Башар – Деветте равнища на съзнанието – 5 ноември 2011 г.

(с) Превод АТИ

Башар: Добър ден в този ден от вашето време. Ще започнем това предаване по следния начин. Преди всичко благодарим на всеки един от вас поотделно и на всички ви заедно за споделянето на това предаване и за взаимодействията, които ще проведем по-късно във вашето време днес. Нещата във вашата реалност са се променили, нови успоредни реалности възникват непрекъснато, заедно с нов изблик на енергия, нова посока на вибрация и честота и в съответствие с тези настъпили промени, това предаване ще съдържа различна информация. В този ден ние ще разискваме и ще споделим с вас перспективи и информация, свързани с това, което ще наречем „Девет равнища на съзнанието”. Деветте равнища на съзнанието, които ще разгледаме, са непосредствено свързани с вашето преживяване на физическата реалност и макар част от тях сами по себе си да не са физически израз на съзнанието, те са интимно свързани с вашето преживяване на физическата реалност и вашето физическо съзнание. Вашият физически ум може да се свърже с тях, да извлече информация от тях, да определи точно как ще бъде създадено вашето преживяване на физическата реалност и какво ще бъде качеството на това преживяване. Забележете, че ние говорим най-общо за вашето преживяване на физическата реалност, а не за преживяването ви във физическата реалност, защото всъщност физическата реалност не е нещо, в което се намирате, а нещо, което съществува във вас, във вашето съзнание; това е преживяване на вашето съзнание.

В това описание на деветте равнища на съзнанието днес, ние ще изясним някои аспекти на съзнанието, които сме разглеждали преди, но които никога не сме третирали в такава дълбочина и по този начин, за да получите много по-ясно разбиране и по-голяма възможност да използвате различните равнища на собственото си съзнание, да разберете как тези равнища взаимодействат помежду си и да получите в резултат по-балансирано преживяване на физическата реалност в своето съзнание.

Ще започнем, като дадем наименования и идентификация на тези различни равнища, за някои от които сте чували, а за други не. Въпреки това, вие ще видите как те се отнасят помежду си, като отново си припомните, че тези равнища са произволни разделения на едно цялостно съзнание, което представлява всеки един от вас, и на едно по-цялостно създание, което е всеки един от вас. Вибрационните различия, създадени във вашето съзнание обаче, пораждат преживяването на тези различни равнища и измерения на съзнанието, които съществуват в цялостното ви същество.

Ще започнем с равнището, което има най-висока честота, и въпреки това, има отношение към вашето физическо преживяване и което е известно като Свръхдуша (Oversoul). Свръхдушата*) проектира себе си и изразява себе си като множество Индивидуализирани души (Individualized souls) или духове (spitirs), ако щете.

*) В последващия текст наименованията на основните равнища и елементи на съзнанието и на структурата на личността са изписани с главна буква с цел открояване в текста. – Бел. прев.

В този контекст терминът „Индивидуална душа” обозначава следващото по-долно по честота равнище. И така, Свръхдушата може да се раздели на множество Индивидуални души, всяка от които може индивидуално да преживее, ако реши, идеята за физическа реалност. Това е най-често резултат от кристализирането на Свръхдушата на това и на следващите по-долни равнища, с оглед преживяването на физическа реалност. След като Свръхдушата се раздели на множество Индивидуални души, тогава една душа, която избира да има преживяване на физическо въплъщение, се разделя допълнително от вибрационна гледна точка. Първото равнище на разделение на  индивидуалната душа е Висшият разум (Higher mind) и Физическият ум (Physical mind). Висшият разум остава в нефизическа форма, като изображение на вибрацията на душата, но той не изобразява цялата душа. В този смисъл, той е част от нещо, което се е разчленило, за да създаде преживяване на физическа реалност. И така както Физическият ум преживява конкретен физически свят, физическа реалност, така и Висшият разум има свой собствен свят. Ще забележите, че физическият свят бива определен основно чрез идеята за триизмерно пространство и едно времево измерение. В света и реалността на Висшия разум обаче съществува едно по-пълно преживяване на времето в множество измерения, докато изискванията към пространството са твърде по-малки. И ще откриете, че както Физическият ум изглежда че пътува в три пространствени измерения, така Висшият разум може да пътува в множество измерения на времето. Ето защо, от своята гледна точка, Висшият разум може да има едновременно преживяване на минало, настояще и бъдеще. Така той притежава по-широка перспектива, която му позволява да напътства Физическия ум в неговото пътешествие през идеята за триизмерно пространство. Така, в определен смисъл, съществуват два успоредни свята – светът на Висшия разум, където са възможни определен вид преживявания, и светът на Физическия ум, където са възможни друг вид преживявания. Това са две обособени и различни видове реалности, далеч по-различни от комбинираната реалност на Индивидуалната душа или дух, която ги съдържа, но която функционира на по-висока честота, така както Свръхдушата функционира на още по-висока многоизмерна честота, която й позволява да преживява едновременно множество Индивидуални души.     

И сега, слизайки надолу от вибрационна гледна точка, от Свръхдушата, през Индивидуалната душа или дух, стигаме до Висшия разум и Физическия ум. Между последните два обаче има друго вибрационно поле, което ние сме назовали Реалност на равнището на матрицата (Template level reality) или накратко Матрица на реалността, която разделя нефизическия свят на Висшия разум от физическия свят. Тази Матрица на реалността е нещо като хибрид от тези два свята. Това е една матрица, върху която Висшият разум влага определени схеми или шаблони, които Физическият ум може да преживява. И както сме казвали в предишни предавания, когато Висшият разум и Физическият ум могат да функционират съгласувано, това позволява на цялото същество да се прояви по един холистичен и балансиран начин – цялото същество, което преживява физическата реалност. Ето защо за Физическия ум е важно да функционира съгласувано с Висшия разум, за да се възползва от предимството на гледната точка на Висшия разум и неговия свят, като допринася на свой ред със своята специфика от своята гледна точка. За да може да се осъществи тази връзка, е необходимо промеждутъчното равнище на Матрицата, което е един самостоятелен свят. И на равнището на тази Матрица, където са заложени схемите на физическата реалност, има един посредник, който свързва Висшия разум и Физическия ум, и ние сме нарекли този посредник Въображение. Това е мястото, където вие си позволявате да дадете свобода на Висшия разум да се филтрира през Матрицата на реалността, за да достигне приемателя, създаден във физическата реалност, наречен Физически мозък, който на свой ред позволява на възприемащата част на Физическия ум, съставена, както сме казвали, от Убеждения/вярвания*), Емоции и Мисли, да функционира според нуждите си и да изследва понятието, наречено физическа реалност.

*) Във всички свои сеанси Башар използва термините believes (вярвания)  и systems of believes (системи от вярвания), които превеждаме по три взаимозаменяеми начина – убеждения, системи от убеждения или убеждения/вярвания с презумпцията, в зависимост от контекста, за благозвучие и по-лесно разбиране. –Бел. прев.

Сега обаче искаме да уточним нещо много важно, свързано с подреждането на тези три компонента във физическата реалност –  Убеждения/вярвания, Емоции и Мисли. Ние разбираме, че начинът, по който тази информация е била предадена, и начинът, по който вашият език е бил изграден да интерпретира идеята за тези три компонента на личността, са ви накарали да повярвате в една структура, която е противоположна на действителната.

И така, когато говорим за тези три части на Физическия ум – Убеждения/вярвания, Емоции и Мисли, съществуват конкретни вибрационни равнища, на които тези три компонента се проявяват. Вибрационното равнище във Физическия ум, където се проявяват Убежденията/вярванията, във вашето общество, обикновено носи наименованието Безсъзнателно равнище (Unconscious mind). Равнището на Физическия ум, където възникват Емоциите, често е наричано Подсъзнание (Subconscious mind). Равнището, където обитават мислите, се нарича просто Съзнание (Conscious mind). И тук съществува известно объркване и необходимост от пояснение.

Тъй като от вашата физическа перспектива вие сте били научени да разглеждате своето Съзнание и своите мисли, така да се каже, „на върха”, а Емоциите да бъдат на по-долно равнище, както и Убежденията/Вярванията да бъдат още по-надолу, поради тази перспектива вие имате погрешно разбиране за цялата структура на личността. Всъщност Убежденията/Вярванията са на върха от вибрационна гледна точка. На следващото равнище са Емоциите и на най-долното равнище във вибрационно отношение са Мислите. Така е създадена структурата на личността. Ако проследим пътя на намаляване на вибрациите от по-високите към по-ниските равнища, и тръгнем от Висшия разум, преминем през Матрицата на реалността, достигаме до равнището на личността, което е най-близко до Висшия разум. Това е Безсъзнателното равнище, което съдържа Убежденията/Вярванията, които произлизат от Матрицата на реалността, защото Убежденията/Вярванията и дефинициите/определенията са шаблони, които определят преживяванията на по-долните равнища. И така вие имате равнището на Убежденията/Вярванията, което е с по-високи вибрации от равнището на Емоциите, което от своя страна е с по-високи вибрации от равнището на Мислите. Макар да си мислите, че трябва за задълбаете надолу в структурата на своята личност, за да откриете и идентифицирате своите Убеждения, в действителност вие трябва да повишите своите вибрации и да отидете нагоре в Безсъзнателното равнище. Това е основното различие и тук се крие част от главното объркване по отношение на някои от процесите на вашата планета, свързани с опитите да бъде открита природата на Убежденията и Определенията, защото много хора на вашата планета автоматично приемат, че трябва да се спуснете дълбо-о-о-ко надолу в съзнанието си, за да откриете своите Убеждения, докато всъщност трябва да повишите вибрациите си и да търсите в обратната посока нагоре. Това е така, защото Убежденията са по-близо до Матрицата на реалността, където са генерирани, и по-близо до Висшия разум, който дава началото на оригиналната Матрица. 

Съществуват даже и още по-долни равнища, по-долу от равнището на Мислите. Съществува осмо по-долно равнище, което ние ще наречем Индивидуален автоматичен ум (Individual automatic mind). Това е мястото, където вие преживявате идеята за така наречените навици на поведение. В определен смисъл, това е вид безсъзнателност, но е нещо по-различно от Безсъзнателното равнище, съдържащо Убежденията/Вярванията, което е по-високо от това равнище, по-високо от Емоциите и по-високо от равнището на Мислите. Това е друг вид безсъзнателност или отсъствие на съзнателност, друг вид ограничение, разчленяване и отделяне от съзнанието, което създава форми на поведение и навици, за които не си давате сметка, до момента в който не ги осъзнаете. Вие често правите това осъзнаване, като повишавате вибрациите си, за да откриете кои са вашите Убеждения/вярвания, породили тези несъзнателни навици и форми на поведение, намиращи се под равнището на съзнателната мисъл. И накрая има и девето равнище, което е още по-ниско, което обикновено наричате Колективното несъзнателно. На това равнище стават Колективните споразумения и договорености за неща, които са толкова автоматични, толкова приети за дадени, че въобще не се замисляте за тях, като някои общи фактори или атрибути, които се вместват в разбирането за  „преживяване на физическата реалност”, като гравитация, време и пространство, нагоре и надолу, ляво и дясно и подобни на тях. Всички те са на възможно най-ниското равнище на Колективното несъзнателно, където се намират Колективните договорености по начин, който изключва необходимостта да се замисляте за съществуването им, и просто ги преживявате като факти. На осмото равнище на Индивидуалното автоматично поведение все още може да преживявате своето отношение към Колективното несъзнателно и Колективните договорености, своето в определен смисъл, несъзнателно отношение към тези неща. Това са навици и модели, с които сте се съгласили като индивид, без задължително да им отделяте внимание. На това осмо равнище обаче се намират неща, които могат да бъдат осъзнати с помощта на по-горните равнища на Мисли, Емоции и Убеждения/вярвания. Трябва обаче да започнете от равнището на Убежденията, защото то е най-близко до равнището, на което тези Убеждения са били създадени. Зная, че това звучи парадоксално, но това е действителният начин на структуриране.  Убежденията/Вярванията не се намират там долу, долу в низините, а много по-нагоре от Мислите и Емоциите по отношение на своята вибрационна честота.

И така, на равнището на 

1          Свръхдушата възниква

2          Индивидуалната душа, която избира да има физическо преживяване и която допълнително се разделя на

3          Висш разум със своя собствена сфера на съществуване и създава 

4          Матрица на реалността, чрез която да преведе своите идеи и понятия в копия от физически материал и по този начин да генерира физическата личност, способна да възприема генерираното от Висшия разум в тези копия, като започне с несъзнателното равнище на

5           Убеждения/Вярвания и премине надолу през равнището на

6           Емоциите и още по-надолу до равнището на

7           Мислите и още по-надолу до равнището на

8          Автоматичното поведение и най-накрая да се приземи във физическото преживяване чрез равнището на

9            Колективните договорености.

Така се получават всичките девет равнища, които са необходими за създаване на преживяването на физическа реалност в този контекст.

Още нещо по повод объркването, свързано с трите равнища – Мисли, Емоции и Убеждения и това, че сте вярвали, че Убежденията заемат най-ниското равнище от трите. Тази гледна точка е причинила трудности в разбирането на моделите и поведението на това най-ниско несъзнателно равнище и това е станало по следната причина. Когато индивидите на вашата планета поставят етикет на идеята за Убежденията като на нещо по-ниско, за откриването на което трябва да се впуснете надолу в съзнанието си, те всъщност се насочват надолу към осмото и деветото равнища, вместо да отидат нагоре, където се намират Убежденията. Когато приемете, че Убежденията се намират надолу, насочвайки се да ги търсите в тази посока, вие всъщност понижавате своята честота на вибрации и попадате в плен на несъзнателните модели и навици, и в действителност подсилвате тези елементи на автоматичното си несъзнателно поведение, вместо да откриете пораждащите ги на високо равнище Убеждения. Ето защо, много индивиди на вашата планета срещат големи трудности при осъзнаване на своите Убеждения/Вярвания, защото имат този конкретен погрешен модел на физическото си съзнание и на структурата на личността. И понеже вярват, че трябва да слязат на по-ниско равнище, за да открият Убежденията си, те понижават вибрациите си на дълбокото несъзнателно равнище на навиците и всъщност се привързват към тези натрапчиви автоматични форми на поведение, и след това се чудят защо не могат да се отърват от тях. Голяма част от всичко това се дължи на тази обърната с главата надолу представа у много индивиди за мястото на Убежденията в структурата на личността.

И така, за да можете да издигнете тези навици и несъзнателни форми на поведение до равнището на съзнанието, за да може да се справите с тях, трябва да повишите своята вибрационна честота, да се издигнете на равнището на Убежденията си, да направите своите пренареждания там и да позволите на новите си Убеждения/Вярвания да преминат надолу през равнищата на личността с нова честота, преподреждайки всичко по пътя си, при което се получава ново кристализиране и преструктуриране на личността, и тя става достатъчно прозрачна, и позволява разпознаването и осъзнаването на тези форми на поведение и извеждането им в осъзнатата личностна структура, за да бъдат обработени от Мислите, от Емоциите и от Убежденията, които вече са преобразени и позволяват по-голямо проникновение и яснота по отношение на тези конкретни навици и автоматизми на осмото равнище и даже още по-надолу, доколкото Индивидуалните ви договорености отразяват определени Колективни договорености в цялото ви общество.

И така, ако следвате внимателно току-що направените обяснения за взаимната връзка на тези девет равнища и за действителните места, които те заемат в общата структура на съзнанието ви, ще можете да си позволите да разберете много по-добре как функционира вашето съзнание и чрез различни форми на медитация или действие ще може да осъзнаете как това ново разбиране ще ви позволи да преживявате физическата реалност по много по-синхронен начин. Това ще ви позволи също така да прилагате много по-лесно и ефективно инструментите, с които сме ви запознавали по време на нашите предавания.

Много от вас може да запитат: „Добре, Башар, защо не си ни запознал с този модел на първо място, за да можем по-лесно да разбираме изложените след това инструменти, на основа на едно по-ясно разбиране за структурата на съзнанието?” Това е един много добър въпрос и ние ще му отговорим.

Има винаги конкретни съображения относно момента, в който запознаваме вашето общество с различни инструменти, и макар този инструмент, за който говорим сега – деветте равнища на съзнанието – да може да осигури по-голяма яснота при използването на инструментите, които досега сме споделяли с вас, иронията и парадоксът се състоят в това, че тогава нямаше да разполагате с достатъчно инструменти, за да разберете току-що казаното. Макар тези девет равнища и обясненията към тях да изглеждат нещо много просто като инструмент и като структура, поне от наша гледна точка, вие трябваше да получите първо определени инструменти, за да имате време да практикувате с тях, така че към момента, подходящ за представянето на този инструмент, да имате способността да разберете как той може да бъде приложен към представената преди това информация.

Сега е време да разберете кои са равнищата на вашето съзнание, как съществуват вибрационните им честоти и как те се отнасят едни към други в Колективното ви съзнание, Индивидуалното ви съзнание, на равнището на Висшия ви разум и на всички останали току-що описани равнища. Сега вече може да използвате този нов ключов инструмент, за да си изясните какво се случва в съзнанието ви и да откриете кои са Убежденията, които трябва да трансформирате, за да добиете кристална яснота относно това, което се случва на равнището на Автоматичното ви поведение, както и на равнището на Колективните ви договорености. Това е един от последните ключови крайъгълни камъни от информация, необходими на вашето общество, за да ускори своята честота през 2012-та година и ние ще разглеждаме различни аспекти на тези конкретни девет равнища на съзнанието по най-различни начини, за да сме сигурни, че тази идея, която идва от Висшия разум през Матрицата на реалността и достига до Физическия ви ум, ще се утвърди по необходимия начин, за да знаете, че разполагате с пълния комплект от средства, необходими ви за ускоряване на вашата честота, когато Колективното съзнание преминава прага на вашата година 2012-та.

В това и следващите предавания ние също така ще ви предложим различни медитации и различни диалози, които ще засилят разбирането ви и способността ви да използвате тази ключова техника, тази конкретна схема, за да сте сигурни, че разполагате с най-богатите възможности за избор и най-големите възможности да се придвижите в предпочитаните от вас насоки, защото помнете, че вие се променяте и придвижвате непрекъснато, милиарди пъти в секунда. Всичко се свежда до това да развиете по-голяма чувствителност спрямо факта, че се променяте и придвижвате и да придобиете по-голяма способност да определяте и проектирате реалността, към която се придвижвате.

Деветте равнища на съзнанието ще бъдат от решаващо значение за вашата способност да виждате и разбирате структурата на съзнанието, която се отпечатва в структурата на личността ви. Това ще доведе до пренареждане на нервната ви система по много специален начин и съответно до много по-голяма степен на ускорена синхронност в живота ви.

Много от вас са почувствали голямото значение на тази комуникация още преди ние да ви я подадем в словесен вид. Вие започвате да виждате много повече удивителни синхронности, които се появяват в ежедневната ви реалност. Това е нещо много важно, което вие започвате да вграждате в структурата на своята личност и в нейните преживявания, но влиянието му ще се разпростре даже по-далече, след като вече имате съзнателна представа за тази диаграма, която се отпечатва в зрителните центрове на мозъка ви и влияе на цялото ви тяло, на атомната му структура, за да засили и също така едновременно да послужи за преместването ви в нови успоредни реалности, които отразяват много по-добре вибрациите на реалността, която казвате, че предпочитате.   

Независимо от всичко това, което се случва във вас, вие трябва на първо място винаги да помните, че вие сте избрали да имате това, което наричате физическо преживяване, и то изисква повече от това просто да стоите неподвижни и да съзерцавате идеите, които споделяме с вас днес. Винаги от първостепенно значение ще бъде да действате във физическата реалност, в съответствие с нещата, които ви поднасяме по този начин. Вие трябва да действате в посока на своята радостна възбуда, защото това ще бъде вибрацията, която ще ви позволи да осъществявате комуникация с Висшия си разум чрез Матрицата на реалността, и ще ви позволи по-голям контакт с Убежденията, които са най- близки до реалността на равнището на Матрицата, по-голямо разбиране на емоциите, които са от второстепенно значение, както и по-голямо разбиране на мисловните модели, които протичат в съзнателния ум, и накрая още по-голямо разбиране на несъзнателните модели на дълбокото равнище № 8 и автоматично проявяващите се идеи на равнището на Колективните договорености, които поначало сте установили и възприели, за да имате преживяване на физическа реалност.

Позволете сега на всичко това да „попие” във вас и докато съзерцавате диаграмата на 9-те равнища, позволете си наистина да разберете необходимостта и важността на това непрекъснато да повишавате вибрациите си, за да откривате и идентифицирате своите Убеждения, вместо да ги понижавате, когато се впускате „надолу” в своята система от убеждения, докато в действителност би трябвало да политате нагоре, да се издигате по-нависоко, да формирате по-силна връзка с Висшия си разум през Реалността на равнището на матрицата. Позволете си да почувствате това издигане, всеки път когато мислите за установяване на контакт с Убежденията си. Нито за миг повече не помисляйте, че се спускате надолу в своето съзнание и знайте, че се издигате над равнището на Мислите, над равнището на Чувствата и Емоциите, към равнището на Убежденията, които са най-близо до Висшия разум – до голямата картина, до птичия поглед върху нещата, който от  върха на планината може да вижда надлъж и нашир и дълбоко във времето – минало, настояще, бъдеще, които са едно цяло от гледната точка на Висшия разум, който се придвижва свободно във времето така, както Физическият ум се придвижва свободно в пространството. В сферата на Висшия разум, докато той се придвижва през времето, той се нуждае от много малко пространство и при него всичко се случва в едно и също пространство. Висшият разум чувства това и преживява всичко случващо се тук и наведнъж, макар Физическият ум да преживява пространството, като че ли всичко се случва „там”. От гледната точка на Висшият разум, това, което наричате минало и бъдеще, биват преживявани пряко, като по-големи части от настоящия момент и с помощта на това свое многоизмерно преживяване на времето Висшият разум знае, че всичко се случва точно тук, в много малко пространство. И така, това са взаимно допълващи се аспекти на Душата, която се разчленява на Висшия разум,  Матрица на реалността и Физическия ум със своето собствено разделяне на Несъзнателно, Подсъзнателно и Съзнателно равнища, „заземени” в Автоматичното съзнание на индивидуалното поведение и на колективното съзнание на Колективните договорености, които трябва да спазвате, за да имате някакво преживяване на физическа реалност. Така че, нека това „попие” във вас, обмислете го добре и докато правите това, поемете дълбоко въздух и започнете да се отпускате, и докато съзерцавате диаграмата на деветте равнища на съзнанието, нека погледът ви леко да се замъгли и да не бъде толкова остро фокусиран. След това за първи път си позволете да разберете, че вашите убеждения са с по-висока, а не с по-ниска вибрация, след което си позволете да се издигнете до това равнище всеки път, когато пожелаете да идентифицирате и разберете дадено свое убеждение, за да не потънете отново дълбоко, дълбоко в несъзнателното равнище на навиците, а да се издигнете нагоре и нагоре до освобождаващото равнище на осъзнаване и познание на своите убеждения.

Позволете си да дишате дълбоко и леко и открийте това централно място на равновесие и мир, докато визуализацията на тази диаграма бива приемана дълбоко във вашия приемник, наречен мозък. И позволете на мазолестото тяло, което разделя мозъка и позволява на епифизната жлеза, която снабдява мозъка с многоизмерните есенции, да възприеме тези идеи до степен, в която вибрациите, които те излъчват, ще позволят пренастройването на нервните ви мрежи по начин, който ще превърне всичко това в основа на вашето разбиране, така че всеки път когато даже през ума ви мине мисълта да изследвате сферата на своите убеждения, ще откривате, че вибрационната ви честота автоматично се повишава в съответствие с поставената задача, вместо да се спуска надолу в някакво мрачно измерение на неизвестното. Винаги, винаги, винаги отговорът на всичко, което търсите, е нагоре, а не надолу по отношение на вибрациите. Посоката надолу създава само повече забвение, повече автоматизми, повече повторение на неща, които твърдите, че не предпочитате, повече несъзнателно затвърдяване на навици. Това е, което прави ниската вибрация, защото с нейна помощ вие сте създали кристализирането и ограниченията, и преживяването, което наричате физическа реалност. С помощта на ниската вибрация сте създали преживяването наречено забравяне на това, че сте едно цялостно създание. И така, всеки път когато позволявате понижаване на своята вибрация, вие ще създавате само повече разделение, повече забвение, повече неспособност да узнавате това, което трябва да знаете.

Всеки път когато наистина искате да узнаете, наистина искате да получите отговори, вие трябва да се отправите нагоре по отношение на своята честота, защото това е единственото място, където сте в състояние да разберете и даже да усетите информацията, която се отнася до въпросите, които сте забравили в своето сънно състояние. Винаги се ориентирайте нагоре и поглеждайте нагоре. Поглеждайте към светлината. Неслучайно слънцето във вашия свят е нагоре, а не надолу. Гледайте нагоре. Всички отговори се намират в светлината на вашето цялостно същество и ако си позволите да разберете как да прилагате тези девет равнища на съзнанието по един осъзнат начин, вие ще се окажете в истинската равновесна точка между своя Физически ум и Висшия ви разум и ще може да функционирате по физически начин като един цялостен дух, който е комбинация от двата, както и ще имате по-голям достъп до равнището на Индивидуалната душа, до равнището на Свръхдушата и до равнищата на „Всичко, което е”.   

Издигнете се нагоре до висотата на положението, защото това е висотата на вашата реалност.    

Сега ще разполагате с малко време, за да абсорбирате тази диаграма, докато дишате дълбоко и без усилия. Позволете си да бъдете трансформирани, не се страхувайте, не снижавайте вибрациите си в процеса на това преживяване и знайте, че Висшият ви разум знае какво прави, че Матрицата на реалността е идеално форматирана, за да служи по най-добрия начин на Физическия ви ум и знайте сега, макар и за първи път, узнайте сега, че Убежденията ви са най-близо до Висшия ви разум и че Мислите ви са най-отдалечени от него. 

Ето защо Убежденията дават началото на Чувствата и Емоциите ви, които генерират Мислите ви – защото процесът се разгръща отгоре надолу и никога отдолу нагоре. Помислете сериозно върху това и ние ще започнем отново това предаване, за да можем да дискутираме и изследваме заедно тези понятия във всякакви изявления и въпроси, които желаете. Направете кратка почивка.

Башар: Нека сега започнем продължението на тази идея за деветте равнища на съзнанието, като кажем, че бихме искали да изясним своето разяснение. Както много от вас вече разбират от диаграмата, която държите в ръце, има малко разминаване с това, което разисквахме в първата част на предаването. Позволете ми да обясня тази разлика. Това, което разисквахме, касае основно начина, по който Физическият ум възприема идеята за Автоматичното поведение (Автоматичния ум) на индивида и Колективните договорености (Колективния автоматичен ум). В продължение трябва да кажем, че когато Физическият ум мисли по повод на Мислите (си), като намиращи се на най-високо равнище в структурата на личността, следвани надолу от Емоциите и накрая от Убежденията, като заемащи най-ниското стъпало от трите, той (Физическият ум) продължава тази логика и приема, че Индивидуалният автоматичен ум и Колективният автоматичен ум са на още по-ниско равнище. И така, от типичната гледна точка на Физическия ум, съществувала от доста време на вашата планета, Автоматичното поведение (Автоматичният ум на индивида) и Колективните договорености (Колективният автоматичен ум) са на най-ниското равнище. Такова описание на 8-то и 9-то равнища са от перспективата на Физическия ум, който има склонност да мисли за тези неща, както и за Убежденията/Вярванията и Емоциите, като поставени по-надолу от съзнателната мисъл. Вижте самия термин, който използвате – Подсъзнание, където „под-” обозначава „отдолу”.

image001

Съответно дотук ние описвахме по-скоро начина, по който Физическият ум вижда тези неща, и как той ги преживява, защото когато Физическият ум поставя етикети на неща като стоящи по-надолу, отдолу, „под-”, той създава версия-сянка на тези неща, едно отражение-сянка на тези неща във физическата реалност, за да подкрепи това, в което вярва и е убеден. Защото всички убеждения и вярвания са самовъзпроизвеждащи и самоподдържащи се и са конструирани така, че съществуването на тяхна алтернатива да изглежда невъзможно. И когато Физическият ум възприеме едно убеждение или идея, че съзнателната мисъл е на най-високо равнище, а Емоциите са подсъзнателни и са по-долу, и че Убежденията са несъзнателни и се намират още по-надолу, той продължава да допуска, че трябва да се спусне още и още по-надолу, за да изследва идеята за връзката на индивида с Автоматичното поведение и това, което бихте нарекли Теми, които сте избрали да изследвате като физически индивид, и допуска, че трябва да отиде още по-надолу, за да открие какви са Колективните договорености. И това е преживяването, което има Физическият ум, но както може да видите от диаграма № 2, това не са действителните позиции, които тези неща заемат едно спрямо друго, когато са създадени. Както казахме, тези неща са създадени в йерархия отгоре надолу. И ако си позволите някаква степен на възприятие на всичко това, ще видите, че в реалността, така да се каже, тръгваме от равнището на

Свръхдушата и се спускаме надолу към

Индивидуалната душа, който термин също така сме обозначили като донякъде синонимен на

Индивидуален дух, но ще обясним разликата след малко, след което се впускаме надолу към създаването на света, в който обитава

Висшият разум, след което отиваме надолу по отношение на вибрациите и достигаме до създаването на

Матрицата на реалността.  

Следващото равнище, което в действителност бива създадено, е равнището на

Колективните договорености, защото трябва да поставите основите на играта, трябва да конструирате игралната дъска, преди да създадете фигурите, които ще играят върху тази дъска, ако използваме аналогията на шаха. Идеята е, че първо трябва да създадете равнището на полето и това е равнището на Колективните договорености. След това може да започнете да описвате Индивидуалната договореност в рамките на Колективните договорености, т.е. каква е индивидуалната тема на изследване върху тази игрална дъска, на това колективно равнище. След като сте идентифицирали тази тема на индивидуално равнище, тогава продължавате надолу, за да кристализирате тази идея за индивидуалност в тристранната призма на Личността и на

Физическия ум, като започнете на най-високото равнище с

   Убежденията, след това отивате по-надолу до интуитивното равнище на

   Емоциите, за да достигнете до най-ниското създадено равнище, на най-ниската честота на вибрации и на кристализиране, което наричате

   Мисли.

image002

И така, както може да видите на Диаграма № 2, идеята за най-високо стоящата система от Убеждения/Вярвания, средното равнище на Емоциите и най-ниското равнище на Мислите в комбинация формират физическата личност, която може също така да наричате Его структура. Това е просто друго наименование на Личността без никакъв положителен или отрицателен подтекст. Това е просто неутралната Его структура, чиято функция е да ви поддържа фокусирани върху играта на физическата реалност.

И така, Поведението, демонстрирано от Личността или Его структурата, разкрива какви са Мисловните процеси, които произтичат от равнището на Емоциите, които произтичат от равнището на Убежденията/Вярванията, след което отиваме по-нагоре до Автоматичния ум на индивида, Колективния автоматичен ум и до Матрицата на реалността, която осъществява връзката с Висшия разум, с равнището на Индивидуалната душа и Индивидуалния дух и най-накрая с равнището на Свръхдушата.

Намирате ли смисъл в това?

Аудиторията: Да.

Башар: Добре тогава. Ние можем да разискваме това по-нататък, когато достигнем до идеята за въпроси и отговори, но за момента разберете, че тази диаграма отразява как различните равнища са създадени отгоре надолу, как в действителност са кристализирали и действителните им конструктивни взаимоотношения, докато в същото време това, което Физическият ви ум е предположил, изглежда точно обратното – че най-отгоре са Мислите, след това следват Емоциите, след това – Убежденията, Индивидуалният автоматичен ум и най-отдолу – Колективният автоматичен ум. Това обаче е отражението-сянка на истинската конструкция, която сега държите в ръцете си и която отразява действителната последователност на създаването на тази конструкция.

Нека сега дадем малко обяснение защо на равнището на Индивидуалната душа имаме също така Индивидуален дух. Те са почти едно и също нещо, но не съвсем. Нека обясним нещата по този начин. Когато Свръхдушата се раздели вибрационно на отделни части и възникнат отделни Души, независимо какъв термин използвате за това, няма значение, това създава енергийни същности, които в някаква степен са индивидуализирани, но не представляват все още нещо, което с понижаване на вибрациите си ще приеме формата на конкретни личности във физическата реалност. На този етап тези Души наподобяват парчета неоформена глина и в този смисъл, са относително безлични. Те притежават истинската същност на бъдещи същества, но нямат белезите на конкретните личности и на тяхната индивидуалност. След като обаче Душата си позволи да създаде Висшия разум, Матрицата на реалността и Структурата на личността, съставена от Убеждения, Емоции и Мисли, и след като е преминала през равнищата на Колективното автоматично и Индивидуалното автоматично, и след като преживее физическата реалност, тази Душа, в известен смисъл, получава белезите на обособената, конкретна, уникална личност, със своя собствена тема на изследване във физическата реалност. И когато тази личност умре, тя преминава в по-горните равнища и достига до равнището на Индивидуалната душа, но вече като Индивидуален дух, който олицетворява личността, която е изживяла съответния живот. Идеята следователно е, че когато хората контактуват с духовете на умрелите, те установяват контакт с равнището на Индивидуалната душа, но не с това, което наподобява на суровата глина, а с духа, носещ белезите на конкретната личност, имала конкретно преживяване във физическата реалност. Това е разликата между тези два термина. И така, равнището на Индивидуалната душа и равнището на Индивидуалния дух са едни и същи, но като вибрации едното е в много по-суров вид, докато другото носи със себе си резултата от всички преживявания по време на пътешествието си във физическата реалност.

Намирате ли смисъл в това?

Аудиторията: Да.

Башар: Добре. След това, тази физическа личност, с този свой житейски опит, слага този свой отпечатък върху душата и се завръща на това равнище вече като Индивидуален дух, за да даде възможност на Свръхдушата да се обогати от нейните знания и преживявания във физическата реалност. Виждате как се осъществява това двупосочно движение, което е донякъде евфемистично, тъй като, в определен смисъл, всичко това се случва в колективното съзнание, в по-голямото съзнание, каквото вие представлявате. Съответно тази номенклатура, това спускане надолу и издигане нагоре са просто удобни преводи на случващото се на вашия език, защото, както сме казвали много пъти, даже преживяването, което наричате физическа реалност, е само едно преживяване. Преживяването е реално, но физическата реалност не притежава сама за себе си някаква монолитност, различна от това, което вашето съзнание създава, за да преживее. Това е просто едно отражение, както и всички равнища, които са на по-долно равнище от Единството – това са само отражения на друг аспект, на друга перспектива, на друга гледна точка на съзнанието на „Всичко, което е”, което изразява себе си по уникалния начин, с уникалната честота, с уникалната вибрация, която е създаден да представлява всеки един от вас като индивид – отделена частица от Първоизточника – „Всичко, което е” и „Единството”.

И така, позволете си да отнесете тези диаграми и ги обмислете внимателно. Нека тази информация да „попие”, както ние казваме, за да ви стане не втора природа, а първа природа и то така, че автоматично, когато си помислите и искате да установите контакт със своите Убеждения/Вярвания, да повишавате своята честота на вибрации, а не да я понижавате. Постигайки това, както вече казахме, вие ще станете много по-способни да получавате комуникации от по-високите равнища, защото, в определен смисъл, от равнището на физическата реалност, от равнището на мисълта, посоката е само нагоре. Въпреки това, вие може да създадете преживяване-сянка и да направите така, че да ви изглежда, че се впускате надолу, като понижавате вибрацията си, при което се оказвате уловени в този повтарящ се цикъл, който ви държи фокусирани върху ограничената перспектива на физическата реалност, ограничената реалност на егото. И като понижавате вибрацията си, за да търсите своите отговори, мислейки, че трябва да отидете надолу в съзнанието си, за да откриете това, което търсите, вие просто затвърдявате идеята за тази физическа его структура и толкова много я натоварвате, че тя започва да се съпротивлява и, в определен смисъл, да ненавижда всички отговорности, с които я натоварвате. Вие я карате да върши неща, които е трябвало да бъдат свършени на по-високи равнища, и това я превръща в така нареченото от вас отрицателно его. Така идеята за търсенето на отговори надолу в съзнанието дава началото на отрицателното его, на съпротивляващото се его, натоварено с много повече от това, което е създадено да носи. И то попада в отчаяна безизходица, защото вие го захранвате непрекъснато с убеждения, които му казват: „Ти трябва да слезеш надолу, трябва да слезеш надолу, трябва да слезеш надолу”, но тъй като в тази посока то не може да намери нищо освен сенките на тези равнища, които равнища са много по-високо, то се затормозва все повече. То ви казва: „Но там долу няма нищо!”, докато вие му повтаряте: „Ти слез долу и открий това, което трябва!”  И най-накрая то въстава и толкова се затормозва от нарежданията, които е получило, че престава да функционира нормално, не може повече да поддържа комуникациите, които е устроено да поддържа, за да поддържа фокуса ви върху физическата реалност, и вие откривате, че единствената възможност да коригирате това, е да се издигнете нагоре и да откриете начин да накарате егото да разбере от по-високите равнища, че то е обичано, ценено, че може да се договаряте с него от една по-висока гледна точка, че то е незаменима част от цялото същество, че отчуждението, което чувства, ще бъде прекратено и че ще трябва да прави само това, за което е предназначено – само да поддържа фокуса ви върху преживяването на физическата реалност. Както много пъти сме казвали, то не е устроено да си представя нещата, което е прерогатива на Висшия разум. То може само да възприема това, което се случва в момента. И ако му поставите задача да открие как и защо се случват нещата, както и да открие какво се намира там долу в тези несъзнателни равнища, вие само ще го избутвате към място, което всъщност не съществува, и всеки път когато го тласкате към тази стена, зад която няма нищо, вие само му прибавяте повече енергия да отскочи обратно в лицето ви и да ви повали по гръб.

И така, отнасяйте се по-внимателно с физическата личност и не изисквайте от нея да прави неща, за които не е устроена. Знайте във всеки един момент, че каните своето его да се изкачи заедно с вас нагоре по стълбата и нагоре във вибрациите на това вълнуващо пътешествие на себеоткриване  на този уникален аспект на творението, което сте. И когато започнете да правите това автоматично, всеки ден, във всяка ситуация, когато се насочвате нагоре, за да откриете кои са Убежденията/Вярванията ви спрямо всяка житейска ситуация, вие ще откриете как до съзнанието ви протича все повече информация от Висшия ви разум чрез посредничеството на въображението ви, през идеята за Матрицата на реалността, през идеята за Колективното автоматично, през идеята за Индивидуалното автоматично и в тези равнища, които съставят личността, където са Убежденията. Така тези Убеждения ще могат по-лесно да бъдат променени и дефинирани по начини, които са в съответствие с този/тази, който/която предпочитате да сте. Намирате ли смисъл в това?

Аудиторията: Да.

Башар: Отново: може да гледате на това, като на създаването на една игра на шах, където трябва да разположите една игрална дъска, след което трябва да дефинирате шахматната фигура, чиято роля ще изпълнявате, и след като дефинирате своята фигура, да речем един офицер, ще трябва да определите от какъв материал той трябва да бъде изработен – това е основата. С помощта на емоциите вие определяте каква ще бъде повърхността – гладка, груба, а с помощта на мисълта определяте формата на тази фигура. След като сте направили всичко това, фигурата ще може да предприема действия, т.е. ще има необходимото поведение в играта, в зависимост от темата, която сте решили да изследвате, и ще взаимодейства с всички останали фигури, в съответствие с правилата, които е създадена да следва. Това е една аналогия, която може евентуално да подпомогне вашето разбиране.

Накрая моля ви разберете, че във всичко това няма никакъв отрицателен подтекст и намек да мислите за себе си, в рамките на аналогията за шаха, като за пешка. (смях в залата) Това е само една терминология. Пешките са много важни в играта на шах и в подходящите обстоятелства могат да матират царя. И така, може да равнопоставите всички фигури в аналогията с играта на шах, защото всеки един от вас е уникална фигура и трябва да се отнасяте с голямо внимание към материала, към текстурата и към формата, в която сте създадени. И знайте, че когато сте напълно в съответствие с начина на разполагане на игралната дъска, със същността на вашата фигура, с материала, от който сте направени, с дадената ви текстура и форма, поведението ви ще бъде такова, каквото трябва да бъде, и фигурата ви ще се придвижва автоматично върху игралната дъска, така както трябва, ще взаимодейства, така както трябва с всички останали фигури – в пълна хармония и синхрон – и ще си позволите да имате една много приятна игра, която ще бъде едно доста обогатяващо преживяване.  Всичко това ще постави уникалния отпечатък на Духа върху Индивидуалната душа, който ще може да бъде осмислен от Свръхдушата, която по този начин ще се обогати и ще се разгърне допълнително, за да може да се разчлени на още повече души, които впоследствие ще се превърнат в духове, след като са преминали през своето преживяване на физическата реалност по начина, който току-що описахме. Намирате ли смисъл в това?

 Аудиторията: Да.

Башар: Тогава, имайки предвид това ваше разбиране, малки мои пешки, коне, офицери, топове, царе и царици, можем да продължим с въпросите на тези, чийто жребий е бил изтеглен. Коя е първата шахматна фигура?

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам въпрос относно външния вид и изкуствената природа на външността, по която се подвеждам …

Башар: По която избираш да бъдеш подведена.

Участник: По която избирам да бъда подвеждана.

Башар: Благодаря ти.

Участник: И която изглежда е част от колективната договореност …

Башар: Тя се е превърнала в нещо като договореност, но това не е задължително да бъде така. Ако ти си наясно с факта, че тя е била създадена като преживяване в колективната договореност, то ти също така си наясно с факта, че можеш да се откажеш от тази част на договореността, нали?

Участник: Ами, аз затова съм тук, защото усещам, че притежавам убеждения, от които искам да се освободя. 

Башар: След като ги имаш, по какъв начин те ти служат?

Участник: … Те ме държат настрани от хората.

Башар: И това как ти служи?

Участник: Хм …

Башар: С какво те плаши това да си сред хората?

Участник: … Значи става дума за страх.

Башар: Почти винаги. Когато имаш едно отрицателно убеждение, то поражда страх, защото всички емоции произлизат от убеждения и определения. И ако откриеш, че имаш някакво отрицателно определение, то ще породи този страх и страхът съществува, за да ти извести, че притежаваш отрицателни убеждения, за да можеш да ги промениш, ако наистина разбереш, че те не ти служат. Но ако ти се придържаш към тях, ти всъщност заявяваш, че имаш някакви убеждения или убеждение, което по някакъв начин ти служи. Не че в действителност ти служи и помага, но ти вярваш, че ти служи и това е единствената причина да се придържаш към нещо, което казваш, че не предпочиташ. И в това, което наричаш несъзнателно равнище, ти имаш една идея, че това убеждение ти е от полза и си се захванала за него, и продължаваш да го преживяваш. Затова трябва да откриеш как определяш тази идея, как определяш отношението си към околните, към обстоятелствата и ситуациите, което те кара да се придържаш към нещо, което казваш, че не предпочиташ, защото това е единствената причина да се придържаш към нещо, което не предпочиташ! Ти правиш така, че то да ти изглежда полезно и това става, като го определиш като полезно, вероятно поради страх от противоположното. И за да използваш своя страх по положителен начин, обърни се към своя страх и си кажи: „Какво си представям, че ще бъде най-ужасното нещо, което може да се случи, ако престана с това поведение?” И твоят отговор е …?

Участник: …

Башар: Кое е възможно най-лошото нещо, което може да се случи, ако престанеш да правиш тези оценки по външния вид на хората?

Участник: Че ще се окажа в ситуации, в които не бих желала да бъда.

Башар: Разбираш ли, преди всичко, че идеята за такива повърхностни преценки по външния вид са просто проекции на твоя самооценка?

Участник: На теория, да.

Башар: А на практика?

Участник: (смее се) А-а-а, може би в 50% от случаите.

Башар: В 100% от случаите!

Участник: Старая се.

Башар: Аз зная това. Въпреки това, във всички случаи става дума за това как гледаш на себе си в съотношение с Творението. Тогава какви оценки имаш за себе си? Защото виждаш ли, единствената причина да се държиш настрана от околните, е, защото се страхуваш, че ако взаимодействаш с тях, ще откриеш нещо за себе си, което не желаеш да откриеш … не защото това е вярно в действителност, но ти вярваш, че е и се страхуваш, че е, и следователно пазиш дистанция с идеята за преценка на външния вид, за да не се наложи да се изправиш лице в лице с факта, че самата ти имаш убеждението, че не си достойна за общуване.

Участник: Правилно.

Башар: Виждаш ли как стават нещата? Много просто, нали така?

Участник: Да, да.

Башар: Ако разбереш, че това не е емпирично вярно, ти няма да се придържаш към тази идея, понеже очевидно си достойна за общуване, защото ако не беше, ние нямаше да взаимодействаме с теб. На всичко отгоре, повярвай ми, ако не беше достойна да общуваш, ти нямаше да съществуваш. Защото Творението не прави грешки. То не създава неща, които не са на мястото си, които не са достойни да съществуват. Това не може да се случи! Така че ако съществуваш, това означава, че заслужаваш да съществуваш, в противен случай нямаше да те има! Защото за да съществуваш, Творението е трябвало да знае, че е трябвало да съществуваш, за да може „Всичко, което е” да бъде „Всичко, което е”. Разбираш ли това?

Участник: Да.

Башар: Следователно спри да спориш с Творението. Щом можеш да изречеш: „Аз не съм достойна”, би трябвало да си достойна, в противен случай нямаше да можеш да го изречеш.

Участник: Значи във всички случаи сме достойни.

Башар: Просто не можете да бъдете нещо друго. Сега остава само да установиш контакт със свои идеи и Убеждения, които може да си възприела и които в действителност не ти служат, защото когато наистина си позволиш да повишиш своите вибрации и да отидеш до равнището на своите Убеждения/Вярвания, ще установиш, че когато идентифицираш Убеждението, към което си се придържала, то не се „връзва” с истинската ти същност. Щом го идентифицираш, то моментално ще ти се види безсмислено и нелогично, защото не ти принадлежи. Ти си го придобила някъде по пътя на своето развитие в обществото, вероятно от родители, близки, приятели или отнякъде другаде и си го приела. Сега обаче изследваш идеята, че то напълно не ти приляга и че трябва да се отървеш от него.

Участник: Тогава можем ли да поговорим как да направя това?

Башар: Аз до голяма степен вече ти казах. Ти имаш диаграмата. Отиди на равнището на поведението. Това, което описваш, е поведение, нали?

Участник: Да.

Башар: И поведението произтича от …?

Участник: …

Башар: Твоите мисли, емоции, и на първо място убеждения. Убежденията създават емоции, които пораждат мислите ти, и трите заедно пораждат поведението ти. Следователно всичко, което трябва да направиш, е да проследиш нагоре тази верига. „Ако имам това Поведение, то аз притежавам определени Мисли, които го придружават. Откъде идват Мислите ми? Мислите ми са резултат от моите Емоции. Кое поражда Емоциите ми? Моите Убеждения/Вярвания. В какво трябва да вярвам, че е вярно, за да се държа по този начин?” Това е основният въпрос. Седни спокойно със знанието, че той има отговор и ще получиш отговора. Ще видиш отговора, ако желаеш да  видиш отговора, ако не се страхуваш да видиш отговора. Ако те е страх да узнаеш отговора, открий кое убеждение те кара да се страхуваш да видиш отговора, защото това трябва да е резултат от друго убеждение, нали?  

Участник: Да.

Башар: Следователно ти разполагаш точно с пътя, който трябва да извървиш, за да откриеш кое е това убеждение и след като го установиш, да разбереш, че то не ти принадлежи. Ти придържаш ли се към чужди неща, след като осъзнаеш, че те не ти принадлежат?

Участник: Не.

Башар: Тогава това е всичко, което е необходимо. Тук няма намесен никакъв мистериозен процес. След като веднъж идентифицираш убеждението, което не е в съответствие с истинската ти същност, и си наясно, че то не ти принадлежи, ти го изоставяш. И няма никакъв друг допълнителен и необходим процес. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Готова ли си да повярваш, че всичко може да бъде толкова просто?

Участник: (смее се) Вярвам, че след като веднъж достигна до тази сърцевина, до убеждението, че не съм достойна, оттам нататък всичко ще протече много гладко.

Башар: Добре тогава, който и път да предприемеш да извървиш, за да откриеш кое е това основно убеждение, това ще бъде твоят конкретен уникален процес. Обичай го, отдай му заслуженото, докато го преживяваш. Не го подценявай. В противен случай, ще повтаряш оценката си на едно и също равнище. Намираш ли смисъл в това?  

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Благодаря за споделянето.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Първият ми въпрос е относно групите за генериране на идеи.

Башар: Моля дефинирай.

Участник: Искам да организирам група от 4-5 души, за да обединим усилията си за постигане на своите индивидуални цели.

Башар: Звучи забавно. Какво те спира да го направиш?

Участник: Нищо особено не ме спира, просто искам да поканя още един човек в групата. Чудя се дали можеш да предложиш някакъв формат за тази група?

Башар: Не. Това, което ти подскаже въображението, е ключът към правилната ти вибрация. Това, което ти изглежда най-задоволително, най-забавно, най-изпълнено с положителни емоции, е отговорът на въпроса ти, разбираш ли?

Участник: Да. Чудесно. Въпрос № 2. Искам тялото ми да изглежда по определен начин. Отговорът има нещо общо с това, което току-що каза, но бих искала да уточня. Имам треньор и би трябвало да правя това, което тя ми казва, но има моменти, в които не желая да го правя. Това на какво ти прилича?

Башар: Това може да бъде съпротива, както и признак, че не е задължително необходимо да постъпваш по точно указания начин. Трябва да се научиш да правиш разлика между двете – случай, при който избираш нещо от радостна възбуда,  или случай, когато избираш друго нещо от тревожност. Трябва да можеш да разпознаваш разликата между двете.

Участник: Мислиш ли, че едно и също нещо може да бъде избрано както от радостна възбуда, така и в състояние на тревожност?

Башар: Абсолютно! Всяко нещо във физическата реалност може да има двойно предназначение. Ако вложиш в него положителен смисъл, извличаш положителен ефект; ако в същото нещо вложиш отрицателен смисъл, получаваш отрицателен ефект. Във всички случаи обаче трябва да си наясно защо правиш определен избор. И ако си наистина честна със себе си, винаги ще можеш да кажеш дали избираш нещо от радостна възбуда, или от тревожност, нали така?

Участник: Разбира се!

Башар: Тогава просто бъди честна със себе си и ще знаеш какво да правиш.

Участник: А ако става въпрос за нещо, което съм поела ангажимент да направя, предполагам, че трябва да се настроя по подходящ начин, преди да го направя.

Башар: Или това, или направи нова договорка с човека, пред когото си поела ангажимента, като заявиш, ако случаят е такъв, че си поела ангажимента в състояние на тревожност, а не от позициите на радостна възбуда.  И тогава се договори за нещо друго, защото основният ти ангажимент е преди всичко да бъдеш вярна на себе си, а това е ангажимент, който имаш и към всички останали хора. Разбираш ли?

Участник: Да. Мисля, че от една страна, изпитвам радостната възбуда от това, че тялото ми може да изглежда точно така, както искам, а от друга страна, се тревожа за външния си вид. Това са две страни на едно и също нещо.

Башар: Разбирам, но ти създаваш свой собствен парадокс, защото често когато си позволяваш да бъдеш стресирана и тревожна по отношение на външния си вид, ти всъщност не си позволяваш да изпаднеш във вибрация, която да ти позволи да се държиш по начин, който автоматично да ти позволи да избереш да правиш неща, които да направят външния ти вид такъв, какъвто го желаеш. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Предполагам, че ще трябва да прослушам записа.

Башар: Добре, с други думи, когато наистина следваш своята радостна възбуда и радостно чувство, ти автоматично искаш да извършваш определени неща. Те няма да ти изглеждат като задължения. Разбираш ли? Ти автоматично ще гравитираш към определени неща и автоматично ще си позволиш да правиш необходимото, за да може тялото ти да функционира по оптимален начин. Единствено тревожността относно такива неща те затруднява да се държиш по необходим начин, за да може тялото ти да открие своето оптимално състояние. Разбираш ли това?

Участник: Да, Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз съм сравнително нова по отношение на твоите наставления, но в последно време имах чудесни преживявания, свързани с твоята идея, че изобилието не означава пари, а да притежаваш ресурсите да правиш това, което искаш, когато го искаш.

Башар: Да. Изобилието не означава задължително пари.

Участник: Правилно.

Башар: Ние не отричаме парите, защото те съществуват на вашата планета, като един от начините, по които изобилието може да се прояви, но това не е единственият начин.

Участник: Да, и аз изпитах несъгласие, когато чух това за първи път, но след това започнаха да се случват едни неща и оу-у-у…

Башар: Да, оу-у-у!

Участник: И ето ме днес тук. (смее се)

Башар: Чудесно, благодаря ти.

Участник: Имам въпрос относно творчеството. Боя се, че ще ми кажеш да медитирам и да поглеждам нагоре …

Башар: Ти се страхуваш, че ще ти кажа това?

Участник: Да.

Башар: Разбираш ли, че страхът ти поражда определена твоя реалност по същия начин, по който прави това твоето радостно чувство?

Участник: Зная, но чувствам определена съпротива относно творчеството, с която не съм напълно наясно.

Башар: Можеш ли да бъдеш по-конкретна?

Участник: Добре. Аз съм писател, но чувствам, че ако бях художник, щеше да бъде същото. Има моменти, когато зациклям и си казвам: „О боже, о боже”. А има писатели, които не изпитват такава съпротива.

Башар: И какво от това? Какво общо има това с теб?

Участник: Бих искала да бъда този тип писател.

Башар: Тогава първо си позволи да бъдеш типа писател, който си сега. Защото тези, на които искаш да приличаш, са станали този тип писатели по този начин – те са си позволявали да бъдат себе си във всеки един момент, защото като не са отричали това, което са били в даден момент, те са могли да го използват като стъпало към един следващ етап, в който да станат друг тип писатели. Ако отричаш това, което си сега, ти отстраняваш стъпалото и не можеш да направиш следващата стъпка.

Участник: Уха! Значи да се примиря с вътрешната си борба?

Башар: Не става дума да се примириш с вътрешната си борба. Аз ти казвам, че когато приемеш това, което си сега, ще престанеш да изпитваш усилие и борба. 

Участник: Леле-е-е…!

Башар: Не става дума за това да предпочиташ борбата, а да знаеш и признаваш факта, че равнището, на което си сега, е такова, каквото трябва да бъде, и че няма нужда да се сравняваш с някакъв идеал, който още не си достигнала. Това разминаване е, което те подлудява и причинява тази вътрешна борба. Престани да сравняваш това, което си сега, в отрицателен план с това, което евентуално ще станеш. А ти няма да подобриш това, което си сега … ти просто ще станеш един напълно различен човек. Разбираш ли?

Участник: Благодаря ти, това бе много ясно и аз разбрах цялата идея … да се чувствам достойна и недостойна по един нов начин …

Башар: Каква изненада!

Участник: Аз също се боря със своето тяло …

Башар: Обикновено всички тези неща са свързани. Запомни, че болката, всякакъв вид болка, е съпротива срещу естествената ти природа.

Участник: И естествената ми природа е това, което съм в момента?

Башар: Естествената ти природа е това, което съдържа най-силната ти радостна възбуда, радост, любов, страстно увлечение. Радостната възбуда е начинът, по който тялото физически превежда вибрационната енергия, която отразява твоята истинска, естествена същност. Това е стрелката на твоя компас, която сочи към твоя магнитен север. Следвай тази посока. 

Участник: О кей.

Башар: И всичко ще си дойде на мястото. Това помага ли ти?

Участник: Много, благодаря ти.

Башар: Сега чувстваш ли се повече творчески настроена?

Участник: Хм, не.

Башар: Защо не?

Участник: Хм … чувствам някаква радостна възбуда …

Башар: Това не е ли началото на творчеството?

Участник: Да.

Башар: Е, тогава чувстваш ли се повече творчески настроена?

Участник: Не, защото много често изпитвам тази радостна възбуда.

Башар: Но ти й прикачваш чужд етикет! Защо не наречеш радостната си възбуда разгръщане на творческите ти способности?

Участник: О кей, разбирам какво ми казваш.

Башар: О, благодаря ти. Защо поставяш етикет на радостната си възбуда, който е различен от този, който би искала да й поставиш? Защото всичко зависи от това как наричаш нещата. Те нямат присъщ свой смисъл! Ти решаваш например, че всеки път когато изпитваш радостна възбуда, би трябвало да чувстваш творческо вдъхновение! Ти можеш да решиш това и когато решиш това, ще започнеш и да го преживяваш. Ти обаче няма да го преживееш, ако не му поставиш този етикет и ако не му дадеш това определение. От теб зависи да проявиш достатъчно творчество, за да сътвориш етикетите, които да ти помогнат да развиеш своето творчество.

Участник: Разбирам какво казваш …

Башар: Но …?

Участник: Но аз се страхувам, че след като изпитам радостна възбуда и се почувствам творчески настроена, изведнъж ще спра.

Башар: Добре, благодаря ти, че си достатъчно честна със себе си, за да признаеш, че изпитваш страх. Тогава кое е възможното най-лошо нещо, което се страхуваш, че ще се случи, ако си позволиш да бъдеш творчески настроена? Че ще престанеш да пишеш завинаги?

Участник: Да.

Башар: Добре тогава. Защо би избрала да преживееш това? И преди да ми отговориш защо би избрала идеята да спреш завинаги да бъдеш творчески настроена, бих искал много тихо да ти напомня, че всъщност това е една много творческа идея.

Участник: О кей. (смее се)

Башар: Това да си представиш, че ще спреш да се чувстваш творчески настроена завинаги, е една изключително творческа идея. Виждаш ли, ти даже използваш творчеството, за да изглежда, като че ли можеш да изгубиш творческите си способности, но точно те са необходими, за да направиш това! Просто трябва да започнеш да гледаш на нещата по този начин. Това е същото, което говорихме за изобилието. Ти можеш да дефинираш идеята за недостиг като недостиг на изобилие, но също така можеш да дефинираш същата идея като изобилие от недостиг. Което ще рече, че все още имаш изобилие, но от вид, който не предпочиташ. Това означава, че не става дума за това да се научиш как да придобиеш изобилие, а да имаш изобилието, което предпочиташ. Същото е и с творчеството. Не става дума за това, че не проявяваш творчество във всеки един момент. Ако не проявяваше творчество във всяка една секунда, нямаше да имаш абсолютно никакви преживявания, защото ти непрекъснато твориш своята реалност! Идеята в случая е да разбереш, че даже ако чувстваш това, което наричаш липса на творчество, ти използваш творчество за създаване на това преживяване. Така че ти проявяваш творчество във всички случаи. Не можеш да избягаш от това. Ти си създадена по образа на Твореца, ти си съ-творец и не можеш да правиш нищо друго, освен да твориш! Това е твоята природа! Даже и когато се преструваш, че не твориш, единственият начин да направиш това, е като бъдеш един изключителен творец. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Сега разбираш ли го малко по-добре?

Участник: Сега го разбирам малко по-добре, да …

Башар: Да …?

Участник: Точно сега се чувствам много творчески настроена. Всъщност обаче не зная защо искам да правя всичко това, защото …

Башар: Да правиш какво?

Участник: Да бъда писател.

Башар: Ти не знаеш защо. А трябва ли да бъдеш?

Участник: Не. Но когато реша да престана да пиша, след известно време си казвам отново: „О, аз искам да бъда писател” и така назад и напред …

Башар: Какво ще кажеш за това, вместо да прекарваш толкова време в мислене дали искаш да бъдеш писател, просто да пишеш, когато изпитваш радостна възбуда от това? И да престанеш да се занимаваш с това дали си писател, или не, защото ако имаш силно желание да пишеш, някой отстрани може да погледне какво правиш и да ти каже: „О, ти трябва да си писател”.

Участник: …

Башар: Няма нужда да мислиш дали искаш да бъдеш писател. Трябва само да пишеш, когато имаш желание за това. Не създавай това разделение. Всичко се свежда до акта на правенето. Просто пиши, когато ти се пише и когато пишеш, си писател.

Участник: А когато не пиша, не съм. Мога да бъда и двете.

Башар: Разбира се. Можеш да правиш, каквото си поискаш. Ти сменяш личността си много пъти на ден. В даден момент може да си писател, в следващия момент – нещо друго. Всичко това би трябвало да се развива под знаменателя на най-силната ти радостна възбуда или да бъде израз на радостната ти възбуда, но това зависи от теб. Не би трябвало обаче да определяш себе си в толкова ограничени термини.

Участник: Прекрасно!

Башар: Следиш ли мисълта ми?

Участник: Да.

Башар: И помни, че в много отношения част от това да си „писател”, както казвате на вашата планета, е да прекарваш доста време като седиш, размишляваш, фантазираш. Това не значи непрекъснато да чукаш по клавиатурата или да пишеш върху лист хартия.

Участник: Точно така.

Башар: Даже и когато правиш нещо друго, можеш да считаш, че ти си писател, който в момента прави това друго нещо. А когато пишеш, можеш да си някой друг, който в момента пише нещо. Това могат да бъдат просто различни изрази на една обща радостна възбуда, в която даваш израз на истинската си същност по всички възможни начини. И така, не се напрягай и не се опитвай да определяш себе си в тесни рамки. Нали така?

Участник: Добре.

Башар: Добре, забавлявай се!

Участник: Благодаря ти.

Нания: Тадео!

Башар: Нания.

Участник: За да спазим програмата, сега е време за медитацията.

Башар: Добре, ще направим това.

Башар: Позволете си да се отпуснете. Поемете дълбоко въздух и го изпуснете. Поемете отново дълбоко въздух … и го изпуснете. Поемете за трети път дълбоко въздух и го задръжте. Задръжте, задръжте … и го изпуснете … Позволете си да продължите да дишате леко и спокойно … забравете това, което наричате ежедневни грижи. Нека мислите ви се успокоят и чувствата ви се стопят … нека умът ви се разтвори … Отпуснете се в мир и спокойствие … Вие сте у дома. Вие сте едно. Докато дишате леко, дълбоко и комфортно, почувствайте изпълнената с любов вибрация, която преминава по вените ви, през сърцето ви, през тялото ви, през ума, през духа и през душата ви. Вашият свят става по-малък. Това, което засяга един от вас, засяга всички. И докато на вашата планета настъпват най-различни трансформации и преходи, преживявани по най-различни начини – положителни и отрицателни, според вашата терминология – позволете си да знаете, че всички сте едно семейство. И докато се фокусираме върху областта на Вашата планета, която наричате Япония, по време на тази оздравителна медитация, нека промяната се разгърне по положителен начин в тази област от вашия свят, като това бъде неразделна част от излекуването на целия ваш свят и от вашата способност да се прехвърляте в успоредни реалности, които в по-голяма степен наподобяват света, който казвате, че предпочитате, във всеки един момент, по всички възможни начини.  

И така, използвайте този фокус в тази медитация днес, като се фокусирате върху идеята да излъчвате оздравителна любов, оздравителна енергия, любяща светлина към хората в областта, наречена Япония. Знайте също, че това е една вибрация, която струи от сърцата ви със скоростта на светлината и обхваща целия свят. Макар днешният ви фокус да е върху Япония, всички центрове са свързани чрез различни завихряния … всички са свързани в едно. И енергията, която изпращате към тях, ще обиколи планетата, като поредица от живи камбани, които звънят с истинската вибрация на оздравяване и подкрепа, светлина и любов, и вдъхновение, и въображение за привличане на тази информация, която е необходима, за да промени реалността в тази област в нещо, което ще бъде от полза за всички на вашата планета … не само за тези, които наричате хора, но и всички животни, растения, скали … всички същества, които вибрират в хармония с този очарователен резонанс, който чувствате вътре в себе си днес, който излъчвате с всеки удар на сърцата си, със скоростта на светлината, обгръщайки се с него едни други … и насочвайки го през планетарната чакра на планината Фуджи в Япония, за да се разпростре из целия свят и във всички други завихряния и всички други чакри. Изпратете с туптенето на сърцата си тази  оздравителна светлина към тази област на вашата планета, за да могат всички да се настроят с възможно най-високата вибрация на любовта, най-високата възможна вибрация на Творението, в полза на всички, които желаят да се включат в хармонизирането с тази вибрация на светлина и любов … в тази част и във всички части на вашия свят. Позволете си обаче сега да концентрирате своята енергия върху областта, наречена Япония, и почувствайте сърцата си отворени към тях, защото те са си позволили да действат като отражение на промените, които могат да настъпят на вашата планета много бързо, и да ви предоставят възможността да откриете тези неща в положителен план и за да можете да почерпите предимствата на тези определения. Те са били достатъчно смели, за да си позволят да почувстват тази голяма промяна в своето съзнание, която понякога може да отразява страховете им, но въпреки това, те поемат върху себе си това преживяване заради вас, за да не се налага вие да преживявате това по същия физически начин, който са позволили на себе си. Те правят това от любов. Те правят това в светлина. Те правят това с вдъхновение и въображение. И така вие ставате заедно едно семейство, един ум, едно сърце, една душа, един дух. В този момент вие всички сте японци … като вибрация. Уаташи уа, ни хунджи. Уаташи уа, ни хунджи. Уаташи уа, ни хунджи … Вие сте … японци. Аната уа, ни хунджи. Аната уа, ни хунджи. Аната уа, ни хунджи.

Бъдете в едно със семейството … на всички същества на вашата планета, като фокусирате тяхното внимание, тяхната любов и тяхното вдъхновение и въображение върху преместването, преместването и преместването в успоредни реалности, успоредни светове, успоредни преживявания, в които всичко вече съществува. Всички неща, които отразяват повече това, което предпочитате, всички преживявания, всички същества, които вече отразяват това, което наистина сте … пренесете се, през чакрата на планината Фуджи, на Фуджияма … към всички други чакри на планетата, за да ги балансирате … всички останали завихряния на планетата, за да помогнете със своята любов и светлина днес и тук, по този начин.

Вие сте едно семейство, един свят, един момент във времето и пространството … един дух, едно сърце, един ум, едно тяло, една вибрация, която минава през вас, излъчва се от вас и се разгръща навън, като кристална сфера от светлина, която струи от сърцето ви със скоростта на светлината. Вълна, след вълна, след вълна от енергия, която позволява на тях, на вас и на всички да се промените, промените и промените в хармония с тази вълна, в хармония с тази вибрация. Знайте, че вас ви чувстват. Знайте, че сте обичани. Знайте, че сте изградени от „Всичко, което е”. И когато споделяте себе си в този ден от вашето време, знайте, че излъчвате лечебна вибрация и честота на лечебна светлина, за да могат всички, които направят този избор и изразят това предпочитание, да се хармонизират с тази вибрация и с тази честота и така да се устремят нагоре в светлината на една успоредна реалност на ведрина и обещание – обещание, което е истинската ви естествена същност. Поемете дълбоко въздух и с всяко издишване знайте, че изпращате тази вълна от енергия навън към света, към Япония и към всяко друго място, което е в хармония с тази честота. Поемете отново дъх и издишайте, и знайте, че той усилва тази вибрация в Япония и по целия свят. Поемете още веднъж дълбоко дъх и го задръжте, задръжте, задръжте и когато изпразвате дробовете си, вие издухвате една нова реалност в света, един нов вятър в платната, който ви позволява да пресечете моретата и океаните, за да достигнете бреговете на членовете на вашето семейство в Япония. И когато стъпите на този бряг, вие ще бъдете посрещнати като членове на семейството и ще ги приветствате като свое семейство. И ще знаете, че сте едно семейство – семейство, което плува в безусловната любов на „Всичко, което е”, винаги и завинаги. Сега се отпуснете и знайте, че сте винаги и завинаги в контакт с всяко същество на вашата планета, с което желаете да контактувате чрез своята вибрация. Разгърнете въображението си и си позволете да почувствате връзка с всички и с всичко. И винаги изпращайте любов и светлина към тези контакти, за да достигнат до всички и да се завърнат обратно към вас, умножени хилядократно с любов и светлина … любовта и светлината на безкрайното Творение, защото вие сте вечни и безкрайни същества в приключението на живота си.  

Приемете нашата безусловна любов. Сега може да се завърнете в реалността, която пожелаете, защото ние сме там заедно с вас, в този нов успореден свят.