Да прегърнеш дъгата – част 1

Всички права запазени. Отпечатано в САЩ. Тази книга – на цяло или на части, МОЖЕ ДА БЪДЕ копирана, предавана или използвана във всякаква форма и с всички средства, електронни, фотографски или механични, в т.ч. фотокопирана, записвана  или съхранявана на информационни системи без писмено съгласие на издателя. Няма никакви ограничения освен промяната на думи и текстови промени.

Публикувано от:

BRIDGER HOUSE PUBLISHERS, INC

P.O. Box 2208, Carson City, NV 89702, 1-800-729-4131

ISBN: 1-893157-05-9

Въпросът за това „кой” фокусира енергията на „посланията” е труден за тактичен и едновременно изчерпателен отговор. Това е фокусът, който трябва да бъде потърсен от всяко индивидуално съзнание. Така както всеки (индивид) се разпростира в рамките на процеса на самоопределение, същото се получава и със способността му да позволява на потока  на фокуса да преминава през неговите преживявания. Всеки ще привлече в своето съзнание знанието за живот в мъдрост. Вибрационното равнище на планетарната среда и на членовете на човечеството е твърде ниско и проявлението на тази способност в момента е невъзможно. За да помогнат на желаещите членове на човечеството да достигнат до информацията, необходима за преодоляване на съществуващото анормално състояние, различни доброволни пунктове на осъзнатост с по-висши вибрационни равнища са действали като компресорни станции, за да фокусират тази информация през желаещите да участват на равнището на земята. Познавайки обичая на жителите на планетата да персонифицират нещата, на източниците на тази информация са били придавани различни имена – от екзотични до смешни. Информацията е включвала упражнения в проницателност и повечето участници са се провалили на съответните тестове. Голяма част от информацията е била изпълнена с дълбоки истини, но също така енергията на друга голяма част е била изсмуквана от непрекъснатия парад на жертви, молещи за решения на личните си проблеми. Така информацията е била изопачена с промяна на фокусите й а доброволците са я фалшифицирали, тъй като искреността им е била удавена в алчност и стремеж за известност.

С оглед  на случилото се, по взаимно съгласие на участниците в процеса на диктовка/превод/транскрибиране, идентичността на съответните фокуси остана прикрита и бяха елиминирани всякакви парични възнаграждения. Допълнително бе решено да няма разпространение на каквато и да е персонална информация за лична облага. Съвкупността на ангажираните фокуси е в полза на планетата и нейните обитатели, точка! Истинността на посланията трябва да бъде преди всичко разпознавана и използвана в полза на човечеството и след това предоставена на индивида за лично приложение като част от цялото към което е насочена, без идентифициране на истината с лични имена. Ако това не бъде разбрано, то посланията трябва да бъдат изчетени отново за преодоляване на тази потребност и за ангажиране с холограмното намерение, съдържащо се в съответната информация.

Надяваме се, че краткостта на това изявление ще бъде приета в духа на вложеното в него значение. Прозорецът на възможността за постигане на необходимата монументална промяна в съзнанието е малък в сравнение с пречките в човешките системи от вярвания, които трябва да бъдат буквално разградени, за да се постигне трансформация на цялото.

Искрено се надяваме, че съдържащата се истина ще бъде една сабя, която ще прореже бронята на измамата и ще открие сърцата и умовете на необходимия брой (индивиди), гарантиращ успех.

II-1

Бе проявен голям интерес към самостоятелните действия на хората, получили и прочели копията на посланията и наръчника. Както се очакваше, реакциите бяха смесени и варираха от пълно приемане до пълно отрицание.  Общото въздействие обаче бе задоволяващо и ефективно. Наистина има светлини на разбиране, които започват да се забелязват на много места по планетата.

Асимилирането и приложението на понятията ще ускори приемането на съответните принципи и приложението на последните ще засили желанието за по-голямо разбиране. Следователно ще се разкрие едно отверстие, което ще позволи движение към целта на една нова парадигма и това ще започне да се проявява. Когато узрее времето за по-голяма експанзия на идеята за едно ново преживяване на човечеството, информацията която води до следващата стъпка ще бъде готова за разпространение. След като бъде направен прехода от самосъзнанието на жертва към признанието на персоналната сила чрез равняване с първичния експанзивен поток от творчески енергии, ще бъде възбудена жаждата за по-задълбочено разбиране. Погрешното разбиране да се търсят отговорите навън е дълбоко вкоренено и ще изисква препрограмиране и образоване за начина на приложение на тази идея към ежедневието, за да може тя да се превърне в една нова основа на изявената реалност.

Без достатъчно промени в дълбоките равнища на психиката и приложение на вече обяснените универсални закони, следващите равнища на разбиране ще се окажат нищо повече от още едно забавно упражнение. Много от ценната информация разпространена чрез други приемници се е превърнала в пристрастяване към фанатизиране с малко или никаква практическа житейска стойност. Фокусът е бил насочен към оцеляване на физическото тяло за поддържане на същите идеали и стил на живот докато индивидите могат да се извисят (да се издигнат) вместо да се възнесат (да отидат отвъд). Фокусът трябва да бъде по-холистичен и да включва оцеляване с цел служене, целящо премахване на игото на тъмнината и на понижаващите вибрации на човечеството и планетата, вместо да е насочен към индивидуалното спасение от тресавището на разрушителната ситуация. С други думи, трябва да има участие в постигането на определен разрешен проблем вместо използване на информацията за напускане на кораба.

След като целта е била идентифицирана като формулировка, каква е следващата стъпка? Какви са насоките за участие, които ще осигурят възнесение чрез преживяване на новата парадигма? Това ще бъде фокусът на следващото равнище на информация. Бе разпространен много материал, указващ че спасението и реформата ще бъдат осигурени от извънземни същества и че цялото човечество трябва само да медитира и да чака магически процеси, които да променят всичко. Разумно би било да не разчитате на това. Има такава приказка: „Бог помага на тези, които си помагат сами”. Това е една истина, която трябва да бъде поставена на много места, за да напомня да изоставите съзнанието, обсебено от идеята „аз съм жертва, която се нуждае от спасение”. Вие ще получите помощ, но жертвите няма да бъдат спасени. Съзнанието на жертвите вибрира под равнището, необходимо за навлизане в по-висшите измерения.

Отказването от самосъзнанието на жертва е въпрос на персонално решение. Това не е лесен процес. Ако спасявате, ставате жертва на спасените. Симпатизирането на тези, които са приклещени в самосъзнанието на жертва подкрепя това тяхно състояние и ви привързва към тях. Проницателността ви помага да разпознаете ситуацията и в този момент трябва да признаете, че това е ситуация създадена от самите тях чрез убеждението им, че други контролират техния избор. Това не означава да пренебрегнете тяхното тежко положение, но определя, че не може да направите за тях това, което те не желаят да направят за себе си. Няма просто правило за това как може да им бъде даден разумен съвет. Тежкото им положение е резултат от взети лични решения и от нагласите, повлияли на тези решения. Помнете, че те или са преобразуващи се хора, или не са, по собствен избор. Научете ги на молитвата и им я напомнете по средата на техните мини сериали и тактично предложете други гледни точки, когато такива ви станат ясни. С приложението на молитвата  за „преобразуването” ще им се появят много нови възможности.

Критичният момент в следващата стъпка на процеса на възнесение следва след допускането на личната способност за преодоляване самосъзнанието на жертва чрез приемане на отговорност за използване на универсалните закони за придобиване контрол върху изявените преживявания. Това не означава, че всеки трябва да стане милионер, за да докаже, че е постигнал това. В интерес на истината болшинството (индивиди) ще установят, че изобилието се измерва с вътрешните усещания за самоодобрение и самочувствие, което изключва необходимостта от внушителни материални демонстрации за възвеличаване на егото. Това което правите по отношение на себе си и другите е по-важно от това, което притежавате. Когато това бъде постигнато, всичко необходимо бива привличано без усилия, тъй като всеки е обгърнат от експанзивния поток на съзиданието.

Всички имат за цел да се превърнат (в нещо). Как да постигнат това е въпрос на уникално преживяване чрез избор на свободната воля. Помощта е на разположение. Молбата трябва да бъде за оказване на помощ, а не за спасение или за експлоатиране на чуждо постижение. Всеки трябва да знае, че неговото преживяване е уникално и не трябва да бъде сравнявано с преживяванията на другите. Всяко прераждане обслужва целите на съответната душа и бива реализирано чрез персонални избори и решения. Не можеш да сгрешиш освен ако останеш затворен за привидно нови понятия и продължиш да повтаряш текущите си преживявания поради липса на проницателност за връзката с това, което те е насочило към дадено проявление. Тази връзка вибрира в съзнанието на всеки човек и бива пренебрегната или получава ответна реакция с всеки избор и всяко решение. Наша цел е да задействаме осъзнаването на тази връзка във всеки възможен индивид чрез пряко свързване или чрез промени в масовото пробудено съзнание на планетарно равнище, прилагайки така наречената теория за 100-те маймуни. На първо място отдаваме значение на превъзмогването на самосъзнанието на жертва и поемането на лична отговорност.

Този процес предполага индивидите да се изолират от тези, които отказват да променят  възприятията си и да се съюзят с тези, които желаят да направят тази промяна. Когато животът на някои започне да се променя в резултат от приемането и прилагането на личната отговорност чрез приложение на универсалните закони, тези които преди това не са желаели да се променят отново ще трябва да решат дали да се присъединят или не. Помнете, че свободната воля е неконтролируемият фактор в третото измерение и свободният избор е нещо прилагано от всички, независимо дали го признават или не. Макар да изглежда, че темата за жертвата и персоналната отговорност бива повтаряне до втръсване, тя е фундаментът, върху който се изгражда форматът за възнесението към по-висшите измерения. Това е скалата, от която биват вадени камъните за основата. Това е първата стъпка, от която започва пътешествието. Лесно е да се приказва проформа. Истината е в правенето.  Как става реализацията е въпрос, който се решава между лицето и творческия аспект , който го е фокусирал в проявление. Чрез интуитивното разбиране, което се насърчава от тази връзка, всеки ще открие своето предназначение и пътя на своето пътешествие. При отправяне на молба за помощ, възможностите, които биват наистина „усещани” като правилни, ще се появят сами.  Неправилните решения ще бъдат трудни за реализация и ще носят малко удовлетворение. Молбата за проницателност води до познание и други открити възможности. Една къща, поставена на скална основа ще позволява надграждането на последователни слоеве от тухли. За да започнете, трябва да започнете от началото.

(следва)