Да прегърнеш дъгата – част 4

II-6

Вече сме готови да започнем адаптирането на човешкия дух към по-мащабната еволюция и към повратната точка, която бележи завръщането към твореца, далеч от настоящото преживяване. Това е било считано за част от опита на светците и е било, или не, признавано, или неизвестно (като явление). В миналото са били извършвани адаптации в генетиката на физическото тяло, както и добавяне на вибрационни импланти. Те са причинили странични ефекти, които от своя страна са оказали духовно въздействие. Тези промени  са ограничили вибрационните връзки към фокусния източник, породил физическото появяване. Генетичните промени, които са били насилствено наложени на човешкото тяло, са били предавани по наследство от поколение на поколение, без да бъдат повлияни от адаптацията. Причинилите голяма травма импланти са оставили отпечатъка си върху молекулярната памет на клетките и са били запазени поколения наред. Съвременният човек е бил програмиран да отрече факта, че хуманността в настоящата си физическа форма е наистина много древна. Тя е придобила определени промени, които са само в неин ущърб.

В по-широк план планетата също страда от подобни промени, които спъват способността й да функционира правилно. Време е в това отношение балансът да бъде възстановен. Тъй като е очевидно, че нито човешкото тяло, нито планетата са в състояние да направят тези корекции навреме по отношение възможността за трансформация, е необходима външна помощ. В предишните ни дискусии бе пояснена възможността мисловният процес да се материализира при използване закона за целенасочения фокус. Подкрепената с намерение мисъл чрез визуализация, емоционално завършена и вибрационно стимулирана, придържана твърдо към целта с всеотдайност, води до външна изява. Тъй като на тази планета вибрационните енергии са на ниско равнище и не могат да доведат до външна изява, времето, необходимо за улавянето им с помощта на петте сетива, протича наистина много бавно.

Във всички случаи ви се напомня отново за това, че ситуацията на тази планета бива наблюдавана от галактическите ви съседи, болшинството от които съществуват на вибрационно равнище, което е по-високо от това на планетата земя.  Напълно приемливо е за хората на тази планета да ги помолят за помощ под формата на промяна в човешкото тяло, което да приеме корекцията във вибрационната му матрица и да го върне към първоначално замисления му модел. Тази молба за помощ би изисквала само малък брой човешки същества. Това е нещо, което наземният екип би могъл да направи, доколкото членовете му преживяват себе си като триизмерни човешки същества.

Това ще им помогне да бъдат първите, направили вибрационния преход, и ще им позволи да осъществят идеала – завръщането на архетипа, така както е бил първоначално създаден според галактическите уравнения. Тогава това се превръща в следващата голяма задача за наземния екип. Това е едно просто изявление като част от молитвата/медитациите на всеки член на екипа, което да включва признание и благодарност, че този архетип вече присъства и се изявява в перфектна форма във всяко човешко тяло, което съществува в момента. Важно е да отбележим, че архетипът позволява еволюция към по-голямо съвършенство и преживяване на по-висока вибрация и това завръщане към архетипа няма да създаде проблем за постигналите тези промени.

Този процес позволява на човечеството да се включи към енергиите, които изчакват възможност за участие в разрешаването на тази ситуация и предоставя на оказващите помощ по-голямата възможност да участват в прехода на енергията по цикличната спирала на надмощието. Това наистина осигурява желаното участие. Участието става само по покана и вие ще предоставите тази възможност. Предлагаме ви да размишлявате върху възможността от възникването на тази ситуация.

При необходимост изчетете отново тази информация, за да схванете мащабите на тази възможност за всички участници, в това число и вашата решаваща роля. Очевидно всеки може да си даде сметка, че е едно изключително същество с много специфични задачи за изпълнение, когато свещеният порядък се разпростира в личните преживявания и върху планетата като цяло. Възможността да се „превърнеш” е натоварена с обещание, в замяна на фокусирано намерение, целенасочено проследяване и творческо приложение на предложенията, съдържащи се в тези комюникета.

II-7

Когато всеки от вас се включи в този фокус и започна процесът на осмисляне на една възможна формулировка на целта, за вас стана очевидно, че откриването на проста формулировка, привлекателна за цялото човечество, съвсем не е нещо просто. В момента на написването на тази книга, тази формулировка все още не е факт. Молитвата, свързана с осъществяването й, все още не е широко известна. Този призив може да създаде условия за отваряне на съзнанието за възприемане на формулировката, когато тя бъде обявена. Интересно е да се наблюдава промяната в съзнанието на тези, които използват прилежно молитвата. Когато тя бъде допълнена със съзнателно изчистване на натрупаните отрицателни нагласи и изоставяне на погрешните доктрини, това ще доведе до повишаване на вибрациите, които ще са ясно наблюдаеми от всеки индивид. Повишаването на индивидуалните вибрации ще засили индивидуалните способности за връзка с първоизточника. Тази връзка започва да се съживява и да позволява на тялото да получава по-големи количества подпомагаща енергия. В момента като че ли този поток от жизнена енергия е бил почти прекъснат и едва достатъчен за поддържането на живота. Противно на това, което ви учат, без този поток от енергия, идваща от първоизточника и първопричина за появяването на всекиго от вас, поддържането на живота в тялото е невъзможно. В центъра на всеки фокус на съзнание и във всяко физическо тяло има една контактна точка, през която постъпва този енергиен поток. Когато този поток бъде прекъснат или оттеглен, настъпва смъртта. Колкото по-интензивни са активните отрицателни енергии в тялото, като гняв, страх, омраза и пр., толкова по-малко енергия е в състояние то да приема от вече намалелия поток. Когато целенасочено се освобождавате от тези енергии, молбата за помощ в процеса на възраждане активира отново връзката (с първоизточника) с всяко ново повторение.

Вие, наземният екип, сте водачите при установяването на предложените процедури за възраждане на вашите човешки побратими в най-близко бъдеще. Вие сте тези, които демонстрирате приложимостта на тези предложения и давате своя принос относно тяхната жизненост. Тези послания съдържат именно напомняния и предложения. Тъй като болшинството човеци сега са изгубени в сложността на своите житейски преживявания под настъплението на преобладаващия наложен контрол, очевидно е, че без външна помощ оцеляването, да не говорим за възраждането, са напълно невъзможни. Отдавна броят на населението далеч надхвърли бройката, при която възможността за физическо унищожаване бе опция. Това също е било планирано, тъй като влиянието на универсалните закони за балансирания живот, включително тези, свързани със създаването на потомство, е било целенасочено възпрепятствано. Войнствените наклонности са били свръх стимулирани на основата на естествените инстинкти за самоотбрана и оцеляване. Обзорът на елементите на неравновесие може да продължава дълго, но това не е важното тук. Важното е, че човечеството трябва да направи завой на 180˚, за да премине през това преживяване, но в същото време основните части на умовете са програмирани в отрицание на предложенията за такава промяна.

Затова трябва да достигнем до тези, които са отворени (за приемане на новото), или достатъчно отчаяни, за да се уловят за каквато и да е сламка, която би могла да ги отведе до една различна възможност. Всеки един от вас определя кои биха могли да бъдат тези хора и от вас зависи да установите контакт с тях, за да се получи мултипликационен ефект. Междувременно ражданията продължават, както и програмата за контрол, която увеличава своето влияние и резултати. В тази ситуация настоящите послания се опитват да окажат възможно най-голяма помощ, за да помогнат да си спомните кои сте и да насочат всекиго в личното му приспособяване и ангажираност в максимално възможна степен. Всичко това става чрез един процес на  диктовка/превод/транскрибиране, който има своите ограничения.

Зад този привидно неясно изразен и въпреки това амбициозен процес се крие импулсът на фокусираната енергия на твореца. Очевидно е било решено, че самосъзерцателният процес на контрол, насилие, жертвеност и мъченичество е достигнал точката на разрешаване и трансформация. Това осъзнаване сега се придвижва през вибрационните равнища на съзнанието и тези от третото измерение ще получат посланието по един или друг начин. Всеки един от вас сега е един Роуън и носи съобщението в ръцете си. Въпросът е не дали можете, а дали ще го доставите.

II-8

Когато човек се вслуша в съобщенията на медиите относно ситуацията в „света като цяло”, остава с впечатлението, че бъдещето вещае зловещи събития и в същото време няма някаква голяма опасност, която да грози „бастионите на демокрацията”. Съществуват само отдалечени огнища на етнически безредици и ситуации на насилие. Такива случаи са обект на медийна експлоатация поради оскъдните лични контакти между хората от САЩ и населението на тези страни. Въпреки това САЩ е ангажиран повече от всяка друга страна член на ООН в оказване на военна „помощ”. След като вашето одобрение на тези действия се приема като даденост, образът на САЩ в очите на света се е трансформирал от дом на смелите и свободните в дом на тъмния отмъстител, сатаната. Всичко това се е случило в един постепенен преход, който е бил и продължава да бъде очевиден за всички краища на света освен за САЩ. Ангажираните в агресията наред с останалия наблюдаващ свят приемат, че този преход има пълното ви одобрение. С разбирането, че съществуващите в момента средства за комуникация са били родени в проспериращите САЩ, хората по света приемат, че американските граждани са задължително информирани и следователно са движещата сила зад този агресивен формат. За останалия свят е непонятно, че като цяло гражданите (на САЩ) не са наясно, че доброжелателната „помощ” не е нищо друго освен агресивни действия, тъй като нямат база за сравнение, на чиято основа да оценят страданията на хората в районите, разкъсвани от войни.

Къде са разказите на военните, които се завръщат по домовете си и които биха могли да потвърдят това? Всеки един от тях вижда само един малък сегмент от общата картина. Индоктринирането и промиването на мозъците сред военните е далеч по-усъвършенствано в сравнение с това, което е възможно при широката публика. След уволнението си от военна служба и определен период далеч от военните практики, много от тези хора започват да се отърсват от ефекта на умствената манипулация и се оказват умствено и емоционално нестабилни. Правителствените служби не им предоставят помощ, различна от лекарства, за да осмислят това, което им е било втълпявано на фона на действителните им преживявания и много от тях не са в състояние да функционират нормално в цивилния живот. Те са изправени пред избора или да се завърнат в армията, или да се справят поединично – всеки както може. Малцина имат средствата или са в състояние да открият психиатрична помощ, достатъчно веща, за да разбере същността на техните дилеми. Програмирането на любимите ви деца е внимателно режисирано, за да прилегне към бъдещите им роли, които се очаква да изпълняват в тези военни интриги на агресия.

Можем да сравним разбирането на тази ситуация с представата за една игра. Макар да е представена като резултат от сценарии, написани от небалансирани автори, тя съдържа повече истина, отколкото някой може да си представи. Като ви представяме тази информация, тя като че ли е в мелодраматичен тон и непосредствената реакция е отрицание на допускането, че такава измама може да е завладяла толкова много милиони хора. Човешката природа е добре изучена. Вашите реакции и вярвания са напълно разбираеми. В тази добре планирана игра на илюзии за целите на заблудата нищо не е оставено на случайността. САЩ е идеалното място за точно тази манипулация, доколкото отсъстват дълбоко вкоренени етнически вражди като тези по други места на планетата. Проблемите на черни/бели/коренни жители в САЩ са единствените, които се поддават на експлоатация, но те нямат такава предистория като ситуациите на мюсюлмани/евреи/християни, които бушуват в момента в страните на Европа и Изтока.

В основата на цялата картина е точно тази „човешка природа”, която е била толкова добре изследвана и изучена. Човечеството е било насочено да изразходва енергиите си в преживяване и изследване на средата извън себе си. Едва в последните години медицинската/научна общност се зае с разбирането на физическото човешко тяло с помощта на усъвършенствани инструменти. За нещастие това не се случи заради самото разбиране, а по инициатива на тъмните сили чрез химическите компании, с цел получаване на печалба чрез третиране симптомите на дегенериращите човешки тела. Това е резултат от планирано цялостно настъпление срещу човешкото тяло, което трябва да съвпадне с естествените последици от свръх населението. Изследванията зад тези тъмни цели едва ли някога ще станат напълно известни, макар че има отделни елементи, публикувани от съвестни изследователи-медици. Генетичните изследвания са силно опорочени и има основания за скептицизъм относно мотивите зад вече възможните манипулации на вродените ДНК структури на човешкото тяло. Етично издържаните изследвания могат наистина да доведат до промени, които да освободят човечеството от разрушителните форми на поведение и от вродените предразположения към здравословни проблеми и недъзи.

При съществуващата глобална ситуация обаче не може да се случи нищо подобно, което в разумни времеви граници да помогне на човечеството и на планетата Земя в настоящата дилема. Следователно единственото възможно разрешение е в създаването на една нова парадигма на човешкото съществуване. Макар периодичното преразглеждане на една и съща ситуация в този материал да изглежда излишно, правим това отново с цел затвърдяване на ангажимента, който всеки от вас е поел в този проект. При продължаващите потоп от дезинформация, промиване на мозъци и свръх усъвършенствани възможности на правителството за подслушване и проследяване, изглежда още по-вероятно толкова много хора да бъдат в неведение или в пълно отрицание. Даже опозицията е изненадана от собствения си успех! И така тя се занимава с това да наблюдава колко може да продължава тази пародия пред вашите очи, преди съзнанието ви да се събуди.  Наблюдението на този феномен е едно изключително преживяване.

Задачата на наземния екип е да приеме съществуващата реалност, след това да погледне през и отвъдглобалната ситуация, да постави основата на новата парадигма и да помогне в нейното реализиране в изявената действителност. Универсалните закони действат и са на разположение на тези, които ги разбират и имат намерението да използват пълния им потенциал. Целенасоченото прилагане на първите три закона ще доведе до изявяването на четвъртия – балансираното преживяване на новата парадигма.

(следва)