Да прегърнеш дъгата – част 6

II-12

С целенасочено намерение повтаряме отново, че е настъпило решителното за човечеството време да надживее тази привидно неразрешима дилема. Изобилието на форми на комуникации с разнообразно съдържание е завладяващо и е устроено така, че да отдалечи човечеството от физическа дейност и да изведе от равновесие умствената му дейност. Това пропагандиране на заседнал стил на живот отслабва физическото тяло, пречи на освобождаването на стреса и намалява шансовете за оцеляване в бъдеще. За да може да преодолее преживяването на това повтарящо се ежедневие, направлявано от други и да го замени с живот подчинен на личната отговорност, всеки на тази планета трябва да поеме контрол върху тялото си. Сега е възможността това да бъде направено, но дали ще участвате, е въпрос на личен вътрешен избор. Нарочно избираме думата „вътрешен”, защото откриването на това кой/коя и какво сте е един процес на интернализация в собственото съзнание и задълбочено осмисляне на тези идеи. Те трябва да бъдат осъзнати с фокусирана мисъл и трябва да бъдат взети смислени решения, последвани от активни промени във всеки житейски фокус. Тези процеси протичат най-добре в тихо усамотение. За да бъде направено това по ефективен начин, семейни и други социални ангажименти, които изглежда че оставят малко пространство на човек да си поеме дъх, трябва да бъдат преосмислени. Ако решението е те да бъдат приети каквито са, то ще трябва да промените други свои житейски приоритети. Телевизорът трябва да бъде изключен. Думичката „не” може би трябва да започне да присъства редовно във вашите разговори. Една самотна разходка осигурява големи възможности за съзерцание.

Трябва да разберете, че тези редове акцентират върху личното решение. Всеки/всяка трябва да реши сам/сама за себе си. Ако е удачно, окуражаваме обсъждане с брачния партньор. Много често най-близките ни хора имат напълно различни мнения по тези въпроси. Решаващата връзка между вас и съзиданието е лична и може да бъде осъществявана само индивидуално. Да споделите това с друго лице, което е по подобен на вас начин ангажирано с такава връзка, е голямо удоволствие. С прилагане на целенасочено намерение, жителите на тази планета включват милиони и милиони, които са били обучавани от ранно детство да търсят по-близка връзка с един „бог”, който се намира там някъде в неизвестното. Допълнително това, че е възможно да живееш в лукс и охолство след смъртта в някаква друга митична Утопия е извън логиката на посетителите от духовно развити планети. Този християнски мит намира аналози в подобни нелогични вярвания в други религии.

Всяко дете трябва първо да усвои дара на самосъзнанието като единственият бог, който му е необходимо да познава. След това целият му останал живот ще бъде преживяван чрез този фокус с допълнителното осъзнаване, че животът му добива своята жизнена сила чрез преживявания, които са положителни или отрицателни. Когато едно поколение достигне зрялост с това разбиране, религията, такава каквато съществува в момента, става излишна. Чрез разбирането, че удивителният дар на самоосъзнатото преживяване присъства навсякъде, подкрепено от законите за привличането, фокусираното намерение и позволението за избор на свободната воля и допълнително подкрепено с разбиране, получено от прилагането на тези основни прости истини, хората ще получат преживявания, твърде различни от настоящите. Това е прекалено голямо опростяване, тъй като обучението ще изисква голямо насочване на тези деца. Остава открит въпросът как нещо, което е неизвестно на родителите, може да им бъде предадено. Защото простото знание на истината не осигурява преодоляване на възникващите предизвикателства. Всеки трябва да тръгне от момента на откриването на истината (за себе си).

В тишината на собственото си съзнание индивидите трябва да се извисят над ситуацията, да осмислят внимателно степента на ангажимента, който всеки е готов да поеме, след което да се заемат с въвеждането на промени в съответствие с това ново разбиране. При възникването на всяка дилема простата молитва „Аз съм един преобразуващ се човек, помогнете ми да се преобразя”, или „Ние сме преобразуващи се хора, помогнете ни да се преобразим”, или „Те са преобразяващи се хора, помогнете им да се преобразят”, или „Той/тя е преобразуващ се човек, помогнете му/й да се преобрази” променя вътрешния климат и включва в реалността трудния закон за позволението. Освобождаването от нуждата за упражняване на контрол чрез прилагане на позволение променя драстично възприятието. То дава възможност за преодоляване на поемането на отговорност за сметка на другите и признава личния избор те да бъдат оставени да следват собствените си решения. Вместо да извежда на преден план чувства на разделение, този процес на благословия въвежда преживяване на благословена форма на любов, която оказва дълбоко влияние върху живота на човека. В конфликтни ситуации постигането на промяна може да изисква няколко повторения, но промяната ще бъде постигната.

Това, което предлага тази възможност, е непрекъснато осигуряване на контакт за всеки с хармоничната мисъл на сътворението, която е отговорна преди всичко за съществуването на индивида. Ако това не бе така, то при първото действие в противоречие на даден универсален закон,  енергията, която придържа всеки човек в изявената реалност, щеше да бъде оттеглена и той щеше да престане да съществува. Тогава всеки човек би бил лишен от възможността да преживее резултата от своя избор на действие и не би достигнал до разбирането за това, което е причинило получения резултат и му е предоставило възможност за избор дали да повтори същото действие, или да го надрасне чрез прилагане на мъдрост. Това, което съществува в рамките на сътворението като истина, не е религия като практикувана догма, а практически ориентирана, приложима, логическа духовност. ‘Дух’ в случая е име, приписвано на присъствието на сътворението, което е вездесъщо, всезнаещо и всемогъщо. С други думи, съдбата на научаването на тази истина и изборът дали тя да бъде разбрана и практикувана, не може да бъде избегната; тя може само да бъде отложена.

Макар тази дискусия да е опростена, тя предлага основите на привидно магическа трансформация в живота на тези, които желаят да възприемат такава промяна. Да се откажеш от познатото и да поемеш пътя на непознатото винаги е представлявало елексирът на приключението. Човечеството не трябва да поема друг път от мястото, където се намира или в сравнение с това, което прави, за да преживее едно приключение. Целият живот е една опитност, белязана от нагласата, отразена в собствените мисли. Това, което изглежда отегчително и тривиално, може да бъде преживяно различно чрез промяна на параметрите на преживяването, по една ситуация наведнъж. Колкото и належаща (за промяна) да е ситуацията по отношение на поробените в глобален мащаб, тя може да бъде променена само ако индивидите надраснат собствените си вярвания.

Всичко трябва да започне с осъзнаването, че една серия от измами, манипулации и погрешни практики е съществувала от много дълго време. Фактът, че това е истина, не променя нищо. В момента човечеството се намира там, където се намира, и обвиненията, страхът, прибързаните реакции и малодушието няма да променят нищо. Съпротивата или изборът на отмъщение също няма да означават нищо. Сборът на две неправилни неща никога няма да доведе до едно правилно. На човечеството му остава да преглътне истината, да потърси своя фокусиран първоизточник и да избере да промени своите преживявания като опознае, разбере и прилага законите, които поддържат съвкупното съзидание. Познатият на човечеството на тази планета ‘бог’ не съществува. Той не е мъртъв, защото никога не е съществувал. Сътворението съществува и притежава всички качества на всемогъщество, всезнание и вездесъщност. Единственото нещо, което изисква преклонение, е наличието на самосъзнателния живот в рамките на законите, довели всекиго до преживяване с чест и признателност за оказаната чудотворна привилегия.

Оказването на помощ при изявата на всичко това има за предварително условие отправяне на покана от страна на човечеството. Учители под формата на доброжелателни същества ще дойдат отново между вас на тази планета, когато това е безопасно и ако бъдат поканени. Те няма да ви учат на това как те мислят, че трябва да живеете, но ще ви учат на законите на вселената и ще ви съветват при тяхното прилагане към параметрите на съществуването, което вие ще изберете индивидуално и колективно. Сега предстои избор между робство и трудна смърт или свобода за хармонизиране с начина, по който сътворението е предвидено да бъде преживяно.

II-13

Когато настъпи време за усилено налагане на последните фази на отнемане на личната свобода, ще се появи съпротива. Това ще стане особено в САЩ, тъй като измежду всички хора на планетата, жителите на тази страна са били най-много лъгани, глезени и използвани. На тези хора им е трудно да повярват, че развитието на тяхната нация е било контролирано и насочвано от самото начало. Естествените изобретателност и творчество са били окуражавани и след това „откупени” и засекретени. Особено подходящ пример е непрекъснатото разработване на източници на енергия и транспорт, които ще прекратят зависимостта от нефт и въглища и ще елиминират заплахата за живота на човешкото тяло и на планетарната флора и фауна. Тези открития съществуват и могат да бъдат разработени много бързо в контекста на новата парадигма.

Съществува естествен поток на изява като част от плана на сътворението. Това може да бъде наречено неизменно програмиране на човешката същност, което присъства независимо от целенасочените усилия да бъде подтиснато. След поставянето на цел по личен избор, която изглежда логична и която бива съпроводена с личен ангажимент, тази цел може и бива преследвана с възможно най-голяма сила, даже когато това може да коства личния живот. Методи на изтезание могат да накарат човека да отрече или да претендира, че се предава, но вместо това тази нагласа обикновено се превръща при първа възможност в още по-голяма решителност за преследване на целта докрай. Това важи за целите, които са както положителни, така и отрицателни по отношение на своята енергийна конфигурация. При това логично възникват ситуации на конфронтация. Положителните стимули биват преследвани с логика, а отрицателните – при неспособност за прилагане на закона за позволението, при което контролът става допълнителен фактор в отсъствието на равновесие. Важно е да се разбере, че съвършенството представлява способност да останеш в равновесие при практикуването на всичките универсални закони, които поддържат експанзивния израз на сътворението. Това е един процес, който предлага предизвикателство за участие в това, което се нарича ‘вечност’. Ако не съществуваше това монументално предизвикателство, вечността щеше да се окаже наистина отегчителна.

Интелигентността не е ограничена само до човешкия мозък/ум. Тя е неизменна част от потенциалността, която пронизва процеса на сътворение. Самосъзерцанието от страна на всяка самоосъзната част от сътворението, като например човечеството, при разбиране на това кой и какво представлява във връзка с експанзивния поток на сътворението, може да преодолее и отстрани ограничаващите неразбирания. Това открива възможност за осъзнаване на това разбиране, което напълно променя преживяванията на съответното същество. Всяко едно преживяване обслужва експанзивния процес. Тъй като сътворението е в основата си интелигентност в преследване на самоопознаването си, необходимо е да разберете, че всички вярвания и убеждения достигат една точка, в която ограничават възможността за еволюиране. Това се превръща в непрекъснат процес на надрастване и изоставяне на всяко едно разбиране и преминаване към по-висша мъдрост. Изключения от това са неприкосновените универсални закони, които поддържат процеса като цяло. В основата на тези промени винаги стои по-доброто разбиране на тези закони, на тяхното прилагане и мъдростта, натрупвана по пътя на съответните преживявания.

Изглежда логично жителите на тази планета да са достигнали момента на надрастване на настоящите преживявания и на промяна на вярванията, които са фокусирали сътворението в преживяване на бъдещето такова, каквото се очертава в момента. Много е по-лесно да схванеш съществуващата ситуация, да промениш убежденията си и преодолееш дадено преживяване, преди то да бъде напълно изявено. Полярността на отрицателното преживяване е резултат от неуспеха в узнаването, разбирането и прилагането на законите на вселената. Вие сте били поставени на тази планета без знанието за тези закони и ви е било отказано да ги узнаете. Първите заселници на планетата са научавали тези закони чрез наблюдаване на природата. С благословията на вечността и необходимото време, те са започнали да еволюират. Сега даже и те са вече корумпирани. За нещастие, бидейки обучавани, че природата трябва да бъде подчинена, вместо да бъде приета като учител, вие сте били лишени от познанието, което може да бъде получено чрез нейното съзерцаване като холограмен пример на приложението на законите.

Дали това означава, че технологиите трябва да бъдат изоставени напълно и 6 милиарда жители трябва да се завърнат към първобитния начин на живот? Това определено би намалило населението на планетата до 500 милиона чрез гладна смърт. Ако този начин на живот би позволил разбирането на универсалните закони, то това преживяване би си струвало. В същото време знанието за законите може да бъде получено от тези, които притежават едновременно развити технологии и познания, което прави тази примитивна алтернатива излишна. Ако човечеството не поеме отговорността да промени предстоящия сценарий и ако се наложи самата планета да промени ситуацията, то технологиите ще бъдат унищожени и ако планетата „има късмет”, примитивното население отново ще има възможност да еволюира.

Последиците от пренебрегването на тази нова възможност за промяна на историята на този клон на човечеството, която е била буквално  вкарана в определен коловоз отпреди хиляди години, не са приятни за съзерцание. Реализацията на сценария е започнала с нарушаване на закона за позволението и чрез намеса в еволюцията на други хора, което ги е „закотвило”, вместо да им позволи да еволюират. Последиците от това по силата на закона за привличането (получаваш това, което даваш) са се появили неизбежно по естествен път. Никоя друга група (от същества) не е пожелала да се намеси освен под формата на доброжелателни съвети, тъй като това е единствено позволеното при интелигентно прилагане на универсалните закони. Такава намеса между видовете и планетите се случва и е позволена. В същото време законът за привличането действа неумолимо, като в потока на свещения порядък проявленията му следват естествени закономерности, в рамките на интелигентността на сътворението. Действията в граничния обсег на закона за позволението, които предполагат взаимодействия отвъд даването на съвети, става внимателно и при отчитане на възможните дълготрайни последици. Това може да се случи особено когато дадена съвкупност е достатъчно еволюирала, за да помоли за конкретна помощ. Повикът, отправен към сътворението от достатъчно голям процент от населението, среща ответно предложена помощ, оказана на конкретни групи. Ако обаче групата, отправяща искането, е толкова затворена, че не може да разпознае предложената помощ, нищо повече не може да бъде направено. В този случай молбите за помощ са продължили толкова дълго време и причиненият от отрицателно настроените дисбаланс е станал толкова голям, че цялата галактика вече е фокусирана върху тази малка планета и са били издадени разпореждания да „бъде открит начин за отговор на отправените молби”. И така, на населението на земята бива предложен настоящият процес (на оказване на помощ) и настоящите послания с разполагаемите в момента средства за комуникация. Ние се молим това да бъде достатъчно и навременно.

II-14

В документираната история на човечеството се съдържа знание за осъществени комуникации със същества от други планети на галактиката. Разбирането, че духовното развитие върви ръка за ръка с физическото, емоционалното и умственото развитие, изглежда едно логично допускане. Така както личната отговорност се развива на началните равнища  чрез взаимодействие с други същества, тя продължава своето развитие с натрупването на опит. Следователно самосъзнанието се развива по пътя на личния избор на все по-високи равнища, при отговорно взаимодействие с други същества чрез поддържане на баланс на физическото творение в галактиката като цяло. Това е придружено със споделяне на отговорностите. С други думи, съществува един организиран административен процес за ангажиране със самосъзнание и способност за преживяване в рамките на универсалните закони, която се придобива чрез натрупване на мъдрост в процеса на преживяване.  Добронамерените същества, които са посещавали вашата планета и които сега присъстват в близост до тази планета, са представители, които са доброволци в името на собственото си развитие, като част от този административен фокус на поддържане на галактиката.

За да може експанзивната енергия на сътворението да продължи да се развива, индивидуалните пунктове на самосъзнание трябва да продължат своето развитие в рамките на общия поток. Всеки трябва първо да осъзнае кой и какво е и след това по пътя на свободната воля да избере кога и как да осъществи това според законите на вселената. Желанието за това е буквално програмирано във всеки и продължава да зове за реализация независимо колко затормозени и блокирани са преживяванията. Човечеството на тази планета е блокирано във всяко едно отношение, бидейки лишено от това съществено знание. Целенасочено предложеното знание е било изопачено и заменено с погрешната идея, че човек трябва да използва природата, вместо да сътрудничи с нея и да използва примерите й за свой учител. Природата съществува в хармония със законите на вселената, когато е оставена сама на себе си и въпреки намесата и извращенията на човека. Природата продължава да се опитва, защото съдържа същия елемент на програмиран импулс за съществуване и еволюиране, който е универсален за сътворението.

Импулсът за експанзивно поведение присъства в живия аспект на съвкупното сътворение. Само осъзнатите притежават привилегията на свободната воля. Този аспект на привилегията съдържа клопката на експлоатация по отношение по-малко развитите проявления на сътворението. Жителите на земята са създали лукс и мизерия чрез използване и нарушаване на естествените ресурси на тази уникално красива планета. Деформация и невежество, били те избрани или наложени на интелигентни същества, водят до хаос и дисбаланс с все по-разширяващи се последици. Личният избор за поемане отговорност за промяна на тази ситуация съдържа надеждата този клон на човечеството да преодолее всичко това, докато все още съществува такава възможност. Пропускането на тази възможност ще носи със себе си последиците, които ще бъдат естествен резултат от закона за привличането. Вечността, както се нарича този космически цикъл, е една много голяма продължителност от време, според вашите разбирания, в която може да усвоявате уроците, които сте пропуснали и отхвърлили. Сега ви се предоставя всичката възможна помощ и то извън нормалния процес. Възможността буквално да скочите напред и да наваксате пропуснатите възможности за развитие е пред вас. Надяваме се възможно повече (от вас) да се отзоват.

Така наречените житни кръгове са предизвикали голямо любопитство. Предишната информация за съществуването на галактическа администрация, отговорна за поддържане на галактиката, бе предназначена като увод за информацията, която следва. Във времена на голям стрес за планетата се случва нещо, което не е необичайно при поддържане на балансираните орбити и пр., под формата на енергия, фокусирана върху различни мрежови системи, които поддържат орбити, вихрови ускорения и други равновесни процеси. Това е нещо подобно на настройването на вашия автомобилен двигател на най-ефективни обороти. Това се прави редовно. В случая с вашата планета, която е подложена на голям стрес, както би признал и най-заспалият човек, този процес протича все по-често. Житните кръгове са динамични енергийни кодове, които са били изпращани редовно, но сега са направени видими в опит за пробуждане на човечеството за истината, че равновесието бива поддържано благодарение на помощ отвън. Има конкретни случаи на групи хора, които са седели на открито медитирайки и които са установили мигновеното възникване на житни кръгове около тях.  Тези случаи отново са имали за цел предаването на послание и са се случвали само в рамките на тези конкретни области и в конкретни моменти от време и не са били причинени от медитиращите групи. Формите са разнообразни в зависимост от формата на конкретните фокусирани енергии. Има определени особено възстановителни (по липса на по-добър термин) области, които предизвикват конкретни планетарни реакции. Съответните форми и места отговарят на необходимата реакция. Тези кръгове не са предвидени да бъдат декодирани, а по-скоро приети според тяхното предназначение (на будители).

Съществува познание и разбиране за галактиката и нейните всеобхватни универсални закони. Те винаги са били на разположение. Право на човечеството е да ги притежава. Това е известно като еволюиране. Тази голяма възможност се съдържа в простите формулировки на тези послания, които дават възможност за схващане истината за сериозността на ситуацията и за признаване на продължилите дълго време лъжи и деформации. Така може да започне усвояването и прилагането на няколко прости практични промени във възприятията, чрез приложението на жизнени енергии по отношение на това какво и кои сте. Сега имате възможност да направите този избор.

(следва)