Башар – Механизмът на ченълинга – 25-ти септември, 2015 г.

(С) 2015 Превод АТИ

Башар: Нека ви кажем добър ден в този ден от вашето време, как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Благодаря ви. Още веднъж ние благодарим на всеки един от вас и на всички ви поотделно, за съвместното сътворяване на това взаимодействие и за позволението това предаване да протече по този начин, като формира връзка и мост между нашите две цивилизации, между нашите колективни съзнания, и създава една нова трета реалност, в която всички можем да се развиваме, да се учим и играем. Бихме искали да започнем това предаване с идеята, която сме назовали „Механизмът на ченълинга”. Ние искаме да започнем, като първо напомним на всеки един от вас, който е чул това преди, и на тези, които не са го чули все още, че вашите личности – това, което считате, че представлявате като личност, е едно същество, резултат от ченълинг (a channeled entity), защото вие сте по-големи същества, духовни същества, много по-обхватни от тази личност, чрез която изразявате себе си във физическата реалност. И защото това е една изкуствена проекция, една ограничена проекция, в определен смисъл, един отрязък от това, което представлявате като по-голямо същество, тази личност, за която се смятате, когато погледнете в огледалото, всъщност бива проектирана по един много истински начин чрез ченълинг във физическата реалност от страна на по-голямото същество, което сте. Така че в определен смисъл, ченълингът е естествен процес за всички вас. Разбира се, вие може да правите различни неща с него. Вие можете да го настройвате, да го изразявате по различни начини.

image001

Идеята на диаграмата, която имате пред себе си, обяснява това по аналогия с протичането на електрическия ток. Ние имаме работа с енергии, честоти и резонанс и ще започнем, като кажем, че всички вие имате трептящи мозъци, или казано по друг начин – мозъците ви са квантови резонатори. И тъй като те установяват контакт с квантови реалности посредством резонанс, чрез идентификация на резонанси и съпоставяне на честоти на квантово равнище, които след това биват превеждани във вашата макроскопична реалност, вие можете, докато приемате вибрацията на своята личност, също така да се свържете с други нива на собственото си съзнание, с други същества, които могат да решат да се настроят на вашата честота или вие на тяхната, и общо казано като диаграмно обяснение, начинът, по който това се случва, поне от наша гледна точка, е следният. На първо място, както може да видите, идеята е, че постъпва някаква информация, независимо дали от нас, или това е просто информация, произлизаща от структурата на самото Съществуване, това няма значение. Тази информация постъпва на първо място във вашата така наречена договорена колективна консенсусна реалност. Ние винаги филтрираме информацията, която ви предаваме, през вашата консенсусна реалност, за да сме сигурни, че не изпускаме котката от чувала и не се щураме като луди из вашето общество с информация, която е все още неподходяща по ваша преценка, отразена в консенсусната ви реалност. Така че върху нас бива наложена нещо като филтрираща система, която блокира всяка информация, която може неуместно да прекъсне или да се намеси в процес, който ви дава възможност за определени необходими за вас преживявания, в съответствие с темите, които изследвате във вашия живот. Следователно, ако има нещо, което не би трябвало да ви казваме, в съответствие с договореностите във вашата консенсусна реалност, това ще е просто информация, до която нямаме достъп, и даже няма да знаем, че нямаме този достъп. Така че това, което ви съобщаваме, е винаги, от наша гледна точка, нещо, което може да бъде споделено с вас. И идеята е, че ние ще тръгнем от вашата консенсусна реалност и консенсусни договорености, за да достигнем до вашия индивидуализиран Висш разум и ще работим с вашия нефизически Висш разум, което е другата половина от това, което сте като личност във физическата реалност. Както знаете, съвместното действие на Висшия ви разум и на Физическия ви ум ви прави цялостна личност, при което половината от вас, така да се каже, стои на върха на планината, а другата половина – долу в долината, където е физическата реалност. Нефизическата ваша част ви насочва от върха на планината, защото тя има по-широк поглед от човека в долината, така че тя ще ви каже: „Тук има пътека, завий наляво, завий надясно, върни се, аз мога да видя пътя, аз те насочвам.” И в идеалния случай Физическият ум получава тези напътствия и следва правилния път, ако е в съответствие, в хармония, в синхрон с Висшия разум и функционира като цялостна личност. Така че ние винаги работим с Висшия разум, за да сме сигурни, че има и друга филтрираща система, която ще ви достави информация, подходяща за Физическия ви ум, която физическата ви персона ще преживее по начин, който е най-добър за вас. Е, не винаги е наша задача да ви доставяме цялата тази информация. Вие имате свои водачи, има други същества, с които може да контактувате и които може да са ви известни или не, които може също да имат за задача да ви доставят информация по различни начини. Както често сме казвали, един от начините, използван често от вашите водачи, е по пътя на синхронностите, защото те често работят най-добре, когато използват това, което е точно пред вас, под носа ви, в реалността, през която непрекъснато преминавате. Те често прилагат възможно най-нежното докосване, вместо да ви подлагат на цялата проповед, за да ви накарат да завиете, когато трябва, да дочуете това, което ви е нужно точно там и тогава, когато трябва и просто да ви доставят информацията, която вече съществува във вашата реалност, по пътя на най-малкото съпротивление. Те си позволяват да бъдат възможно най-дискретни, за да не се намесват във вашия житейски процес и в способността ви да бъдете своя собствен най-добър водач, като внимавате за тези малки знаци, които също преминават през филтрите.

Както виждате, относно идеята на ченълинга, последното равнище е това на самата личност. В центъра на диаграмата виждате тази малка окръжност разделена на две – на черно и бяло, която изобразява положителните и отрицателни системи от убеждения/вярвания в структурата на личността. Около нея виждате окръжност, изпълнена с успоредни линии. Това е енергийната филтрираща система на вашата личностна структура, изкуствената конструкция, през която се реализира вашият ченълинг, и този филтър заема определена ориентация, в зависимост не само от темите, които сте избрали да изследвате, но и от отрицателните и положителни системи от убеждения във вашата личностна структура. В долната част на диаграмата може да видите различни състояния, различни възможни ориентации на този филтър. В първия случай виждате как цялата информация може да премине безпрепятствено, нефилтрирана, по балансиран начин. Във втория случай виждате пълно блокиране на тази информация. След това виждате ориентации, които изобразяват положително изкривяване или отрицателно изкривяване на информацията. Отново: идеята е да разберете, че тези окръжности, изпълнени с успоредни линии, изменят ориентацията си непрекъснато. Те не остават статични и непрекъснато трептят в различни посоки. Блап-блап-блап; положително-отрицателно; отрицателно-положително; блап, блап, блап … Тези изменения стават много, много бързо, за да определят каква информация трябва да премине, каква не е желана да премине, за коя се страхувате да премине, искате да премине, отново: в зависимост не само от темата, която изследвате, но и от вашите системи от положителни и отрицателни убеждения. Идеята за ориентацията – положително изкривяване нагоре или отрицателно изкривяване надолу, отразява и в двата случая нещо погрешно положително и погрешно отрицателно. С други думи, вие всъщност може да си позволите да направите положително изкривяване на нещо, което в момента е в отрицателно състояние, както и може да си позволите да направите отрицателно изкривяване на нещо, което в момента може да отразява положителна енергия. Например, когато хора във вашето общество може би приемат тревожността за радостна възбуда и прикриват своите основани на страх убеждения с идеята да им придадат положителен смисъл, това наричаме положително изкривяване. Има и случаи, когато вашата искрена радостна възбуда, това, което наистина отразява истинската ви същност, получава отрицателно изкривяване, бива подтиснато от страх да пристъпите напред в тази посока. Така че идеалното състояние на ченълинг отговаря на първия случай, когато цялата информация преминава безпрепятствено и вие не бихте желали този филтър да вибрира въобще. Вие не желаете нито положителни, нито отрицателни изкривявания на филтъра, да не говорим за пълното блокиране, за да може цялата информация да премине, независимо с какво евентуално изкривяване тя идва до вас от своя източник. Така че ако си позволите да се освободите от всякакви отрицателни убеждения, както и да останете относително неутрални спрямо преминаващата през вас информация, това е идеалното състояние. И когато си позволите да балансирате своята физическа личност и връзката й с Висшия разум, тогава идващата към вас информация следва пътя на най-малкото съпротивление и позволява пълноценен израз не само на истинската ви същност, която ще се изяви по най-балансиран начин, но тогава идеята за свързване с всяко друго същество, което също може да е в състояние да доставя информация през вас, може също да се прояви по начин, който е най-лесен, най- малко завоалиран, най-малко завъртян, така да се каже. Така че той преминава ясно изразено и направо, по един неутрален начин, сам за себе си, след което остава на вас да решите дали да го абсорбирате в своя живот, без да ви внушава, че това е най-удивителната информация и че вие не трябва да слушате никого другиго, или че трябва да го слушате и да следвате указанията му, защото в противен случай може да пострадате. Идеята е просто да го приемете за неутрален, за да може да решите какво е подходящо за вас, за да може да приемете тази информация и да я направите своя, за да може вие да решите дали да се синхронизирате с честотата на тази информация и да решите дали е вярна, или не за вас. Намирате ли някакъв смисъл в това?

Аудиторията: Да-а-а.

Башар: Така че това е основният цикъл на проявление на тази идея. Отново: тя идва от Първоизточника, винаги преминава през консенсусната договореност, която между другото може да се променя, винаги преминава през Висшия разум, който също може да се променя, отправя се към физическата персона, която разбира се, се променя непрекъснато и е основана на положителните и отрицателни убеждения във вас, които вие приемате за истинни, и позволява на този филтър да се върти и резонира по начин, който отразява най-добре идеалния баланс, така че всяка информация, до която може да достигнете през вашия живот, независимо от източника й,  да може да премине по възможно най-малко филтриран начин. Така че през свободното си време, някой друг път, може просто да абсорбирате тази диаграма. Когато медитирате върху нея, ще може да виждате все повече от нейното съдържание, като си позволявате да кристализирате тази идея и да видите какво е усещането в ума ви, във Висшия ви разум. Позволете си да използвате тази диаграма така, че да си представите преминаването на енергията и информацията през вас и нека тази филтрираща система да резони-и-ира на подходящата квантова честота, за да може преминаващата информация да поддържа този път на най-малкото съпротивление, като правите тази идентификация, този синхрон, които са най-добри за вас, както и да позволявате на всеки друг да прави същото, защото всекиму е позволено да функционира на тази перфектна, резонираща честота, в която всички се хармонизирате заедно, чрез една огромна експлозия от синхронност във вашия живот, която ще се разгръща и разгръща, и разгръща, и няма никога да спре … докато експлодирате. (смях в залата) Но това е забавно. Забавно е да експлодирате по този начин. Вие ще експлодирате в друга своя версия и ще се чудите къде е отишло старото ви аз. Защото наистина ще бъдете един нов човек, какъвто ставате всеки нов момент, но тази идея ще ви постави в контакт с нещо, което протича в неврологичната ви мрежа, което ще ви позволи по-сетивно преживяване, по-физическо преживяване на факта, че извършвате действителен ченълинг на своята личност и буквално сте една различна личност във всеки нов момент, докато се захранвате от един свой по-висш източник, с всичката информация, необходима за конструирането на тази изкуствена личност, в която разпознавате себе си … която е само едно временно проявление, едно отражение на едно парче, което временно наднича във вашето око, наднича в очите на другите хора, хамелеон, мимика, която винаги се променя и е винаги нова. Вие може да си мислите, че тя изглежда по един и същ начин, но всъщност това никога не е така, ако се вгледате достатъчно внимателно. Тази диаграма може да ви помогне да разберете как да виждате тези неща по един много по-отчетлив и сетивен начин във вашата физическа реалност. Така че приемете тези изображения, използвайте ги, ако и както пожелаете – всичко зависи от вас. Най-малкото, може да използвате за нещо хартията.

И така, ние ви благодарим за това, че ни позволихте да изложим тази идея в тази вечер от вашето време. Нека тя попие във вас. Тя ще се филтрира през вас и ако й позволите, ще ви помогне да извършите някои от корекциите в своя живот, по отношение на това, което считате, че сте и историите, които си нашепвате, които приемате за истини, за да може да ги промените, ако не ви вършат работа. Защото вие сте това – своята история.

И в отговор на това, че ни дарихте с възможността да ви преживеем по този начин, сега ние ви питаме по какъв начин бихме могли да ви бъдем в услуга. Може да продължите със своите въпроси, ако желаете.

Участник: Добър вечер, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Как си?

Башар: Идеално, а ти?

Участник: Аз съм не зле, добре съм.

Башар: Хубаво.

Участник: Имам един личен въпрос. Току-що се завръщам от Перу, където имах един ритрийт с аяуаска.

Башар: Да, да, да.

Участник: Само бих искал да зная дали ние двамата с теб си казахме: „Здравей”, защото вярвам, че го сторихме.

Башар: Ти каза: „Здравей” на един аспект на нашата колективна личност. Ти се свърза с нашата основна вибрационна честота … на нашата реалност, на нашето измерение, но също така и на много други. Както току-що обяснихме, ние сме страна по едно споразумение, сключено с колективното съзнание на вашата реалност, на вашата култура, на вашата цивилизация, следователно когато започнете да разгръщате своето съзнание по този начин, чрез този вид учители, често ще се сблъсквате с неща, които са ви познати относно нас и други същества, които са част от тази колективна реалност. Така че ти се докосваш до нас по някакъв начин и получаваш отговор от нас по някакъв начин, но това не е точно с мен като личност, а с част от моето съзнание, която принадлежи на колективното, което взаимодейства с вашето колективно, но в същото време ти виждаш отражението, което разпознаваш най-лесно, и това съм аз в това отражение, в тази вибрация. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам.

Башар: Добре.

Участник: Значи това, което ми бе показано, е нещо реално?

Башар: Реално в какъв смисъл? Можеш ли да използваш информацията в своя живот, можеш ли да приложиш информацията в живота си по прагматичен начин, за да разгърнеш своята радостна възбуда и своето съзнание?

Участник: О, мисля, че мога.

Башар: Добре, тогава то е реално, нали? Колко по-реално трябва да бъде? Реалността е това, което можеш да приложиш, което можеш да използваш, което ще допринесе към твоите житейски преживявания. Това е, което е реално. Нали така?

Участник: Да, да.

Башар: Добре, и ти забавлява ли се?

Участник: Да.

Башар: Все още забавляваш ли се?

Участник: Не чак толкова, оттогава насам …

Башар: Не чак толкова?! Значи ти казваш, че едно растение е по-забавно от нас. Наистина ли това е, което казваш?

Участник: Малко се съмнявам. Аз съм малко Тома неверни.

Башар: Нека обаче ти напомним какво е съмнението – 100% доверие в едно описание, което не предпочиташ.

Участник: Да.

Башар: Тогава защо избираш да се придържаш към едно определение, което не предпочиташ?

Участник:  … …

Башар: Това ли е едно от нещата, което се учиш да престанеш да правиш чрез това си преживяване?

Участник: Да, това е един процес.

Башар: Добре, това е един процес, но моля те също така разбери, че колебанията на енергията ще се променят и само защото сега не се чувстваш така, както тогава не означава, че не си в подходящото състояние. Не трябва да правиш това разграничение: „Е, аз не се чувствам по същия начин”. Това не е задължително. Това равнище, това проявление може да е идеално за този конкретен момент, за лицето, което си точно сега.

Участник: Разбирам.

Башар: Така че усещането ти в момента не би трябвало да е по никакъв начин с нещо по-неподходящо от това преди. То просто е различно и вероятно подходящо за този, който си сега, при тези условия, сравнено с преди.

Участник: Да, разбирам.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, абсолютно. Може ли да те попитам нещо относно ченълинга?

Башар: Да.

Участник: Ченълингът, сравнен с рейки, или с този друг вид ченълинг …

Башар: Всичко е ченълинг – различни проявления на една и съща идея. Съществува състояние на ченълинг. Най-общо казано, в твоя мозък честотата на вибрациите е между 40 и 100 херца, между 40 и 100 цикъла в секунда. Всеки, който е в състояние на дълбока медитация, всеки, който прави нещо, което обича, всеки, който се намира в зоната на творчеството, е в състояние на ченълинг. Как изразяваш това състояние зависи от теб.

Участник: А ако не го усещаш … няма значение.

Башар: Да го усещаш … в смисъл …? Ако в действителност го изпълняваш?

Участник: Да.

Башар: Тогава това е същото нещо. Помни, че ако не го усещаш, това означава, че си станал свръхпроводим, че не оказваш никакво съпротивление, така че няма нищо за усещане, защото то преминава безпрепятствено през теб. При това не е задължително да има някакво усещане.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имала съм много преживявания на контакт, в най-различни форми …

Башар: Да.

Участник: И не съм изпитвала никога страх.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: И предполагам, че бих искала да зная как да развия малко повече тези свои възможности.

Башар: Ти следваш ли своята радостна възбуда във всеки възможен момент, без абсолютно никакво настояване на определен краен резултат?

Участник: …

Башар: Колебанието обикновено означава „не”.

Участник: (смее се) Какво да правя, като имам тази работа.

Башар: Имаш тази работа.

Участник: Тя не предизвиква задължително най-силно радостно вълнение в мен.

Башар: Добре, ти можеш ли да я изпълняваш по по-радостен начин, или чувстваш, че ако се заемеш да правиш нещо, което действително те вълнува повече, ще можеш да се издържаш? Защото ако не можеш да я изпълняваш по такъв начин, ще трябва да се размърдаш.

Участник: Мисля, че това ми предстои.

Башар: Кога? Утре, следващата седмица, следващия месец, следващата година?

Участник: Може би утре.

Башар: „Може би утре“? Чудесно! И какво ще направиш?

Участник: Аз съм писателка.

Башар: О, ти си писателка. Пишеш ли?

Участник: Да.

Башар: Добре, и …?

Участник: Предполагам, че това, което наистина искам да зная, е относно тези различни форми на контакт, които съм имала. Любопитна съм относно това същество, което ми се представи.

Башар: Ти вярваш ли, че можеш да откриеш всичко, което имаш нужда да знаеш, ако се придвижиш напред в своя живот, следвайки своята радостна възбуда? И ако продължиш да пишеш, и ако това е твоят начин на ченълинг, не мислиш ли, че цялата информация, от която имаш нужда, ще дойде при теб по този или по някакъв друг начин? 

Участник: Ъ-ъ-ъ да, мисля …

Башар: Но …?

Участник: Просто бих искала да го узная по-рано.

Башар: Ти искаш да го знаеш, преди да трябва да го знаеш.

Участник: Ами … писането не е единствената ми форма на ченълинг; аз също съм склонна да проявявам психични способности.

Башар: Склонна си?

Участник: Проявявам.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Аз предавам информация на хората …

Башар: И какво повече искаш да знаеш точно сега?

Участник: Бих искала да го контролирам повече, да го развия повече и да го направя по-силно.

Башар: Да контролираш?

Участник: Предполагам, не да го контролирам, но да го направя по-открито …

Башар: Добре. Преди всичко ти вярваш ли, че получаваш навреме това, което получаваш?

Участник: Да, вярвам.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Всъщност да.

Башар: И ти вярваш в начина, по който се разгръща животът ти?

Участник: Вярвам.

Башар: Тогава какво искаш?

Участник: М-м-м …

Башар: Но според теб той не протича достатъчно бързо?

Участник: Предполагам, че не.

Башар: Защо не? Къде на друго място искаш да бъдеш, закъде си се забързала?

Участник: А-а-а …

Башар: Помни, че смисълът е в самия процес

Участник: Да, смисълът е в самия процес и предполагам, че се опитвам да се наслаждавам още повече на процеса.

Башар: Опитваш се да се наслаждаваш повече на процеса.

Участник: Да.

Башар: И какво ти пречи да се наслаждаваш на процеса такъв, какъвто вече съществува, със скоростта, с която вече протича?

Участник: Ами-и-и, защо-о-ото …

Башар: (говори си сам) Това няма да прозвучи добре. (смях в залата)

Участник: (смее се)

Башар: Защото …?

Участник: Защото все още ми се налага да правя неща, които не ми доставят напълно удоволствие.

Башар: „Все още ми се налага“ …! Не: „Аз все още вярвам, че трябва да правя неща”

Участник: „Аз все още вярвам, че трябва да правя неща“.

Башар: „Защото не вярвам, че нещата, които ми доставят удоволствие, ще могат да ме издържат.” Не каза ли точно това?

Участник: Да.

Башар: Е, тогава, ако и-и-искаш да уско-о-ри-иш проце-е-е-са, ти трябва да установиш кои са убежденията ти, които ти казват, че радостната ти възбуда не може да ти осигури прехрана.

Участник: О кей.

Башар: И когато се отървеш от тези конкретни определения, независимо колко време ще ти отнеме това, тогава ще започнеш да действаш повече в посока на това да знаеш, че твоята радостна възбуда може да те издържа, но докато узнаеш това, не би било разумно да изоставяш нещата, които вярваш, че могат да те издържат. Скоростта обаче зависи от теб.

Участник: О кей.

Башар: Твоята ръка е на скоростния лост.

Участник: О кей.

Башар: Защото ти казваш, че не вярваш, че радостната ти възбуда може да те издържа. Естествено издръжката може да означава много различни неща. Ако ти настояваш на един определен начин на издръжка, на един определен вид изобилие, това може да бъде още едно препятствие за теб. Когато разшириш разбирането си за издръжка и изобилие, може би в съответствие с нашето определение … ти спомняш ли си нашето определение? 

Участник: (плахо) Да.

Башар: Наистина ли?

Участник: Не, предполагам, че не. (смее се)

Башар: Защото ако кажеш, че я помниш, ще те помоля да я повториш.

Участник: О кей, не, не я помня.

Башар: Способността да правиш това, което трябва да правиш, когато трябва да го правиш. Точка!  Способността да правиш това, което трябва да правиш, когато трябва да го правиш! Това е изобилието. То може да приеме много форми. Аз разбирам, че на вашата планета парите са една от формите, но това не е единствената форма. Има много начини за размяна. Може да получиш подарък, може да се случи съвпадение и просто да попаднеш там, където трябва да бъдеш и да ти дадат това, от което се нуждаеш в момента. Има много форми на изобилие.

Участник: Да.

Башар: Така че трябва да осъзнаеш убежденията, които притежаваш, и ако откриеш, че те са организирани по начин, който ти пречи да се придвижваш напред така, както предпочиташ, открий защо се придържаш към тях. Защото това обикновено е резултат от друго убеждение, което ти казва, че се нуждаеш от тях.

Участник: О кей.

Башар: Но това може да не е вярно. И най-вероятно не е. Така че открий тези убеждения, освободи се от тях и колкото по-бързо отхвърлиш товара на отрицателните убеждения, толкова по-бързо в определен смисъл, ще усетиш ускорението. Нали така?

Участник: Да.

Башар: И така, това е единственото нещо, което те спира. Моля, запомни, че убежденията, които ти принадлежат, не тежат нищо. Единствената причина да чувстваш, че нещо те забавя, че ти тежи, е, че носиш повече, отколкото трябва. Това е първият сигнал, че носиш със себе си убеждения, които не ти принадлежат, че носиш нечий чужд багаж, който си задигнала някъде по пътя. Отърви се от него! Той не ти принадлежи. Твоите убеждения, които са в съответствие с истинската ти вибрационна честота, няма никога да ти тежат и да те забавят. Така че всяко усещане на съпротива е първият признак, че носиш убеждение, което не ти върши работа. То даже не ти принадлежи. Но ти си мислиш, че е твое, ти вярваш, че е твое.   

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Помага ми, помага. Бих …

Башар: Да?

Участник: Бих искала да попитам относно геометричните светлини и конфигурации – те представляват ли контакт?

Башар: Е, определен вид. Ти се свързваш с други измерения и сфери, които може да се проявяват по тези геометрични начини. Ти надзърташ в основата на това, което наричате различни реалности, в геометричната структура, в скелета.

Участник:  О кей.

Башар: Ако искаш да го изразиш поетично, в божиите кости.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. И това същество, което видях … можеш ли … Чудих се откъде е това същество. Никога не бях виждала нещо такова.

Башар: Добре, ето какво ще ти предложим. Когато се чувстваш удобно, ще седнеш, ще вземеш лист хартия и писалка или молив и ще напишеш нещо относно това същество. И виж какво ще ти се случи в този момент. Дай свобода на ума си. Нали така?

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Пак заповядай.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искала да ти благодаря за това, че споделяш информация с нас. Аз също имам въпрос относно едни същества.

Башар: Да.

Участник: В последно време имах едни налудничави сънища и те ме изплашиха. 

Башар: Изплашиха те, защо?

Участник: Просто усещането … не успях …

Башар: Да контролираш нещата?

Участник: Да контролирам това, което се случваше.

Башар: Добре, би ли искала да осъзнаваш по-добре случващото се, за да можеш в по-голяма степен да го контролираш?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава преди да заспиш, помоли за по-добро осъзнаване на твоята част от споразумението, свързано с тези срещи. И това постепенно ще започне да се развива в теб – повече осъзнаване на твоето споразумение. Поеми повече отговорност за твоята част от преживяването и подходи към тези срещи като равна, със съзнанието, че контролираш нещата, защото ти си взела тези решения, независимо дали си спомняш, че си го направила, или не. Това не е важно. Ти би могла да си спомниш. Така че поискай повече осъзнатост, поискай повече отговорност за твоята част от срещата и ще започнеш да осъзнаваш и контролираш повече това, което се случва.   

Участник: О кей.

Башар: Това звучи ли ти постижимо?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Има ли начин да разбера откъде идват те?

Башар: Аз току-що ти казах начина. Ти ще получиш повече информация, когато е подходящо да я получиш, когато достигнеш момента, в който станеш лицето, способно в действителност да я получи.  Намираш ли това за смислено?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Не, благодаря ти.

Башар: Приятни сънища.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Кое е най-вълнуващото нещо, което намирате в нас?

Башар: … Всичко … … Ти си мислеше, че това ще бъде само едно нещо?

Участник: … …

Башар: Едно най-вълнуващо нещо? Най-вълнуващото нещо за нас е това, което се случва във всеки един момент, когато контактуваме. Това е най-вълнуващото нещо.

Участник: Понякога хората не изглеждат вълнуващо. Има преживявания, в които се случват излишни неща.

Башар: Да, но както сме казали, няма отегчителни ситуации, а само отегчени умове. И причината е в определенията, които имате и които проектирате спрямо обстоятелствата. Нищо никога не е наистина излишно. Нищо никога не е наистина излишно. (смях в залата)

Участник: Като човешко същество, което е усъвършенствало тази радостна възбуда и е изживяло всичкото това блаженство, има ли някой, когото познаваш от нашата история, който е усвоил този вид преживяване?

Башар: Много от тези, които наричате големи учители, са усвоили това преживяване, а някои даже и са си изпатили за това. 

Участник: Можеш ли да посочиш някого?

Башар: Буда природата, Кришна духът, христовото съзнание, много същества са били велики учители на вашата планета и са разбирали това, за което говорим, и са живели по този начин. Има много хора на вашата планета в момента, които все още го правят. Много от тях живеят в това, което наричате туземни култури. Така наречените шамани, които много често разбират тези принципи и живеят според тях. Обаче всички вие притежавате този потенциал и за това става дума. Наистина е необходимо само желание да бъдете верни на себе си. Затова всичко се свежда до вашата библейска фраза „Познай себе си”. Наистина в това е цялата тайна. Когато човек познава себе си наистина добре, тогава той може да разбере отношението си към Съществуването, към Творението и тогава може да изживее това отношение по един много естествен, пълноценен начин. И това е отношение на безусловна любов и екстаз.

Участник: И би ли казал, че това е върховното преживяване на човешкото съществуване?

Башар: Да, това е върховно преживяване. Да познаваш себе си.

Участник: Любов, екстаз и да познаваш себе си.

Башар: Да, това е преживяване на пълна хармония и синхрон с истинската си вибрация, да.

Участник: И би ли казал, че това е също и твоето върховно преживяване?

Башар: Абсолютно!

Участник: Значи просто едно равнище над друго равнище, над друго равнище …?

Башар: Да, просто то никога, никога, никога, никога, никога не свършва, никога! Съжалявам, но това е безкрайно излишно и претрупано. (смях в залата) Но и също така винаги ново, от нова гледна точка. Спомни си, че структурата на Съществуването никога не се променя. Твоята гледна точка спрямо нея и преживяването й се променят. Така Творението се разгръща. Трябва да има и съществуват различни гледни точки спрямо една и съща структура. Всеки един от вас и нас е различна гледна точка на една и съща структура. Нали така? Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Добре, и аз благодаря. Най малкото това е начинът, по който ние виждаме нещата.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Наи-и-истина съм развълнувана да бъда тук.

Башар: Оу-у-у, ние наистина сме развълнувани, че си там.

Участник: Аз правя психо-консултации по телефона.

Башар: Добре, ти казваш на телефона какво ще му се случи?

Участник: Да. (смее се) Понякога нещата просто се случват естествено, но в други случаи ми е трудно да изпадна в това състояние на ченълинг.

Башар: Добре, значи понякога си в синхрон, понякога не, но в това няма нищо лошо.

Участник: И се чудя как това може да се случва веднага, просто така?

Башар: Нещата може да започнат да се случват веднага, ако винаги се чувстваш комфортно, независимо дали изпадаш в подходящото състояние, или не. В това се състои парадоксът.

Участник: Да-а-а.

Башар: Приеми, че нещата се случват така, както трябва да се случват и се учи от това, което се случва, по начина, по който се случва, вместо да приемаш, че нещо не е наред. В това има нещо, от което трябва да се поучиш, следователно нещата са наред и ако ги приемеш по този начин, ще имаш и такова преживяване. И тогава ще разбереш, че всичко протича перфектно даже и когато не изглежда така, защото ти знаеш как да го използваш по начин, който му позволява да има полезен ефект върху твоя живот.

Участник: Хм-м.

Башар: Даже и това емпирично да не е нещо, което предпочиташ, ти ще знаеш как да използваш това, което не предпочиташ, по начин, който наистина предпочиташ. 

Участник: Уха!

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Ъ-ъ, просто ще трябва да го смеля.

Башар: Добре. Би ли искала малко мента? (смях в залата)

Участник: Малко се тревожа, защото клиентите ми плащат за всяка минута и …

Башар: „Плащат за всяка минута.“

Участник: Да, те плащат по долар на минута и аз просто бих искала да им предоставя услуга от най-високо качество …

Башар: Ако намерението ти е винаги да поднасяш най-високо качество, започни да се успокояваш с разбирането, че го правиш. Просто ти не винаги ще предоставяш задължително това, което хората очакват. И помни, че понякога точно като лечителите, хората може да идват при теб с идеята, че не могат да получат този вид информация и следователно, в определен смисъл, ако нямаш какво да им дадеш, ти в действителност си им дала това, което са поискали – неспособността да получат тази информация. И ако си поискат обратно парите, ти винаги можеш да им ги върнеш, ако не са доволни. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре. И така, трябва да се успокоиш малко повече с разбирането, че всичко се подрежда идеално, точно когато трябва и каквото се случва, е това, което трябва да се случва. И когато се успокоиш с разбирането, че не винаги се случва това, което си мислиш, нещата ще се случват по-често такива, каквито трябва да бъдат.

Участник: Това наистина ми помага, защото понякога в главата ми идват такива най-случайни мисли …

Башар: Зная, това е наистина шантаво.

Участник: Например аз й казвам: „Твоята котка иска нещо да ти каже … и „О, Господи, моята котка …”

Башар: Да, да, да, просто проблемът е, че трябва да си вярваш повече. И както при всичко останало, колкото повече практикуваш, толкова по-добра ще ставаш. Но отново: винаги ще ги има тези моменти, когато нещата може да не стават такива, каквито ги очакваш и тези моменти трябва да бъдат ценени. Нали така?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: И поздравления, че позволяваш в живота ти да се случват неща, които не очакваш, защото ти определено не искаш животът ти да стане отегчителен.

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Нали така?

Участник: Да.

Башар: Животът винаги е приключение, винаги има нещо ново, винаги можеш да научиш нещо, винаги има нещо неочаквано зад следващия ъгъл. Това е животът, който ти искаш да живееш, нали така?

Участник: Да.

Башар: Не: „О, пак това ли … нека да видим …”

Участник: Благодаря ти, наистина вярвам в това.

Башар: Добре, на теб си струва да се вярва.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Да, това се отнася за всички ви – на вас трябва да ви се вярва. Да, ние разбираме, че понякога може да сте малко извън синхрон, малко настрани от правилния път, но вие трябва да вярвате и в това като част от вашия процес, от която може нещо да научите. Така че в този смисъл и по принцип, на вас трябва да ви се вярва. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Ако имате желание винаги да изследвате себе си по най-честния начин, на който сте способни. 

Участник: Хм.

Башар: Винаги с намерението да знаете дали сте в синхрон, или не с този/тази, който/която предпочитате да бъдете. И ако винаги имате това намерение, винаги ще разполагате с един самокоригиращ се, самонастройващ се механизъм, който да ви връща към центъра, към равновесието, защото това е желанието ви. Нали така?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Нали това е твоето намерение?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да,  благодаря ти.

Башар: Наистина тук става дума за това малко да се забавлявате в своя живот, или много да се забавлявате. Не бъдете толкова сериозни, не се вземайте толкова на сериозно. Помнете, че първата стъпка към просветлението е да грейнете с усмивка на лицето си.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Не помня къде чух това в последно време, но с тези толкова кораби, които се появяват, все повече хора провеждат ченълинг в последно време. И чувам, че има много същества, които ни обграждат и които чакат …

Башар: Е, „чакат“ не е съвсем точно казано. Те просто не стоят и не дремят наоколо. Техният живот е също запълнен, но те усещат, когато някой желае да установи контакт и имат желание да се включат. И да, те могат да установят такава връзка. Това не означава, че просто седят в някакъв вид духовна чакалня, четат някакъв духовен вестник и от време на време поглеждат дали им е излязъл номерът на стената. „Тинг, номер 7” и: „О, най-после, аз чакам тук цяла вечност това лице да се вземе в ръце” … (смях в залата) Не, те не чакат, но да, навсякъде наоколо има различни същества.

Участник: О кей, аз се свързвам с тях чрез едно табло за гадаене (talking board).

Башар: Добре, това е твоето позволение.

Участник: Точно така. И моят ангел се обажда … водачи …

Башар: Добре, и тогава какво правиш с това?

Участник: И аз много се забавлявам с това и това е просто най-силната ми радостна възбуда.

Башар: Добре, и после …?

Участник: Аз бих искала да провеждам ченълинг без помощта на това табло. И това е, към което се стремя.

Башар: Добре.

Участник: И тези приятели, които чакат в тази духовна кафетерия там горе, надявам се моят номер да излезе по-скоро.

Башар: Е, те още не са си изпили кафето, не ги пришпорвай.

Участник: И също бих искала да те попитам за твоя свят. Не зная дали тези въпроси са били задавани преди. Дарел провежда този ченълинг от много дълго време.

Башар: Не чак толкова дълго, само 31 от вашите години.

Участник: Ако това във вашия свят не е много време, вие там колко дълго живеете?

Башар: Е, ние живеем средно 300 години, но идеята е, че времето за нас не е това, което е за вас. Нашето преживяване на времето е много различно. Ние преживяваме по много ускорен начин идеята за време и пространство, по много гъвкав и податлив начин. Този ченълинг, който за вас е продължил 31 години, този период за нас е продължил около … шест месеца. 

Участник: Хм. И чух, че ти си пилот.

Башар: Да.

Участник: Мисля, че някой каза, че вие не трябва да ходите на училище, защото вие знаете всичко.

Башар: Нас ни тренират, но ние не знаем всичко. Ние знаем това, което трябва да знаем, но нас ни тренират. 

Участник: Тук ние имаме класи … бедни хора, богати хора …

Башар: Не, при нас това не съществува.

Участник: И хората просто правят това, което искат да правят?

Башар: Да. Цялата ни цивилизация е управлявана и организирана по напълно синхронен начин. Хората се намират там, където трябва да бъдат, когато трябва да бъдат, с когото трябва да бъдат, за да научат това, което трябва да научат … за да получат това, което трябва да получат. Всичко това става автоматично и ние действаме по този начин.

Участник: Това е чудесно. Тук изглежда че хората се борят с всяко нещо – с работата, която трябва да извършват …

Башар: Да, защото не са себе си. Когато сте повече верни на себе си, синхронността влиза в сила. Това е автоматично. Това е един самоподдържащ се, насочващ механизъм. Това е едно от нещата, които споделяме с вас. Оставете го да се прояви по естествен начин, не е необходимо да го карате да се прояви. То не работи, защото вие се опитвате да го накарате да проработи. Просто оставете го да се прояви, като бъдете верни на своята естествена природа и течението ще ви понесе. Тогава действията ви няма да изискват усилия. Вие ще предприемате действия, но ще се носите по течението, няма да изразходвате енергия, а ще събирате енергия, ще увеличавате енергията си. И ще извършвате действия, които са естествени за вас, носейки се по естественото течение, с приливите и отливите на Творението. Ще се носите по вълните. Нашата цивилизация, ние всички се носим по вълните. Всичко е толкова просто.

Участник: Щом живеете по 300 години, това означава ли, че когато някой почине, вие не сте толкова покрусени колкото нас, защото вие се носите по вълните и знаете, че всичко е …

Башар: Ние не сме покрусени, защото ние не преставаме да контактуваме с тях. Те просто се преместват в друго състояние, при което можем непрекъснато да общуваме с тях.

Участник: Удивително!

Башар: Същото можете и вие. Така че престанете да създавате тези разделения в своите определения, все едно че действително съществуват бариери. Всяко едно нефизическо същество и всяко друго същество в цялото Творение, е на ей такова разстояние от вас (прави жест с палеца и показалеца си) по отношение на вибрационната си честота.

Участник: И вие имате домашни любимци, като котки и кучета?

Башар: На нашата планета има животни, които идват и си отиват, когато пожелаят. Понякога те решават да се помотаят наоколо. Ние не държим домашни любимци, както правите вие. 

Участник: Вие храните ли се?

Башар: Вече не. Някога го правехме. В момента се зареждаме с електро-магнитната енергия на нашия свят. Също така вече не спим.

Участник: И някога ние … тъй като ти си Свръхдушата на Дарел в неговото бъдеще …

Башар: Аз не съм Свръхдуша, а това, което бихте нарекли неговото бъдещо аз.

Участник: Тогава да се надяваме, че и ние ще бъдем някога като вас.

Башар: Това не е въпрос на надежда. Това е посоката, която мнозина от вас са поели и е част от вашия еволюционен процес. Това е една от причините да взаимодействаме с вас – защото ние очертаваме една карта за вас за това, към което най-общо сте се запътили. Ще има индивидуални различия, но като цяло вие вървите по нашите стъпки.

Участник: Надявам се.

Башар: Няма защо да се надяваш. Ти трябва да избереш.

Участник: И какво ще стане, ако някои от нас изберат, а други не?

Башар: Тези, които не го изберат, няма да го преживеят.

Участник: О кей.

Башар: Те ще преживеят преместване в друга Земя, която ще отразява по-добре изборите, които те са направили. Защото вие се премествате непрекъснато между различни успоредни Земи, които вече съществуват и които отразяват всякакво възможно състояние, което може да си представите. Тези, които са се съгласили да споделят сходни идеи, ще преживеят преместване на сходни Земи. Тези, които не го сторят, няма. Точно сега ти можеш да преживееш застъпване с много различни хора, които имат много различни системи от убеждения, в това число и противоположни на твоите, но в крайна сметка това повече няма да се случва; в крайна сметка вие вече няма да може да се виждате едни други и да се съпреживявате, когато вибрациите ви станат прекалено несъгласувани.

Участник: Прекрасно. Благодаря ти много.

Башар: Пак заповядай.

Участник: Добър вечер, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Опитвам се да разбера тези неща, свързани с контакта и с ченълинга.

Башар: Да?

Участник: Ти искаш да кажеш, че контактът се осъществява по-лесно, когато изпитваме своята най-силна радостна възбуда?

Башар: Да. Защото вие попадате в потока на едно ниво на вибрации, което отразява съществата, с които казвате, че установявате контакт. Вие ставате повече подобни на нас и това прави по-лесно възникването на контакт.

Участник: Значи резонансът и енергията ни се срещат и съгласуват?

Башар: Да.

Участник: Това ме връща обратно във времето. Когато бях млада, осъществявах много контакти (с извънземни).

Башар: Да.

Участник: На двегодишна възраст имах много контакти с извънземни и с ангели, и с всякакви същества.

Башар: Да, да, да.

Участник: Но те вече не са наоколо.

Башар: О, те са наоколо. В момента ти разговаряш с едно от тях, не е ли така? (смях в залата)

Участник: Да, точно така.

Башар: Къде ли се дянах?! Искаш да кажеш, че не съм реален?

Участник: О, да, ти си реален.

Башар: Добре.

Участник: Искам да кажа, в личния ми живот …

Башар: Разбирам, просто си играя с теб.

Участник: Зная, че го правиш.

Башар: Въпреки това, тези неща се проявяват по определени начини и в определени моменти, а също така има и причина задължително да не си спомняш действително осъществените контакти, които си имала.

Участник: О кей.

Башар: Защото отново: идеята, че забравяте някои от тези контакти, се използва от някои от нас като мерило. Ние използваме темпото, с което си припомняте тези контакти, като индикатор на вашата готовност за повече контакти. Така че понякога забравянето има смисъл.

Участник: В момента има една група етерни същества, които се появяват като група …

Башар: Да. 

Участник: Те казаха, че те познават и ми казаха да задам на теб своите въпроси, свързани с извънземните, а не на тях.

Башар: Това е, защото отговарянето на въпроси за извънземните е моя работа, а не тяхна.

Участник: Те казаха, че тяхната природа е различна.

Башар: Да, ние сме с различна природа.

Участник: Значи поставяш равенство … да речем, че искам да проявя повече извънземни, просто като пример … или друг вид ангели, или нещо такова …

Башар: Да …?

Участник: Ние просто трябва да вярваме, просто трябва да знаем това, трябва да се синхронизираме с енергията …?

Башар: Но вие трябва също така да действате, все едно че го знаете и най-лесният начин е да действате под влиянието на най-силната си радостна възбуда, защото тя е един завършен комплект и съдържа всяко едно нещо, което имаш нужда да преживееш в своя живот и което е релевантно за теб. Така че ако си сключила споразумения и си насрочила свои срещи, просто като следваш своята най-силна радостна възбуда, влагайки всичките си способности, без да настояваш на конкретен краен резултат, всичко, което е релевантно, ще се разгърне точно когато трябва в твоя живот. Всичко!   

Участник: Хм.

Башар: То съдържа всичко, това е един пълен комплект и не пропуска нищо, което е релевантно за теб. Така че всичко, което трябва да направиш, за да ускориш тези свои срещи, независимо на какво равнище … ти просто трябва да се придвижваш напред под влиянието на своята радостна възбуда във всеки възможен момент. 

Участник: И толкова.

Башар: И толкова! Това е цялата формула! Зная, зная, че това звучи прекалено просто за много хора на вашата планета, зная, че обичате да усложнявате нещата, но това е наистина толкова просто. Радостната възбуда е: енергията, която те подкрепя така, както трябва; тя е двигателят, който те придвижва напред в живота; тя е организиращият принцип, който ти дава синхронност и най-удачни съчетания във времето; тя е пътят на най-малкото съпротивление, което ти позволява да се придвижваш напред с най-малки усилия; тя е връзката ти с всички други изрази на радостна възбуда в твоя живот; тя е отразяващото огледало, което ти разкрива всичко протичащо в съзнанието и подсъзнанието ти, което може да е извън синхрон с радостната ти възбуда, за да го осъзнаеш и приведеш обратно в синхрон. Това е един пълен комплект, който съдържа всеки инструмент, това е една самонасочваща се, сапоподдържаща се, саморазвиваща се система и ако просто следваш своята радостна възбуда, като влагаш всичките си способности, с нулево настояване на конкретен краен резултат, то всичко, което трябва да правиш във всяка ситуация, основана на действия, които си извършила, е, винаги да й придаваш положителен смисъл, за да извличаш винаги положителен резултат. Това е а, б, в и точка! Това е формулата и ти мо-жеш да я при-ла-гаш във вся-ка ед-на об-ласт на твоя живот.

Участник: Уха!

Башар: И толкова! Толкова е просто. В продължение на три от вашите години ние повтаряме това по всички възможни начини, така че всеки, който иска да получи тази информация от друг ъгъл, от друга гледна точка, да може да направи това. Или да не го направи. 

Участник: Да. И така, бидейки в синхрон с Висшия си разум, така човек също се свързва със своята радостна възбуда

Башар: Да, радостната възбуда –  това е вътрешно усещане, нали?

Участник: О, да.

Башар: Това е преводът, който физическото ти тяло прави на комуникация, която идва от Висшия ти разум и която гласи: „Направи това сега!”. И когато предприемеш действието, ти му казваш: „Чух какво ми казваш.” Ясно и отчетливо. И така ти предприемаш това действие, и то е твоят отговор на Висшия ти разум, и така ти подкарваш своя диалог с него, и вече Висшият ти разум ще ти изпраща повече неща, които радостно да те вълнуват, и по-големи неща, които да те вълнуват, защото той вече ще знае, че ти желаеш да действаш спрямо тях. Всеки път, когато се съпротивляваш, всеки път, когато се отдръпваш, Висшият ти разум казва: „Опа, тя все още не е готова.” И няма да ти дава повече, докато не си готова за повече. Когато обаче предприемеш действие, той винаги ще ти дава повече. И той ще ти поднася неща, които си в състояние да правиш. Няма да ти дава повече от това, с което можеш да се справиш. Така че не се колебай, не принизявай себе си, не се подценявай. Когато нещо ти бива поднесено, което предизвиква най-силната ти радостна възбуда … и ако това е наистина така, то действай с всичките си способности и помни, че понякога формата, в която възниква това, което поражда радостното ти вълнение, не е формата, в която трябва да се прояви крайният резултат!

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Понякога ти просто имаш нужда от едно морковче, което да бъде провесено под носа ти, за да те накара да си размърдаш задника. Но не винаги е задължително да грабнеш и изядеш моркова. Понякога той просто те кара да се задвижиш и истинското нещо, което действително предизвиква радостната ти възбуда, вече може да изникне пред теб, защото най-накрая си променила своето състояние, като си действала спрямо първото нещо, което може да не е трябвало да се реализира. Ето защо ти следваш нишката на радостната си възбуда, с нула настояване или допускане за това накъде то те води, освен това, че знаеш, че то винаги ще те доведе там, където трябва да бъдеш. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Нашата енергия продухва ли нещата? (смях в залата) Добре, малко ще я успокоим. Но ти разбираш за какво говорим?

Участник: Разбирам, разбирам.

Башар: Така действа механизмът, това е формулата, това е просто физика – в това няма нищо мистериозно, а само енергия, резонанс, физика и толкова. Това, което излъчваш, е това, което получаваш в отговор. Така че бъди наясно с това, което излъчваш. Нали така?

Участник: Прекрасно, благодаря ти.

Башар: И аз ти благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам въпрос относно това, което каза в Седона.

Башар: Да?

Участник: Относно архетипната енергия на контакта, която съществува.

Башар: Да, част от общите архетипове на колективно ви съзнание в момента.

Участник: Има ли в момента архетипна енергия, която се е присъединила към вашето съзнание, идваща от нас, която би действала като огледало …?

Башар: Да, реципрочна енергия.

Участник: Ти като пилот … ти ли построи своя кораб?

Башар: Аз участвах в конструирането му, но нашите кораби биват всъщност отглеждани (като растения). Те са кристални структури.

Участник: Така че част от обучението ти е било да присъстваш, докато той е растял?

Башар: Да, защото интелигентността на кораба е съгласувана с нашата честота, така че в този смисъл, ние сме обвързани като пилот и кораб, които могат да комуникират телемпатично. Никой друг освен мен не може да управлява този кораб.

Участник: И ти си в този кораб в момента.

Башар: Точно така.

Участник: Причината да задавам тези въпроси е, че в последно време ме вълнува въпросът за това какви стъпки можем да предприемем и аз лично да предприема, за да конструирам такъв кораб.

Башар: Е, вашата технология е много далече от това, което ние правим, но това не означава, че не може да конструирате кораби. Всъщност доста хора на вашата планета в миналото са открили основната технология за това, което бихте нарекли левитиране на кораби. Просто много от вашите култури не позволяват това да бъде реализирано.

Участник: Значи част от тази информация може би не преминава поради това колективно съзнание, за което спомена преди?

Башар: Да, защото ако вие изграждате системи и им позволявате да функционират, които системи знаете, че филтрират тази информация и не я допускат да проникне във вашата култура, то докато поддържате тези системи, те няма да допускат тази информация. Така че това зависи от вас, това е ваша планета. Променете системата, така че да позволява на тази информация да прониква. Това си е ваш свят. Нали така?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Пак заповядай.

Ейприл: Тадео, колко нови имена би искал да избера?

Башар: (медиумът посочва с пръсти 5)

Ейприл: Пет, числото на човечеството. Това телепатия ли беше?

Башар: Да.

Ейприл: Защото казахме едно и също нещо едновременно.

Башар: Защото сме на една и съща дължина на вълната и имаме едни и същи мисли по едно и също време.

Ейприл: Това е наистина супер, защото много хора все още мислят, че телепатията е да чуваш нечии чужди мисли …

Башар: Не. Ти чуваш собствените си мисли, които в момента са много, много синхронизирани с нечии чужди мисли.

Ейприл: Значи когато чуеш глас в главата си, който звучи, все едно че говориш на себе си и изведнъж чуваш различен глас с друга тоналност …

Башар: Значи си полудяла. (смях в залата)

Ейприл: (смее се)

Башар: Просто се шегувам. Спомни си, че ти превключваш на различни честоти непрекъснато и приемаш различни неща, така както вашите радиоапарати превключват на различни предавания. Понякога се свързвате с други вибрации и имате мисли, които са сходни на тези на други същества и други съзнания, на други равнища. Защото вие непрекъснато сканирате, в някаква степен.

Ейприл: И причината те да звучат различно, като различни гласове в главата …

Башар: Да, защото отразяват различни честоти, различни нива на реалност, с които може да се свързвате. Най-малко това е една възможност. 

Ейприл: Тогава начинът да си сигурен, че чуваш по-високо вибрационен глас … как би звучало това?

Башар: По-скоро става дума за сетивното усещане, което би имала, в зависимост от това дали вибрацията е балансираща и самоовластяваща, или не е. Намираш ли това за смислено?

Ейприл: Да. И как това съответства на случай, при който някой е на твоето ниво, и ти установяваш, че чуваш неговия глас, все едно че ти говори, докато той всъщност е в друга стая?

Башар: Тогава това, което наричате бариери на пространството и времето, започват да се разпадат и стават много по-гъвкави и податливи, и както сме казвали, това е един от симптомите на преминаване към реалност от по-високо, четвърто ниво на плътност.

Ейприл: Това означава, че всъщност чуваш въпросния човек, или …?

Башар: Ти чуваш себе си, но се включваш на същата честота по-точно, отколкото си мислиш и обратното.

Ейприл: А-а-а, значи достигаш до момента, в който казваш: „Аз искам да комуникирам с това лице, например с някого, който е починал, или в друга …

Башар: Да, но не е задължително това да е толкова формално и най-често това се случва много по-спонтанно. Ти просто превключваш на идеята за състоянието на лицето, с което имаш нужда да комуникираш в момента, вместо да кажеш: „Е, аз искам да направя това сега”. Можеш да започнеш по този начин, но колкото по-добре овладяваш този процес, той започва да протича много по-плавно и не се налага повече да преминаваш през тази му част. Ти просто автоматично превключваш така, както трябва да превключиш, за да чуеш това, което имаш нужда да чуеш, от когото имаш нужда да го чуеш. Това е синхронността, за която говорим.

Ейприл: И вероятно намерението ти ще бъде от значение. Какво става, ако някой иска да сключи бизнес сделка и си мисли: „О, аз ще се настроя спрямо мислите на … Доналд Тръмп.” (смее се)

Башар: Сигурна ли си, че би искала да се включиш в този бизнес? (смях в залата) Това е просто неутрален въпрос.

Ейприл: Аз просто предлагам това като един потенциален начин дадено лице, след като веднъж разбере как протича този процес, как може да го приложи.

Башар: Добре, но винаги е разумно, Нания да знае, кое е и кое не е работа на Нания. (смях в залата)

Ейприл: Значи идеята е да не правиш това с хора, които в определен смисъл, са чувствителни, а само с приятелите си. Това ли искаш да кажеш?

Башар: Ти можеш да се отвориш, за да приемеш това, което е подходящо за теб да приемеш, и да видиш кой се включва към теб. Казвам, че не трябва да бъдеш толкова конкретна. Ти просто се отваряш и си готова да приемаш всеки, който има нужда да се включи към теб, по начин, който е възможно най-полезен за всички. Не е нужно да казваш: „Искам този човек, искам онзи човек”.

Ейприл: Погрешно ли считам, че често човешките същества са толкова изобретателни по начините, по които могат да прилагат нещата, че понякога се нуждаят от насочване за това кои са положителните начини и кои са нежелателните?

Башар: Разбира се, отново: това ще бъде различно при различните хора. Идеята обаче е, че ако просто се отвориш със знанието, че точният човек ще се появи в точния момент с правилната информация, просто не е нужно да бъдеш толкова конкретна. Можеш да позволиш на синхронността да се прояви по-естествено и плавно, вместо да се опитваш да я насочваш съвсем точно с физическия си ум. 

Ейприл: Точно така, и просто функционираш на синхронно ниво.

Башар: Да, както правим ние в нашето общество. Никога не ни се налага да казваме: „Аз трябва да срещна този човек.” Ние просто сме отворени към всички съществуващи нужди и знаем, че точният човек ще бъде там. Или че ние ще бъдем точния човек за някого другиго.

Ейприл: Ти просто говориш за различен подход към живота.

Башар: Да-а! Едва сега ли проумя това! (смях в залата)

Ейприл: Ето сега ще избера пет имена … точно така …

Участник: Башар, за мен е чест да бъда тук.

Башар: За нас е винаги чест да се срещнем с всеки от вас.

Участник: Господине, аз съм твърде амбициозна.

Башар: О, господине! Толкова официално! Слушам, госпожо.

Участник: Моята краткосрочна цел е мир в Близкия Изток.

Башар: Краткосрочна цел.

Участник: Да.

Башар: А дългосрочната ти цел?

Участник: Средносрочната ми цел е световен мир. Дългосрочната ми цел е изобилие и просперитет за всички.

Башар: В тази последователност?

Участник: Да.

Башар: Трябва да се случи в тази последователност?

Участник: Аз вярвам, че така ще се случи, но съм отворена и за други възможности.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: И бих искала да зная какво мога аз да направя сама и какво можем да направим колективно, за да реализираме тези неща, и какъв съвет можеш да предложиш.

Башар: Ти знаеш, че съм давал съвет като съм казвал … формулата!?

Участник: Да.

Башар: Искаш да кажеш, че по някакъв начин тя не е приложима в твоя случай?

Участник: Не, не, не, аз я прилагам и напълно следвам своята радостна възбуда, във всеки един момент, без конкретни очаквания.

Башар: Тогава каквито и действия да предприемеш в посока на това, което нарече свои цели, е това, което трябва да направиш.

Участник: О кей.

Башар: Участвай според това, което те вълнува, бидейки жив пример за принципите, които казваш, че съответстват на твоята радостна възбуда. 

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Така че другите да могат да видят в теб пример за това как някой живее в такъв свят. Нали така?

Участник: Ъ-хъ, прекрасно. А би ли очертал някакви срокове, в които такива неща могат да се случат? Договор за световен мир, или …

Башар: Определено, така както разчитаме в момента колективната ви енергия, преди 2050-та.

Участник: Хм.

Башар: Но има много неща, които ще се случат преди това, които трябва да се нагодят и проявят. В това число представянето на извънземни същества във вашето общество. 

Участник: Това ще се случи първо?

Башар: Между 2025-та и 2033-та.

Участник: По отношение на общество, в което ще има изобилие и просперитет за всички, какъв вид съвет би дал и как това ще бъде структурирано, и как ще функционира?

Башар: Отново: идеята е да разберете, че всекиму трябва да бъде позволено наистина да изяви пълноценно своята индивидуална природа, вместо да бъде принуждаван към нещо, което не отговаря на това. Когато всеки заеме истинската форма, в която е създаден, подобно на парче от пъзъл, тогава всички парчета от пъзъла ще прилегнат едно към друго и ще подкрепят цялата картина. И тогава цялата картина ще може да подкрепи всички отделни парчета, които прилягат автоматично. Всички трудности, които изпитвате, се дължат на това, че толкова много хора на вашата планета се опитват да бъдат нещо, което не са, вместо да им е позволено да бъдат наистина това, което са. Идеята за мир на вашата планета не е продукт на това всички да бъдат хомогенни. Тя е продукт на това всекиму да бъде позволена чиста индивидуалност, защото ако всеки е това, което е, той хармонично ще прилегне към всеки друг индивид. Така са устроени нещата. Така стават нещата в нашия свят. Ние знаем, че те могат да бъдат такива и във вашия свят, но преди това много хора на вашата планета трябва да проумеят идеята, че това е даже възможно. 

Участник: Хм.

Башар: Истинското … да кажем … истинското предизвикателство … истинското отрицателно предизвикателство на вашата планета, най-важното нещо, което трябва да промените по отношение на своето мислене, най-общо във вашия свят, което ще промени всичко … искаш ли да знаеш кое е то?

Участник: Да.

Башар: Цинизъм!

Участник: Хм-м, какво го причинява?

Башар: Самосъмнение, страх от себе си, убеденост в собствената малоценност, убеденост в недостиг, най-общо казано. Цинизъм. „Няма достатъчно за теб, има само достатъчно за мен!” „Ти не може да си прав, това не приляга на моя свят! Следователно ще те смажа.” Разбираш ли? Цинизъм! Идеята за комбинация от невежество и арогантност. CIA, C = I + A.  Cynicism = Ignorance + Arrogance. Цинизъм = Невежество + Арогантност.  Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Не искаме да обидим вашата тайна организация. (CIA = Central Intelligence Agency = ЦРУ).

Участник: Нещо друго … имах ужасно преживяване.

Башар: О, колко вълнуващо!

Участник: Става дума за библейските предсказания …

Башар: Да, да, да. Стоп!

Участник: О кей.

Башар: Всички тези неща, в това число всичко, което ви казваме, са все позволения. Ти решаваш кое е вярно за теб и това е реалността, която ще преживееш. Във всяка книга, във всяко учение, включително и в нашите учения, ти вземаш това, което ти върши работа, и оставяш останалото зад себе си. По-късно може да се промениш и да избереш други неща, но във всеки отделен момент приемаш това, което ти върши работа. Едно нещо от глава 1, друго нещо от глава 2, това, което е най-много по вкуса ти в дадения момент, е това, което ще смелиш. Зарежи останалото, докато настъпи моментът, в който то ще ти свърши работа, ако този момент настъпи въобще някога. Ти си тази, която решаваш. Това са просто предложения, за да откриеш каква посока, каква перспектива ти можеш да използваш най-добре. Така че ти трябва да решиш това. Не е нужно да преглътнеш цялата книга. 

Участник: Хм.

Башар: Да?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти? Ти можеш да избираш.

Участник: Хм-м, о кей. Душите престават ли да съществуват? Биват ли унищожавани?

Башар: Не.

Участник: Никога?

Башар: Не!

Участник: Оу!

Башар: Вие сте вечни, безкрайни. Ако съществувате сега, ще съществувате винаги, в някаква форма. Не може да престанете да съществувате. Защото по определение, несъществуването не съществува. 

Участник: О кей.

Башар: Това е неговото присъщо качество – да не съществува! Така че ако съществуваш, значи завинаги си спечелила от тотото. (смях в залата). Ти можеш само да продължиш да съществуваш, защото единственото качество, което Съществуването притежава, е да бъде. Ако вече си част от Съществуването, ти можеш само да продължиш да бъдеш. Ти не можеш да престанеш да бъдеш. Това не е твое качество. В несъществуването няма място за това, което съществува. Несъществуването е вече препълнено с всички неща, които не съществуват. (смях в залата) Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам.

Башар: Така че ти ще смениш формата си, ще промениш перспективата си, в определен смисъл, но идентичността на това, което считаш, че си, винаги ще съществува, защото всичко съществува точно сега. Има само „сега”. Има само „тук”. Ти само мислиш, че има различни моменти; ти само мислиш, че има различни места, но всичко, за което си мислиш като различно място, и всичко, за което си мислиш като различен момент, е същото място и същият момент от друга гледна точка. Така че всичко е точно тук и сега и ако ти си точно тук и сега, и ако съществуваш точно тук и сега, ти винаги ще го правиш, защото единственото, което съществува, е „сега”. И ти съществуваш в него! 

Участник: Хм.

Башар: Наистина няма „тогава”, или „кога”. Това е просто илюзия на вашата физическа перспектива. Има само „сега”. Когато някой те попита: „Колко е часът?”, това винаги е „Сега”, нали?

Участник: Хм.

Башар: Не можеш да кажеш: „Тогава е”, или: „Сега е ще бъде”, (смях в залата), „Беше часа”, „Сега беше”.  Просто не можеш да направиш това, винаги е „Сега”. Даже и ако имаш снимка на нещо, което считаш, че е било в миналото, ти имаш снимката сега. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че ти пресъздаваш тази снимка в своето настояще. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: И така, даже идеята за това, което казват някои хора на вашата планета: „Аз ще се възнеса и възнеса, и възнеса, и ще се слея с „Всичко, което е”, ще се слея с Бог …” Да, ти можеш да имаш това преживяване, но ще го имаш от твоя гледна точка и ако действително се издигнеш до така нареченото „по-високо равнище”, от твоя гледна точка, ти ще имаш това преживяване като Бог, защото ти никога не губиш своята перспектива, своята гледна точка. Ти ставаш „Всичко, което е”. Ти не се изгубваш в него. Ти си винаги ти, независимо каква гледна точка имаш спрямо себе си, ти си винаги ти. Това помага ли ти? 

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря на теб.

Участник: За мен е голямо удоволствие да бъда тук отново.

Башар: За нас е също удоволствие да взаимодействаме с теб.

Участник: От миналия път, когато разговаряхме, досега аз интегрирах в себе си много от това, за което тогава стана дума. Опитах се да сглобя разчупеното огледало, така да се каже.

Башар: Добре.

Участник: Това за мен бе едно наистина пълноценно преживяване, за което съм много благодарен.

Башар: Благодаря ти. Ти си този, който си избрал да го направиш за себе си.

Участник: Наистина е вълнуващо.

Башар: Да. И така …?

Участник: За мен бе наистина много вълнуващо да следвам своите страстни увлечения и да прилагам всички тези принципи по един интегриран начин, и да направя всичко това да работи.

Башар: Да му позволиш да работи!

Участник: Да му позволя да работи. Аз споделих с теб и преди, че аз интегрирах по-пълно една холограмна личност.

Башар: Е, това е идеята при установяването на всички тези връзки – да извличаш от всички тези едновременни съществувания това, което ти позволява да бъдеш повече това, което си тук и сега, така както другите го правят за себе си.

Участник: Отлично. Имам и някои други въпроси.

Башар: Досега не съм чул въпрос.

Участник: Може би съм малко нервен. Много съм развълнуван.

Башар: Защо? Ние плашим ли те?

Участник: Да. Всъщност имах сън, в който ти се превърна в трицератопс.

Башар: О, ние обичаме нещата да са по тройки.

Участник: Наистина това ми изкара акъла. Събудих се и …

Башар: Би ли ни направил услуга? Би ли отстъпил от микрофона и дошъл по-близо?

Участник: Да.

Башар: Ела по-близо и по-близо, и още по-близо. Бум! (смях в залата) Сега можеш да се завърнеш при микрофона.

Участник: О, това беше превъзходно!

Башар: Благодаря ти.

Участник: Бих искал да те попитам относно масау, също за Хермес Трисмегист, за потеклото на херметическите традиции, за алхимичните тайни …

Башар: О, това е дълъг разговор.

Участник: О кей, о кей.

Башар: Масау … сред тези, които бихте нарекли коренни жители на Индия, Масау бе едно същество, което произхожда от по-висше измерение, което ги е напътствало, когато те за първи път са пристигнали на това, което наричате северноамерикански континент. Това не е точно извънземно, но нещо промеждутъчно. Нещо, което живее между измеренията, които вие разбирате, но може да се прояви в нещо като физична форма във вашата реалност и да служи за нещо като водач или връзка с по-високите измерения. И то се е представило пред първите коренни жители на Индия, които са достигнали до северноамериканския континент.  

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Хермес Трисмегист – това е едно учено същество, един мъдър учител, достигнал ниво на разбиране, при което се е проявявал по различни начини с увеличена физическа продължителност на живота си, с много мъдрост и състрадание, и проникновено разбиране на същността на физическата реалност, на електро-химическите връзки, на гравитационните вълни, на духовните енергии и всякакви неща, които са се слели в мъдростта, която това същество е споделяло, като възнесен учител или водач … Това стига ли ти засега? 

Участник: Това е супер. Имам и друг въпрос …

Башар: Давай много набързо.

Участник: Имам неща в тялото си … като импланти и прочие.

Башар: Да, да, да.

Участник: Защо едно същество би направило това?

Башар: Е, има много възможни причини и отново: като част от програмата за хибридизация, много от тези неща биват използвани като средства за събиране на информация, за наблюдение, за локализация, за съгласуване … най-различни предназначения, които да ти позволят, според договореността, която си постигнал, да участваш в програмата за хибридизация.

Участник: Аз го усещам като нещо в мен, което ме завладява на моменти, и също така ме хармонизира. 

Башар: Да.

Участник: За последно, А-сасани някога решавали ли са да напускат колективното си съзнание?

Башар: Да подивеят?

Участник: Просто да тръгнат самостоятелно, по свой собствен път …

Башар: Имаш предвид цялата ни цивилизация, или отделен индивид?

Участник: Отделен индивид.

Башар: Индивидите могат да правят каквото поискат, но ние се считаме за част от колективното, защото както сме казвали, колективното позволява абсолютно индивидуални проявления и това е, което изгражда единството ни. Така че в определен смисъл, да, някой може да се отдели, но това може да бъде нещо, от което колективното съзнание се нуждае, за да го използва по определен начин. 

Участник: Отлично. Башар, последен, супер бърз въпрос, имал ли си романтична връзка с друг вид същество?

Башар: С друг вид същество?

Участник: Да.

Башар: Приемаша ли хората за друг вид същества?

Участник: Наполовина, нали така?

Башар: Нещо такова?

Участник: Нещо такова.

Башар: (прави усмихната гримаса) Това е друга история, за друг път. (смях в залата)

Участник: О, кей, ще го запазя за друг път. Благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър вечер, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да ти благодаря за ученията, които ми помогнаха много.

Башар: Добре, благодаря ти за това, че си ги абсорбирала и направила свои.

Участник: Много съм развълнувана и дойдох чак от Израел, за да реализирам своята радостна възбуда.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: В последно време имам доста видения и медитации с кристали и те ми носят много синхронности и хубави енергии.

Башар: Добре, поздравления.

Участник: И това ми напомня много за Атлантида и за пирамидите на Гиза, и аз виждам себе си в медитациите си като същество без човешка структура, което приема светлина.

Башар: Да.

Участник: И моля да ми помогнеш да разбера какво получавам, и …

Башар: Ти получаваш енергия, информация. Всичко е направено от светлина, така че ти получаваш информация от по-високи равнища под формата на светлина, кодирана в светлина, когато се хармонизираш с нивото на своето същество на това равнище – ниво, което няма име. Така че когато повишиш вибрацията си до това равнище по време на медитация, ти си в състояние да получаваш информация по различен начин. Това е подобно на идеята за случващото се по време на чанелинг. Ние винаги изпращаме импулси информация, кодирана в електромагнитна енергия и тя бива приемана и интерпретирана чрез тялото на медиума, така че това е процес подобен на този, който преживяваш.  

Участник: Тогава информацията, която получавам, как мога да знам … когато попитам, ми казват, че тя произлиза от „Всичко, което е”. Това правилно ли е?

Башар: Да. В крайна сметка всичко произлиза от „Всичко, което е”, на някакво равнище. Ако обаче това е начинът, по който интерпретираш случващото се, значи това е най-добрият за теб начин. Истинският въпрос е какво правиш с тази информация, с тази енергия, как я прилагаш във физическата реалност. Това е истинският въпрос. Не откъде идва, а какво ще правиш с нея.

Участник: Тъй като това е ново за мен, едва миналата седмица изпитах това.

Башар: Но това не е нещо ново за теб. Това е всъщност, което каза.

Участник: Да.

Башар: Е, и? Какво ще правиш сега?

Участник: Чувствам, че гледам на нещата от напълно различна гледна точка.

Башар: Да, това е част от процеса.

Участник: И в момента срещам предизвикателството как да разговарям на този език с хората, които са ми близки и които не разбират този език.

Башар: Кой език?

Участник: Езикът на любовта и признанието и на това да знаеш кой си, без да се страхуваш …

Башар: Отново: бъди живият пример. Покажи, не казвай, покажи им какво е това да бъдеш любвеобилно същество, състрадателно същество. Нали така? И те ще могат да видят в твоя пример как могат да изберат да бъдат като теб, ако решат. Не е задължително да решат това, но поне ти им предлагаш тази възможност, като им даваш пример за тази енергия, за това състрадание, за тази любов, за тази сила.  

Участник: Благодаря ти. В същото време, когато извършвам чанелинг по време на медитация, получавам информация за новата Земя и за всички хора, които повишавайки вибрацията си, ще се преместят на тази нова Земя.

Башар: Да, както казваме, вие се премествате в нови Земи непрекъснато. Милиарди пъти в секунда! Но оставайки в това състояние, пресъздавайки това състояние – високо резонантна енергия, безусловна любов, ти очертаваш един път в това преместване през все повече и повече и повече рефлективни версии на Земята, който път притежава такава енергия. Ти обаче се преместваш непрекъснато, ти се преместваш и точно сега. Вие всички се преместихте милиарди пъти в хода на този разговор, който бива пресъздаван отново, отново, отново, отново и отново на различните варианти на Земята, на която се премествате. 

Участник: Моят десен мозък разбира това, но моят ляв мозък е загрижен за моите деца – дали и те ще се преместят на тази нова Земя.

Башар: Ти обичаш ли ги безусловно, или не?

Участник: Да.

Башар: Без-условно?!

Участник: … …

Башар: Да? Без-условно? Всеки един е вечно, безкрайно същество. Не е задължително всеки да избере това, което ти избираш в този живот. Те могат да изберат в някакъв момент, но ти трябва да знаеш, че всичко с тях е наред, даже и ако не са в синхрон с теб сега. Ако ти не чувстваш, че те са добре и ако не знаеш, че в крайна сметка всичко с тях е наред, то ти си тази, която подсилва отрицанието в тях. Ти трябва да знаеш, че ако им предоставиш своя пример, ако им предложиш опциите и им предоставиш възможност да избират да бъдат по-пълно в синхрон със себе си, и в същото време те изберат отрицанието за момента, ти трябва да си убедена, да знаеш, че те са добре и че ще бъдат добре. В противен случай ти не подсилваш способността им да избират нещо положително.

Участник: Всъщност аз го зная и го чувствам, но въпросът ми е … при тази трансформация дали те ще помислят, че аз физически съм изчезнала …?

Башар: Ако те станат прекалено различни от теб, те може да преживеят твое отсъствие в живота си. Същото се отнася и за теб по отношение на тях.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Но не засега. Така обаче се оформят нещата. Вие всички се качвате на различни влакове, на различни коловози, и ако не сте на един и същ влак, в един момент коловозите ще се раздалечат толкова, че няма да можеш повече да виждаш другия влак. Това ще стане в продължение на няколко години.

Участник: И според това ще има ли две Земи, или повече на брой?

Башар: Броят им е безкраен! Вие винаги преминавате през безкраен брой, милиарди пъти в секунда.

Участник: Значи всъщност ние изграждаме една общност от светлинни същества, които ще се преместят в нов физически вид тела?

Башар: Да.

Участник: Тогава моята ДНК променя ли се сега?

Башар: Всички ДНК се променят сега. Активират се маркери, които са били заключени в продължение на хиляди години. Разбери, че ти не винаги ще изглеждаш толкова различна на себе си, или различна от някого, който е на същото ниво. Ако обаче един човек отпреди около 3,000 години ви погледнеше сега, вие всички щяхте да му изглеждате, все едно че излъчвате светлина. Вие обаче не забелязвате това, защото сте запознати с това, свикнали сте с това. Вие сте свикнали да функционирате на равнището, на което сте сега. Вие сте свикнали с това вашето ДНК да вибрира на различна честота и не виждате задължително разликата, докато някой от друго време ще я забележи моментално.

Участник: О кей, тогава, ако сега аз излъчвам светлина, моите други аз в други времеви линии влияят ли се от тази моя излъчвана светлина?

Башар: Те могат да се повлияят, ако изберат да го направят. Те не са задължени да го сторят.

Участник: Тогава ако аз съм свързана с друго въплъщение, например в Атлантида, което е виновно за нещо и приема вината си за нещо, което прави, аз мога ли да освободя това същество …?

Башар: Ти не можеш да го  освободиш от вината му. Ти можеш само да му дадеш информация, която то трябва да избере да използва. Но предавайки му информацията, излъчвайки своята честота, ти най-малко, както казахме, му предоставяш възможност да избира. И то може да избере да се свърже с това и да каже: „Да, тази връзка, която направих с това така наречено бъдещо въплъщение, което живее този радостен живот, сега аз го разбирам достатъчно добре, за да извлека тази енергия, да я приложа в моя живот тук и да променя живота си по положителен начин. Така че благодаря ти, мое бъдещо аз.” Но ти не можеш да го накараш да направи това.

Участник: Добре, разбирам, че е възможно да съм приела светлината от друго въплъщение, например от времето на пирамидите на Гиза, и аз усещам непрекъснато силна светлина, която преминава през мен, когато застана вътре в пирамидата … и в онова време аз била ли съм различно същество?

Башар: Отново: не става дума за теб като личност! Ти си ти. Онова лице е онази друга личност. Вие осъществявате енергийна връзка.

Участник: О кей.

Башар: Е, възможно е от равнището на Свръхдушата, онова твое аз на това равнище да каже: „Аз съм тези двама души”. Като физическо същество обаче ти не можеш да кажеш, че си била онова друго лице, защото ти си една личност, той е друга личност, вие съществувате едновременно като продължения на една и съща Свръхдуша и следователно вие сте свързани по този начин, но ти никога не ставаш друга личност, а същото важи и за другия като личност/индивидуалност.

Участник: О кей, тогава като изчиствам своите отрицателни убеждения и следвайки своята най-силна радостна възбуда, аз мога да избера да приема енергия от този друг аспект на своята Свръхдуша и така стават нещата.

Башар: Да.

Участник: Аз питам, защото искам да помогна на други хора да поемат по моя път и искам да съм наясно как да им обясня така, както ти ни говориш и филтрираш информацията според нашите разбирания. И аз искам да мога да филтрирам своята информация според разбиранията на другите.

Башар: Да, но ако ти просто следваш своята радостна възбуда с всичките си способности, без да настояваш на конкретен резултат, то нещата ще се развият по най-добрия за теб начин. Защото както казах, радостната възбуда е един завършен комплект. И тя не пропуска нищо, което е релевантно за теб. Така че ти ще откриеш начините. Спомни си, че ти не можеш да си представиш нещо, преди да си приела неговата вибрация. Когато обаче си на тази честота, мислите за това как да направиш нещата така както трябва, ще ти се появят автоматично. Те обаче няма да се появят, докато не си в тази вибрация. Когато обаче ти си в тази вибрация, тези мисли ти идват автоматично и ти ще знаеш какво да правиш и как да го правиш. Ти ще знаеш това, което трябва да знаеш, когато трябва да го знаеш, нито една секунда, преди да трябва да го знаеш, нито секунда по-късно. Всичко ще си дойде на мястото точно когато трябва. Просто следвай своята радостна възбуда с всичките си способности, без да настояваш на конкретен краен резултат и нека синхронностите бъдат твоя водач. Тя е един завършен комплект и не пропуска нищо.

Участник: О кей, благодаря ти много.

Башар: Благодаря.

Участник: Прекрасна вечер, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Името ми е Нейтън и една от моите най-силни житейски страсти е изграждане на образователни системи.

Башар: Добре, колко вълнуващо.

Участник: Много вълнуващо. Системи, чрез които хората синхронно да откриват работа, която обичат.

Башар: Чудесно.

Участник: Любопитен съм относно твоето общество, в което казваш, че хората се учат, като откриват синхронно нещата, които предизвикват у тях най-силна радостна възбуда.

Башар: Да.

Участник: В историята на твоето общество имало ли е официални системи, които сте използвали, за да обучавате хората да откриват най-удачното свое поле на работа?

Башар: Да, тристепенна система. Номер едно – създавате безопасна, интерактивна среда, в която децата могат да разбират последиците от това, което избират да правят по един много безопасен начин. Защото тогава те могат да научат, че са толкова силни, колкото трябва да бъдат, за да създадат всичко, от което се нуждаят, без да причиняват вреда на себе си или на някого другиго, за да го постигнат. На второ място, позволявате на тези условия да бъдат много интерактивни, така че децата да разберат своята връзка с реалността, отново по много сетивен начин, напълно безопасно, така че наистина да изучават и изследват идеята за последиците на своите решения и действия, да ги прилагат по безопасен начин, подобно на идеята да изпълняваш роля в една пиеса и наистина да се превърнеш в това лице, да вярваш в нещата, в които то вярва, да разбираш последиците от решенията на лицето, чиято роля изпълняваш. И на трето място, да сте сигурни, че всякаква информация, която е важно да знаят, за да могат да съществуват успешно в тази реалност, е адаптирана спрямо тяхната радостна възбуда, вместо да се опитвате да адаптирате тяхната радостна възбуда към урока. Това е тристепенната образователна система, с която започнахме, която имаше за резултат разгръщане на обучението в чиста синхронност.

Участник: А какво ще кажеш за продължаването на тази система, за да помогнете на децата в прехода към …

Башар: В нашето общество те сега се раждат в една среда и атмосфера, където разбират това автоматично. Те биват моментално захранени с тази информация, тя става част от тяхната … матрица, така да се каже, просто в резултат на това, че се раждат в нашето общество. Вие бихте могли да наречете това вроден инстинкт. Знанието на тези неща е просто част от нашия генетичен код. 

Участник: Уха!

Башар: Да.

Участник: Ти също спомена, че през тези 31 години, в които си взаимодействал с Дарел …

Башар: Според вашето отброяване на времето.

Участник: Около шест месеца според вашето време.

Башар: Да.

Участник: Как се получава тази разлика във времето?

Башар: Ние сме в различна реалност, в различно измерение, в една алтернативна вселена. Нашата реалност функционира десет пъти по-бързо от вашата, но ние сме също така изключително гъвкави в нашето съзнание по отношение понятието за пространство и време. Всъщност, по време на тези взаимодействия с вас, нашето съзнание, ако го изразим в разговорни термини, се приплъзва нагоре и надолу по нашата времева линия. Понякога вие може да разговаряте с нас, когато сме на възраст 50 години, понякога когато сме на 137, понякога може да разговаряте с нас, когато сме на 250, и (с леко провлачен глас) понякога може да разговаряте с нас, когато сме на 299 години. Но вие няма задължително да знаете това. Ние отиваме там, където съзнанието ни има нужда да отиде, за да привлече информацията, която ни е нужна, за да продължим да водим тези разговори и да разполагаме с информацията, която трябва да ви предадем. Така че ние сме толкова гъвкави, толкова приспособими. Даже в състоянието на чанелинг, самият медиум  преживява колапс на времето. Това, което вие преживявате като няколко часа, за медиума може да е преживяване от няколко минути. Вие преживявате това, когато правите нещо, което обичате да правите, и ви се струва,  че са минали пет минути, след което поглеждате часовника и виждате, че е минал един час, нали така? Така че идеята е, че ние сме толкова ангажирани в състоянието да присъстваме за момента, че това, което за вас изглеждат 31 години, при нас се усеща като само шест месеца. И защото ние само преживяваме усещането за шест месеца, ние само остаряваме шест месеца по време на вашия период от 31 години. Така че когато вие живеете повече за момента и чувствате, че са минали само пет минути, след което се оглеждате и възстановявате връзката си с обществото, поглеждате консенсусната реалност и си казвате: „О, предполагам, че всъщност са минали два часа”, за вас това е било само петминутно усещане, и вие в действителност сте остарели само с пет минути! Защото вие буквално създавате времето. И когато създавате усещането за преживяване на времето по определен начин, вие не остарявате. Ето защо животът в настоящето ви прави да изглеждате повече не остаряващи! Ето така стават нещата. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Много смисъл.

Башар: Добре.

Участник: Значи мога да пътувам във времето.

Башар: В определен смисъл. Макар че класическата научно фантастична форма, която наричате „пътуване във времето”, наистина не съществува по този начин. Защото това са просто успоредни реалности.

Участник: Тогава възможно ли е човек да се откъсне от времевата реалност на колективното съзнание?

Башар: Разбира се, че е възможно. Въпреки това в класическия научно-фантастичен смисъл, така както го описвате, вие всъщност никога не се завръщате в собственото си минало, така да се каже. Вие отивате в една успоредна реалност, която изглежда много подобна. Искаш ли някакъв вид демонстрация как става това?

Участник: Абсолютно.

Башар: Добре. Всички представете си в момента, че сте на 10 години. Направете снимка на себе си. Вземете тази снимка и я поставете на масата. Ето ви на снимка като десетгодишни. Ето че в един момент сте пораснали и сте станали например на 20 години. Направете нова своя снимка като 20-годишни и я поставете на масата до първата. Ето че имате две снимки – като 10 и като 20-годишни. И сега като 20- годишни решавате да изобретите една машина за пътуване във времето. Изграждате такава машина и се снимате, докато стоите до нея. Ето ви и на снимка като 20-годишни, с машина на времето. Всъщност вие я построихте много бързо, но няма значение. (смях в залата) Сега влизате в машината и се връщате десет години назад във времето, откривате себе си на 10-годишна възраст, заставате до „него” и се снимате отново – вие 20-годишни до себе си на 10 години. Нали така? Слагате и тази снимка на масата и кое е първото нещо, което забелязвате? Снимката ви като 10-годишен все още е на масата. Тя не се е променила. Снимката ви на 20-годишен заедно с 10-годишното ви аз е друга снимка! И те всички съществуват едновременно, като успоредни реалности. 10-годишният, с когото взаимодействате, не е същият 10-годишен от първата снимка. Това е друга ваша версия в друга реалност, с която може да взаимодействате като 20-годишен в друга успоредна реалност, защото всички снимки съществуват на масата едновременно. Първата снимка не се променя. Разбираш ли? 

Участник: Хм-м. Значи от този момент сега аз мога да достигна до своите минали и бъдещи аз и да взаимодействам с тях?

Башар: Като твои версии в успоредни реалности.

Участник: Хм.

Башар: Защото това представлява миналото. Идеята за време, така както вие я изразявате, не е това, което си мислите, че е. Всички неща съществуват сега, така че това, което наричаш „минало”, по определение, всъщност би трябвало да бъде друга успоредна реалност, която съществува едновременно с теб! Защото няма реално минало. Няма реално бъдеще. Това, което наричате „бъдеще”, това, което наричате „минало”, са просто други едновременни „сега”! Отново: по същия начин, когато гледаш една телевизионна програма, ти знаеш, че има стотици други телевизионни програми, които протичат по същото време, даже и да не ги виждаш. Така че те всички съществуват сега. Всички твои версии съществуват сега! Това помага ли ти?

Участник: Помага ми много.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: И последен въпрос. Има ли момент, в който вашето колективно съзнание ще напусне …

Башар: Физическата реалност?

Участник: Да, когато всичкото време всъщност ще колабира?

Башар: Вие може да имате това преживяване, но това не означава, че ще настъпи край на всичко. Защото времето е сътворение в рамките на Съществуването. Съществуването не е подчинено на времето; времето е подчинено на Съществуването. Така че вие може да създадете преживяване за края на времето, но това не означава, че ще престанете да съществувате.

Участник: Има ли цели колективни съзнания, които съществуват извън преживяването на време?

Башар: Да. Така както вие разбирате нещата.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър вечер, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Много съм развълнуван …

Башар: Звучиш по този начин. (смях в залата)

Участник: … относно историята на Земята.

Башар: Да?

Участник: Мисля, че веднъж ти говори за Луната и за влиянието й върху Земята …

Башар: Да.

Участник: … и за катастрофи, възникнали много отдавна.

Башар: Да, преди около 10,500 ваши години бяха последните големи катастрофи и тогава Луната бе променена от други същества, за да служи като балансираща система, която да намали вероятността за ново възникване на такива катастрофи. 

Участник: О кей. Как така по онова време Земята е приютявала цивилизации по-напреднали от нашата?

Башар: Как е приютявала?

Участник: Земята някога приютявала ли е цивилизации като вашата?

Башар: Не точно като нашата, но по-напреднали от вашата в момента.

Участник: Къде е отишло всичкото знание?

Башар: Е, в историята на Земята е имало катастрофи, които напълно са заличили тези цивилизации, плюс това някои от тези цивилизации просто са напуснали вашата планета, за да се придвижат към други неща.

Участник: О кей. Знаците, които виждаме днес, като пирамидите, като Мачу Пикчу, като удължените черепи открити в Перу …

Башар: Е, това са останки от относително скорошни цивилизации.

Участник: Пирамидите имат ли нещо общо с катастрофите преди 10,500 години?

Башар: Да. Отново: там са били кодирани неща, които да съхранят знанието по начин, който да направи унищожението му много трудно. Така че следващото поколение, след като веднъж достигне определено ниво на разбиране, да може да извлече тази информация от тези артефакти и да си позволи да възстанови част от изгубеното знание. 

Участник: Ние правим ли това?

Башар: О да, бавно. Защото, отново: съществува тази филтрираща система в много от вашите култури, която се страхува от тази информация и не й позволява да се появи на бял свят възможно по-бързо.

Участник: Е, надявам се да доживея да видя това.

Башар: Е, надявам се, че виждаш част от това, защото в противен случай нямаше да водим този разговор.

Участник: Благодаря ти много.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър вечер, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да попитам за един мой сън. Бях в океана, под водата, и се чувствах наистина, наистина удивително.

Башар: Добре.

Участник: И бях в съзнание, и започнах да се спускам надолу под водата, и стана тъмно, и се изплаших, и попитах: „Къде отивам?”, и един глас каза: „Ти отиваш седем пласта под океана”.

Башар: Добре.

Участник: И тези очни ябълки гледаха към мен.

Башар: Очни ябълки?

Участник: Да. И те бяха наистина кръгли.

Башар: Да,повечето очни ябълки са кръгли.

Участник: Да, но мисля, че бяха по-големи от нормалните. И тези същества се приближиха към мен, и бяха изплашени от мен, но също се опитваха да ме нападнат. И те бяха наистина тъмни.

Башар: Оу-у, колко вълнуващо.

Участник: Можеш ли да ми кажеш какво бе това?

Башар: Да.

Участник: Усещах го наистина като нещо реално.

Башар: Зная това.

Участник: И не бих искала да го преживея отново.

Башар: Е, и какво ще стане, ако го изпиташ отново?

Участник: Мисля, че нищо лошо няма да ми се случи …

Башар: Благодаря ти.

Участник: Мисля, че няма да ми се случи нищо лошо.

Башар: Добре, и така, тук се случват неща на две равнища. Номер 1: ти навлизаш в по-дълбоки нива на своето съзнание и се сблъскваш с основани на страх убеждения, които имаш, представени чрез някои от тези същества. Така че в определен смисъл, те вършат работата да те поставят в контакт с тези твои отрицателни убеждения, за да можеш да направиш нещо относно тяхното трансформиране. 

Участник: О кей. Те откъде идват? Дали са от Сириус, или …?

Башар: Те са свързани със Сириус, но са вид същества, които гравитират към идеята за отрицателни вибрации, по-конкретно с цел да те накарат да ги осъзнаеш, за да можеш да ги трансформираш. Те по същество те провокират към действие. Те ти показват къде имаш области в съзнанието си, върху които трябва да поработиш, за да се освободиш от определения, които са извън синхрон и са основани на страх.

Участник: Значи те са реални, съществуват …?

Башар: Те имат своя автономия, но независимо от това, те не се стремят да ти навредят. Тяхната природа е да те накарат да осъзнаеш определенията на това твое ниво на вибрации, които са извън синхрон с тази, която предпочиташ да бъдеш, за да можеш да направиш нещо по въпроса.

Участник: О кей. Почувствах, че аз съм една от тях.

Башар: Има някакво взаимно отражение,  но идеята е, че ти имаш желанието да отидеш толкова надълбоко, което е нещо сериозно, за да установиш връзка с тези отрицателни енергии, от които искаш да се освободиш.

Участник: О кей. Тогава следващия ми въпрос. Има определена група хора, които са избрали да действат под въздействието на страха. Избрали са да поробят други групи хора … 

Башар: Да.

Участник: Каква е крайната им цел, за да правят това …

Башар: Крайната им цел? Крайната им цел е да ти демонстрират степента на отсъствие на самоуважение, което съществува в обществото, степента на страх, съществуващ в културата. И следователно да те накарат да направиш нещо, за да го промениш; да направиш нещо, за да ги научиш как да повярват достатъчно в собствената си сила, така че да узнаят, че може да получат това, което им е нужно, без да нараняват себе си или някого другиго, за да го постигнат. 

Участник: Как можем да постигнем това например …

Башар: Как да го постигнете? Чрез любов, чрез самоутвърждаване, чрез демонстриране на вашата сила, чрез дискусия, чрез комуникация, чрез осигуряване на среда, като им помагате да установят връзка със своята сила, като ги учите, че не са безполезни, като ги учите, че не са безсилни, като им помогнете да открият своята сила.

Участник: Тогава какъв би бил твоят съвет?

Башар: Аз току-що ти го дадох.

Участник: Не, не, не, към мен, за да покажа на тези полицаи, които непрекъснато убиват чернокожи мъже, че притежават сила? Как мога да направя това?

Башар: Ти трябва да използваш своето въображение и трябва да предложиш идеи, които могат да ги ангажират с теб по начини, по които да осъзнаят своите страхове, за да не се страхуват да се изправят лице с лице срещу тях. Ти обаче трябва да използваш въображението си, за да направиш това.  

Участник: О кей.

Башар: Трябва да използваш своята любов; трябва да използваш своята сила.

Участник: О кей. По отношение синхронности в числата, сега часът е десет и десет, следователно има ли конкретно …

Башар: Един момент … Установи връзка с един от тези хора. Само с един. Установи връзка, истинска връзка, при която наистина сте приятели, наистина му показваш, че си напълно на негова страна, че искаш да му помогнеш да открие своя център, своята сила, да разбереш неговата гледна точка, така че той да пожелае да разбере твоята. Започни една такава връзка, по възможно най-простия начин. Иди при един от тях и кажи: „Искам да те опозная, искам да те разбера! Не желая да мразя, не искам ти да изпитваш омраза. Ние искаме да работим заедно. Това е моето намерение и аз зная, че това дълбоко в теб е и твоето намерение. Нека открием начин да направим това, нека да пием по чаша кафе, нека да поговорим, нека открием кои сме наистина като хора.” Можеш ли да поставиш такова начало?

Участник: Да.

Башар: Тогава това е началото. Това е началото. И тогава той ще предаде тази информация на други като него. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Ако използваме тази дума, ти ще си ги заразила с любов. (аплодисменти в залата) Нали така?

Участник: О кей. И синхронността в цифрите, това означава ли нещо?

Башар: Много пъти синхронността в цифрите просто ти показва подобно на пътен знак, че за момента си на правилния път.

Участник: О кей, прекрасно.

Башар: Добре, дотук.

Участник: Дотук? О-о, богомолката …

Башар: Дотук. Ние ще говорим за съгледвачите друг път. Благодаря ти … Нания, време е за вашата кратка почивка преди хологопното преживяване, в което ще ви предадем една насочваща медитация, която да ви помогне да кристализирате и затвърдите идеята за веригата на чанелинга. Направете кратка почивка и ние ще подновим това предаване след малко.

Башар: Нека продължим това предаване по следния начин. Позволете си да се отпуснете, вдишайте дълбоко … и издишайте. И докато продължавате да дишате, с лекота и дълбоко, нека светлините избледнеят и музиката да зазвучи, и останете фокусирани върху центъра на холотопа. И позволете играта на променящите се светлини да започне да бъде абсорбирана от очите ви и в неврологичната мрежа на вашия мозък. И позволете тази информация, която сега започвате да получавате, да бъде кодирана в тази светлина и да започне да създава една среда и атмосфера, в която да се потопите, с всяко дихание, все по-дълбоко и по-дълбоко. Позволете си да се потопите в тази топла, подкрепяща ви среда на кодирана светлина, която ще предаде информация по вашата неврологична мрежа и ще включи вибрациите – не само на вашия Физически ум, но също така и на Висшия ви разум и на консенсусната реалност и ще позволи, какъвто и източник на информация да е насочен към вас, да бъде в съответствие с вашата истина, да ви залее, да потопи вашата личност в тази жизнена и успокоителна енергия на кодирана светлина, която ще позволи на квантовия резонанс във вашия мозък да започне да се хармонизира с филтъра на вашата личностна призма и с определенията във вашата личностна структура, за да започнат да се синхронизират и хармонизират, с всяко вдишване, по такъв начин, че да позволи на тези колебания на филтъра да се успокоят, да се забавят и да изчезнат, за да може синхронът да се стабилизира и съгласуването да стане ясно и прозрачно, за да може цялата релевантна информация да премине към вас.

И докато дишате по-дълбоко и с по-голяма лекота, и докато очите ви абсорбират кодираната светлина във фигури, които се очертават в холотопа, вие виждате връзките, обединяващите линии в този модел, които се очертават пред вас по различни начини, в различни моменти, чрез играта на кодираната светлина, чрез различни честоти и вибрации, които носят информация до всички части на вашето същество, където е най-необходимо, където са най-нужни и където са най-релевантни. Позволете си да дишате дълбоко и с лекота, в тази атмосфера, която ви обгръща и в която се носите, една кристално чиста течност от кодирана светлина, която ви обгръща, плътна, нежна, мека. Тя ви позволява да се носите свободно и да си спомняте, и да помните, че вашите личности са също същества, продукти на чанелинг и че те се променят всеки ден, всяка минута, всеки момент. Много пъти вие приемате чрез чанелинг тази личностна конструкция, за да ви служи, да ви води, като една леща, един фокусиращ механизъм, да ви позволи да преживявате този сън, наречен физическа реалност, да ви позволи да плувате свободно в това море, да изследвате и откривате всичко, което може да бъде открито относно вас от тази гледна точка, в този контекст, в тази светлина, в тази кодирана светлина, защото това е, което сте. Вашата личност е една квантова светлина, която се проявява, която взаимодейства със себе си, комуникира със себе си, изразява себе си, проявява се посредством чанелинг, този прозорец на вашето същество.  Позволете си да дишате и поемете всичко това дълбоко, нежно и го направете част от себе си. Позволете си да почувствате тази кодирана светлина, която се придвижва през всички нерви на вашето тяло, плувайки през всички вени. Тази светлина е вашата жизнена кръв, вие сте направени от нея, вие сте нейно проявление.

Позволете си да се хармонизирате, позволете на своя филтър да се успокои, позволете на енергията и информацията да преминат безпрепятствено, кристално чисти, кристално чиста светлина – есенцията на безусловната любов на самото Съществуване. Вдишайте това дълбоко, вдишайте това дълбоко, вдишайте това дълбоко. И си позволете да се почувствате свободни, да се променяте, да бъдете тези, които имате нужда да бъдете, за да изявите всеки аспект на тази личност, плод на чанелинг, която е най-хармонична, най в синхрон с вибрацията на вашата същност и истина, на „Всичко, което е” – вашето проявление, вашата уникална перспектива, вашата гледна точка, гледната точка на „Всичко, което е”. Пропийте се от собствената си светлина, познайте себе си, бъдете себе си, обичайте себе си, защото вие заслужавате всичко това – да знаете, че пълната подкрепа на „Всичко, което е” е с вас, с всеки от вас, защото това е величието на холограмната вътрешна структура на Съществуването – това, че сто процента от нея може да подкрепят всеки от вас. Плувайте свободно сега с тази увереност и убеденост, и с пълно съзнание, и вдишайте това дълбоко, вдишайте го дълбоко, вдишайте го дълбоко. Е, нека това плува през вас в предстоящия ви живот. Нека преминава през всеки аспект на вашето същество, нека блести от всяка клетка на вашето тяло. Нека блести от вашите очи, нека блести във вашите думи, нека блести от вашето сърце и да бъде вибрацията на състрадание, и разбиране, и любов. Защото ако блестите по този начин, отражението ще се завърне обратно към вас. И ще знаете, че сте силно обичани, и ще знаете, че сте ценени, и ще знаете, ще знаете, ще знаете кои сте наистина.

Вдишайте това и издишайте, и не се страхувайте. Вдишайте и издишайте, и се радвайте. Вдишайте и издишайте, и бъдете в мир. Кристализирайте това сега като ваша реалност, като една нова личност, в един нов момент на вечността на „Всичко, което е”. Нека музиката да притихне, нека светлините избледнеят и просто плувайте свободно, като дишате без усилия. Позволете си да бъдете обгърнати, да бъдете потопени в тази нежна сила, в тази нежна любов, в това нежно същество, което сте едновременно вие и „Всичко, което е”. Вдишайте това, вдишайте го дълбоко и издишайте.