Да прегърнеш дъгата – част 5

II-9

Честта и славата на тази планета, нейните история и бъдеща роля като хранилище на еволюиращото човечество, са поставени на карта, докато деградацията й продължава необезпокоявана. Докато планетата и обитателите й болеят от злоупотреби в условия на невежество и арогантно целенасочено разрушаване на ресурсите и поддържащата атмосфера, масовото съзнание става психически нестабилно. Крайностите в поведението стават все по-очевидни не само по отношение оповестяваните странни инциденти, но и в индивидуалните житейски преживявания. Пристрастяванията и антисоциалното поведение във всички организирани структури преобладават все повече. Семейната структура, която бива преживявана извън идеалния формат на универсалните закони, които да послужат като основа на нейната цел и фокус, не успява да осигури необходимото възпитание за децата, за да могат те да израснат като зрели и функциониращи възрастни. Вместо да еволюира с всяко следващо поколение към по-големи познание, опит и мъдрост, човечеството е останало затворено в един непрекъснат кръг от злоупотреби, невежество, физическа и духовна нищета. Тези, които натрупват материални блага, се оказват бедни духом и продължават да търсят удовлетворение за вътрешната си празнота, породена от незнанието на законите.

След като осъзнаят, че това смътно усещане за празнота е наистина нещо реално и че може да бъде преодоляно, търсенето на отговора на ребуса настъпва естествено, обаче търсенето на учител, който да предложи тази мъдрост, остава невъзнаградено. Откритите учители преподават доктрини, които само задълбочават невежеството. Истинските учения, записани в древни документи, остават скрити, за да бъдат тепърва открити, или са били открити и съзнателно прикрити, или са били унищожени. През вековете са настъпили малко промени, защото тези, които контролират, продължават да държат хората в духовно невежество и нищета.

И така, настъпил е моментът хората да бъдат призовани да се освободят от този непрекъснат контрол и от очернянето на опитите на човечеството да поеме правилния път на своето развитие. Фокусът на съзиданието в тази част на Всичко Което Е повелява, че на това трябва да бъде сложен край. Човечеството трябва да прегърне истината за това, което е и да затвори тази глава от своята история. В хилядолетия от житейски опит това не се е случило благодарение на собствените му усилия. Той/тя си остава в пасивна позиция. Мъж или жена, или като цяло човечеството със и без утроба, е едно и също. Той си е той със и без нея. Всеки от тях е едно цяло с творческата енергия, която ги е фокусирала като явление и ги придържа там в енергията на любовта без извинения или преценки. Така както творецът не храни по-голяма любов към отделно същество, всички са най-високо ценени и от тях се очаква да отговорят със същото (в своята мъдрост).

Любовта на твореца и на енергията на съзиданието не е повърхностната романтична любов от вашите песни и истории, а любов на абсолютна подкрепа. Ако не бе така, тя щеше да бъде оттеглена при най-малкия повод и преживяванията ви щяха да бъдат наистина краткотрайни. Родител, който не успее да насочи и разумно и логично да възпита едно дете, не притежава истинска любов спрямо него. Малко от милионите деца на планетата днес са истински обичани! Те са толерирани, използвани, наранявани и принуждавани да израстват физически, но не са отглеждани с познанието и разбирането за това кои и какво са и какво се очаква от тях във физическата или духовната област на техния живот. В дъното на това лежи неоспоримият факт, че родителите не могат да осигурят това, което самите те не знаят. Болшинството отказват да предадат това, на което са ги учили, защото то не им е донесло удовлетворение. Така те изпращат децата си в зрялата им възраст с даже по-малко от това, което сами са получили.

Всичко казано по-горе само очертава проблема и не предлага решение. Религиите по света предлагат своите „мъдри” писания като отговор, но те са били толкова опорочавани, че осигуряват само допълнително търсене в затворен кръг. И така, изглежда че е време на сцената да се появи истинско напътствие. Тогава възниква въпросът как  би могло то да бъде разпространено. Тези, които в отчаяние следват погрешните религиозни доктрини, са радикални и фанатици в отстояването им и не са по-различни от предшествениците си по времето, когато последните големи учители са се разхождали между вас. Те не са по-малко отстъпчиви в своите вярвания, отколкото техните проповедници са мъдри в своите преценки и отново биха ги последвали, за да задушат всяко ново изпратено им учение. Тогава как е възможно да се случи такова просветление? Ако действително истинските учители, наречени Исус и Мохамед, се завърнат, за да поучават, те няма да бъдат посрещнати по-добре, защото истинските им учения няма да бъдат разпознаваеми поради почти моменталното им изменение и покваряване. Даже ако биха им позволили да поучават, дали тези „нови” и различни учения ще бъдат приети по-добре от предишния път?  Преди те бяха чути, но хората не можаха да ги приемат и приложат в ежедневието си.

Ако човечеството, мъже и жени, трябва да преодолеят това привидно безконечно преследване на опашката си, продължило поколения от страдания, то те трябва да престанат да създават жертви и да бъдат жертви. Човечеството трябва да схване и разбере, че целта му е в благоговеене, образоване и развитие на съзнанието за връзка с неговия първоизточник, този мъничък компютърен чип, сегментът на сътворението – тяхното самосъзнание! Осъзнаването Аз Съм това Което Съм – това, което представлява всяко човешко същество, било то мъж или жена, черен, бял, червен, жълт или кафяв, земен или извънземен. Това осъзнаване се превръща в нещо „реално” и чрез повтарящи се преживявания бързо или по-бавно усвоява наученото, но не и как да се завърне пълноценно там, откъдето е произлязло. То е повлияно от получените родителски въздействия по време на различните си преживявания, но най-вече от собствения си опит. То приема или отказва възможностите да се хармонизира със своя първоизточник и да разпространи тази експанзивна енергия към своите избрани преживявания чрез нагласи и решения.

Това не е елементарен процес, ето защо за целта са осигурени цикли от преживявания в продължение на дълги периоди от време. Проумяването на факта, че всеки един е продължение на съвкупното цяло подобно на клетка в тялото, където всички части са индивидуални, но също така част от едно фокусирано цяло в рамките на по-обхватно цяло, е нещо задължително. Точно както се получава в човешкото тяло, ако отделни клетки атакуват и разрушат важни органи, тялото не може да оцелее. Човечеството трябва да разбере, че не може повече да разрушава себе си, без да разруши и цялото, което го съдържа. То трябва да престане вътрешните си разрушения, както и разрушението на планетата, която поддържа съществуването му. Повтарянето на едни и същи разрушителни форми на поведение, без способност те да бъдат превъзмогнати, причинява на планетата, на слънчевата система и на галактиката болест, дисбаланс и дисхармония. Фокусът на твореца на тази галактика е изправен пред избора да позволи на това (възраждане) да се случи за всички готови да приемат (неговата) помощ и да постави всички онези, които отказват, на подходящо място, така че готовите да сътрудничат да не бъдат повече задържани от техните опоненти. Нещата се свеждат просто до това и човечеството е изправено сега пред този избор.

Учителите няма отново да бъдат поставени в положението на жертвени мъченици за целите на тези, които са пристрастени към контрола и експлоатацията на своите събратя. Това ще бъде едно движение отдолу нагоре и ще се разпространи сред желаещите хора, които ще приемат разбирането на това какво и кои са и съответно ще променят своето съзнание. Тогава те ще разпространят разбирането помежду си и ще станат свои собствени учители. Посланията ще бъдат кратки и ясни и всеки ще избере дали да ги приложи по свой собствен начин. Всеки ще поеме отговорност и ще разпространи учението сред всички желаещи да го приемат и ще позволи на инакомислещите да поемат по своя път. Времето за самоосъзнаване и поемане на лична отговорност, позволяващи преодоляването на тази безнадеждна ситуация и приемането на новата парадигма на съществуване, е сега, като мястото за изолиране на нежелаещите е готово и ги очаква. Това е едновременно една положителна възможност и една заплаха, в зависимост от индивидуалната нагласа.

II-10

В центъра на важите преживявания е осъзнаването, че сте, че съществувате. Това осъзнаване е нещо отделно от вашето тяло и от вашия мозък. То може да бъде оприличено на малък компютърен чип, който продължава да бъде програмиран от всяка ваша мисъл, дума и действие в процеса на преживяванията ви. Вашето наблюдателно его изписва кода и вие действате и реагирате в съответствие с това програмиране. Чипът подлежи на непрекъснато препрограмиране, когато вие добавяте, изоставяте и променяте своите мисли, думи, действия, нагласи и вярвания. Ако продължим сравнението с помощта на компютърната терминология, оперативната памет бива съхранявана в мозъка, а дълговременната памет в клетките на тялото и в магнитното поле, което го огражда. Самото тяло може да бъде оприличено на една алкална батерия. Така, ако общият й рН баланс е прекалено киселинен, тя не функционира с пълен капацитет.

Вашият малък компютърен чип е персоналната ви връзка с Творението (с главно Т), с това, което е Всичко Което Е, една чиста потенциалност в самосъзерцание. Вие наистина сте едно божество в процес на обучение. Чрез свободната воля на вас ви е позволено да прецените как да станете божество и разпознаването на тази възможност е началото на вашия възход към приближаване или отдалечаване от тази цел. Желанието за осъществяване на това възвисяване към божественост е програмирано в този чип и не може да бъде променено или отстранено. То си остава, независимо колко бива пренебрегвано или колко пъти бива надделявано от друго програмиране. То е винаги там, очакващо да бъде активирано.

Доколкото може да знаете, че сте, че може да наблюдавате как мислите, действате, вземате решения, наблюдавате и преживявате с петте си сетива и плюс тях, това се нарича самосъзнание. Това е нещо отвъд физическата мозъчна функция. Това е вашата част от безсмъртието. Сега имате възможността да започнете да увеличавате оперативната си система чрез признаване и почитане на този чип и по този начин оползотворяване на неговия потенциал от битове към байтове, килобитове, мегабитове и гигабитове. Сравнението между човека и компютъра е по-уместно, отколкото може да си представите. Всъщност компютрите са моделирани на примера на човека.

Човечеството, без да разбере, че корените му от древността са заложени в „бог-човек”, използва произволно думата човек. Къде се намира този малък чип, който предполагаме, че е в центъра на човешкото преживяване? Когато направим дисекция на човека, къде откриваме този чуден чип? Отговорът е – може ли да видите своето съзнание? Чипът е „Жизнената сила”, дарът, който се появява при раждането и напуска при смъртта. Това е непознаваемата тайна, за която можем да се чудим дали е известна на Творението. Дали това е мистерията, която кара Творението да съзерцава себе си и това е причината да съществуваме и да преследваме същото съзерцателно преживяване?

II-11

В тези послания позоваванията на човечеството се отнасят в еднаква степен до мъжете и жените. „Той” и „неговото” са със значението на той/тя и нейна/негова напълно равностойно с качества по отношение на форма и предназначение, които са едновременно уникални и общи. Има определени неоспорими факти в основата на историята на човечеството, така както то съществува на тази планета, изложени (по-долу) в сбита и разбираема последователност.

  • Има много обитаеми планети в тази и в другите слънчеви системи.
  • Много от тях съдържат самоосъзнати, интелигентни форми на живот.
  • Много от тях са много напреднали в своето съзнание по отношение на това кои и какво са в рамките на Творението, каквото то е в момента.
  • Междупланетните пътувания съществуват сега и са съществували през това, което бихте нарекли милиарди години.
  • Тази планета е била и продължава да бъде посещавана.
  • Има различни цели на тези посещения от различни представители на различни планети.
  • Тези посетители са контактували и контактуват на различни равнища с форми на живот на тази планета.
  • Наистина съществуват добронамерени същества с по-високо съзнание, които преди и сега са се посветили да помогнат на човечеството на земята да се справи и преодолее непосредственото си бъдеще.
  • С разбирането на всичко това, следва кратка история, протекла много хиляди години за този клон от човешкото фамилно дърво.

Имаше време, когато човечеството водеше наистина безгрижно съществуване. Бихте казали по детски безгрижно. Така както децата ви започват живота си като зависими бебета и продължават през стадии на „игра на живот”, независимо от живота на възрастните около тях, човечеството бе в такова състояние – открито, наивно, игриво и поддаващо се лесно на влияние.

Както вече пояснихме, творението  бива преживявано в рамките на положителни и отрицателни полярности, в един баланс  между приближаване и отдалечаване от точката на равновесие. Това може да включва преживявания на това, което можем да наречем агресия и примирение. Вграден във фокусираното съзнание на всички самоосъзнати форми на живот е един баланс за преживяване на тези две полярности. Вие го наричате „самозащита” или вродена реакция „бягаш или се биеш”, задействана от автоматично отделяне на адреналин в тялото. Имаше една група, която с помощта на това, което бихте нарекли „генно инженерство“, промениха своята жизнена форма, за да елиминират тази функция. Това им позволи да имат само положителни преживявания, което бе наистина много приятно. Това обаче ги направи беззащитни що се отнася до различни форми на агресия. Тяхното решение бе вместо да възстановят тази своя балансираща функция, да открият по-ниско еволюирали видове и да си осигурят тази услуга чрез тях. Отгатнахте! Една група от по-ниско еволюирали хуманоиди. Обаче, за да са сигурни, че са си свършили добре работата, те приложили допълнително генно инженерство, за да увеличат адреналина и съответно засилят агресивната реакция повече от обикновено. За да съкратим цялата история, тази промяна причинила дисбаланс, който променил личностните характеристики и ограничил способността на този променен вид да осъзнава връзката си със съзиданието. Авторите на това генно инженерство тогава открили, че техните евентуални помощници са нестабилни и застрашителни, а не защитниците, каквито първоначално желали. Разрешаването на този проблем не включвал повторно реинженерство на променените хуманоиди, за да могат последващите поколения да се завърнат към нормалното си състояние, тъй като това не предоставяло бързо решение на възникналия проблем. Вместо това, те просто ги превозили до една рядко населена планета в отдалечен край на галактиката, където имало малка вероятност да бъдат открити, за да не падне вината за този провален експеримент върху тях, даже и ако насила мутираните бъдещи поколения бъдат открити. За да осигурят това, всичката памет за това преживяване била изтрита и на променените хуманоиди не било разрешено да отнесат със себе си на земята никакви доказателства. С други думи, този клон на човечеството бил превозен до нещо, което може да бъде наречено планета затвор и оставено или да се самоунищожи, или евентуално да отработи генетичния си дисбаланс чрез адаптация. Невъзможно? Спомнете си за колонизацията на САЩ или на Австралия. Английската нация изпразни затворите си в този процес, правейки абсолютно същото, надявайки се на същия краен резултат.

Дали този акт на поробване е влязъл в противоречие със свободната воля на този сегмент от човечеството? Определено го е сторил. Защо тогава е бил позволен да се случи? Планетата приемник е направила това по силата на своята свободна воля, но също така чрез закона за привличането, при което е привлякла едно допълващо преживяване. Законът за привличането действа и не може да бъде избегнат чрез пренебрегване на фактите и скриване на доказателствата.

Веднъж приели тази предпоставка, започвате да разбирате обкръжаващата ви в момента ситуация. Но това не изчерпва тази история. Това галактическо транспортиране не остана незабелязано. Други напреднали същества бяха наясно със сценария и те са ви посещавали оттогава насам. Станало очевидно, че адаптацията не елиминира генетичната промяна. И така бил започнат друг експеримент. Вашата библия има позовавания за посетители, които са се сношавали с дъщерите на (земните) човеци. Това е било правено с надеждата, че въвеждането на друг генофонд в изоставеното човечество ще преодолее генетичната промяна в следващите поколения. Ако това не стане, то повишената чрез този процес на хибридизация интелигентност, можело да позволи преодоляване на генетичната промяна чрез откриване на собствено разрешение на проблема. От време на време са били въвеждани допълнения към генофонда чрез внимателно генно съчетаване. Бил е осъществен напредък, обаче добавянето на допълнителна интелигентност имал за краен резултат засилване на агресивните тенденции у много човеци, които не са били засегнати от промените в генофонда и това увеличило способностите им да разработват невероятни военни приложения. Те използвали допълнителната си интелигентност, за да осъществят висока степен на организация с цел създаване йерархия на власт и контрол над членовете на човечеството на тази планета, еволюирали с балансирана генетична структура. Тези отрицателни тенденции продължават и сега.

Това повдига въпроса дали добавянията към генофонда са представлявали намеса в живота на планетата в нарушение на универсалния закон за свободната воля. Нито едно от тези действия не е било извършено без одобрението на съветите от галактически същества, които фокусират творческа енергия и осигуряват баланса на галактиката. Ако сте фокусирани чрез мисъл, какъвто е случаят, то съществуват различни по-високи равнища на фокусирано мисловно мислене отвъд въображението ви. Има доброжелателни същества, част от плана на сътворението, които имат отговорности да контролират поддържането на галактиката и нейната експанзия. Тъй като генетичното развитие е било одобрено за тази планета, различни посетители са идвали на тази планета като източници на подобряване на нейния генофонд. Това е било провеждано чрез внимателно подбирани индивиди. Същите тези индивиди са давали предварително съгласието си за това чрез един процес, който съзнателно не обсъждаме на този етап.

Вие сте били лишавани от много информация, която имате право да знаете. Чрез манипулации от страна на тези, които са все още в плен на генетичната промяна, изискваща от тях да преследват контрола за задоволяване на агресивния си нагон, вие сте били лишавани от тази информация, макар тя да е била доставяна на земята многократно. Добронамерените същества са вървели между вас преподавайки и защото са били атакувани и избивани, след това са идвали незабелязано, за да продължат експериментите с генофонда с подбрани индивиди, да ги обучават на тайни събрания в опит да доведат до съзнанието ви истината за това какво и кои сте. За нещастие, могъщите контрольори изопачават ученията и ги използват за собствена изгода и вие оставате безпомощни да се издигнете над това блато от агресивно поведение.

Добрата новина в тази история е, че има достатъчно на брой генетично различни човеци, които в момента обитават тази планета, за да могат да променят начина й на поведение отново в нормален диапазон. Те обаче трябва да открият кои са и какво трябва да правят. Откритият въпрос пред добронамерените същества е как може да стане това. Ако те се намесят открито, (срещу тях) ще бъде използвано оръжие, което ще доведе до смърт. Учителите, които те някога са инструктирали, са свършвали по същия начин и ученията им са били изопачавани за нуждите на агресорите. Как тогава могат да се задействат процесите към желания краен резултат?

Телепатичната комуникация между умове е обичайна характеристика за човечеството, но е била изгубена за човеците, изоставени на тази планета след генното модифициране. Чрез промяна на генофонда, значителен брой от жителите на земята са възвърнали естествено тази си способност в рудиментарен вид. През последните поколения тези доброжелателни същества, които  използват телепатични способности като естествена част от живота си, са открили, че могат да общуват с много от генетично напредналите хора. Успехът на такова общуване обаче е ограничен от знанията и разбирането на всеки отделен човешки индивид, тъй като предаваното знание трябва да бъде филтрирано чрез неговото разбиране и речник. Съзнанието на земния човек също така би могло да бъде заобиколено с негово позволение и високото съзнание би могло да общува директно, но този процес е ограничен от степента, в която добронамерените същества разбират същността на човешките преживявания. Поради тази липса на разбиране от двете страни на процеса, за човечеството е било трудно да разбере ученията и въобще да приеме този процес. Този процес е известен като чанелинг. Постигнато е частично обучение, но не напълно задоволително. Досега обаче не е открит по-ефективен начин за директна комуникация. Единственото открито до момента решение е било усилване на разбирането от страна на човека-приемник за внасяне на по-голяма яснота в предаваната информация.

За да може разбраното от предоставената информация да достигне до възможно най-много от генетично коригираните индивиди, бе необходимо разпространяване на информацията без изопачаването й от страна на властимащите. Така бе разрешено увеличаване скоростта на информацията чрез различни средства, макар че бе допускано, че агресивната група ще използва това за своите цели. В момента обаче информацията може да бъде доставена до генетично нормалните хора твърде свободно. Проблемът в момента е по-широкото разпространение на тази информация.

Трябва допълнително да отбележим, че телепатично предаваната информация за използване от хората трябва да бъде претегляна логически с открит ум за това доколко съдържа определена истина. Истината е нещо индивидуално и трябва да бъде внимателно преценявана през житейския опит на всеки индивид. Допълнителната информация е също така под формата на книги, които сега съдържат внимателно проведени изследвания на това, което бихте нарекли своя древна история. Тези изследвания съдържат информация от времената, когато доброжелателните същества от други планетни системи са могли да се разхождат свободно по земята. Тези посещения са били отразени чрез използваните по онова време език и изкуство. При отсъствието на фотографии и писменост, разбираема за повече хора, са били разказвани митове с думи и прости символи, впоследствие погрешно тълкувани както невинно, така и целенасочено. Просветените учители нарочно са скрили много информация, за да бъде тя открита по-късно. В последно време част от тази информация е била открита, но след това унищожена или скрита от вас. Информация за по-нови открития се появява непрекъснато и може да бъде намерена в публикувана литература. Тези книги трябва да бъдат четени доста внимателно, тъй като често биват правени погрешни допускания относно смисъла на кодираната информация. Вече е много по-трудно такава информация да бъде скрита или погрешно тълкувана поради образователното равнище на голяма част от населението и свободата, с която се разпространява информацията. Надяваме се много хора да потърсят тази информация и да положат усилия за нейната интерпретация. Необходимо е тези хора да разберат и осъзнаят, че това е уникален момент във времето, в който е възможна промяна на съдбата им, така както е планирана от организираните им агресивни събратя на тази планета.

(следва)