че нещо трябва да се направи, за да изрази идеята за изравняването, което усещаш, че трябва да извършиш, по повод на несъответствието, което възприемаш. И тази емоция, това естествено резонантно изравняване или сравнение, вместо да бъде назовавано естествен гняв, който продължава 15 секунди, може да получи нов емоционален етикет, едно ново емоционално определение, и тази нова емоция е „зов за действие”.

Участник: Хм.

Башар: Разбираш ли?

Участник: Да, това ми харесва.

Башар: Добре, виж сега. Ето още нещо, което е един много, много, много, много мощен инструмент. Вие имате дума за това, но много от вас всъщност не разбират какво е това нещо – прошка. Следиш ли мисълта ми?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Какво представлява прошката? Ще ти кажа, благодаря за въпроса. Ето какво прави в действителност, вибрационно и механично, прошката. Когато сте в състояние на опрощаване, вие прощавате на себе си, прощавате на другите … нали така?

Участник: Да.

Башар: Всъщност това е една вибрация, която притежава способността действително да неутрализира отрицателните последици от отрицателния избор, който някой друг може да е направил. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Добре. Ти знаеш, че всичко, което избереш да направиш, ще има някаква последица във физическата реалност. Даже по отношение на това, което следва след смъртта. Чула си термина „преглед на живота”. Ти ще погледнеш назад към преминалия си вече живот и ще преживееш всички последици от изборите, които си направила, от гледната точка на всеки един, който някога по някакъв начин е избрал да бъде повлиян от нещо, което си направила. Все едно че си била на неговото място. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: И сега – опрощаването на себе си и опрощаването на другите може действително да неутрализира преживяването на последиците, генерирани от едно отрицателно действие. Така че даже по време на физическия живот и даже по време на този житейски преглед, ако това бъде неутрализирано чрез опрощаване, човекът няма да се наложи да преживее последиците на даден избор, който е направил и който е могъл да има отрицателни последици. Това е действителната интерпретация и смисъл, когато хората в религиозен контекст казват, че едно същество като Исус е отнесло вашите грехове. Това означава, че когато това същество е казало: „Отче, прости им, те не знаят какво правят”, той ви е предложил вибрационното учение, според което прошката може всъщност да неутрализира последицата от един отрицателен избор. За да не се наложи да преживявате това, което хората на времето са му причинили като отрицателни действия. Той е простил на всички ви, завинаги. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това има абсолютния ефект на предоставяне на свобода да простите на себе си и на другите и да възстановите своя синхрон. Ето откъде в древното ни минало започва нашето разбиране и практикуване на неутралитета, при всички случаи на последици от избор, който може да е бил отрицателен. И това е комбинирано с разбирането и пробуждането, най-често наричано осъзнаване. Ти знаеш, че има такова нещо като осъзнато сънуване, при което, в определен смисъл, се събуждаш по време на сън и знаеш, че сънуваш. Нали така?  

Участник: Да.

Башар: Това осъзнаване може всъщност да бъде усилено. Когато по време на сън осъзнаваш, че сънуваш, ти започваш да контролираш съня. Ти можеш да решаваш какво се случва в съня ти, да пренареждаш, да правиш неща да се случват, които в други случаи може да са възниквали спонтанно, автоматично. В допълнение на това обаче, в това осъзнато състояние по време на сън, ти всъщност можеш да отидеш до бариерата между физическото и нефизическото преживяване, което ние нарекохме Матрица на реалността, където всички неща, които преживяваш във физическата реалност, биват всъщност определяни предварително на това енергийно равнище на Матрицата, след което те се проявяват във физическата реалност. Разбираш ли? 

Участник: Да.

Башар: Когато си осъзната по време на сън, ти можеш да отидеш до Матрицата и да я промениш, при което всъщност променяш това, което ще преживееш във физическата реалност, когато се събудиш. И това е, което ние открихме – че колкото повече се осъзнавахме по време на сън, при което можехме да променяме Матрицата на реалността, толкова повече се осъзнавахме по време на физическия „сън”, и така много бързо в нашето общество изчезна разграничението между физическата реалност на будното състояние и реалността на съня. Ето защо ние вече никога не спим, никога не се храним, ние винаги сме пробудени в съня и винаги сънуваме. Парадоксът е в това, че ние разбираме, че когато вие заспивате и сънувате по време на нощта, вие всъщност се пробуждате. И когато на сутринта се събудите във физическата реалност, вие всъщност заспивате.

Участник: (смее се)

Башар: Когато започнете да разбирате, че всъщност никога не напускате „духовната сфера”, при липса на по-удачен термин … вие никога не напускате рая на небето, ако искате една метафора … вие никога, никога, никога, никога не напускате това състояние! Това е естественото ви състояние. Всички вие само сънувате, че сте го напуснали! Но вие сте винаги там и вие преживявате този сън тук, докато сте там! Разбираш ли?  

Участник: Разбирам.

Башар: Вие всички сте заспали в рая. И сънувате … че се намирате в ада. (смях в залата)

Участник: Да. И може ли за момент да запитам нещо за този ад?

Башар: Отново: аз съм малко претенциозен, защото животът на Земята може наистина да бъде рай. Ключът към това е, че вие се пробуждате по отношение на факта, че вие може да постигнете това, като се откажете от страховете, които генерират физическия сън, който ви изглежда толкова кошмарен. Вие сте тези, които създават кошмарите; вие сте тези, които правите физическата реалност трудна, които я превръщат в ад на Земята, поради отрицателните определения, които приемате като истинни. След като започнете да приемате различни истини, без да отричате истините, в които сте вярвали преди, това ще ви позволи да преживеете предпочитание към различни истини, които са повече в съответствие с естественото ви състояние и ви отделят от илюзията, че не контролирате какво се случва и че реалността се случва на вас, вместо истината, че тя се случва чрез вас. Това помага ли ти?

Участник: Много. Мога ли да попитам нещо допълнително към това?

Башар: Абсолютно.

Участник: Когато говорим за сънища и за тази отрицателна вибрация на гнева …

Башар: На самооценка.

Участник: На самооценка …

Башар: На самоотричане, самобичуване, самоунижение, самоподценяване, аз не заслужавам, виновен съм …

Участник: Да, често сънищата ми са много интензивни, все едно че силата на звука е усилена до максимум …

Башар: Да.

Участник: Така че често преживяванията ми по време на сън са по-интензивни от тези тук. Моето емоционално тяло …

Башар: Това е така, защото всъщност сънят е по-реален.

Участник: Да, и аз съм объркана, и не разбирам напълно …

Башар: Объркана от какво?

Участник: Защо често се събуждам по време на сънища, които са толкова … и ако съм била ядосана в съня си, изпитвам бяс, и ако съм била тъжна в съня си, съм депресирана, и …

Башар: Добре, може ли аз да ти задам въпрос?

Участник: Да.

Башар: Предпочиташ ли да изпиташ това по-скоро във физическата реалност?

Участник: О, не, аз предпочитам да го преживявам в съня си.

Башар: Точно така, защото ти обработваш всички тези неща на едно равнище, където знаеш, че е по-безопасно да направиш това.

Участник: Да.

Башар: Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: И това е в реда на нещата. Това означава, че докато дойде време да се събудиш, всичко ще е приключило. Ти ще си го разчистила, ти ще си го преработила. Ти ще си преформулирала и преоткрила себе си като един нов човек.

Участник: Това ли точно се случва – да го разчистя, или аз просто го предъвквам? Защото това се случва много често.

Башар: Ти какво мислиш?

Участник: Не съм сигурна, затова питам.

Башар: Какво предпочиташ да правиш?

Участник: Предпочитам да го преодолея, защото съм резонирала …

Башар: Тогава към какви убеждения се придържаш, които те карат да мислиш различно? Това е въпросът, който трябва да си зададеш. Нали така?

Участник: Точно така.

Башар: Така че, ако разгледаш внимателно и откриеш, че се придържаш към някакво определение, което те кара да мислиш, че това просто се повтаря, вместо да изчезне, то веднага след като изчистиш това или тези убеждения, ще знаеш, че си разчистила всичко.

Участник: Разбрах! Това ми харесва.

Башар: Виждаш ли парадокса в това?

Участник: Виждам го.

Башар: Чудесния чудесен парадокс? Ето как стават нещата.

Участник: Да. Още един кратък въпрос. Като дете често се страхувах от тъмното. Изпитвам това понякога даже и като възрастна.

Башар: Да.

Участник: Не зная дали си го правя сама, но усещам някакво присъствие – усещам, че там има някой друг.

Башар: Има много различни присъствия, които ще контактуват с мнозина от вас от време на време, и ако вие сте били отгледани да мислите по определен начин, възможно е да изпитвате малко страх при тези срещи, защото вие разбирате, че се премествате в друга реалност, която Физическият ви ум не е подготвен да интерпретира. Следователно този ваш ум започва да чувства, че губи контрол и започва да генерира идеята за физическо оцеляване и съответните вибрации, но всъщност няма от какво да се страхуваш.

Участник: Има ли начин, по който бих могла …?

Башар: Има много начини.

Участник: Защото аз усещам, че съм възбудена, защото усещам нещо, но…

Башар: Разбери, че ти изпълняваш своята роля. Разбери, че ти си сключила споразумение да изпълняваш определена роля. Помоли за по-голяма яснота, за да можеш да изиграеш ролята си по-добре и да си позволиш да участваш по по-съзнателен начин, и страховете ще намалеят. 

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми.

Башар: Приятни сънища.

Участник: Благодаря ти.

Участник: Добро утро, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: В последно време прекарах година и половина в Западна Африка, където често срещах хора, които казваха да се пазя от вуду. 

Башар: Вуду.

Участник: Дали можеш да кажеш какво е това, как действа?

Башар: Е, като всичко останало, то е основано на системи от вярвания и убеждения, и ако избереш да приемеш тези вярвания, ти ще създадеш ефекти в живота си, с помощта на собствената си енергия, които ще съответстват на вярванията в основата на тази конкретна практика или позволение.

Участник: Ако някой практикуващ използва това спрямо някого другиго, който бива повлиян …

Башар: Те повлияват сами на себе си, защото вярват, че биват повлияни от някого другиго.

Участник: Но ако те не знаят, че са …?

Башар: На някакво равнище системата от вярвания и убеждения ще знае. Помни, че много от вашите вярвания и убеждения са това, което наричате несъзнателни. Така че може изведнъж да почувстваш ефект, който „изглежда”, че е причинен от някого другиго, но ти знаеш, че това не може да бъде така … и това ти дава възможност да осъзнаеш факта, че този човек току-що ти е разкрил, позволил ти е да откриеш в себе си убеждение, което не си знаела, че притежаваш, и то така, че да можеш да решиш дали желаеш да продължиш да се придържаш към него, или не. Така че, благодаря ти, вуду жрец … (смях в залата) за това, че ми показа, че едно от неосъзнатите ми убеждения всъщност е в синхрон с идеята, че мога да бъда отрицателно повлияна от твоята система от убеждения. Аз зная, че това е невъзможно, но ти току-що ми показа, че аз имам това убеждение и след като сега вече се отказвам от него, всичко е наред. Благодаря ти, ти направо сътвори една магия в живота ми. Е, не задължително по начина, по който си си мислел.  

Участник: Следователно човек, за да предпази себе си …

Башар: За да направи какво?!

Участник: Предпази.

Башар: Какво?! Внимавай за своите определения. Ако вярваш, че се нуждаеш от протекция, това не подканва ли една атака?

Участник: … Да.

Башар: Тогава ти не се нуждаеш от протекция, защото си чудесно така, както си. Не е ли така?

Участник: Абсолютно.

Башар: Независимо какво преживяваш, ти си просто добре така, както си. Даже и ако преживяваш възможно най-отрицателното нещо, което е възможно да си представиш, в това няма нищо лошо, защото това е твое преживяване, което съществува по определена причина, и ако се научиш да го разглеждаш по положителен начин, ти ще извлечеш нещо положително от него и ще се освободиш от нуждата да го преживееш по този начин следващия път. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Използвай отрицателното по положителен начин, за да не го преживяваш по този начин отново. Това не означава, че никога повече няма да наблюдаваш отрицателни неща, защото, отново: когато разгръщаш съзнанието си, ти ще усещаш по-силно съществуването на отрицателни неща, но няма да бъдеш повлияна от тях, защото няма да приемаш идеята, че трябва да бъдеш повлияна от тях. Защото ти знаеш, че само едно споразумение, прието от теб, може да създаде преживяването на даден ефект.  

Участник: Значи по същество, осъзнаването е средство да разбереш … сега, след като го разбирам, аз избирам да не …

Башар: Веднага щом идентифицираш съзнателно едно убеждение, което не съответства с тази, която наистина предпочиташ да бъдеш, то автоматично ще ти изглежда безсмислено и нелогично, и по тази причина ти ще го изоставиш. Защото то не ти принадлежи. То е дошло от някого другиго – родители, приятели, обществото, училището, няма значение. То не ти принадлежи. Но ти си го приела, все едно, че е твое. В момента, в който го разгледаш съзнателно, ти ще си кажеш: „О, в това няма никакъв смисъл! Това е нечий чужд багаж, защо го мъкна със себе си?” Изпусни багажа и ще се почувстваш много по-облекчена. Нещата, които ти принадлежат, не ти тежат. Ако усещаш някаква тежест, това е сигурен знак, че мъкнеш със себе си убеждения и багаж, които не са твои. Пусни ги. Не бъди крадец на убеждения, който краде убежденията на другите!

Участник: Тогава можеш ли да кажеш защо вудуто преобладава толкова много в Западна Африка, или …

Башар: Има много, много, много културни причини защо тази конкретна област на вашата планета и други области на вашата планета изследват и експериментират с това конкретно позволение, което може да бъде както положително, така и отрицателно. Помни, че това има и положителна страна, не само отрицателна, ако искаш да знаеш.

Участник: Тогава каква е положителната?

Башар: Действителното първоначално разбиране за вудон отговаря на това, което изпитват днес много хора на вашата планета, когато отидат в посока на така нареченото уика. Разбираш ли? Защото в по-стари времена ти просто щеше да бъдеш обявена за вещица и изгорена на клада. Сега обаче ти разбираш, че уика и вудон са просто различни начини на отнасяне към идеята за естествените вибрации в Творението и отново: те могат да послужат за правенето на положителни и на отрицателни неща, в зависимост от това, което предпочиташ, и от това, което си била научена да разбираш. Това обаче е подобно на идеята, която вече започнахме да изследваме в това предаване – полярността на ангелите и демоните. Ти просто си имаш работа с крайностите на един гигантски интелект. И зависи от теб да решиш какъв вид вибрации желаеш да изпитваш, когато боравиш с това равнище на интелект и го изразяваш чрез себе си – положителни или отрицателни. 

Участник: Можеш ли да обясниш какво представлява уика?

Башар: Уика е отношението към естествения порядък на нещата, който включва и теб в този порядък, и не създава отделяне/разделение по много от начините, които правят религиозните структури на вашата планета. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам. И по време на вуду церемониите често виждаме … не съм сигурна какво точно се случва, но има един кръг …

Башар: И ти ще говориш за това, въпреки че нямаш идея какво точно се случва?!

Участник: (смее се) Ти естествено знаеш повече за това. Както и да е, има един кръг и хората танцуват, и …

Башар: Ти разбираш ли, както казахме по-рано, че това са просто позволения, нали така?

Участник: О кей.

Башар: Хората гравитират към това, което вярват, че им върши работа, в съответствие с вярванията и убежденията, които притежават в дадения момент, за да постигнат това, което вярват, че имат нужда да постигнат. Точка! Когато променят своята идея за това кои са, те ще гравитират към различни системи от вярвания и убеждения, и различни позволения. Точка! Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Да. Но там има също и барабани. Можеш ли да кажеш нещо за барабаните …?

Башар: Това е инструмент, който подпомага изпадането в транс. Той те поставя в определено хипнотично състояние, което позволява на убежденията ти да се проявят, така че да станеш по-податлива спрямо определени неща, които ти биват поднасяни. Но отново: това се случва само защото ти си позволяваш да  приемеш това, когато то се случи. Това е, което хипнозата причинява. Тя е едно позволение, което ти дава възможност да повярваш, че ще можеш да промениш едно свое убеждение по-лесно, отколкото би направила по друг начин. Виждаш ли какви трикове използваш спрямо себе си през всичкото време?

Участник: Да. Наистина е удивително.

Башар: Точно така! Твърде удивително!

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Пак заповядай.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря за твоето присъствие и за твоята мъдрост.

Башар: Ние също благодарим за вашите, които можем да отразим обратно към всички вас.

Участник: Имам въпроси относно системите от вярвания/убеждения. Въпросът ми е как да оптимизираме отърваването от определени убеждения.

Башар: Аз току-що ви казах.

Участник: Разбирам и въпреки това …

Башар: И въпреки това, ти задаваш въпроса отново.

Участник: Да, защото това, което преживявам, е, че аз си мисля, че съм се освободил от дадено убеждение …

Башар: И е възможно да си го сторил, но ако то е само треторазрядно или вторично убеждение, вместо действителното основно убеждение, поведението ще се запази, преживяването ще се запази. Когато обаче откриеш фундаменталното основно отрицателно убеждение, вторичните и треторазрядни убеждения, които може да са прикрепени към него, ще изчезнат сами с изчезването на фундаменталното убеждение. Така че, ако установиш, че нищо не се е променило в теб и че поведението ти е все същото, това означава, че трябва да дълбаеш по-навътре, трябва да погледнеш по-надълбоко и да не се плашиш от това да откриеш кое може да е това действително основно твое отрицателно убеждение. Трябва да имаш желанието да го идентифицираш. Трябва да желаеш да го разкриеш съзнателно. Много хора отбягват това, защото имат друго убеждение, което казва: „Ако отидеш там долу и погледнеш, и ако потърсиш това отрицателно, основано на страх убеждение, може би ти ще откриеш, че то не е само убеждение, а действителна истина за теб. Ще откриеш, че ти си наистина напълно безполезен като човек! Така че не ходи там долу, остани си тук удобно при нас.” (смях в залата) И това може да те притеснява от време на време, но отрицателните ти убеждения ще бъдат винаги на разположение да те изтеглят надолу към зоната на безопасност, така че да поддържат това основно отрицателно убеждение колкото е възможно по-дълго. Но когато ти знаеш, че това е само едно убеждение, няма да те е страх да се гмурнеш колкото можеш по-надълбоко и да откриеш кое е това фундаментално убеждение, което не ти върши работа, и най-сетне ще се отървеш от него, защото притежаваш шперца, който ти казва, че независимо колко реално ти изглежда то, независимо колко вярно може да ти се струва, ти знаеш, че в действителност то никога не може да бъде емпирично вярно –  например това, че наистина си безполезен. Защото ти знаеш, че ако бе наистина безполезен, нямаше да съществуваш, защото Творението не прави грешки … И ако си тук, Творението би трябвало да се нуждае от това да си тук, защото без теб то няма да бъде „Всичко, което е”. И следователно, ако Творението повелява, че ти трябва да съществуваш, за да може то да съществува като „Всичко, което е”, ти също би трябвало да заслужаваш това си съществуване, в противен случай нямаше да те има. Така че ако знаеш това, извършвайки такова дълбоко гмуркане, няма никога да се страхуваш от това, което ще откриеш, защото това, което ще откриеш, ще бъде само едно убеждение и независимо колко ужасяващо може да ти изглежда, то никога няма да бъде вярно в отрицателен смисъл. То ще бъде само едно убеждение и щом веднъж знаеш това, никога няма да се страхуваш да откриеш кое е това основно убеждение. Ще отидеш колкото е необходимо по-надълбоко, за да го откриеш, ще го идентифицираш и ще го изоставиш. Намираш ли някакъв смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Отговаря.

Башар: Или има някаква друга посока на разсъждения, която би искал да изследваме?

Участник: Бих искал да отида още по-нататък.

Башар: Добре.

Участник: И искам да зная как да извърша това дълбоко гмуркане с повече ефикасност и ефективност, защото …

Башар: Аз току-що ти дадох ключа, защото трябва да имаш же-ла-ни-е-то да го направиш. А желанието да го направиш идва със знанието, че това, което ще откриеш, никога няма да бъде емпирична истина, независимо колко ужасно може да ти изглежда. Ти трябва да знаеш, че това е вярно. Предпочиташ ли да знаеш, че това е вярно?

Участник: Струва ми се, че не изпитвам страх от убежденията си. Те възникват случайно и често аз даже не зная, че те съществуват, но очевидно те са там.

Башар: Разбира се, нещата стават точно така.

Участник: Точно така, тогава как мога по-ефективно да …

Башар: Като следваш своята най-силна радостна възбуда, във всеки възможен момент, с абсолютно нулево допускане за това какъв трябва да бъде крайният резултат. Защото когато следваш тази формула от три части, която току-що ти дадохме – да действаш спрямо най-вълнуващото нещо за дадения момент, независимо какво е то, като влагаш всичките си способности, докато изчерпиш възможностите си за действие, с нулеви очаквани за крайния резултат, за това как трябва да се озовеш там и какво би трябвало да се случи, с нула настояване или допускане. В такъв случай ще прилагаш по правилен начин формулата от три части и ще използваш радостното вълнение като завършен комплект от инструменти. Пълният комплект на радостното вълнение съдържа: това, което те подкрепя по всички начини, по които се нуждаеш от подкрепа, за да продължаваш да се развиваш в своето радостно вълнение; то се превръща в двигателя, който поддържа твоя растеж и мотивира движението ти напред; то се превръща в организиращия принцип, който ти позволява да преживяваш по пътя на синхронностите всички неща, спрямо които трябва да действаш, в подходящите време, място и ред; то се превръща в пътя, който те води до всички други проявления на радостна възбуда, независимо от формата им на проявление; то се превръща в пътя на най-малкото съпротивление в твоя живот и ти позволява да преживяваш радостната възбуда като отразяващо огледало, което отразява към теб всяко нещо вътре в теб, което не осъзнаваш и което е извън синхрон с радостната ти възбуда, за да можеш да го идентифицираш, да го изоставиш и да добавиш енергията му към своята радостна възбуда, и да продължиш да се развиваш. И виждаш, че това да следваш радостната си възбуда, е всъщност едно от нещата, които ти посочват кое не съответства на тази радостна възбуда. Намираш ли това за смислено?

Участник: Да.

Башар: Така че най-ефикасният начин е да следваш своята най-силна радостна възбуда, във всеки възможен момент, с всичките си способности и с абсолютно нулево допускане за това какъв трябва да бъде крайният резултат, за да й позволиш да се появи като пълен комплект от инструменти и за да стане тя подкрепата, от която се нуждаеш, да стане двигателя на живота ти, да стане организиращия принцип в живота ти, да се превърне в пътя на най-малкото съпротивление в живота ти, да се превърне в пътя, който води към всички други прояви на радостна възбуда в живота ти, и за да се превърне в огледалото, което отразява всичко, което не е в синхрон, за да можеш да го приведеш в синхрон с всички други твои източници на радостна възбуда, и за да продължиш по този начин своето развитие. Това е инструментът, това е всичко. Толкова е просто всичко. Само трябва да продължиш да го използваш. И във всяка ситуация, в която откриеш, че имаш работа с нещо, което е извън синхрон с този, който предпочиташ да бъдеш, спри, неутрализирай обстоятелството и си кажи: „В какво би трябвало да вярвам, че е истина за самия мен, във връзка с тази ситуация, за да се чувствам по този начин?” Защото всички емоционални усещания са вторични по отношение на нещо, което преди всичко приемаш за истина. Не можеш да имаш емоционална реакция, ако преди това нямаш дадено определение. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че ако изпитваш някакво емоционално усещане, това задължително означава, че би трябвало да имаш определение, което поражда това усещане. Емоционалните усещания не могат да съществуват във вакуум, преди да са предхождани от дадено определение. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Да, много. Значи, винаги когато имаме емоционална реакция, която е в несъответствие с нас …

Башар: Ще изпитваш чувство на неудобство. И това ще ти говори, че някъде притежаваш убеждение, което не съответства на твоята истина. И всичкото, което трябва да направиш, е, да пожелаеш да чуеш отговора, когато зададеш въпроса: „Какво трябва да приемам за вярно относно себе си по отношение на това обстоятелство, за да се чувствам по този начин? Кое е определението за себе си, което имам и което причинява това чувство? И ако си готов да чуеш отговора, то нещо в живота ти ще ти даде отговора. Ще бъде чрез щастливо съвпадение, чрез някакво вдъхновение в главата ти, може да си появи в даден сън. Има много, много начини, по които можеш да получиш отговора. Ако  имаш желанието да го чуеш, ще го чуеш. 

Участник: Отлично, благодаря ти.

Башар: Добре, пак заповядай.

Участник: Може ли да задам друг въпрос?

Башар: Това беше друг въпрос. Искаш да зададеш още един?

Участник: Да, моля. Някакъв ефективен метод за постигане на осъзнато сънуване?

Башар: Има много, много различни видове ефективни методи, в зависимост от системата убеждения на лицето. Неотдавна предложихме едно много мощно позволение-инструмент. Виж дали ти върши работа. Може да върши, може да не върши, ти трябва да решиш това. В едно сравнително скорошно предаване, озаглавено „Пробуждането”, ние дадохме един конкретен инструмент за постигане на осъзнато сънуване. Така че възползвай се от информацията, която вече сме ви предали.

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Пак заповядай.

Ейприл: Здравей, Тадео.

Башар: Нания.

Ейприл: Изглежда, че е време за нашата обедна почивка.

Башар. Тогава ние ще продължим, след като си предоставите една питателна почивка. Благодарим ви, ще възобновим контакта малко по-късно.

Башар: Успяхте ли да се освежите?

Аудиторията: Да-а-а.

Башар: Нека тогава продължим това предаване с вашите въпроси.

Участник: Привет, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: И така … Аз нямам предварително подготвен въпрос и сега той ще излезе сам от мен.

Башар: Добре.

Участник: Това, което бих искала да зная за себе си, което да мога да предам нататък на следващата вълна … на моите братя и сестри … Прекарах години в описание на гнева, на страха и ужаса и съм привършила вече с това, и съм благодарна, и останах с наранявания в костите си и с вътрешни травми …

Башар: Добре, колко вълнуващо.

Участник: Не зная дали е вълнуващо, или не, но имам нужда да се излекувам от това и да бъда в състояние да предам нататък това излекуване, защото животът бавно ме напуска. В момента съм една щастлива градинарка, обичам земята и растенията, но има хиляди хора, с които бих искала да споделям, а съм много свенлива. И бих искала да зная какво конкретно би могло да ме излекува – моите кости, моята физика, с които се боря?  

Башар: Добре, мога ли да ти задам един въпрос?

Участник: Да, разбира се.

Башар: Благодаря. Ще се чувстваш ли добре, ако не се излекуваш?

Участник: … … Аз ставам все по-зле.

Башар: Готова ли си да приемеш това?

Участник: Сигурно, ако ми е дошло времето.

Башар: Тогава защо се тревожиш?

Участник: Защото съм се скрила от своя свят и не контактувам с хора, а чувствам, че съм получила много и бих искала все още да споделям много …

Башар: И въпреки това си тук и споделяш. Това не е ли публичен повод?

Участник: Определено е такъв.

Башар: Тогава …? Ти правиш това, което преди малко каза, че не правиш.

Участник: Когато седна с хора на маса, да. Със съпруга ми, да.

Башар: По света има много маси за сядане.

Участник: (смее се) Да, прав си.

Башар: Разбираш ли накъде отива разговорът ни?

Участник: … Дотук всичко е добре.

Башар: Идеята е, че когато имаш доверие в това как животът ти се разгръща във времето, ти ще привлечеш това, от което се нуждаеш, ако е необходимо някакво оздравяване. В противен случай това, което преживяваш, може да е урок не само за теб и възможност да научиш нещо, което не си научила досега, но също така и урок за други, което все още нямаш предвид. Не казвам, че не можеш да се излекуваш, но може би още нямаш нужда от това … все още, по начина, по който обикновено възприемаш излекуването. Може да има нещо, което извличаш от това, или предстои да извлечеш, което ще ти позволи да получиш по-дълбоко разбиране за преживяванията, през които преминаваш, и когато му дойде времето, и имаш разговор очи в очи с някого, който преминава през нещо подобно, ти ще знаеш точно какво да кажеш, защото вече ще си преминала самата през това. И това ще достигне до другия човек по начин, който ще му позволи да избере да се излекува даже докато ти самата знаеш, че преживяваш определени неща, които ти дават възможността да предаваш знания, които другите трябва да чуят, и те ще ги приемат по-надълбоко именно защото ти си имала техните преживявания. Разбираш ли?  

Участник: Да.

Башар: След като сме казали това, ти определено може да знаеш, че си отворена да привлечеш всичко, от което се нуждаеш, но има и нещо друго. Независимо какви идеи ние или някой друг ти предлага, идеята е, че ако чувстваш, че си дала всичко възможно от себе си, влагайки всичките си способности, и не можеш да направиш нищо повече от това, ако нищо не ти се случва в тази конкретна арена на твоя живот, тогава това е синонимно на факта, че това, което не си в състояние да направиш в този момент, не е нужно да бъде направено … в този момент. И това ти служи да те подкани да продължиш по своя път, защото това може да бъде в услуга на другите, на които ти би искала да помогнеш, докато извървяваш този път … След като и това сме казали, ти би могла да се възползваш от още някои неща, за да видиш дали правиш най-доброто, на което си способна, като изпробваш определени позволения, които биха могли да са ти полезни. Ние, разбира се, на първо място винаги ще зададем въпроса, който задаваме по отношение на здравето: „Позволяваш ли си, или позволявала ли си си да пречистиш своето тяло по някакъв начин?”

Участник: Да.

Башар: Кога и в продължение на колко време?

Участник: 28 дни само на вода, под лекарско наблюдение, различни пречиствателни, зелен чай …

Башар: Добре. Разбираш ли, че водната диета не пречиства тялото?

Участник: След това здравето ми силно се подобри. Това не е ли пречистване?

Башар: Разбирам. Това може да е пречистило системата ти в известна степен, но има определени естествени билкови комбинации, които съществуват на вашата планета и които са конкретно предназначени наистина да прочистят отровите от тялото ти.

Участник: Да, зная това. Аз съм се интересувала от това през целия си живот.

Башар: Добре, използвала ли си това средство?

Участник: Да.

Башар: Добре, кога и в продължение на колко време?

Участник: Да, следвала съм билковата програма на компанията High Integrity.

Башар: Добре, и когато си направила тези неща, почувствала ли си някакво уравновесяване?

Участник: Да, и моят лекар ортопед потвърди това.

Башар: Добре, и при всичко това ти все пак чувстваш това, което ни описа?

Участник: Аз се чувствам все по-добре, но резултатите от магнитния резонанс показват, че костите ми не са добре.

Башар: Следователно усещането и преживяването, които имаш, не се покриват задължително с това, което други хора казват за състоянието ти.

Участник: Точно така.

Башар: Тогава защо трябва да се тревожиш?

Участник: Ами това ме тревожи, аз плаках …

Башар: Защо, защо, защо? Ако се чувстваш добре, защо приемаш това, което те ти казват?

Участник: Аз не се задълбавам често в това, но си мисля, че трябва да взема предвид и тяхната гледна точка.

Башар: И поемайки по този път, и преживявайки това, което преживяваш, както вече казахме, това може да ти помогне да влезеш в положението на други, които може да имат подобни преживявания, и по този начин можеш да им бъдеш от полза?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, това ми помага в личен план. Също така бих искала да те попитам какво мога да направя относно моята майка. Тя е 91-годишна и през последните три месеца получи две сърдечни кризи …

Башар: Колко вълнуващо.

Участник: Искам тя да бъде спокойна. Тя живее на източното крайбрежие и аз скоро ще отида там, и искам да зная как мога да й дам …

Башар: Първата стъпка на всеки лечител, който иска да бъде лечител, е, да знае, че е напълно в реда на нещата да не може да направи нещо, за да помогне някому. Готова ли си да приемеш това?

Участник: …

Башар: Колебанието обикновено означава „не”.

Участник: Аз се чувствам отговорна да направя така, че тя да се чувства спокойна.

Башар: Ти си отговорна пред нея да й дадеш възможност да бъде вярна на себе си. Ти не си способна да бъдеш отговорна за нейните решения.

Участник: Това е вярно.

Башар: Зная, затова го казах. Така че идеята е да бъдеш лечителят, който предпочиташ да бъдеш. Бъди при нея, излъчвай енергията, която й дава възможност да реши да се излекува, като се синхронизира с вибрационната честота, която й предлагаш, но също така й позволи да избере това, което реши да избере. Защото ако ти не си готова да позволиш на някого другиго да избере нещо, даже и ако то е отрицателно, тогава защо някой трябва да позволява на теб да избираш това, което предпочиташ? 

Участник: Абсолютно си прав.

Башар: Зная, затова го казах! Това помага ли ти?

Участник: Това ми помага.

Башар: И така, първата стъпка на един истински лечител е да приеме, че може да не излекува някого. Защото това може да е нещо, с което един човек трябва да се справи сам. Някои хора ходят при лечители, защото имат убеждения, които казват: „Никой не може да ме излекува!” След което те ходят при лечителя, за да му кажат: „Виждаш ли? Аз казах ли ти?” Тогава лечителят само затвърждава убеждението, което те искат да потвърдят на себе си. Следователно всичко се подрежда точно така, както те всъщност са искали да се случи. И лечителят си свършва работата, бидейки помощник на човека, който е искал да си докаже, че убеждението му е един абсолютен факт. Ето колко толерантна трябва да бъдеш, за да станеш истински лечител, защото в крайна сметка всеки лекува сам себе си и лечителят не може да направи това вместо тях.

Участник: Напълно съм съгласна с това и тя е човекът, който отвори за мен вратата, която ме доведе тук …

Башар: Добре, тогава си позволи да се чувстваш добре там, където си. След като сме казали всичко това, реши за себе си какво е действително вярно. Защото други могат да ти казват това или онова, но ако собственото ти усещане е, че си така, както искаш да бъдеш, тогава ти си така, както искаш да бъдеш. Точка! Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре. Това помага ли ти?

Участник: Помага ми.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Може ли да остана тук само за още няколко секунди?

Башар: 1, 2, 3 …

Участник: Аз имам основен проблем с това, че заемам прекалено много пространство и време. Ти говори вече за това и аз се боря с този проблем през всичкото време. 

Башар: Бориш се с това, че съществуваш?!

Участник: Да, аз се боря с това, че заемам пространство и време.

Башар: Как можеш да правиш нещо по-различно, след като имаш физическо въплъщение?

Участник: Когато съм сама, не се боря … само в присъствието на други…аз винаги …

Башар: Но ти винаги си сама!

Участник: …

Башар: И си винаги в присъствието на други.

Участник: Хм-м, какво имаш предвид?

Башар: Всеки човек, когото възприемаш като друг човек, всъщност е твоя проекция, защото ти трябва да създадеш негова версия в своята реалност, за да имаш каквото и да е преживяване, че взаимодействаш с друго същество. Така че, в определен смисъл, макар че взаимодействаш с друго същество, в същото време ти си единствената в своята вселена, която създаваш представи за другите същества, с помощта на собственото си съзнание, за да играеш играта на взаимодействие с тях във физическата реалност. Така че ти едновременно общуваш с другите, както и сама със себе си. Така че избери кое от двете ти позволява да се чувстваш по-уравновесена, в синхрон и по-комфортно.

Участник: Какво да правя с тази свръхчувствителност на нервната си система, при която усещам абсолютно всичко?

Башар: Това не означава, че трябва да приемаш въздействията на това, което усещаш. И отново: ако ти, според собствените ти думи, се „бориш” с тази идея, че заемаш прекалено много място, защо трябва да ти е чудно, че постепенно „угасваш”?

Участник: Аз нямах нищо против това да усещам, че си отивам от този свят, но съпругът ми ми казва:  „Не искам да си отидеш”. А аз му отговарям: „Не зная дали ще бъда тук след шест месеца”.

Башар: Отново: ако ти е дошло времето за това, значи то ще се случи, но не за това говорим. Въпросът е в това, че ти току-що призна, че причината постепенно да „угасваш”, е, че имаш този проблем, че заемаш пространство, което не заслужаваш.

Участник: Ти си прав!

Башар: Така че ти се принизяваш и принизяваш, и принизяваш, за да престанеш да заемаш мястото, което считаш, че не заслужаваш да заемаш. Ако обаче ти не си заслужавала да заемаш това място, няма да си там, където си. И също така ако „изгаснеш”, как ще можеш да предоставиш някому това, което имаш да дадеш? С това няма ли да лишиш другите от себе си, ако те имат нужда от теб? Това не е ли акт на егоизъм? 

Участник: Това, което казваш, е вярно.

Башар: Зная, затова го казах. Виждаш ли, много хора на вашата планета мислят, че самопринизяването е начинът, по който трябва да изразят своята скромност, но всъщност това е най-арогантното нещо, което можеш да направиш! Най-егоистичният акт, който можеш да извършиш, е, да си отидеш сама от този свят, преди да ти е дошло времето.

Участник: Хм, това е напълно различна гледна точка. Благодаря ти.

Башар: Абсолютно. Ако имаш нещо за даване, това означава, че има някой, който иска да го получи. В противен случай нямаше да имаш нищо за даване. Няма едностранни монети. Ако ти имаш ези-то, друг трябва да има тура-та и двамата трябва да изхарчите тази монета заедно.

Участник: Благодаря ти за това.

Башар: И така, ако си тук, ти заемаш мястото, което заемаш, и това е точното и идеално място, което заемаш, защото ти не можеш да бъдеш нещо, различно от себе си. Защото в смисъла на пълната реалност, ти даже не запълваш мястото, предназначено да бъде запълнено от теб! Така че ти не можеш, не е възможно да заемеш повече място от отреденото специално за теб. Ако си вярна на себе си, ти ще заемаш точното, идеално свое време и място, за да бъдеш от помощ на себе си и на другите, нито една йота повече, нито една йота по-малко. Просто бъди себе си и позволи на естествените неща, които могат да се случат, позволи на естествената природа на вселената да ти ти даде възможност да преживееш идеалното местоположение на своето същество в нея. Всеки човек е едно идеално парче от пъзела. Всеки човек е в идеалната форма като частица от общия пъзел. Когато всички части на пъзела си позволяват да бъдат в своята идеална форма, в която са били създадени, тогава те прилягат перфектно и оформят голямата картина. Ако ти променяш своята форма и постепенно „угасваш” себе си и променяш своята истинска форма, то ти лишаваш всички останали парчета от възможността да видят цялата картина. Разбираш ли?

Участник: Хм. Благодаря ти за този поглед върху нещата.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми много.

Башар: Тогава върви и, както се казва, излекувай себе си.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Житните формирования.

Башар: Житните формирования.

Участник: През последните петнадесет години съм изследвал …

Башар: О, това звучи забавно.

Участник: Да, така е. Физически изследвания, както и духовни изследвания.

Башар: Да, да, да. И двете вървят ръка за ръка, защото няма нищо не духовно относно физическата реалност. И това е един голям урок за някои. (смях в залата)

Участник: Енергията, която съзнателно съм избрал да изследвам … някой тук спомена преди малко арктурианците …

Башар: Да.

Участник: Вярвам … по пътя на синхронностите … че арктурианците са изиграли роля …

Башар: Всички същества от енеаграмата са изиграли роля, както и други духове, други водачи, други равнища на измерения на съзнанието, както и съзнанието на вашия собствен свят. Всички те поотделно и съвместно са изиграли роля при създаването на този език, на тези многоизмерни образи, които подпомагат вашето отражение по отношение на истинската ви същност, или най-малкото ви намекват за пътя, който трябва да следвате, за да откриете себе си. 

Участник: Да. И всъщност следващият ми въпрос е … моята роля в изследването и разпространението на тази информация … арктурианците и тяхната роля …

Башар: Това е една стабилизираща енергия, синхронизираща енергия, която позволява по-лесно синхронизиране на съществата с истинската им вибрационна честота. Това е ролята на арктурианската енергия. 

Участник: Ти беше споменал, че те не са физически същества.

Башар: Не по начина, по който вие разбирате физическото.

Участник: О кей. Повече като съзнание.

Башар: Да.

Участник: О кей. И аз ще продължа да се занимавам с това, защото то е източник на най-силната ми радостна възбуда.

Башар: Да.

Участник: Също така, аз бях наскоро на Маунт Шаста и там имаше една група от около 150 души от Южна Америка, които бяха там, за да установят така наречения контакт. И ми се стори, че видях един … кораб.

Башар: Добре.

Участник: Който бе свързан с този контакт. Имаше едно конкретно име, което ми е непознато, и се питам дали ти знаеш нещо за това конкретно …

Башар: Имаш предвид Я-йел?

Участник: По-скоро антерел. Една моя позната изследователка на име Пола Херас бе там и по-късно описа това в една история. Името не ми напомня на нищо, не зная какво е това съзнание, каква е тази енергия и …

Башар: Това е едно продължение на хибридната цивилизация, която ще бъде първата, установила открит контакт с вашата цивилизация.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Абсолютно. Благодаря ти, това е всичко от мен.

Башар: Благодаря ти и аз. Това е всичко и от мен.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: В последно време най-силната ми радостна възбуда изглежда, че е свързана с растенията-учители.

Башар: Да.

Участник: И ме интересува общата картина, свързана с аяуаска и ДМТ и различията между тях.

Башар: Това са водачи, които притежават специфични вибрационни честоти, които ви позволяват да преживеете променени състояния, които ви позволяват да разберете какви вибрационни състояния може да пресъздадете в себе си, без задължително да се нуждаете непрекъснато от растението-учител. Те ви дават възможност да усъвършенствате своите сетива, за да може да възприемате неща, които са били преди това невидими, но независимо от това, са непрекъснато около вас, за да позволяват на сетивата ви да проникнат в други измерения и да преодолеят бариерите между това, което считате за физическа реалност, и други равнища на реалност. Това е тяхното предназначение – да ви напомнят за връзката ви с Първоизточника, за връзката ви с духовната сфера; да ви позволят да функционирате по-пълноценно като човешки същества, като проява на природата на Земята и да ви позволят да почувствате, че сте свързани с много повече от това, което си представяте. Но след като веднъж ви научат на това, идеята също така е, че вие повече няма да се нуждаете от тях и ще може да пресъздавате тези състояния в себе си всеки път, когато пожелаете.

Участник: Удивително!

Башар: Да, добре казано. Какво обобщение само! (смях в залата)

Участник: Някаква опасност, за която трябва да зная, когато ги използвам?

Башар: Единственото нещо, което можеш да считаш за опасно, без то да е действително такова, е, че трябва да си подготвен да се изправиш лице в лице с това, което ще ти покажат относно самия теб, в т.ч. и всякакви страхове, които може да таиш в себе си. Но това всъщност не е опасно. Може да го усетиш като едно диво препускане.

Участник: Един от страховете ми е, че може да получа погрешна информация …

Башар: От растението?

Участник: Да.

Башар: Ти не можеш да получиш погрешна информация от растението. Това, което може да направиш обаче, ако се придържаш към определени убеждения, които причиняват информацията да бъде филтрирана по начин, който ще бъде в противоречие с това, което резонира с теб, тогава определено можеш да имаш такова преживяване. Винаги обаче се вглеждай в себе си, за да си наясно, че ти си този, който може да оцвети по определен начин тази информация. Информацията, получена от растението, не може да бъде погрешна.

Участник: Чудесно.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Винаги се вглеждай в себе си. Винаги поемай отговорност за това, което възприемаш. Няма никакво значение дали някой има даже намерение да те измами, или да фалшифицира нещо. Винаги поемай отговорност за твоята част в съвместното сътворяване и така винаги ще можеш да се насочваш към една централна точка, независимо каква информация постъпва към теб. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Колкото по-прозрачен станеш за самия себе си, толкова по-лесно ще можеш да прозираш през всяка илюзия. Ще можеш да виждаш истината зад всяка илюзия, колкото по-прозрачен станеш за самия себе си! Ето защо най-големите мъдреци, най-великите учители и най-великите книги на вашата планета в течение на векове са свеждали крайния отговор, крайната истина, до три прости думи – „Познай себе си! ”

Участник: Да.

Башар: И тогава ще разбереш всяко едно отражение, с което ще се срещнеш, защото ще разбереш, че всичко около теб са само отражения и винаги, когато срещнеш нещо, което е извън синхрон, вгледай се първо в себе си. Нали така?

Участник: Да, това е и моето намерение.

Башар: Добре, щом това е намерението ти, позволи му да протече през действителните ти действия. Помни, че истинското познание е синонимно на поведението. Нещата, които знаеш, че са верни, ти просто ги правиш. Ако те помоля да преминеш през стаята, ти не започваш да се питаш дали можеш да го направиш, или дали вярваш, че можеш, а просто го правиш. Нещата, които знаеш, че са верни, ти просто ги правиш. Действията и познанието са синонимни! И ако поведението ти не го показва, това означава, че все още не го знаеш истински. Така че продължавай да копаеш.

Участник: Да. И част от моя интерес към тези растения е да накарам сестра ми да се измъкне от тази водеща надолу спирала, която следва през последните 25 години.

Башар: Да, но ти вече чу как казахме на някого преди теб, че ти трябва да бъдеш пример за това, което тя може да избере, като в същото време трябва да й позволиш да избере своя път даже и ако той е отрицателен. Тя може да не е готова да поеме друг курс на действие. Ако е готова, ще го направи, но единственият начин да го направи, е само ако ти й предоставиш възможността като бъдеш възможно най-добрият пример за някой, който отразява щастието, което тя би искала да има, но се страхува твърде много да приеме истински. Така че ако можеш, позволи си да й предоставиш информация, която си научил от растенията по начини, които да й позволят да не се страхува да се докосне до своите дълбоко залегнали основани на страх убеждения, и тя може би ще поеме по този път. Ако обаче избере да не го направи, ти не можеш да направиш много, за да промениш мисленето й. Помни обаче, че никога няма причина да се отчайваш, по какъвто и да е начин, защото всички сте вечни, неразрушими същества! Ако не се случи сега, ще се случи някога. 

Участник: Хм.

Башар: Защото разполагате с цялата вечност, за да изследвате кои сте. А според собственото ви определение, вечността няма край. Нали така?

Участник: Това е много окуражаващо.

Башар: О, просто така стоят нещата.

Участник: (смее се)

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря много. Още нещо … каква е тази история с тройни цифри, или числа като 9/11 или 322 ?

Башар: Много хора използват числата, за да създават знаци или символи като крайпътни знаци, така че когато срещнат синхронни съвпадения с тези цифри и числа, това да бъде за тях знак, че са в правилната вибрация и на правилния път.

Участник: 9/11*) обикновено има отрицателно тълкуване.

*) Става дума за взривяването на двете кули на Световния търговски център в Ню Йорк на 11-ти септември (2001 година). В американския английски, при обозначение на датите, цифрата на месеца предхожда тази на деня.  – Бел. прев.

Башар: Вие сте  му дали такова, но също така може да разпознаете в него и положително значение. Помислете си за идеята на феникса, който се възражда от пепелта. 

Участник: Не знаех, че това е свързано с 9/11.

Башар: Аз не съм казал, че това е свързано с инцидента, който отбелязвате с цифрите 9/11

Участник: О кей.

Башар: Така че идеята е, както казахме по-рано, че нещо може да бъде породено от основано на страх убеждение; едно отрицателно събитие може категорично да бъде проявено в резултат на отрицателна гледна точка. Това не означава, че ти трябва да използваш тези символи по отрицателен начин само защото други хора могат да правят това. Нали така?

Участник: Хм, да.

Башар: Така че дай си възможността да разбереш, че 11 е число, олицетворяващо сила и портал, който води към по-високо съзнание, а 9 е число, което отбелязва завършването на един цикъл. Така че, ако вие завършвате един стар цикъл, който този инцидент символизира, вие може да приемете това като началото на един нов цикъл, който започва с 11, което означава, че вие се издигате с едно измерение по-нагоре и повишавате своята вибрация. Така че ако промените начина, по който извършвате нещата и по който се отнасяте към другите хора на своята планета, такива неща не би трябвало да се случват повече в отрицателен контекст, в който са се случвали преди.

Участник: Аз пристигнах тук тази сутрин точно в 9 ч. и 11 мин. Даже трябваше да обиколя квартала един път, защото пропуснах входа и когато дойдох втория път, беше точно 09:11 часа.

Башар: И така, идеята за тези числови символи в най-фундаментален смисъл е, че те отразяват улучването на точния момент. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Благодаря много, Башар.

Башар: Благодаря … Някои хора на вашата планета са чаши, които са наполовина празни; други хора на вашата планета са чаши, които са наполовина пълни; други хора на вашата планета са … за какви чаши става дума?!; други хора на вашата планета са наполовина празни чаши и „ура, има място и за водка”. (смях в залата) Реших, че тази малка земна шега ще ви хареса … когато говорим за променени състояния.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Чудя се дали си чувал за скритите кодове в Библията?

Башар: Да. Отново: това ни връща към идеята за числовите символи, за числовите синхронности, които отразяват идеи на колективното съзнание, които сте заложили по най-различни начини в голяма част от литературата, съществуваща на вашата планета. Помни, както сме напомнили наскоро на друг член на вашия биологичен вид, че думите са вибрации, думите са резонанси и носят със себе си геометрични и математически резонанси, които отразяват самите структури на съществуването. Ето защо вие все още се придържате към идеята, че когато изговаряте определени думи и когато изричате думите по букви, това всъщност отразява идеята за изричане на заклинание*) Така че когато използвате думи, вие всъщност изричате заклинания.

*) Думата “spell” в английския език има различни значения, в т.ч. като глагол – „изговарям по букви” и като съществително – „заклинание”. – Бел. прев.

Участник: Хм.

Башар: Така че идеята е, че думите притежават сила, притежават резонанс. Те отразяват определени пропорции и съотношения на енергия и вибрационни честоти във вашата реалност.  

Участник: Дали в цифровите обозначения в Библията е имало намеса на извънземни?

Башар: Нека го кажем по следния начин. Има диалози, които протичат на много равнища между съзнанието на едно същество на Земята и съзнанието на същества на други места, в други реалности и в други измерения. И като комбинация понякога има споразумения, които ще вдъхновят и породят определени книги, определени честоти, които може да отразяват вибрационно тези разговори и диалози, които се проявяват по един многоизмерен начин, така че ако искаш да кажеш „намеса”, това може да е вярно, но това не изключва и ваше участие. Всички тези неща са напомняния и подсещания, и семена, така че един ден, когато осъзнаете ролята си на градинари, вие ще полеете тези семена и ще видите как те разцъфват, при което ще преоткриете какво сте създали съвместно с нас и с други същества, за да си напомните неща, които никога не трябва да забравите. Вие имате толкова много подсещания, заложени на толкова много места,  че е практически невъзможно наистина да забравите указателите и нишаните, които сте заложили по целия свой път, заедно с много други същества. Така че това са съвместни творения. Нали така?  

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Притежаваме ли способността да пътуваме във времето?

Башар: Преди всичко ти трябва да разбереш, че вие правите това непрекъснато. Идеята за пътуване във времето не е това, което би могъл да откриеш в някои от вашите научно-фантастични истории. Ако разбираш, че всичко съществува едновременно, то всичко, което всъщност правиш, когато ти изглежда, че пътуваш във времето, е, че просто се преместваш от една успоредна реалност в друга, която може да отразява нещо, което наричате различна времева рамка, което в линеен план бихте отнесли към „миналото” или „бъдещето”, но всички тези успоредни реалности съществуват едновременно и ако променяш вибрацията си според една или друга от тях, това ще ти изглежда, все едно че се връщаш в собственото си минало, докато това не е вярно.

Участник: Тогава определено не можем да променим миналото или бъдещето.

Башар: Нека го кажем по следния начин. Нека да ти дам една графична аналогия, ако ми позволиш.

Участник: Разбира се.

Башар: Представи си, че имаш фотоапарат и си направил с нея снимка на себе си, когато си бил на 10 години. Клик, и ето че снимката е готова, и ти я поставяш на масата. Съгласен?

Участник: Да.

Башар: След това вече си пораснал и си станал на 30 години. Ти си правиш нова снимка и я поставяш до първата. И ето че когато ставаш на 40, ти изобретяваш една машина за пътуване във времето. И ти правиш снимка на себе си в машината на времето. Клик, и я поставяш до останалите две снимки. Съгласен?

Участник: Да.

Башар: И ето че сега решаваш „да се завърнеш назад във времето” и да посетиш себе си като десетгодишен. И ето че ти отиваш с помощта на машината назад във времето, заставаш до тялото си като 10-годишен и клик – ето че имаш нова снимка, на която си се изправил като 40-годишен до своя 10-годишен образ. Ти вадиш снимката и я поставяш на масата, и какво е първото нещо, което забелязваш? Това е различна снимка, нали така?

Участник: Да.

Башар: Ти вече не си в снимката, където си бил на 10 години, а в друга снимка, на която си като 40-годишен, редом с друга своя версия като 10-годишен. Но това е друг 10-годишен. Всички снимки съществуват една до друга по едно и също време. Това ти показва точно каква е природата и структурата на реалността. Всяка една от тези снимки отразява един определен момент и той е свещен и неприкосновен като момент, като реалност. Ти обаче можеш да създадеш илюзията, че се връщаш обратно във времето, но никога не можеш да повлияеш на първоначалната своя снимка като 10-годишен. Защото тя отразява една уникална реалност, докато снимката ти като 40-годишен, редом с образа ти като 10-годишен, отразява друга реалност. 

Участник: О кей, в това има смисъл, тъй като е различно измерение.

Башар: Да. Това помага ли ти?

Участник: Да, чудесно. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Можеш ли да ни кажеш какво се случи с малайзийския полет МН27?

Башар: Да, мога. Но дали ще ти кажа? Не!

Участник: Можеш ли да кажеш нещо по този въпрос?

Башар: Както казахме вече, това е свързано с нещо, наречено дезертиране, политическо дезертиране, търсене на убежище.  Но, така да се каже, това не се случи така, както бе планирано. Това е всичко, което ни е позволено да кажем. Защото ще има повече информация, която ще получите по определен начин, и ако ви кажем нещо повече сега, това ще попречи на протичането на определен процес по начин, който съответства на желанията на болшинството от вас. 

Участник: Интересно.

Башар: Да, наистина. Въпреки това, не ни е разрешено да кажем повече.

Участник: Ти каза, че всичко ще се промени през 2016-та.

Башар: Да, така казах.

Участник: Можеш ли да ни кажеш нещо повече?

Башар: Не! (смях в залата) И по този въпрос съм категоричен …

Участник: О кей.

Башар: Обаче … (смях в залата) Ние вече обявихме, че предстои предаване, наречено „2015/2016 – години на експанзия и контракция” и в това предаване ще ни бъде позволено да кажем малко повече. Но сега не е моментът.

Участник: О кей. Можеш ли да ни кажеш дали това ще бъде въздушна демонстрация на извънземни кораби …?

Башар: Какво ти казах току-що? … Какво ти казах току-що?

Участник: Просто се опитвам да си представя нещо повече.

Башар: Никой не те спира и не ме карай да те спирам да зададеш всички въпроси, които искаш да зададеш, защото ако си зададеш сам въпросите, може и да им отговориш сам.

Участник: Да. Можеш ли да ми кажеш нещо повече за връзката ми с Я-йел?

Башар: …

Участник: Когато разговарях с теб преди …

Башар: Да, да, да, в момента разглеждаме твоя енергиен модел … Изчакай един момент… Ако вече това не се е случило, вероятно ще установиш някакъв контакт по време на сън с едно малко дете на Я-йел, което ще ти помогне да осветиш своята връзка с тези същества, и какво може да се случи в бъдеще, когато децата бъдат докарани, за да живеят между вас на вашата планета. 

Участник: Можеш ли да ми кажеш името му? И колко ще бъдат тези деца?

Башар: Не. Трябва да имаш този сън. И за момента ще имаш контакт само с едно.

Участник: Можеш ли да ми кажеш колко процента е вероятността да достигна до възраст 157 години?

Башар: Точно в този момент 63%, точно в този момент 57%, точно в този момент 87%, точно в този момент 47%, точно в този момент 33%. Това достатъчно ли ти е?

Участник: Това е прекрасно.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Каза, че първата планета, която ще посетим, се нарича …

Башар: Звездата на Барнард има планета около себе си, която вероятно ще бъде първото място, на което в бъдеще ще практикувате способността си да взаимодействате с други същества като техни НЛО.

Участник: И тази планета се нарича У-ба?

Башар: У-ва.

Участник: Имат ли грозде на тяхната планета?

Башар: Те имат плодове, но не точно това, което разбираш под грозде.

Участник: Просто се чудех, защото на португалски грозде е „у-ва” (uvas).

Башар: Добре, и ако пожелаеш, можеш да разглеждаш цялата планета като едно голямо гроздово зърно. (смях в залата) Така че когато отидеш там, ще имаш едно гроздово преживяване*)

*) Непреводим фонетичен каламбур на Башар, който употребява grape experience = гроздово преживяване, вместо правилното граматически и звучащо подобно great experience = чудесно преживяване. Бел. прев.

Участник: Прекрасно, Башар. Благодаря ти много.

Башар: Благодаря.

Участник: Привет, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам въпрос, свързан с хиропрактиката. Как свързването на нервната система с хиропрактиката води до духовна връзка?

Башар: Ако си си позволил да изпаднеш извън синхрон, ти си създал съпротива на протичането на енергията през тялото си. Така че синхронизирането ще отстрани всякакви блокажи, което ще позволи по-голямо съгласуване с общото енергийно поле.

Участник: Благодаря ти. Както вероятно знаеш, когато погледна към слънцето, аз получавам междуизмерни символи върху обратната страна на клепачите си.

Башар: Да.

Участник: Кой би бил най-добрият начин на свързване на тези символи в енергиен смисъл с хиропрактиката?

Башар: В какво състояние усещаш себе си, когато виждаш тези символи?

Участник: Приповдигнато състояние.

Башар: Това е състоянието, от което трябва да тръгнеш, когато извършваш всякакъв вид друга работа. Помни, че когато имаш преживяване, което според теб отговаря на най-високата вибрационна честота, която си постигал и която между другото не е задължително да усещаш точно по същия начин … и когато си спомниш как си се чувствал, това означава, че отново си изпаднал в това състояние. Парадоксът е, че всъщност трябва да бъдеш в състоянието, за да си спомниш как си го чувствал преди. Разбираш ли парадокса? 

Участник: Да.

Башар: Защото ти не можеш да възприемеш нещо, ако преди това не притежаваш неговата вибрация. Така че ти използваш паметта си, за да се самоизлъжеш и да изпаднеш в дадено състояние, и в линеен план ти смяташ, че трябва да си помислиш за дадено състояние, за да изпаднеш в него, докато това, което всъщност се случва, е, че трябва първо да изпаднеш в това състояние, за да можеш въобще да си спомниш, че си изпадал в него преди. Така че това означава, че щом си го спомняш, ти вече си бил непосредствено преди това в даденото състояние.  

Участник: Разбрах.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Какво е най-важното предназначение на тези символи – не само за човечеството, но и за цялата вселена?

Башар: Най-важното им предназначение е да ти позволят да бъдеш най-пълноценният израз на уникалния аспект на Творението, какъвто си. Точка! Защото когато бъдеш най-пълноценното проявление на себе си, това ще бъде най-големият твой принос към всяко друго същество в Творението.

Участник: Удивително! И как тези символи биват предавани между различните звезди? Чрез портали или има някакви светлинни мрежи?

Башар: Телемпатично … телемпатично, вибрационно, резонантно. Нали разбираш, че всичко съществува тук и сега, и че това е Вторият закон?  

Участник: Да.

Башар: Тогава, ако всичко е тук и сега, когато едно общество или отделен индивид наистина разберат това, тогава те разбират, че докато се намират в дадено резониращо поле, което е сходно на друго резонантно поле, въпросът за разстоянието не съществува. Това е нещо подобно на това, което вашите физици наричат квантово заплитане (quantum entanglement). Няма значение колко са отдалечени две заплетени частици … това може да се измерва и със светлинни години, но ако промениш едната, другата се променя автоматично.

Участник: Искаш да кажеш, че съществува квантово заплитане между мен и слънцето, или между мен и символите?

Башар: Това се отнася до всичко. Спомняш ли си за нещо в нашата реалност, наречено основен радиант (prime radiant)?

Участник: Чувал съм, но не си спомням какво е точно това.

Башар: Ето каква е аналогията. Представи си едно празно пространство. И единственото нещо в това празно пространство е една единствена частица.

Участник: Да, представям си.

Башар: Добре, отново: това е само една метафора. Не казвам, че това е буквално начинът, по който нещата изглеждат, но ако съществува само една частица в едно безкрайно празно пространство, по същество не съществуват закони и правила, които да управляват тази единствена частица, защото тя няма нищо, към което да отнесе себе си, нали така?

Участник: Правилно.

Башар: Така че тя може да се движи толкова бързо, колкото пожелае, нали така?

Участник: Да.

Башар: И може да се движи с безкрайно голяма скорост, нали?

Участник: Да.

Башар: И ако се движи с безкрайно голяма скорост, тя ще бъде моментално и едновременно навсякъде, нали така?

Участник: Да.

Башар: И това означава, че тя ще изглежда, от гледната точка на един страничен наблюдател, че ще стои непосредствено до себе си отново, и отново, и отново, и отново, и отново, нали така?

Участник: Да.

Башар: Но това ще бъде една и съща частица, нали така?

Участник: Да.

Башар: Ти можеш да я възприемаш като много различни частици, но това е всъщност една и съща частица, която се движи толкова бързо, че ще изглежда като 3, 4, 5 … и безкрайно много отделни частици, нали така?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: И ако разбираш, че това е фундаментално начинът, по който стават нещата, ще разбереш, че тази една и съща единствена частица, от която ти си съставен, и от която е съставен всеки отделен атом на тялото ти, е точно тази единствена частица, от която са изградени столът, сградата, слънцето, звездите, галактиките, всичко! Защото вие сте всички една и съща частица даже физически, в единствената и безкрайна програма за едновременно споделяне на времето (time sharing). Намираш ли смисъл в това?  

Участник: Да.

Башар: Следователно всички неща са всъщност, буквално, едно и също нещо. Така че ако ти решиш, че от една гледна точка, ти ще „изпратиш едно съобщение” или „информация”, то всичко, което трябва да направиш, е, да решиш, че друг твой аспект, който съществува по същото време, на същото място, ще получи това съобщение и това се случва. Защото ти използваш принципа на квантовото заплитане и факта, че всичко е съставено от една единствена частица, и следователно, ако тази единствена частица знае това съобщение и го изпраща, то тогава защо същата тази частица да не го получи и да не го узнае?

Участник: Разбрах. Следователно аз съм получателят, така да се каже.

Башар: Да, ако искаш да го приемеш по този начин, но ти си също така и изпращачът. Помни, че „Всичко, което е” в крайна сметка взаимодейства със себе си, отново и отново, и отново, и отново, и отново, бидейки всеки един от вас, и всеки един от нас, и всичко от всичко. Това са просто отражения на едно и също нещо от различни гледни точки. Но в действителност нищо не се премества никъде. Пространството е една илюзия, времето е една илюзия и просто един страничен ефект. И всичко е тук и сега. Така че изпращането на съобщения в действителност не изисква никакво разстояние, освен ако ти създадеш илюзията за необходимо разстояние.   

Участник: Разбрах.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Помага ми, благодаря ти много.

Башар: Много няма защо.

Участник: Здрасти, Башар

Башар: Добър ден.

Участник: Чудя се какво става с хората, когато наранят някого другиго. Как те плащат за това, как това им се отразява?

Башар: Това се отразява чрез балансиране на енергията. Както вече сме казали, най-вероятно е, че ще има последици или ефекти, които ще бъдат почувствани във физическия живот, но всяко действие и всеки направен избор неизбежно имат последици в това, което наричате следващ живот, защото там вече не съществуват пространствено-времеви бариери между теб и, в определен смисъл, всеки друг (човек). Така че там ти ще се идентифицираш с всички тези, които са избрали да преживеят ефекта от нещо, което ти си избрал да направиш. И така ти ще се поучиш от това, ще извлечеш равновесие от това, и ще разбереш, след като си преживял всичко, което те са преживели, че това може да е, или не може да е, нещо, което би предпочел да направиш отново. Следователно чрез тези преживявания се установява равновесие на енергиите. Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да, и тогава какво се случва с Душата след смъртта?

Башар: Много различни неща, всичко, каквото поискаш. Отново: ние тук говорим в линейна перспектива, само с цел удобство, нали така? В определен смисъл, ти вече си умряла. Защото всичко съществува едновременно и както казах, ти всъщност никога не напускаш „небето”, а само сънуваш, че си го напуснала.

Участник: Да.

Башар: Въпреки това, поради начина, по който мислиш за тези неща, в общия случай ти ще преживееш нещо, което много хора разглеждат като преживяване близко до смъртта. Можеш да преживееш преместване от едно измерение в друго, подобно на преминаването през светлинен тунел, но това е само едно възприятие. Това е една интерпретация на преместването от едно равнище на друго. Ти ще бъдеш приветствана от тези, които са вече в тази духовна сфера – семейството ти, приятели и т.н. Ще преживееш идеята за преглед на изминалия си живот, който току-що споменахме, в известна степен, по някакъв начин, и ще решиш какво ще правиш с това, което си научила, след което ще се придвижиш по-нататък по какъвто начин пожелаеш. Имаш много, много, много, много, много, много-много-много-много възможности за избор. Можеш да отидеш в други измерения, можеш да преживееш (отново) илюзията на въплъщението … можеш даже да продължиш да живееш същия живот, все едно че никога не си умирала, в друга своя версия, в друга успоредна реалност. Можеш да станеш духовен водач, ако пожелаеш, можеш да избереш преживяване в извънземна цивилизация, можеш да отидеш и да изследваш галактики като Дух, ако пожелаеш … наистина всичко зависи от теб. Можеш да отидеш на по-горни равнища, в по-горни сфери, можеш да общуваш със своята Свръхдуша … най-различни неща. Можеш даже да се присъединиш към определени общности в духовната сфера и да създаваш цели привидно солидни физически реалности, ако пожелаеш. Защото, отново: спомни си, че „както отгоре, така и отдолу” и всички матрици на всичко, което преживяваш във физическата реалност, вече съществуват като модели в духовната сфера и ти винаги можеш да преживееш тези неща по един много физически начин, ако пожелаеш. Но защото това всъщност няма да бъде същата степен на физическо проявление, ти ще можеш да промениш всичко само за миг. Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да, определено.

Башар: Това не ти ли беше прекалено много?

Участник: Не, не.

Башар: Добре.

Участник: Другият ми въпрос е коя е най-високата вибрация на духовността и как я постигаме?

Башар: Най-високата вибрация на духовността?!

Участник: Да … може би не съм се изразила правилно … Как човек постига най-високото равнище на духовност …?

Башар: Аз вече ви дадох формулата. Действаш под влиянието на най-силната си радостна възбуда, с всичките си способности, без каквото и да е настояване или допускане относно крайния резултат. 1, 2, 3 и точка! Толкова е просто. Защото начинът, по който вашето тяло разбира и превежда вибрацията на истинската ви същност, е преживяване на страст, радостна възбуда, любов, творчество. Така че всеки път, когато действаш и си готова да предприемеш действие по отношение на някаква опция, която ти се предоставя в живота и която предизвиква у теб макар и малко повече радостна възбуда от всяка друга опция, и си готова да действаш по отношение на нея, като влагаш всичките си способности, и действаш, докато изчерпиш възможностите си за въздействие, с абсолютно нулево настояване за това, което би трябвало да се случи, или къде би трябвало да те отведе, или как трябва да изглежда крайният резултат, и след като използваш правилната формула, за да поддържаш и развиваш своята радостна възбуда, ти ще повишаваш своята вибрационна честота.

Участник: Медитацията би ли помогнала?

Башар: Може да помогне, ако това е, към което се чувстваш привлечена. Помниш ли това, което казахме относно позволенията?

Участник: Да.

Башар: Медитацията е позволение. Ако тя те привлича, за това има определена причина. Така че използвай я и когато тя повече не те привлича, използвай нещо друго. Всичко зависи от теб, всичко е в твоите ръце, изцяло, напълно. Ти трябва да решиш, ти трябва да избереш. Вземи решение.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: През последната година все повече се настроих по отношение състоянието на нашата икономика и екология, и спрямо възможностите за унищожаване на човечеството. Това ме тревожи все повече.

Башар: Добре, тогава предприеми някакво действие. Помниш ли, че говорихме вече за зова към действие?

Участник: Да.

Башар: Тогава действията, които ще предприемеш, ще ти позволят да се синхронизираш с други хора с подобна на твоята вибрация, което ще те премести в една версия на Земята, в едно успоредно измерение, което ще бъде все повече и повече, и повече, и повече в съответствие с вибрационните промени, които правиш в себе си, като предприемаш действие, като се отзоваваш на зова към действие. Ти никога не можеш да промениш света, в който си. Съществуват безкраен брой версии на Земята, които вече са се самоунищожили! И ти не можеш да направиш нищо по въпроса, защото всичко, което може да съществува, вече съществува.

Участник: Да.

Башар: Това, което можеш да направиш, е, да призовеш и да излъчиш вибрация, която ще подейства като окуражаване и като вибрационна покана за други с подобна на твоята вибрация, и с подобна на твоята умствена нагласа, за да се преместите заедно, по споразумение, във все повече успоредни версии на Земята, които все повече и повече отразяват вида реалност, която предпочиташ да преживееш. И това е, което можеш да направиш.

Участник: Да, благодаря ти, но въпросът ми е свързан с разликата между избора на структура, която съответства повече на бъдещето, което предпочитам, и възможността да пренебрегна или да отрека отрицателната реалност, която избирам да не виждам, но в която въпреки това участвам.

Башар: Отново: ти можеш неутрално да наблюдаваш нещо отрицателно и да го разпознаваш като нещо вибрационно несъвместимо, но ние не говорим за отричане или за пренебрегване на нещата. Ние говорим за това да направиш нещо, което можеш, за да промениш нещо.

Участник: Да.

Башар: И точно това действие е, което предизвиква промяната. Така че към момента, в който действието е извършено, то всъщност е било извършено в друга реалност. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Предприемането на действие в посока на твоите предпочитания е действителният механизъм, който ти позволява да се насочваш и направляваш през различни успоредни реалности, които отразяват все повече това, което предпочиташ да преживяваш.

Участник: Аз също така разбирам, че предприемането на действия, които са в съответствие с моята система от убеждения, ще даде резултат.

Башар: Разбира се. Те ще дадат резултат, но не по отношение на това, което не предпочиташ, а ще те преместят в реалност, която предпочиташ повече.

Участник: Разбрано.

Башар: И в същото време, те ще послужат като ярък пример за други, които може да изберат да направят същото.

Участник: Разбрано.

Башар: Помни, че цялата структура вече съществува. Всички възможни версии на Земята вече съществуват. Единствената реална опция, която имаш, е, да се преместиш във версия на Земята, която предпочиташ. Не можеш да промениш версията, която не предпочиташ! Можеш обаче да бъдеш блестящ пример за тези хора, които биха предпочели да се преместят във версия, която предпочитат повече. Ето кога идва ред на действието и на протягането на ръка за помощ. Ето кога идва ред на предоставянето на един действащ пример. Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти. Имам също така един въпрос относно музиката. Аз съм музикант.

Башар: Колко вълнуващо.

Участник: Да, аз наистина го приемам така.

Башар: Да, всичко е резонанс.

Участник: Точно така. И си мисля какво би казал за това как мога да използвам музиката, за да предизвикам повече любов у хората.

Башар: Ти знаеш, че ако следваш своята радостна възбуда, когато създаваш музика, ти ще привлечеш точно тези хора, които трябва да привлечеш. Ти никога няма да привлечеш тези, които няма да имат нужда да бъдат привлечени от нея. Така че какво значение има всичко това? Както казахме преди, ти знаеш, че ако имаш нещо, което искаш да предложиш, и ти предлагаш това в състояние на радостна възбуда, в което предпочиташ да си, това ще привлече точно тези, които търсят това конкретно състояние … Нали така?

Участник: Да.

Башар: Тогава?

Участник: Тогава трябва да следвам радостната си възбуда.

Башар: Да. Наистина е толкова просто. Наистина е толкова просто. Наистина е толкова просто. Аз не те заблуждавам. Наистина е толкова просто.

Участник: Благодаря ти. Има ли нещо друго, което би искал да ми кажеш, което да улесни моето придвижване напред?

Башар: Не. Ако имаше, ние щяхме да ти го кажем. Освен ако ти искаш да направиш някакво изявление, което да отвори някаква врата, през която да преминем заедно с теб.

Участник: Хм.

Башар: Хм. Хм.

Участник: Хм.

Башар: Хм-м.м. (смях в залата) А-а, аха-а. О-о. Хм-м.

Участник: Обичам те, Башар.

Башар: Приеми и ти нашата безусловна любов.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Върви и прави музика.

Участник: Привет, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да кажа, че високо оценявам вибрацията, която излъчваш.

Башар: Добре. Благодаря, че всички вие позволявате да отразим обратно към всички вас чистата вибрация на вашите сърца и Висш разум, защото всичко, което усещате, произлиза от самите вас.

Участник: Бих искал да те попитам дали имаш някаква аналогия или илюстрация, която би направила по-лесно за мен, или за човешките същества …

Башар: Да разберат какво?

Участник: Да преживеят чувството на единение и чувството на обвързаност …

Башар: Аз вече обясних идеята за основния радиант. Това е един от начините за илюстриране. Нали така?

Участник: Да. Понякога ние възприемаме реалността, все едно че сме отделени от нея.

Башар: Аз ви зададох логичния въпрос, който също може да послужи за илюстрация. Как е възможно в действителност да бъдете отделени от нещо, което е навсякъде?

Участник: (смее се)

Башар: Фактът, че се смееш, те поставя в синхрон с всичко около теб и те свързва с преживяването, че всичко е едно. Всичко е толкова просто. Наистина в някои случаи всичко, което трябва да направиш, е, да приложиш малко логика. Ти наистина не можеш да бъдеш откъснат от Първоизточника. Ако това бе вярно, ти нямаше да съществуваш. Ти можеш обаче, да използваш връзката си с Първоизточника, за да играеш играта, според която да си откъснат като преживяване. Но ти трябва първо да си свързан, за да създадеш преживяването, че не си свързан. В това се състои парадоксът. Нали така? Ти трябва да получаваш безусловна подкрепа от страна на Творението, за да можеш да си създадеш преживяване, че не си подкрепян! В това се състои парадоксът! Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: И това е причината да казваме, че когато проумеете космическата шега, вие ще се разсмеете и ще изпаднете в синхрон. Това е голямата космическа шега, която си причинявате сами.

Участник: Имам също въпрос как изпитвате любовта на вашата планета.

Башар: Много добре, благодаря. Безусловно, благодаря.

Участник: Можеш ли да опишеш някои от …

Башар: Ние всички сме телемпатично свързани, в смисъл че всички сме едно семейство, макар да уважаваме всеки индивидуален аспект в това семейство. В определен смисъл, ние всички сме обвързани в един брак, ние сме с много сърца и един ум. Ние сме с много умове и едно сърце. Ние разбираме, че абсолютното приемане на всеки отделен индивид е това, което създава абсолютно единство и хармония между всички нас и ни прави едно цяло. Ние живеем в синхрон. Ние в действителност не планираме нищо. Ние сме там, където трябва да бъдем, когато трябва да бъдем там и с когото трябва да бъдем. Ние не приписваме очаквания и етикети на нещата, а им позволяваме да бъдат такива, каквито са и да се открият пред нас в момента, който е подходящ за всички и за всеки. Ние изследваме, ние откриваме, ние израстваме, ние научаваме, ние съществуваме, ние живеем, докато сънуваме и сънуваме, докато живеем.   

Участник: Уха!

Башар: Добре, чудесно го каза!

Участник: Тук на Земята, така както е колективната вибрация в този момент, как можем индивидуално и колективно да изпитаме вибрацията на този вид любов?

Башар: Като следвате своята най-силна радостна възбуда. Не казах ли, че това е простата формула?

Участник: Да.

Башар: Тогава? След като толкова дълго не сте правили това, то не ви ли е довело до разговор с нас, върху една планета, където изглеждате смахнати поради това, че разговаряте с нас? И все пак, вашата радостна възбуда ви е довела до един аспект на реалността, който много хора на вашата планета даже не подозират, че съществува. Има светове, в светове, в светове, в собствения ви свят. Начинът, по който вибрирате, определя това, което ще преживеете. Нали така?

Участник: О кей.

Башар: Така че това е всичко, което трябва да правите. Следвайте своята най-силна радостна възбуда и всички връзки, и всички споразумения, които някога сте направили, просто ще се реализират точно тогава, когато трябва. Единственият начин да пропуснете някои от срещите, които сте си насрочили, е, да изразходвате времето и енергията си като се тревожите, че ще ги пропуснете. Но ако не си прахосвате времето по този начин, това не е възможно да се случи. Така че живейте живота си възможно най-пълноценно. Това е вашето предназначение – да живеете живота си възможно най-пълноценно и да знаете, че в това състояние животът ви протича точно така, както трябва, и вие няма нужда да го направлявате по някакъв начин, а само трябва да му позволявате да протича по своя естествен път.

Участник: О кей.

Башар: Помни, както вече сме дискутирали, че според тази идея на Закона за привличането, която вие изследвате в момента и която ние наричаме Четвърти закон – „Това, което излъчваш, е това, което получаваш в отговор”. Не е погрешно да казваш: „Аз трябва да се науча да усвоя вибрацията на нещо, за да го привлека към себе си”. Да, добре, но това не е цялата идея. Както вече сме казали, всеки от вас представлява специфична уникална вибрационна честота, която ви определя като уникални същества, каквито сте. Вие излъчвате тази уникална честота постоянно, подобно на маяк. Тя никога не изгасва. Нещата, които са в действителност в синхрон с тази истинска уникална вибрация, се опитват през всичкото време,  винаги, безпогрешно, ви-на-ги, да се проявят във вашата действителност. Ако те не правят това, причината е не защото вие не ги привличате, а защото вие ги отблъсквате! В това се състои разликата! Когато се очистите от всички неща, които наистина не ви принадлежат, тогава ще получите всичко, което трябва да достигне до вас. Просто трябва да се освободите от всички неща, които нямат нищо общо с вас. И това е всичко! Истинската тайна на Закона за привличането е просто да се освободите от нещата, които не ви принадлежат, и да допуснете до себе си нещата, които наистина ви принадлежат! Защото те вече се опитват да се приближат до вас и да се проявят във вашата действителност. Помнете, че никое от тези проявления всъщност не „идва отнякъде, за да достигне до вас”! Когато кажете „привличане”, вие всъщност създавате идеята в ума си, че нещата са някъде другаде. Къде? И вие сами не знаете, но там някъде. И вие трябва да се превърнете в този мощен магнит, който да ги привлече … Те са при вас в този момент! Вие просто все още не ги виждате, защото не сте на дължината на вълната, при която те са видими. И, разбира се, за това има както отрицателни, така и положителни причини.

Така че не разбирайте, че ако се освободите от всички свои отрицателни идеи, всяко едно нещо ще се прояви моментално. Много неща може да се проявят, но това ще бъдат само нещата, които могат да ви бъдат от полза в дадения момент. Вие автоматично ще позволите на нещата да се случат по определен начин и в определен момент, защото това е преживяването, което в действителност предпочитате. Защото смисълът е в процеса! Пътешествието е крайното предназначение. По тази причина вие имате преживяването на физическия „сън”. Защото сте искали да преминете през процеса на откриване на един друг аспект на себе си, от различна гледна точка. Ако това бе просто преживяване на моментално проявление на нещата, вие нямаше да имате преживяване на откриване на това и на истинско оценяване на това откриване. Разбираш ли разликата?

Участник: Да.

Башар: И така, това да бъдеш тук и сега, означава да разбереш, че когато си позволиш да се освободиш от всички отрицателни убеждения, процесът на освобождаване ще продължи, но вече ще се промени от отрицателната версия в положителната версия. Отрицателната версия се състои в освобождаване от отрицателните убеждения. След като сте привършили с всичко това, преминавате към положителната версия, при която продължавате да се освобождавате от неща, но те вече не са отрицателни, а просто вече не са подходящи за вас. И това е всичко! И вие се усъвършенствате и усъвършенствате, и усъвършенствате, докато не остане нищо друго освен чистата ви същност, и това ще бъде откритието на новата гледна точка, на новия аспект на това, което сте, като уникален аспект на „Всичко, което е”, и това е, което всъщност сте. И това е целият смисъл на живота. Звучи забавно, нали?

Участник: Уха! Звучи наистина много забавно. Имам и един последен въпрос за това голямо нещо на тази Земя, наречено страх.

Башар: Страхът е ваш приятел.

Участник: Да, аз зная, че той е мой приятел и оценявам това, че притежаваме този инструмент, с който можем да си играем, но понякога, когато той се появи, изпитвам загуба на контрол и когато погледна …

Башар: Аз зная, че изпитваш загуба на контрол, но това не отговаря на самата същност на нещата. Помни, че вие използвате своята присъща сила и способността си да контролирате всичко, за да претендирате, че губите контрол. И помни, че системите от убеждения, и особено тези от отрицателни убеждения, правят невъзможно да имате други убеждения, различни от самите тях, защото са така устроени и това е всичко. Но ако вие знаете, че това са само едни убеждения, то вие може да преодолеете страха, да преформулирате страха по начин, който предпочитате. Накарайте страха да работи за вас, вместо срещу вас. Не му се съпротивлявайте, а го поканете и му кажете: „Аз разбирам, че представлявам 100% енергия и че усещам тази енергия, като я филтрирам през убеждения, които изграждат Физическия ми ум. И когато прекарам тази енергия през убеждения, които са в съответствие с истинската ми същност, аз ще преживявам своята енергия по начина, който наричаме радост. Когато филтрирам същата тази енергия през убеждения, които са вибрационно в несъответствие с истинската ми същност, аз ще преживявам енергията си като страх. Но това е нещо положително, защото сега, чувствайки страх, страхът е като един пратеник, който чука на вратата ми, и ми казва, че имам убеждение, което не е в съответствие с това, което предпочитам. Така че благодаря ти, Страх, за това, че почука на вратата ми и насочи вниманието ми към факта, че имам убеждения, които не предпочитам и които не осъзнавах. Сега вече аз мога да открия кои са те и когато ги открия, те ще изчезнат и аз ще се придвижа напред. Ти ми оказа услуга, драги приятелю Страх.”

Участник: Така че просто трябва да проведа разговор с него.

Башар: Абсолютно! Помни, моля помнете всички, в този контекст … това, което спомена, е много важно. Това е един разговор. Както казахме в самото начало на това предаване, всичко в крайна сметка е „Всичко, което е”, но всеки отделен аспект е свое автономно самосъзнателно съзнание. Всъщност ти водиш разговор не само с един друг аспект на самия себе си, но също така водиш разговор с една наистина автономна същност. Така че да, проведи разговор и той ще те разбере.  

Участник: (смее се)

Башар: Да, той ще те разбере! Отнасяй се с него добре, демонстрирай добри обноски, той ще те уважава и нещата ще се подредят. Преговаряй със своя страх! Той ще те разбере!

Участник: О кей.

Башар: Защото в крайна сметка страхът ти има полза от това, че ще го използваш по положителен начин. Така че остави го да си свърши работата и му кажи: „Благодаря ти, ти си свърши работата! Сега аз усещам по-добре светлината, защото ти успя да я очертаеш ясно с помощта на тъмнината и ми помогна да я открия по-лесно!” За много хора на вашата планета е по-лесно да разберат какво предпочитат, като преди това привлекат към себе си това, което не предпочитат, с помощта на сравнението. 

Участник: Хм-м, о кей.

Башар: Така че извлечи поука от него. Използвай го по положителен начин. Това помага ли ти?

Участник: Много, и аз наистина се насладих на тези няколко мига заедно с теб и се надявам един ден да посетя твоята планета и да открия там вашите енергии.

Башар: Ще видим.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря и хубав ден.  

(Към микрофона се приближава друг участник)

Башар: В този момент може да направите много кратка почивка и ние ще продължим предаването с вашето преживяване на позволението-холотоп.

Дарел Анка към участника: Сега задай своите въпроси, след което ще преминем веднага към холотопа. Ние винаги добре разбираме защо той прави това, което прави, но той има своите причини. И знаете ли защо?

Участник: Може би е трябвало да отиде до тоалетната. (смях в залата)

Дарел Анка: (смее се) Точно така … Изчакай един момент …

Башар: Дайте да видим … сега чувствате ли се по-добре?

Участник: Да.

Башар: Можеш да продължиш.

Участник: Преди всичко благодаря за това преживяване.

Башар: О, благодаря за съвместното сътворяване.

Участник: Въпросът ми е свързан с това да следваме най-силната си радостна възбуда. Понякога аз се насилвам да медитирам, да отида във фитнеса, да уча, но след това се чувствам наистина добре.

Башар: Добре, спри дотук. Когато си се изправила пред възможността да правиш нещо, което предизвиква у теб по-силно радостно вълнение от всичко останало, но трябва да се насилиш, за да го направиш, в общия случай има две възможни причини за това. Може да има и други, но две са основните причини. Номер едно – това може в действителност да не отразява най-силната ти радостна възбуда; номер две – ти може да „оцветяваш” това, за което става дума, така че начинът, по който ще го направиш, няма да ти изглежда достатъчно вълнуващ, докато би могла да подходиш към него по по-радостен и вълнуващ начин, вместо да го разглеждаш като средство за постигане на някаква крайна цел. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: …

Башар: С други думи, трябва да имаш способността да разграничиш това, което наистина отразява твоята радостна възбуда, от това, което изглежда вълнуващо, но всъщност не е. Много неща в твоята система от убеждения може да оцветяват нещата, към които поглеждаш, и начина, по който действаш. Ако имаш убеждение спрямо даден процес, което е различно от същността на крайния му резултат, и не ги разглеждаш като едно цяло, то ти ги разделяш и си казваш: „Добре, това нещо ми създава радостно вълнение, когато го направя, но това да накарам себе си да го направя, е трудно”. Това означава, че разделяш процеса на правенето от това да накараш себе си да го направиш, докато всъщност те са едно цяло. Ако нещо ти изглежда достатъчно вълнуващо и ако ти го правиш по възможно най-вълнуващия начин, нищо не би могло да те спре и няма да имаш никакво колебание, няма да срещаш никаква трудност. Намираш ли някакъв смисъл в това?  

Участник: Обикновено някои неща идват лесно и не е нужно човек да се напряга.

Башар: Точно така, и това означава, че в такива случаи си в синхрон не само със самото нещо, но и с всички начини, по които достигаш до момента на правенето на това нещо, което е също част от самото правене. Ето защо ние казваме, че когато действаш като следваш своето радостно вълнение, много е важно не само самото нещо, което правиш, но и как го правиш, къде го правиш, с кого го правиш. Всички компоненти трябва да бъдат в синхрон с радостната възбуда, в противен случай това няма да бъде холистичното определение за нещото, което ти носи най-силна радостна възбуда. Разбираш ли?

Участник: Да, намирам смисъл в това.

Башар: И щом като трябва да се насилваш да правиш нещата, това само означава, че или „оцветяваш” начина, по който подхождаш към тях, и има по-вълнуваш начин, по който можеш да подходиш към извършването, както и че имаш различни идеи за това какво означава да накараш себе си да ги направиш, или това просто не е нещо, което ти носи радостна възбуда в дадения момент, и ти се насилваш да го правиш, когато би могла да правиш нещо по-вълнуващо.

Участник: Как да разграничавам двата случая?

Башар: Както съм казвал, това изисква честност, истинска самооценка. Трябва да бъдеш честна по отношение на това дали не го „оцветяваш”, но всичко се свежда до простия въпрос – „Какво би трябвало да приемам за истина относно себе си във връзка с това преживяване, което ме кара да се чувствам по този начин? Откъде идва тази моя съпротива, срещу какво всъщност се съпротивлявам?” Съпротивата обикновено е продукт на страха, така че макар нещо да предизвиква у теб радостна възбуда, може да има нещо, което ти свързваш с това нещо, някакво убеждение, някакво определение, което по някаква причина притъпява възбудата ти, или я притъпява по отношение на определени нейни аспекти. Трябва да разглеждаш това по холистичен начин. И така, нека зададем следните въпроси, за да бъдем по-конкретни. Ти използва идеята за медитацията като пример. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Когато медитираш, това причинява ли ти радостно вълнение? Да или не?

Участник: Да, особено след медитацията се чувствам много добре.

Башар: Добре. Тогава въпросът ще бъде: Какво е различното в твоето определение, докато медитираш и след като си медитирала, от една страна, и определението ти, когато се каниш да медитираш? Какво е определението ти (за медитацията), когато се каниш да медитираш и след това?

Участник: Може би мързелът е причината.

Башар: Наистина няма такова нещо като мързел. Това не е реалистичен отговор. Защото ти не си мързелива, а се съпротивляваш. И ти се съпротивляваш на нещо конкретно. Така че кое е това конкретно нещо, което се върти в несъзнателния ти ум и което те кара да се съпротивляваш срещу нещо, което казваш, че ти носи радостна възбуда? Там трябва да има някакво определение, което пречи на медитацията да изглежда вълнуваща, защото в противен случай нямаше да изпитваш съпротива да започнеш да правиш това. Просто щеше да медитираш. Така че кое е определението, към което се придържаш, което прави трудно за теб да правиш нещо, което казваш, че ти носи радостна възбуда? … Какво се страхуваш, че ще се случи, ако се окаже, че подготовката ти да медитираш също ти носи радостна възбуда?

Участник: По същество нищо.

Башар: Трябва да се страхуваш от нещо!

Участник: Може би, но в момента не зная.

Башар: Не е вярно, знаеш! Абсолютно! Просто все още не си достатъчно честна.

Участник: …

Башар: Нека насочим въпроса в различна посока. Защо те вълнува медитацията? Какво мислиш, че ти дава медитацията, когато я направиш?

Участник: Защото се свързвам … и се чувствам добре.

Башар: Чувстваш се добре.

Участник: Точно така.

Башар: И се свързваш.

Участник: Точно така.

Башар: Добре. И след това все още се чувстваш добре?

Участник: Да.

Башар: Добре. Какво има преди медитацията, което не чувстваш по същия начин?

Участник: Същото се случва, когато например отивам към фитнеса …

Башар: Аз разбирам. Какво се върти в ума ти преди самото медитиране, което не усещаш по същия начин?  Какво допускане правиш, което прави периодът преди медитирането да ти изглежда по различен начин, така че да се чувстваш различно? Можеш ли да бъдеш малко по-конкретна относно това, което ти е неприятно, когато се каниш да го направиш, сравнено с усещането, когато го правиш и след това?

Участник: Може би се насилвам много да правя различни неща …

Башар: Насилваш се.

Участник: Може би по неправилен начин, в неподходящо време …

Башар: Значи теб ти е писнало да се напъваш и ненавиждаш себе си за това, че се насилваш и спориш със себе си, и се съпротивляваш срещу себе си за това, че трябва да се насилваш да правиш нещо радостно възбуждащо? Но това е противоречиво. Ако нещо е достатъчно радостно възбуждащо, не е необходимо да насилваш себе си, за да го правиш. Може би мислиш, че се самозалъгваш за това, че тези неща ти носят радостна възбуда? Може би ги използваш, за да прикриеш нещо по-възбуждащо, или ги използваш, за да заместят нещо по-възбуждащо, което повече те вълнува, но което се страхуваш да правиш? 

Участник: Може би.

Башар: Добре, какво би било това друго нещо? Ако си готова наистина да действаш спрямо нещата в твоя живот, които чувстваш като най-силно радостно възбуждащи, какво се страхуваш, че ще ти се случи?

Участник: По същество, нищо. Просто ще бъда щастлива.

Башар: Не, ти не си честна! Трябва да разбереш, че това е нещо много очевидно. Ако срещнеш съпротива в живота си, това е обикновено защото или имаш определение, основано на страх, или допускаш, че трябва да правиш нещо, което всъщност не трябва да правиш.

Участник: …

Башар: Нека тогава подходим към първия случай и към втория случай в различна последователност. Нека да кажем, че не си медитирала. Съгласна?

Участник: Да.

Башар: Добре, ако не си медитирала, ако си избрала да не медитираш, тогава няма да чувстваш, че насилваш себе си да медитираш, нали така?

Участник: Да.

Башар: Ще се чувстваш ли добре, след като не си медитирала?

Участник: Всичко ще е наред, да.

Башар: Добре, следователно това за теб не е толкова радостно възбуждащо, нали така?

Участник: …

Башар: Нали така?! Ако се чувстваш добре, след като не го правиш, повярвай ми, че това не отговаря на твоята радостна възбуда! Разбираш ли?

Участник: Да, така е, разбирам.

Башар: Добре, това е ключът. Ти не правиш нещата, които наистина намираш за най-радостно възбуждащи! Ти само претендираш, че те са такива и затова се съпротивляваш да ги правиш. Разбира се, че може да се чувстваш добре, след като си ги направила, но въпросът е, че съпротивата ти е породена от факта, че това не са най-радостно възбуждащите неща, които би могла да правиш, защото много лесно си готова да се откажеш от тях. А ако те наистина отговаряха на радостната ти възбуда, това нямаше да бъде така. Разбираш ли разликата между двата случая?

Участник: Уха! О кей! 

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много.

Башар: Добре, нещо просветна ли в теб?

Участник: Може ли да задам друг въпрос?

Башар: Да, говори по-високо.

Участник: Спомням си, че веднъж спомена за контрола, който идва отвън.

Башар: Такова нещо не съществува.

Участник: Такова нещо не съществува. Спомена, че това е една игра, в която някои хора ни карат да повярваме, за да ни контролират.

Башар: Да.

Участник: Но това е само една игра.

Башар: С други думи, те са много умни, много хитри, знаят как да комуникират определени неща. Най-голямата сила, която притежават обаче, в отрицателен контекст, е, да ви накарат да повярвате, че притежават повече власт, отколкото наистина притежават. И след като повярвате в това, в което те искат да повярвате, тогава вие им придавате тази власт и те изглежда че притежават повече власт, отколкото това е в действителност. Това е играта. Не участвайте в играта! 

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много.

Башар: Благодаря ти. Сега иди и открий нещо, което наистина радостно те вълнува, и няма да усещаш абсолютно никаква съпротива, и ще са нужни стадо диви коне, за да те спрат да го правиш. Тогава ще си сигурна, че наистина следваш своето страстно увлечение – когато усещаш, че наистина нямаш друг избор! Наистина, никакъв друг избор! Ако това наистина отговаря на страстното ти увлечение, ти няма да се спреш пред нищо! И няма да усещаш никаква съпротива спрямо него. Нали така?

Участник: Значи трябва само да го открия.

Башар: Не трябва да усещаш съпротива, докато търсиш какво предизвиква радостната ти възбуда и докато действаш в тази посока. Защото нещата, които правиш, може да ти създават приятно чувство, но да не отговарят наистина на радостната ти възбуда. Защото ако отговаряха, нямаше да усещаш никаква съпротива. Нали така?

Участник: Да, благодаря ти.

Ейприл: Здравей, Тадео.

Башар: Добър ден, Нания.

Ейприл: Когато говорим за ада …

Башар: Да?

Ейприл: Бих искала да те попитам – в твоите пътувания за установяване на контакт коя е най-тъмната, най-отрицателно настроената цивилизация, която си срещал, и как тя може да се сравни с видяното от теб на Земята?

Башар: Доколкото е възможно да бъде направено въобще някакво сравнение, това би била цивилизация, която не знае, че има някаква друга възможност, различна от това, което преживява в момента, което й позволява да се чувства напълно безнадеждна и отчаяна. И в това отчаяние не се съдържа абсолютно никакъв намек, че е възможно да съществува нещо друго. Вие притежавате свободата да знаете, че съществува нещо друго. Нали така?

Ейприл: Да.

Башар: Най-големият ад е този, в който не знаете, че съществувате.

Ейприл: Така древната система на Орион …

Башар: Тя се доближава до този случай, но даже и там е имало хора, които са се съпротивлявали. Съществуват тъмни места, в които не бихте желали да ви отведа. Разбираш ли?

Ейприл: Да, и всъщност аз зная, че едно от нещата, които хората на Земята приемат като предизвикателство, е, това да се справят с равнищата на тъмнина, които съществуват на нашата планета.

Башар: Да. И понякога на Земята има места, които са тъмни, но в това няма нищо лошо, защото вие сте един майсторски клас и ще се дипломирате, ще трансформирате тъмнината в светлина, което ще бъде проявление на вашата сила.  И в сравнение с местата, които ме помоли да опиша, при вас нещата протичат твърде лесно. Така че се чувствайте благословени.

Ейприл: И най-тъмният облак има сребърно очертание.

Башар: Винаги има сребърно очертание, точно така.

Ейприл: Когато си имаме работа с тъмнината … аз съм забелязала, че хората особено много разгръщат своето съзнание и се свързват повече с други измерения и с всичко останало … също така, това, което се случва, е избухването на силен страх, страх от демони … 

Башар: Да.

Ейприл: Страх от враждебно настроени извънземни …

Башар: Да.

Ейприл: До степен, която граничи с истерия.

Башар: Да.

Ейприл: И аз казвам това със състрадание, защото ако човек някога е изпитвал тази степен на отрицателна енергия лице в лице, в определен смисъл, това е напълно ужасяващо.

Башар: Да, разбира се, то е създадено, за да бъде такова.

Ейприл: Така че има ли нещо, което можеш да кажеш на хората, които изминават този път … относно тези отрицателни енергии, които са толкова ужасяващи?

Башар: Аз току-що го казах.

Ейприл: Че ние сме благословени?

Башар: Не, че тези неща са създадени, за да бъдат такива.

Ейприл: Че са създадени, за да ужасяват?

Башар: Да, това им е работата, те са създадени да бъдат такива. В рамките на Творението съществува целият спектър. Някои неща са създадени да отразяват радост, някои неща са създадени да отразяват ужас. Когато знаете това, ужасните неща започват да ви изглеждат просто като злодеят в една пиеса, който носи страшна маска, но вие знаете, че зад нея се крие само един актьор, който няма намерението, което маската трябва да предаде. Актьорът обаче изпълнява една роля. Следователно, ако разбирате, че независимо колко ужасно може да изглежда дадено нещо, то е създадено да изиграе такава роля, то това започва да намалява напрежението. Защото вие започвате да виждате през маската и започвате да разбирате, че зад всичко, независимо колко е прекрасно, независимо колко е светло, независимо колко е сиво, независимо колко е тъмно, независимо колко е ужасяващо … зад всичко се намира една и съща искра на Първоизточника и на „Всичко, което е”, и няма нещо от това, което се случва, което да няма причина да се случи. Всичко е валидно и всичко е част от играта. 

Ейприл: И в „Междузвездни войни”, аз си спомням, когато Люк Скайуокър отива да се срещне със своя страх. Там изглежда че има някакво право на преминаване …

Башар: Да, това се нарича „тъмната нощ на Душата”.

Ейприл: Тогава можеш ли да споделиш с нас (предназначението на) тази символика?

Башар: Да. Това е възможност за разпознаване на противоположностите, които съществуват във всяко същество. Да ги признаете, да ги присвоите и след това да ги балансирате, да ги неутрализирате, да се поучите от тях, за да може да ви придвижат към това, което предпочитате … Нали така? 

Ейприл: … Да … за да заемем позиция, в която, в определен смисъл, не заклеймяваме, не мразим злото, не …

Башар: Защото тогава само ще мразите едно свое отражение. И това, ако искате определение на злото, е нещо зло. Което на вашия език, разбира се, е обратният прочит на думата „живея”. *) Нали така?

*) На английски evil = зло; live = живея. Бел. прев.

Ейприл: … (въздиша дълбоко)

Башар: Да не живееш, е нещо зло. Нали така?

Ейприл: Да.

Башар: Ако искаш определение за зло, това е то – да не живееш живота си.

Ейприл: И така, като заемеш странична позиция по отношение на нашата планета и обобщиш всички отрицателни преживявания, които имат съществата на нашата планета, и всички положителни преживявания, които в същото време имат съществата на нашата планета, получава ли се това равновесие, за което говориш – 51% леко превишение на положителното?

Башар: Има разлика между преживяването и действителния механизъм. Действителният механизъм е винаги 51% положително настроен и 49% отрицателен. Ако искаш да му припишеш произволни проценти, това ще свърши работа като илюстрация. Преживяването, което имате, може да бъде твърде различно. Ако обаче знаете, че това е само едно преживяване, наложено над механизма, и макар преживяването да е 99% отрицателно и само 1% положително, то това преживяване си остава наложено върху една структура, която по определение, трябва да бъде повече положителна, отколкото отрицателна. Ето защо винаги може да откриете начин да трансформирате всяко отрицателно пре-жи-вя-ва-не, в положително, като се опрете на знанието си, че структурата в неговата основа може да бъде само предимно положителна и че винаги съществува възможност да извлечете нещо положително от нея – даже когато изглежда преобладаващо отрицателна, защото това е само една илюзия, това е само една игра, това е само нещо, написано в един сценарий.

Ейприл: О кей и за последно – аз зная, че много хора на Земята … ще използвам израза „се борят” …

Башар: Да.

Ейприл: … с усещането, че се намират на една планета, където има толкова много отрицателна енергия. И това наранява душите им, тъй като има толкова много страдание … И всички тези неща, които поставят индивида в състояние, което е очевидно отрицателно, го карат да проклина това отрицателно състояние.

Башар: Да, и това добавя към отрицанието, и само увеличава преживяването на страдание, вместо да използвате страданието като урок, за да създадете една реалност, в която повече няма страдание. Това би бил състрадателният прочит на страданието. Да разбереш, че някой, който избира преживяването на страдание, всъщност може да се окаже един велик учител, който упражнява огромна сила, достатъчно голяма сила, за да прояви желание да преживее страдание, за да могат другите да го избегнат … ако поемат по неговия път. Но ако те просто се оставят да бъдат погълнати от идеята за отрицателното във всичко това, то те само ще увеличават страданието и всъщност ще пропускат да осъзнаят смисъла на това, че едно толкова силно същество е избрало страданието, за да освети идеята за другите, че не е нужно да преживеят същото … Нали така?

Участник: Да, и ако някой открие например, че, в определен смисъл, се чувства сломен от развоя на нещата …

Башар: Да.

Участник: … той трябва да потърси начин да увеличи своята вибрационна честота и да се почувства добре относно състоянието на Земята.

Башар: Той трябва да поеме отговорност: „Аз избрах да бъда тук! Защо? Аз съм тук, за да преживея нещо, което да ми помогне да разпозная себе си като нещо повече от това, което съм разпознавал преди! Съществува положителна причина, която мога да извлека от всяко преживяване тук. Ето защо аз избрах да бъда тук сега. Не само за себе си, като извличам положително преживяване даже и от отрицателните ситуации, но и за да изпълнявам ролята на блестящ пример, който ще помогне на всички останали да знаят, че и те могат да сторят същото. Аз съм тук заради тях, аз съм тук заради себе си, аз съм тук, за да имам преживяване заради „Всичко, което е”, което е еднакво валидно като всяко друго преживяване и което има за задача да ми позволи да открия положителния му смисъл, вместо да допускам по какъвто и да е начин, че съм нечия жертва, защото тук всичко е в моите ръце и всичко е изградено от безусловна любов. Всичко, което трябва да направя, е, да се синхронизирам с това познание и аз ще го преживея по този начин!”  

Ейприл: Прекрасно! Благодаря ти толкова много, Тадео!

Башар: Винаги си добре дошла, Нания … И след всичко това, вие може да започнете да се отпускате, да поемете дълбоко въздух и наистина да започнете да се успокоявате в собствената си атмосфера. Много е важно наистина да започнете да оценявате личността, която сте избрали да бъдете тук, в този живот, като израз на това, което наистина представлявате, на всички равнища на съществуване. И така, докато продължавате да дишате лесно и дълбоко, по един спокоен начин, нека светлините да избледнеят и нека музиката постепенно да зазвучи, и нека фокусът ви да бъде върху централното око в средата на холотопа, защото вие гледате в едно огледало на безкрайното. И то гледа обратно към вас, защото е ваше отражение.

Идеята, която имаме и която споделяме с вас, в това предаване, в този ден, е, че макар че може да има ангели и сенчести ангели, със свое собствено автономно съществуване, всичко което вие преживявате в своята реалност, е, отражение на собствените ви радости и страхове, когато решавате да се синхронизирате с тези същества и с полярните им проявления, с които се чувствате способни да се синхронизирате. Но аз ви моля и окуражавам сега, да се прегърнете здраво, да обхванете себе си с ръце, да подкрепите и окуражите сами себе си и да си позволите да се почувствате комфортно със себе си, точно такива, каквито сте. Защото вие сте отражения на ангелите и на демоните по начини, които са отвъд вашето разбиране, и по начини, които надхвърлят въображението ви. Но това са и ще бъдат винаги начини, които винаги ще ви насочват към просветление, ако това е, с което предпочитате да се синхронизирате. Вие сте ин и вие сте ян, и вие сте порталите на всяка от двете страни, които водят към другата страна. Вие сте безкрайният цикъл на безкрайния кръг; вие сте тъмнината и светлината, вие сте светлината и тъмнината, както и светлината в тъмнината, и тъмнината в сянката, хвърлена от светлината. Вие сте всичко това, вие сте холограмни; вие сте „Всичко, което е”, което изразява себе си по този начин – чрез оркестрацията и равновесието, и приливите и отливите на светлината и тъмнината, като разбирате, че всичко това не е нищо повече от един танц. Така че танцувайте, издигайте се и пропадайте, издигайте се и пропадайте, издигайте се и пропадайте. И след като сте се издигали и пропадали достатъчно, ще започнете да уравновесявате крайностите в триединство, ще изравнявате, ще балансирате и докато балансирате, вие ще вниквате все по-дълбоко и по-дълбоко в парадокса, защото колкото повече равновесие постигнете върху острието на бръснача между двете крайности, толкова по-обхватна ще бъде представата ви и за двете, по-пълно ще бъде осъзнаването ви за двойствеността. Но колкото по-пълно осъзнавате светлината и тъмнината, толкова по-широко ще бъде острието на бръснача и по-балансирани ще се чувствате, докато прокарвате своя път между двете. Защото вие сте точката на сливане, вие сте балансиращият лъч, върху който стоите изправени, и той е широк и удобен, когато приемете и двете страни на своето същество. Ангелите и демоните върху раменете ви не са нищо повече от отражения на вашите убеждения и определения за себе си в този живот, но аз ви гарантирам и ви насърчавам да вярвате, и да знаете, че сте достойни за всяка идея, която си пожелавате. Вие сте достойни за абсолютна безусловна подкрепа и любов, за да реализирате истинската си същност и да действате с всичката си страст и интегритет, на които сте способни. Знайте, че вие сте едно уникално същество, способно да създава оригинални идеи, оригинални свои творения, които отразяват цялата красота и равновесие на битието, точно като един творец, който нанася множество оттенъци върху платното и не се придържа само към светлите цветове, но използва и тъмните, за да ги балансира, за да придадете дълбочина и по-голяма изразност на творението си, и богатство на живота. Позволете си това богатство, приемете го, насладете му се и оценете дълбините, които носите в себе си. И помнете, че тихите води текат дълбоко и за да имате пластичната и гладка като стъкло външност, която отразява пространството на мир и равновесие вътре във вас, вие трябва да достигнете до големи дълбини, и тези дълбини ще позволяват на повърхността да бъде толкова спокойна. Защото вие може да достигнете до тази тъмнина и да знаете, че тъй като вие я съдържате изцяло, няма нищо, което да може да ви надделее, нищо, което да може да ви превъзмогне. Защото вие може да се изправите наравно с всичко, което може да застане пред вас, всичко, което всяко друго същество, независимо от своята форма и същност, може да насочи към вас. Всяко предложение, което бихте могли да получите, от всяко същество, на всяко равнище на съществуване, може винаги да бъде отразено равностойно от вас и защото вие може да направите това, не е нужно да го правите, не е нужно да реагирате. Вие може винаги да отговорите с равновесие и мир, знаейки, че ако някога се наложи, вие ще имате достатъчно дълбока тъмнина вътре в себе си, за да уравновесите всяка друга тъмнина, която привидно ще идва отвън, но която винаги идва като отражение на това, което носите в себе си. И вие може да приемете това спокойно, със знанието, че вие сте неразрушими и нищо не може да ви докосне, нищо не може да ви обърне и отклони от това, което предпочитате да бъдете.

Вдишайте дълбоко всичко това, с абсолютна убеденост, самочувствие и увереност и вдишайте дълбоко, дълбоко, и достигнете до дълбините на кладенеца, които осигуряват спокойната повърхност, спокойствието и равновесието. След това издишайте нежния полъх на бриза, който ще погали и накъдри леко подобната на стъкло повърхност, за да знаете, когато виждате тези леки набраздявания на повърхността, че притежавате дълбочина, богатство и сила, и че имате дълбоки корени в сърцевината на самото Съществуване. И независимо какво може да ви сполети, над тази повърхност, над тези корени, вие сте гъвкавото и приспособимо дърво, което се огъва и клати от вятъра, но не може никога да бъде пречупено.   

Както отгоре, така и отдолу. И те работят заедно, за да създадат чувство за гъвкавост, чувство за мир, чувство за сигурност … и чувство за вечност. Вдишайте всичко това, вдишайте всичко това, вдишайте всичко това. И почувствайте как този дъх преминава през вас, как тази кръв преминава през вас, как тази светлина преминава през вас, как тази тъмнина преминава през вас, смесвайки се в съществото, което сте, за да произведе балансираната енергия и красивата картина, красивото произведение на изкуството, красивото сърце, красивия ум, красивата Душа, красивото тяло и красивото същество, което сте. Защото вие сте аспект на Творението и тъй като то съдържа всичко, включително тъмнината и светлината, вие също трябва да съдържате тези неща, за да бъдете завършени, но и за да ги използвате по същия артистичен начин, по който „Всичко, което е” е създало вас като произведение на изкуството, и ви е позволило да бъдете глината, която извайва скулптура от самата себе си, и изработва една красива статуя, и която винаги е способна да я стопи, да смени формата й, да я кристализира отново, като вдишва и издишва, вдишва и издишва, вдишва и издишва. Положителното и отрицателното работят ръка за ръка, за да създадат дъха на живота, пулса на живота, сърдечния пулс на „Всичко, което е”. 

Вдишайте това и го направете свое, и бъдете в мир, бъдете силни, бъдете в центъра. Чувствайте се окуражени от това, че сте тук, по свои собствени причини, както и за да позволите на „Всичко, което е” да преживее чрез вас всички начини, по които може да бъде, в перфектна хармония със себе си, като позволи на вас да решите кой/коя ще бъдете.

Вашата съдба е да бъдете свободни да избирате. Вашата съдба е да бъдете свободни да избирате. Вашата съдба е да бъдете свободни да избирате. Следователно избирайте и бъдете.

Сега си позволете да се понесете по течението, да попиете всичко това, да плавате свободно по тази спокойна повърхност, докато усещате дълбините под себе си и висините отгоре, и как плувате в самия център, в централната точка, в точката на равновесие. Небе и Земя, рай и ад, и всичко слято в центъра, във вас. Всичко се слива в центъра и това сте вие; то изразява себе си чрез вас, като аспект на многоизмерния кристал на Творението, какъвто сте.

Вие притежавате безусловна подкрепа, вие сте безусловно обичани, вие сте завинаги свързани, вие сте Едно и всичко е Едно.

Позволете на музиката да утихне, позволете на светлините да избледнеят, за да може сега, след като сте видели светлината на вдъхновението в собствените си очи, да откриете мир и усамотение, и увереност, в медитативната кадифена тъмнина на безкрайната празнота, която ви подкрепя в своите ръце, и ви позволява да плавате свободно, да решавате, да избирате кои сте и кои ще бъдете завинаги, нови във всеки следващ момент. Поемете дълбоко дъх и издишайте. Поемете дълбоко дъх и издишайте. Поемете дълбоко дъх и го задръжте, и го задръжте, и го задръжте … и въздъхне-е-е-те, като се освободете от всичко, което не е ваше, докато прегръщате „Всичко, което е”, за да избирате това, което предпочитате, без да отричате това, което не предпочитате. Приемете всички нашата безусловна любов. Останете в тишина, останете в мир и бъдете. Ние сме тук с вас … винаги, винаги, винаги!