Да прегърнеш дъгата – част 11

II-27

Макар да изглеждат прости като идея, универсалните закони съдържат много нюанси, които изглеждат като парадокси. Според Webster’s New World Dictionary, парадоксът е „твърдение, което изглежда противоречиво, но всъщност може да бъде истинно; твърдение, което е вътрешно противоречиво и следователно невярно”. Например законът за позволението не е закон, ако не е подкрепен от законите за привличането и съзнателното намерение. В този смисъл законът за позволението е един парадокс. Той е и не е закон. Доколкото в основата на сътворението лежи концептуалната мисъл, законите са идеи, които трябва да бъдат интерпретирани или прилагани в параметрите на всеки един от тях и на тяхното съчетание. Казано възможно най-просто, това означава, че при разбирането на всеки от тях, трябва да се отчита, че те действат в съчетание, което води до хармония и равновесие. Четвъртият закон зависи от взаимодействието на предишните три като негова предпоставка. Персоналното и групово будно съзнание действа като поле за изява на тези фундаментални компоненти на сътворението. Без твърди насоки за проявление сътворението би се проявявало само като неразбираем хаос. Опитът за разбиране на законите в основата на сътворението в процеса на тяхното непрекъснато взаимодействие наподобява на това да се чудиш кое се е появило първо – кокошката или яйцето. СЪТВОРЕНИЕТО ПРОСТО Е. То подлежи на разбиране и на присъединяване в момента на реализация според най-добрите способности на всеки. Каквото и да означава това, то е „достатъчно добро”!

Следователно е логично да достигнем до разбирането, че еволюирането в рамките на сътворението е един непрекъснат процес на съвместен обмен на познание и опитност по пътя към мъдростта. Това е смисълът на трите думи ‘привличане’, ‘намерение’ и ‘позволение’. Включването на нова информация в системата от вярвания позволява промени в мисли, мнения и нагласи. Това дава началото на приложение на знанието, защото матрицата, или моделът на индивида или на групата, се променят и привличат различни преживявания. В процеса на проби и грешки преживяването рано или късно се превръща в разбиране и цикълът се повтаря. Сътворението и всичките му процеси са логични. Мислещата мисъл не може да функционира по никакъв друг начин, за да се изявява и запазва своята форма. Емоцията е важна съставна част на този процес. Когато обаче при индивидуалните и групови преживявания емоцията е водещият фактор, тя се превръща в клопка и води до дисбаланс, който подлежи на корекция. Това подсказва необходимост от отделeнo време за самосъзерцание и „размисъл на сърцето” за определяне истинността на информацията, ситуацията или обстоятелствата, които предизвикват емоционалната реакция. Важно е да се определи какво всъщност е предизвикало емоцията. Когато се появява потребност от поддържане на комфортната зона, необходимата промяна може да се окаже по-трудна. Тогава може би е време да се откажем от старото и да се завърнем в потока (на сътворението). Това, което нарушава комфортната зона на системата от вярвания, може често да съдържа елементи, които водят до придвижване към следващото равнище на еволюиране и то заслужава внимание. Обмислянето и търсенето на логиката в целия проблем или ситуация означава участие в трите основни стъпки на сътворението, които водят до четвъртата.

Инерцията не е енергиен елемент, следователно тя води или до прекъсване на фокуса, или причинява празнина, която ще бъде запълнена с нещо. Най-добре е това запълване да стане със съзнателно намерение. Обектът трябва да е обаятелен при участие в процеса на сътворението. Всеки (индивид) е една фокусирана точка на самосъзнание в съвкупността на сътворението. Това не е незначителен статут. Няма такова нещо като това да си „просто човешко същество”! В основата на цялото сътворение, включително на универсалните закони, е чистата потенциалност. Като фокусиран самосъзнателен компонент на цялото, потенциалността на това цяло принадлежи на всеки отделен негов компонент. Всеки (индивид) е „удостоен” с равен достъп до тази потенциалност чрез простото й прилагане и всъщност като се превръща в част от нея.  Какво представлява тази потенциалност за всеки индивид или група е въпрос на избор и се определя от текущите генетични ограничения и мислите, мненията и нагласите. Следователно мислите, нагласите и мненията определят доколко се възползвате от абсолютната потенциалност, която ви принадлежи по право, поради това което, която и който сте.  Тези, които са надраснали земните преживявания, като са се възползвали от тази възможност за осъществяване, са били наричани „богове”. Вие може да направите това, което те са направили, a и още повече. Вие вече притежавате това право. Време е да престанете да се вслушвате в лъжите за нуждата да чакате времето след смъртта, за да претендирате за това, което ви принадлежи. То е ваше сега и винаги е било. Познанието на това кой/коя и какво сте, ви позволява да прилагате законите, по силата на които сте родени в потока на сътворението и да се превърнете в своите мечти. Ваше право е да живеете в изобилие.

Нюансите на приложение на законите включват необходимостта за живот „в рамките” на тези закони. Само в рамките на закона за позволението е подходящо да обсъждаме изобилието и лукса. Един речник често съдържа много мъдрост и е много полезен за придобиване на по-голямо разбиране. Според Webster’s New World Dictionary, изобилието е „голямо количество, повече от достатъчно”. Луксът е „наслада от най-добрите и най-скъпи неща; всичко, което допринася за такава наслада, обикновено нещо, което не е необходимост”. Следователно изобилието е живот в рамките на закона за позволението, защото той позволява на всички да живеят също в изобилие. Също така е много важно да подчертаем, че изобилието не е задължително едно и също за всеки, който става фокус на съзнанието! Отговорност на всеки в процеса на осъществяване е да изявява своите преживявания според собствената си способност да функционира в рамките на тези закони. Тези закони обаче не включват това да присвояваш нечие изобилие и да го прибавяш към своето. Сътрудничеството е основният принцип и конкуренцията е погребалният звън на прогреса. Това означава ли, че е неудачно да спечелиш едно състезание или да участваш в атлетически състезания, или да се изявиш като по-добър в нещо от другите? Разбира се, че не – просто перспективата на това, което правиш, трябва да приляга „в рамките на” приложението на универсалните закони. Това е пример за принципа на парадокса, който може лесно да се превърне в клопка.

Пътят на осъществяването е подобен на вашата игра на голф – непредвидима във всеки аспект. Същото се отнася и до способността винаги да повториш успеха си. В това се състои предизвикателството и очарованието на играта. В играта на живота няма отпадане. Веднъж фокусирала се върху будното съзнание, играта е безкрайна. Игралните полета може да се сменят, но играта продължава. Ако тази идея е твърдо осъзната, играта става много по-лесна. Колкото по-игрива е нагласата и по-голямо чувството за хумор, привнесено в процеса, толкова по-лесен е преходът. Всъщност тези, които са минали по пътя преди вас, се смеят добре и често. Опитайте и ще ви хареса.

II-28

Промяната във фокуса на масовото съзнание зависи от вероятността за приемане на материала, съдържащ се в тези послания. Новата парадигма на човешкото преживяване е основана на многоаспектната кампания за подпомагане на човечеството да осъществи толкова необходимото завършване на тази фаза на преживяването си. Ако в действителност така нареченото прераждане е нещо вярно и ако племето на австралийските аборигени може да помоли за прераждане на друга планета, защо да не е възможно за генетично коригираната част на трансплантирания сегмент на човечеството да стори това? Отговорът се крие в степента на познание, превърнало се в мъдрост. Тези конкретни човеци (в Австралия) са осъзнали много добре връзката си със сътворението и са се научили да живеят в хармония с природата. Те наблюдават как младото им поколение бива прелъстено от модерната технология, от това, което считат убеждения, които не са преживени като мъдрост, виждат как извоюваният им прогрес се изплъзва. Техните вярвания и това, което в очите на модерните общества изглежда като мизерно съществуване, за тях е нещо завършено и изобилие, изживявано в мир и хармония. Всичко е въпрос на перспектива.

Въпросът е къде в „управляваните от религия общества” е прогресът в прилагането на основните универсални закони? Къде са хармонията с природата и животът в мир един с друг в модерното технологично общество? Възможно ли е някога да бъдат научени тези уроци във фокуса на векове и векове генетично предавано и усвоявано поведение? Това не изглежда да е така за тези, които са натоварени със задачата да наблюдават този процес. И така, вашите братя/сестри отново протягат (към вас) ръка за помощ, защото те са искрено загрижени за вас и желаят завръщането ви в семейството на еволюиращото човечество. За хората на земята е подходящо да се каже, че ако нещо не дава резултат, те просто продължават да го правят в още по-голяма степен.

Наистина е вярно, че има някои от така наречените извънземни, които провокират вашата ситуация и напълно сътрудничат с тъмните плановици на вашата планета. Те обаче са тясно свързани с основната група плановици също по пътя на генетично манипулиране. Земята единствената планета ли е, която е извън равновесие? Не, и както вече споменахме, този сегмент от сътворението, тази галактика, която е обект на фокус в тези послания, преживява експанзията на творческия процес чрез енергиите на положителни и отрицателни преживявания. Подобно на болестите във вашите тела, може да се получи висока степен на дисбаланс, при което се търси лечение. В случая с планетата земя хирургичната намеса не е препоръчително лечение. За предпочитание е цялостният метод на промяна на мислите, нагласите и мненията да доведе до обновление и до една нова парадигма на съществуване. Това ще позволи на човечеството да се присъедини отново към съзидателния поток, като преодолее това преживяване, вместо упорито да се върти в затворения кръг на повторението, докато завърши индивидуално и колективно преходът в безкрайната последователност на времето.

Ситуацията на тази планета, така както е объркана и трудна за разбиране, е такава, каквато е. Важно е да схванете реалността и сериозността на последиците от продължаване на съществуващата ситуация, но фокусът на значението е върху създаването на промяната. Тази промяна няма да бъде открита чрез продължително наблюдаване на дисбаланса, а чрез поставяне на фокуса върху това, което трябва да го замени. Няма друг начин за придвижване през ситуацията и за навлизане в това, което желаете. Отново е важно да подчертаем необходимостта от приемане на факта, че системите от вярвания, които в момента присъстват в масовото съзнание на планетата, не са извели човечеството от съществуващата дилема. Те са го накарали да затъне по-дълбоко от всякога в ситуацията, която сега го завлича към най-ниското стъпало на човешкото съществуване. Ако това не е дало резултат в миналото, a не дава и сега, време е да приемете, че трябва да отворите своята система от вярвания за нови идеи и да се замислите върху тяхната истинност, вместо да ги отхвърляте без необходимото внимание.

Когато необходимостта от това достигне до достатъчно човеци и истината на горния анализ бъде приета, тогава разпространението на промяната извън самосъзнанието на жертва ще започне да се разпространява бързо. В даден момент от този експоненциален процес масовото съзнание ще приеме това разбиране и в този момент ще се открои простият гол скелет на настоящия проект. Повратният момент ще настъпи, когато критичната група в тази фокусирана мисъл попадне в хармония със заобикалящата галактическа среда, когато тази мисъл е в съответствие и в рамките на универсалните закони съответства на намерението на човечеството. Тогава победата ще бъде извоювана, победителите ще напишат новия сценарий и при поискване ще получат напътствия, за да завършат изявата на новото преживяване. Отново – свободната воля е контролиращият фактор. Съветниците разполагат с технологии, които надминават всичко, което съществува на земята. Те могат и ще бъдат споделени, a животът в изобилие няма да означава да ходиш бос в пустинята, освен ако победителите не изберат непоколебимо такъв сценарий. Ако човечеството упорито избере да остане с настоящата система от вярвания и продължи да следва съществуващия сценарий, ходенето бос в пустинята наистина ще му се стори като живот в изобилие.

Дали казаното по-горе цели да послужи за заплаха?  Съвсем не! Просто това са фактите!

II-29

Тези, които приемат информацията/знанието, съдържащо се в тези послания, носят отговорността да ги интегрират в структурата на своята система от вярвания. Казано простичко, това значи да достигнат до мъдрост, като доставят съобщението на Гарсия. Гарсия е всеки, който може и ще получи посланията, и на свой ред ще достави съобщението за новата парадигма на други, които ще приемат тази мисия. Така експанзивният поток на съзиданието ще се задейства и ще постави основите на новата парадигма. След като простата формулировка на целта бъде оформена, тя бързо ще подсили мрежата от човешки връзки, която вече ще е факт. Когато самосъзнанието на жертва бъде преодоляно, формулировката на целта ще изведе индивидуалното и групово съзнание на следващото равнище. Тази формулировка трябва да бъде толкова семпла, колкото изявлението ”Аз/ние/те съм/сме/са преобразуващ/и се човек/хора, помогнете ми/ни/им да се преобразя/преобразим/преобразят!” Кое логически е следващото равнище на осъзнаване, което трябва да бъде постигнато като условие за придобиване способността за осмисляне на скелета на новата парадигма? Какви думи биха овластили човешкото съзнание, за да повдигне своето летаргично самосъзнание и да пожелае решително да определи своето собствено настояще и бъдеще индивидуално и в единство? Този елементарен мощен зов към безграничния потенциал на сътворението, който е в магнитния център на самосъзнанието на всеки човек, очаква да бъде канализиран. (Потърсете равнището на съзнание, което фокусира сътворението чрез съзнание на равнището на слънчевата система, или даже на галактиката. Те наистина съществуват. Помолете се от едно равнище на осъзнаване отвъд самосъзнанието на жертва и ще получите отговор).

Веднъж пробудено спрямо своята същност, самосъзнанието желае и търси възможности, чрез които да се изяви. Тази потенциалност е била разпозната и експлоатирана чрез методи за манипулация от правителствени и религиозни лидери в миналото и настоящето. Една нова парадигма трябва да преодолее това, за да бъде нова парадигма. Разбирането на целта на новата парадигма не изисква задължително осмислянето й в цялост. Ясното очертаване на целта е следващата логична стъпка в процеса. Умът, изпълнен с безпорядък, се съмнява в способността си да осмисли нещо ново в царуващото объркване. Обаче след като причината и намерението, свързани с объркването, бъдат схванати и се вземе решение за изоставяне позицията на жертва, безпорядъкът отстъпва на заден план.  Съзнанието става заинтригувано след активирането на латентни сигнали, които интуитивно предизвикват в съзнателния ум желанието за свобода в условия на самоопределено съществуване.

Важно е да разберете, че центърът на самосъзнанието, този аспект на аз-а, който знае, че съществува, е магнитният фокус, който привлича тялото на човека и всичките му преживявания. Това е един холограмен микрочип на сътворението. Една холограма може да бъде възпроизведена от мъничка клетка на оригинала. Така както сътворението трябва да бъде почитано, уважавано и ценено най-високо, така и самосъзнанието трябва да бъде в същата степен почитано, уважавано и ценено най-високо. Този магнит от енергия е фокусиран при зачатието и облечен в тяло, за да преживее, но когато бъде оттеглен, за тялото настъпва смърт. Зависи от всеки човек да съзерцава сътворението и да прекара светлината на полученото разбиране през този микрочип на самосъзнанието, като посреща своите преживявания с мъдрост. Докато това става в рамките на универсалните закони, които управляват този процес, холограмата на сътворението постепенно се изявява в по-малка или по-голяма степен чрез всеки човек. Така сътворението мисли и чрез проектирана мисъл се разширява и опознава себе си. Сътворението се самоосъзнава, като имитира собствения си процес чрез своите фокусирани микрочипове. Когато всяко самоосъзнато живо същество израства чрез придобитата мъдрост, преживяванията се променят по отношение на своите измерения. От тези, които придобият много мъдрост, се изисква много, за да продължат експоненциалното си развитие. Преживяването на съзидателното приключение наподобява четенето на добър приключенски роман. Този, който се увлече по сценария, намира за трудно да спре да чете и по същия начин е трудно да престанеш да желаеш да еволюираш. Веднъж поел пътя, подтикът за продължение на процеса продължава да подтиква съзнанието по същия път. Този устрем за продължаване напред и напред е причината да има доброволци, които желаят да подпомогнат своите побратими – аспекти на сътворението – да преоткрият верния път на своето преживяване. Сътворението бива поддържано и се разширява чрез доброволчество. Така стоят нещата!

(следва)